TlačPoštaZväčšiZmenši

124/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:45 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná časť

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá z dôvodu nevyhnutných úprav citovanej právnej normy, ktorými predkladateľ reaguje na podnety z aplikačnej praxe a z dôvodu potreby legislatívneho riešenia závažných okolností, ktoré majú zásadný vplyv na zápis údajov o osobnom stave fyzickej osoby.

 

Súčasne znenie platného zákona o matrikách, ktorý upravuje vedenie matrík ako základnej evidencie štátu o osobných údajoch fyzických osôb, ešte dostatočne nereflektuje všetky požiadavky legislatívy Európskej únie na uľahčenie voľného pohybu osôb, pri ktorom čoraz častejšie dochádza k stretávaniu sa s cudzím prvkom, či už pri narodení dieťaťa alebo pri uzatváraní manželstiev. Veľký nárast zápisov matričných udalostí je aj na úseku osobitnej matriky, do ktorej sa zapisujú udalosti, ktoré nastali mimo územia Slovenskej republiky a týkajú sa občanov Slovenskej republiky.

 

Z dôvodu zvýšenia spokojnosti občanov s verejnou správou v oblasti informatizácie verejnej správy, navrhuje sa zakotviť elektronickú matriku ako samostatný špecializovaný portál v súvislosti s elektronizáciou služieb matriky, a to v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Špecializovaný portál –elektronická matrika predstavuje prístupové miesto k elektronickým službám orgánov verejnej moci na úseku matrík. Zriadenie tohto portálu umožní vykonávať úkony v matrike na základe elektronickej komunikácie, a to tak medzi orgánmi verejnej moci, ale najmä medzi matrikou samotnou a žiadateľmi pri vkladaní údajov alebo pri zapisovaní údajov do matriky ako aj pri vydávaní výpisov z matriky a rôznych potvrdení. Správcom tohto portálu bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré riadi štátnu správu na úseku matrík.

 

Predmetom navrhovanej zákonnej úpravy je predovšetkým

-           spresnenie niektorých ustanovení zákona za účelom vylúčenia nejednotného výkladu a zjednotenia aplikačnej praxe;

-           riešenie zásadných problémov z praxe, napr. zápisy súvisiace s dieťaťom uloženým v hniezde záchrany, predkladanie dokladov cudzincami pred uzatvorením manželstva;

-           spresnenie a sprísnenie okruhu oprávnených osôb k vyžiadaniu úradného výpisu z matriky;

-           zosúladenie zákona o matrikách vo veci zápisov rozsudkov v manželských veciach do matriky s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.

 

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, sociálne vplyvy, avšak má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Osobitná časť

 

Čl. I

 

K bodu 1

Keďže matričnú agendu ako prenesený výkon štátnej správy zabezpečujú obce a s jej výkonom úzko súvisí aj činnosť súdov, je potrebné vykonať navrhovanú úpravu.

K bodu 2

Ide o legislatívnu úpravu vnútorného odkazu súvisiacu s posunom odsekov podľa úpravy § 23 zákona.

K bodu 3

Úprava textu je navrhovaná kvôli lepšej zrozumiteľnosti zákona.

K bodu 4

Úprava textu ustanovenia vyplýva z požiadaviek aplikačnej praxe, v cudzine fyzická osoba predkladá úradný výpis z matriky, nie potvrdenie.

K bodu 5

Príklady z praxe sú ukazovateľom nutnosti predkladať orgánom verejnej moci úradný výpis nie starší ako 3 mesiace. Ak prebieha pred orgánom verejnej moci (okresné úrady, súdy) konanie, ktoré má rozhodujúci vplyv na osobný stav osoby, je potrebné, aby konajúce orgány vyžadovali aktuálny výpis z matriky, ktorý obsahuje údaje zapísané v matrike ku dňu vydania výpisu. Z aplikačnej praxe máme v ostatnom čase zvýšený počet prípadov, keď osoba napr. pri konaní na súde predložila starší matričný doklad, ktorý obsahoval osobné údaje, ktoré nekorešpondovali s aktuálnymi údajmi zapísanými v matrike (napr. prebehlo určenie otcovstva, zmena mena alebo priezviska, rozvod a pod.) a následne dochádzalo k rozhodnutiam, ktoré sa opierali o nesprávne osobné údaje účastníkov konania.

K bodu 6

Ustanovenie odseku 2 sa vypúšťa z dôvodu úpravy komplexného zavedenia a fungovania elektronickej matriky a elektronických služieb matriky v osobitnom ustanovení (§ 7).

K bodu 7

Doterajší odsek 2 sa vypúšťa z dôvodu elektronizácie vedenia registratúry. Na jeho miesto sa z legislatívno – technických dôvodov presúva doterajšie znenie § 7. Doterajší § 7 sa v bode 3 novely doplní o elektronickú matriku.

K bodu 8

Navrhuje sa zakotviť elektronickú matriku ako samostatný špecializovaný portál v súvislosti s elektronizáciou služieb matriky, a to v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Zriadenie tohto portálu umožní vykonávať úkony v matrike na základe elektronickej komunikácie, a to tak medzi orgánmi verejnej moci, ale najmä medzi matrikou samotnou a žiadateľmi pri vkladaní údajov alebo pri zapisovaní údajov do matriky ako aj pri vydávaní výpisov z matriky a rôznych potvrdení. Správcom tohto portálu bude ministerstvo vnútra, ktoré riadi štátnu správu na úseku matrík.

Zakotvujú sa základne princípy fungovania elektronickej matriky a zvyšuje sa komfort občanov pri zabezpečovaní služieb pre nich. Od prijatia zákona bude môcť fyzická osoba po splnení predpísaných úkonov možnosť žiadať o výpisy z matričných kníh na ktorejkoľvek matrike, ktorá bude pripojená do elektronickej matriky.

Zoznam matrík a rozsah poskytovaných služieb, ako aj vzory formulárov žiadosti bude ministerstvo zverejňovať na svojom webovom sídle, aby sa mohol občan ľahšie orientovať či matrika, ktorú chce dožiadať má zabezpečený prístup do elektronickej matriky a splní požiadavku žiadateľa.

Proces pripájania matrík bude permanentný, tak ako to umožnia finančné a technické podmienky až do pripojenia poslednej matriky. Predpokladá sa, že tento proces bude trvať viac rokov.

V prípade, že poskytnutie služby občanovi prevezme miestne nepríslušná matrika, ale údaje o žiadateľovi ešte nebudú elektronicky spracované, postúpi jeho žiadosť príslušnej miestnej matrike a žiadateľa o tom informuje.

V nadväznosti na toto ustanovenie sú bližšie pravidlá fungovania elektronickej matriky upravené v prechodných ustanoveniach (§ 37c).

K bodu 9

Navrhované doplnenie reaguje na skutočnosť, že zamestnanci okresných úradov vykonávajú kontroly na matričných úradoch v zmysle § 31 tohto zákona, a preto je potrebné, aby absolvovali vzdelávanie týkajúce sa matričnej činnosti.

K bodu 10

Z dôvodu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík je potrebné zabezpečiť spoluprácu príslušného okresného úradu s matričným úradom na zabezpečenie plynulého chodu matriky.

K bodu 11

Navrhovaná zmena zosúlaďuje dotknuté ustanovenie s ostatnými ustanoveniami zákona – zmena orgánu činného pri sobášnych obradoch.

K bodu 12

Ustanovuje sa, že ak z oznamovaných údajov vzhľadom na ich neúplnosť, nepresnosť, nesplnenie v ustanovenej lehote, vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa rozhodne o tejto skutočnosti súd v súlade so zákonom o rodine. Takéto ustanovenie si vyžiadala aplikačná prax.

K bodu 13

Ustanovuje sa, na základe čoho sa zapisuje do knihy narodení dieťa, ktoré bolo odložené vo verejne prístupnom inkubátore, a obsah príslušnej správy. Požadované údaje môže potvrdiť iba lekár príslušného ústavného zariadenia.

K bodu 14

Ide o spresnenie textu.

 

 

K bodu 15

Ustanovuje sa, že fyzická osoba môže nazerať do matriky alebo robiť si z nej výpisy iba v prítomnosti matrikára. Dôvodom je ochrana osobných údajov uvedených pri ostatných zápisoch v matričných knihách.

K bodu 16

Novo navrhovaným ustanovením sa dáva možnosť žiadať o úradný výpis z matriky aj splnomocnencovi fyzickej osoby, ale len na základe písomného splnomocnenia, ktoré musí spĺňať ustanovené náležitosti, aby sa zabránilo neoprávnenému nakladaniu s matričným dokladom.

K bodu 17

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na vypustenie textu v nasledujúcom bode.

K bodu 18

Ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu nadbytočnosti. Poskytovanie príslušných údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky pokrýva predchádzajúce ustanovenie § 18 ods. 1 písm. h).

K bodu 19

Navrhovanou úpravou sa výrazne zužuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené nazrieť do zápisu o osvojení a robiť si z neho výpisy; zároveň sa tak chránia osobné údaje príslušných osôb pred zneužitím. Údaje o osvojení osvojencovi, ak je to v jeho záujme, môžu podľa § 106 ods. 3 zákona o rodine do nadobudnutia plnoletosti osvojenca poskytnúť iba osvojitelia. Ustanovuje sa tiež, že „doslovný výpis z matriky“ môže byť vydaný iba na úradné potreby orgánu verejnej moci. Aj tu je účelom ustanovenia zabrániť zneužitiu osobných údajov, vzhľadom k tomu, že v mnohých prípadoch ide aj o veľmi citlivé údaje (napr. osvojenie, určenie otcovstva, zmena pohlavia a pod.). Osobám, ktoré majú zo zákona právo požiadať o úradný výpis z matriky, bude môcť byť na základe týchto vykonaných zmien vydávaný iba aktuálny výpis z matriky.

K bodu 20 a 21

Ide o spresnenie ustanovenia. Zápis do osobitnej matriky možno vykonať iba na základe písomnej žiadosti a na ustanovenom mieste.

K bodu 22

Ide o spresnenie textu.

K bodu 23

Ide o odstránenie gramatickej chyby v texte zákona.

K bodu 24

Navrhovaná úprava vyplýva z potreby zavedenia požiadavky písomných oznámení, ktoré sa zakladajú do zbierky listín. Je nutné, aby všetky zápisy, zmeny, opravy a záznamy vykonané v matrike boli podložené písomnou formou.

K bodu 25

Navrhovanou úpravou sa zabezpečí, aby mala matrikárka dostatok času preveriť údaje v žiadosti o uzavretie manželstva, najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. V praxi sa stáva, že si snúbenci dohodnú termín na farskom úrade, ale na matričný úrad, kde sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva, prídu až deň pred obradom. Matrikárka je zodpovedná za potvrdenie a overenie správnosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a preto je nevyhnutné, aby mala aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie osobných údajov snúbencov.

K bodu 26

Ustanovenie § 27 ods. 1 sa dopĺňa o ďalšie písmeno, podľa ktorého štátny občan Slovenskej republiky musí pred matričným úradom pred uzavretím manželstva preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti.

K bodu 27

Ide o úpravu nadväzujúcu na požiadavky elektronizácie výkonu verejnej moci. Vecne sa toto ustanovenie nemení, len zviditeľňuje preukazovanie skutočností uvedených v odseku 1 písm. b), c) a e) elektronickou formou, tak ako to predpokladá už zavedený občiansky preukaz s čipom a zákon o elektronickom výkone moci.

K bodu 28

Ustanovenie § 27 ods. 6 sa dopĺňa o ďalšie písmeno, podľa ktorého zápisnica o uzavretí manželstva pred orgánom cirkvi musí obsahovať aj príslušné údaje o sobášiacom a zapisovateľovi, obdobne ako je to ustanovené v prípade uzavierania manželstva pred matričným úradom.

K bodu 29

V § 27 sa dopĺňa nové ustanovenie, ktoré sleduje cieľ odbúrať občanovi ďalšie administratívne zaťaženie. Zavádza sa princíp, že požadované údaje sú spracované elektronicky a matričný úrad si tieto údaje bude overovať v elektronickej matrike.

Ide o presunutie ustanovenia § 32 ods. 2, aby problematika manželstva bola upravená chronologicky a v jednom paragrafe.

K bodu 30

Potreba úpravy ustanovenia o dokladoch, ktoré cudzí štátny príslušník predkladá k uzavretiu manželstva vyplynula z aplikačnej praxe. Niektoré štáty, napr. Kanada, nevydávajú po určitom čase rozsudky o rozvode, ale vydajú iný právoplatný doklad o rozvode manželstva. Nejasnosti a konflikty vznikajú pri doklade o stave a spôsobilosti k uzavretiu manželstva, nakoľko prevažná väčšina štátov vie potvrdiť svojmu občanovi „stav“, nepozná termín „spôsobilosť“ v súvislosti s požiadavkou slovenskej strany.

K bodu 31

Ide o vypustenie ustanovenia z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 32

Z narastajúceho počtu žiadosti o uzavretie manželstva osobami, ktoré sú v konaní o udelenie azylu, alebo osobami, ktorým bol priznaný tolerovaný, alebo iný časovo obmedzený pobyt na území SR vyplýva potreba konzultácie, resp. písomného vyjadrenie dotknutých štátnych orgánov k osobe, ktorá chce na území našej republiky uzavrieť manželstvo. Preto sa ustanovuje, že okresný úrad pri preverovaní dokladov predložených cudzincom pri uzavieraní manželstva môže požiadať o stanovisko aj ministerstvo vnútra.

K bodu 33

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Poznámka pod čiarou sa dopĺňa na základe spresnenia oznamovacej povinnosti matričných úradov voči ohlasovniam pobytu.

 

K bodu 34

Nové znenie vyplynulo z požiadavky a nutnosti oznamovať údaje o osvojení dieťaťa ministerstvu v nadväznosti na povinnosť ustanovenú v osobitnom zákone.

K bodu 35

Okruh povinností, ktoré vyplývajú z tohto zákona, a ktorých porušenie sa posudzuje podľa osobitného predpisu (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) sa rozširuje aj o ustanovenie § 27 ods. 7. Dôvodom je skutočnosť, že lehota v ňom ustanovená sa bezdôvodne nedodržuje.

K bodu 36

Znenie ustanovenie § 37 ods. 2 sa zosúlaďuje s osobitnými predpismi.

K bodu 37

Text druhej vety § 37 ods. 3 sa vypúšťa, vzhľadom k tomu, že nemá opodstatnenie.

K bodu 38

V odseku 1 sa ustanovuje, že elektronickú matriku a služby s ňou spojené môže aplikovať len ten matričný úrad, ktorý je do nej pripojený. S tým súvisí aj ustanovenie odseku 2. Zdôvodnenie je uvedené k ustanoveniu o elektronickej matrike. Na to, aby sa elektronická matrika rozširovala o potrebné údaje sa v odseku 3 upravuje postup, že každá matrika, ktorá je pripojená k spomínanému portálu bude povinná pri osobnom kontakte so žiadateľom o výpis z niektorej z matričných kníh vložiť údaje najprv do elektronickej matriky a až následne vydá žiadateľovi požadovaný dokument. Tým, že vložené informácie budú elektronicky prístupné bude môcť oprávnený žiadateľ o tieto údaje a výpisy požiadať už na ktoromkoľvek inom pripojenom matričnom úrade. Nebude musieť žiadať teda osobne na mieste príslušnej matrike alebo poštou čím mu ubudne potreba cestovania a tým dôjde aj k jeho zníženým výdavkom v súvislosti s cestovaním, čerpaním pracovného voľna a podobne.

V odseku 4 sa oslobodzujú od používania elektronickej matriky dočasne tam uvedené subjekty. Predpokladá sa však, že aj súdy, lekári (zdrav. zariadenia) i samotné cirkvi budú mať záujem o vytvorenie technických podmienok na pripojenie sa k elektronickej matrike.

K bodu 39

Úprava je vykonaná na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 455/2010 Z. z. o zrušení Vojenského obvodu Javorina.

K bodu 40

Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s novou organizáciou miestnej štátnej správy, ustanovenou zákonom č. 180/2013 Z. z.

 

Čl. II

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa do platného znenia dopĺňa ďalšia životná situácia v rámci ktorej si manželia spoločnou žiadosťou požiadajú o zmenu priezviska, ktorá sa týka jedného z nich. Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetom žiadosti o zmenu priezviska jedného z manželov je priezvisko spoločné, povolená zmena sa ex lege vzťahuje aj na priezvisko spoločných detí.

 

 

K bodu 2

Navrhovaná úprava vyrieši miestnu príslušnosť okresného úradu, ktorý je príjemcom žiadosti o zmenu mena alebo priezviska maloletého. Platné znenie ustanovuje príslušnosť podľa miesta trvalého pobytu občana SR, ktorý žiada o zmenu mena alebo priezviska. Za maloletého občana SR žiadosť podáva jeho zákonný zástupca, trvalý pobyt maloletého a zákonného zástupcu nemusí byť totožné. Navrhovanou úpravou zákon explicitne ustanoví príslušnosť okresného úradu podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu maloletého u ktorého sa bude rozhodovať o povolení zmeny mena alebo priezviska.

K bodu 3

Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s novou organizáciou miestnej štátnej správy, ustanovenou zákonom č. 180/2013 Z. z.

 

Čl. III

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa sprísňuje režim odpustenia dokladov, ktoré snúbenec predkladá matričnému úradu k žiadosti o uzavretie manželstva. V praxi sa uvedené ustanovenie často zneužíva a niektoré matričné úrady pristupujú k posudzovaniu dokladov a listín benevolentne a umožnia predložiť, resp. nahradiť dôležité doklady o osobnom stave čestným prehlásením snúbenca.

K bodu 3

Platné znenie zákona o rodine ukladá matričnému úradu povinnosť povoliť uzavretie manželstva zástupcom, o čom má vydať rozhodnutie. Navrhovanou úpravou sa dosiahne súlad s § 31a zákona o matrikách, podľa ktorého sa na konanie podľa zákona o matrikách nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

Čl. IV

Účinnosť návrhu zákona sa predpokladá 1. októbra 2015.

 

 

V Bratislave, 18. februára 2015

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Robert Kaliňák v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 931
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: