TlačPoštaZväčšiZmenši

325/2014 Z. z.

8.2. 2015, 18:37 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.

 

 V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 v časti Posilnenie postavenia Slovenskej republiky v Európskej únii a vo svete sa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zaväzuje „posilniť legislatívny a systémový rámec pre pôsobenie zahraničnej služby novelizáciou zákona o zahraničnej službe, čím vytvorí podmienky pre zvyšovanie profesionality a kvalifikácie zamestnancov ministerstva“.

 

Návrh zákona je zaradený v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014 ako úloha č. 6 v mesiaci november 2014, avšak bezodkladné legislatívne riešenie si vyžaduje problematika odmeňovania počas dočasného vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí (zahraničný funkčný plat).

 V roku 2013 boli na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dohodnutej na rok 2014 zvýšené platové tarify o 16 eur, čo zasiahlo do výpočtu zahraničného funkčného platu. Prvýkrát boli totiž platové tarify v rámci kolektívneho vyjednávania zvýšené o pevnú sumu a nie percentom a v dôsledku takto zmenenej výšky platovej tarify sa ustanovenia týkajúce sa výpočtu platového koeficientu v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a objektivizovaného platového koeficientu v zákone  č. 553/2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stali nevykonateľné. Bolo preto nevyhnutné bezodkladne iniciovať a v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky  vložiť do oboch zákonov ustanovenia, podľa ktorých sa na účely výpočtu platového koeficientu a objektivizovaného platového koeficientu, ako aj platových náležitostí pri dočasnom vyslaní v roku 2014 použije platové tarifa štátneho zamestnanca pred valorizáciou, a to aj z dôvodu, že valorizácia podľa vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky nikdy nemala a nesmela mať vplyv na zahraničný funkčný plat. Takto valorizovaná platová tarifa v platnom znení je  už z hľadiska  výpočtu platového   koeficientu v budúcnosti nepoužiteľná, preto  je  potrebné  prijať ďalšiu legislatívnu úpravu, čím  sa  od  1. januára 2015 ustanoví pre výpočet platového koeficientu použitie platovej tarify platnej pred valorizáciou, teda tak, ako sa v roku 2014 používa podľa prechodných ustanovení.

 

Cieľom návrhu zákona je súčasne reagovať na zmeny, ktoré nastali od roku 2010 a vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe, ako aj na prevzatie nových kompetencií ministerstvom, ktoré priniesla novelizácia zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Novela zákona zahŕňa teda aj problematiku výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ekonomickej diplomacie a  európskych záležitostí.

 

V nadväznosti na pripravovaný nový zákon o štátnej  službe je však potrebné dbať na to, aby v rámci legislatívneho procesu v súčasnosti platné ustanovenia pre zahraničnú službu v príslušných zákonoch boli vzájomne kompatibilné.

 

 

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a aj s právom Európskej únie. 

 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2015.

 

 B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

K bodom 1 a 3

V súlade s platným znením zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa upravuje názov ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a  ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

 

K bodu 2

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa  nahrádza  zrušený zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov platným znením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

K bodu 4

V § 7 sa dopĺňajú úlohy diplomatických misií v rámci výkonu ich funkcií o európske záležitosti. 

 

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodom 6 a 7

Zákonom č. 287/2012 Z. z. bola v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov doplnená pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky, pričom sa súčasne zrušila pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky určovať kritériá pre výber zamestnancov obchodno–ekonomických oddelení na zastupiteľských úradoch z dôvodu, že výber zamestnancov, ktorí sú poverovaní výkonom obchodno-ekonomickej diplomacie, sa riadi zákonom o štátnej službe, zákonom o zahraničnej službe a interným systémom výberu týchto zamestnancov na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Súčasne je potrebné v zákone o zahraničnej službe zosúladiť pôsobnosť ustanovenú pre obe ministerstvá v platnom znení citovaného zákona.

 

K bodu 8

Upravujú sa a dopĺňajú sa diplomatické funkcie stálej misie.

 

 K bodu 9

Samostatne sa ustanovuje pôsobnosť Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii, ktoré plní okrem úloh ustanovených pre stálu misiu v odseku 5 aj osobitné úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. V súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie je určenie formátu predsedníctva v príslušných pracovných skupinách a výboroch Rady Európskej únie (Brussels-based/Capitals) záležitosťou príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky. Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách, zásadách fungovania a vzťahoch stáleho zastúpenia k ministerstvám a ostatným štátnym orgánom Slovenskej republiky a k inštitúciám a orgánom Európskej únie sa ustanovujú v Štatúte Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

 

 

K bodu 10

Úprava ustanovenia § 8 ods. 6 sa vykonáva z dôvodu, aby minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky mohol v prípade, ak nie je prezidentom Slovenskej republiky poverený vedúci diplomatickej misie  alebo  vedúci stálej misie poveriť vedením takejto misie nielen osobu vykonávajúcu štátnu službu na zastupiteľskom úrade (tzn. v zahraničnej službe), ale akúkoľvek osobu vykonávajúcu štátnu službu v stálej štátnej službe (napr. na ministerstve).

 

K bodu 11

Navrhuje sa, aby vedúci diplomatickej misie v členskom štáte Európskej únie a vedúci Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii predkladali zameranie činnosti zastupiteľského úradu nielen v Zahraničnom výbore NR SR, ale aj vo Výbore NR SR pre európske záležitosti, a to aj s ohľadom na doplnenie úloh diplomatických misií a stálych misií v oblasti európskych záležitostí.

 

K bodu  12

Konzulárne funkcie vykonávajú v zahraničí nielen konzulárne úrady, ale aj diplomatické misie. Z hľadiska systematiky zákona o zahraničnej službe sa navrhuje samostatné ustanovenie § 10a, ktoré bude ustanovovať konzulárne funkcie.

 

K bodu  13

Nakoľko ustanovenie § 10 uvádza ustanovenia týkajúce sa konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom, je vhodné umiestniť pod § 10 súvisiaci nadpis.

 

K bodu 14

Navrhuje sa vykonať legislatívnu úpravu na základe aplikačnej praxe a v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch. Konzulárne úrady vedené honorárnymi konzulárnymi úradníkmi sú oprávnené vykonávať v obmedzenom rozsahu konzulárne funkcie podľa § 10a, ktoré sú spojené s výberom správnych poplatkov podľa osobitého zákona. Pre zaradenie k oprávneným subjektom podľa § 7 ods. 7 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa navrhuje doplnenie ustanovenia, ktoré túto skutočnosť deklaruje.

 

K bodu 15

Spresňuje sa vzťah medzi diplomatickou misiou a konzulárnym úradom vedeným honorárnym konzulárnym úradníkom.

 

K bodu 16

Upravujú sa vecné a  inštitucionálne ustanovenia v  konzulárnej oblasti a spresňuje sa právny jazyk vo vzťahu k relevantným vnútroštátnym právnym predpisom. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vykonávajú konzulárne funkcie, ktorých definícia v súčasnom znení § 9 ods. 1 zákona je prevzatá z Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch, pričom má v mnohých prípadoch len všeobecnú povahu a nepokrýva celé spektrum konzulárnych funkcií.  Praktický výkon konzulárnych funkcií  si preto vyžaduje podrobnejšiu špecifikáciu, ktorá určí rozsah práv a povinností štátneho orgánu, ako i občana Slovenskej republiky v prospech ktorého sa tieto funkcie vykonávajú. Funkcie definované v navrhovanom znení § 10a možno rozdeliť do dvoch základných skupín. V prvej skupine  sú funkcie, ktorých výkon má oporu vo vnútroštátnej legislatíve určením právomocí zastupiteľského úradu v príslušnom konaní (napr. víza, pobyty, cestovné doklady, občianske preukazy, vodičské preukazy, matričná a štátnoobčianska agenda).  V druhej skupine sú funkcie, pre ktoré  priame splnomocnenie vo vnútroštátnej legislatíve nie je, v praxi je však ich výkon nevyhnutný a bežný podľa medzinárodnej praxe a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (napr. funkcia osvedčovania dokladov, poskytovanie súčinnosti pri dedičských konaniach, pri ochrane práv maloletých, pomoc občanom v núdzi a pod.) V záujme odstránenia pochybností o oprávnenosti zastupiteľských úradov na výkon niektorých funkcií  sa navrhuje nové znenie   § 10a.

K jednotlivým bodom návrhu:

§10a písm. a) až c) -  konzulárne funkcie všeobecnej povahy v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch a platného znenia zákona. V ustanovení §10a písm. b) sa ruší výpočet subjektov, v prospech ktorých sa táto činnosť realizuje, nakoľko záväzné určenie subjektov nie je potrebné (v rovnakom znení §7 ods. 1 písm. e) zákona nie sú  subjekty definované).

§ 10a písm. d) až g) - konzulárne funkcie, ktorých výkon a kompetencie zastupiteľského úradu sú upravené v platných právnych predpisoch  (napr. zákon č. 404//2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a ďalšie zákony podľa poznámok 10e) a 10f) návrhu).

§10a písm. h) - v zmysle § 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo podľa tohto zákona pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným. V praxi je týmto orgánom zastupiteľský úrad; navrhuje sa ustanovenie, ktoré definuje „určený orgán Slovenskej republiky v zahraničí“. Súčasne sa upravuje, že možnosť uzatvorenia manželstva na zastupiteľskom úrade sa vzťahuje len na občanov Slovenskej republiky.

§10a písm. i)  - v zmysle § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, listiny vydané súdmi a úradmi v cudzine, ktoré platia na mieste, kde boli vydané, za listiny verejné, majú dôkaznú moc verejných listín aj v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými overeniami. Upravuje sa forma „predpísaného overenia“, ktoré vykoná zastupiteľský úrad. Z hľadiska potrieb konzulárnej praxe sa súčasne upravuje možnosť rovnakého postupu pri listinách Slovenskej republiky pre ich použitie v cudzine, ak takýto postup nie je v rozpore s predpismi prijímajúceho štátu.

§10a písm. j) - osvedčovanie pravosti podpisu na listine, osvedčovanie pravosti fotokópií listín, osvedčovanie alebo vyhotovovanie prekladov patria medzi najdôležitejšie a najžiadanejšie konzulárne funkcie, ktorých výkon sa v medzinárodnej praxi odvodzuje od ustanovenia čl. 5 písm. f) Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. V záujme odstránenia pochybností o rozsahu a oprávneniach zastupiteľských úradov na tomto úseku sa navrhuje ustanovenie o ich výkone v rozsahu nevyhnutnom pre výkon konzulárnych funkcií v intenciách príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

§10a písm. k) až m) – súčasné znenie ustanovení k vybraným okruhom činností je prevzaté z Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1961. Z pojmov „ochrana záujmov“ a „zastupovanie občanov“ je možné odvodzovať povinnosť konzula zabezpečiť v zahraničí pre občana SR priamy výkon týchto činností. Konzul Slovenskej republiky nemá kompetencie advokáta, právneho zástupcu, predkladateľa návrhov na súd v zastúpení občana  a nie je  orgánom s priamymi kompetenciami na úseku ochrany práv maloletých, preto je potrebné rozsah výkonu týchto konzulárnych funkcií a pomoci zastupiteľského úradu spresniť a zamedziť tak prípadným sťažnostiam občanov Slovenskej republiky na „neposkytnutie pomoci“ v zmysle zákona. V pojme „súčinnosť“ je zahrnutá široké spektrum konzulárnej pomoci a asistencie od sprostredkovania advokáta napr. v dedičskom konaní, poradenstva a usmernenia  v prípade  právnej pomoci a zastúpenia, v sprostredkovaní informácií od príslušných orgánov prijímajúceho štátu vo veciam ochrany práv maloletých pre vecne príslušné orgány Slovenskej republiky (napr. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže). 

§10a písm. n) - konzulárna funkcia v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch a iných predpisov (napr. zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady(ES) č. 1348/2000, medzinárodné zmluvy).  

§10a písm. o) - konzulárne funkcie, ktorých výkon a kompetencie zastupiteľského úradu sú upravené v platných právnych predpisoch  (napr. zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie zákony podľa poznámky 10l) návrhu) a iné konzulárne funkcie na základe medzinárodných zmlúv (napr. oprávnenie GK Užhorod na prijímanie žiadostí o udelenie povolenia na malý pohraničný styk na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku).

V odseku 2 sa ustanovuje, že diplomatická misia a konzulárny úrad môžu poskytovať občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch, v stave núdze a krízovej situácie v zahraničí finančnú pomoc. Poskytovanie pomoci a asistencie občanom Slovenskej republiky je jednou z priorít zahraničnej služby. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch a v stave núdze alebo krízovej situácie je zauživanou formou finančná pomoc vo forme pôžičky, ktorá však doposiaľ nie je upravená vo vnútroštátnej legislative. Skúsenosti z riešenia náročných konzulárnych prípadov stále naliehavejšie poukazujú aj na potrebu vytvorenia mimoriadneho inštitútu nenávratnej finančnej pomoci, ktorá by rezortu diplomacie vytvorila možnosť adekvátnym spôsobom plniť funkciu štátu pri ochrane občanov Slovenskej republiky v mimoriadnych prípadoch v zahraničí. Podmienky a spôsob poskytovania finančnej pomoci ustanoví ministerstvo  všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

K bodu 17

Z dôvodu, že nadpis „Konzulárny úrad“ nad ustanovením § 9 sa vzťahuje iba na ustanovenia § 9 až § 10a a nevzťahuje sa na ustanovenie § 11 upravujúci osobitnú misiu, je potrebné z legislatívno-technického dôvodu umiestniť nadpis nad § 11.

 

K bodu 18

Potreba doplnenia pojmu „právnych aktov Európskej únie“  vyplýva zo súčasného právneho stavu. Problematika ochrany občanov členských štátov Európskej únie na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické zastupiteľstvo členského štátu, ktorého je príslušníkom,  je v súčasnosti predmetom viacerých právnych aktov a predpisov Európskej únie.

 

K bodu  19

Navrhuje sa  zosúladiť pôsobnosť ministerstva o výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí ustanovenú zákonom č. 287/2012 Z. z.

 

K bodu 20

Navrhuje sa ustanoviť povinnosť zamestnanca v zahraničnej službe oznámiť vedúcemu zastupiteľského úradu úmysel opustiť krajinu vyslania, ako aj miesto plánovaného pobytu a dĺžku neprítomnosti.

 

K bodom  21 a 26

Navrhujú sa vložiť ustanovenia upravujúce funkcie a platové náležitosti viažuce sa na zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2013 boli na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dohodnutej na rok 2014 zvýšené platové tarify o 16 eur, čo spôsobilo problém pri výpočte zahraničného funkčného platu. Prvýkrát boli totiž platové tarify v rámci kolektívneho vyjedávania zvýšené o pevnú sumu a nie percentom a v dôsledku takto zmenenej výšky platovej tarify sa ustanovenia týkajúce sa výpočtu platového koeficientu stali nevykonateľné. Bolo preto nevyhnutné bezodkladne iniciovať a v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky realizovať legislatívnu zmenu zákona o štátnej službe, podľa ktorej sa na účely výpočtu platového koeficientu  a platových náležitostí pri dočasnom vyslaní v roku 2014 použije platové tarifa štátneho zamestnanca pred valorizáciou, a to aj z dôvodu, že slovenská valorizácia nikdy nemala a nesmela mať vplyv na zahraničný funkčný plat. Takto valorizovaná platová tarifa v platnom znení je už z hľadiska výpočtu platového koeficientu v budúcnosti nepoužiteľná, preto je potrebné prijať ďalšiu legislatívnu úpravu, čím sa do budúcnosti ustanoví pre výpočet platového koeficientu použitie platovej tarify platnej pred valorizáciou, teda tak, ako sa používa podľa prechodného ustanovenia § 140c zákona o štátnej službe v roku 2014. Z uvedených dôvodov navrhujeme vložiť do zákona o zahraničnej službe ustanovenie upravujúce funkcie štátnych zamestnancov dočasne vyslaných podľa ustanovenia § 40 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva zamestnanec podľa charakteristiky platových tried, ktoré sa navrhujú ustanoviť v prílohe č. 1.

 

K bodom 22 a 23

V prvej vete pôvodného odseku 4 ide o legislatívno-technickú úpravu. Druhú vetu navrhujeme vložiť do nového odseku 5 s tým, aby sa spresnilo a upravilo obsadzovanie voľnej funkcie vedúceho zamestnanca. Navrhujeme upraviť znenie tak, aby vedúci štátny zamestnanec vracajúci sa z dočasného vyslania na funkciu vedúceho zamestnanca uvoľnenú po zamestnancovi, ktorý nenastúpil na dočasné vyslanie, nemusel absolvovať výberové konanie.

 

K bodu 24

Navrhuje sa odstrániť časové obmedzenie vyslania štátneho zamestnanca na vykonávanie funkcie v orgáne verejnej moci iného štátu alebo v medzinárodnej organizácii na maximálne 4 roky. Súčasná právna úprava obmedzuje úspešným zástupcom Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách opakovane kandidovať, a to napriek tomu, že to predpisy v medzinárodných organizáciách dovoľujú.

 

K bodu 25

Navrhuje sa ustanoviť možnosť zaradiť štátneho zamestnanca mimo činnú štátnu službu po odpracovaní najmenej 10 rokov v zahraničnej službe. Ustanovenie sa má vzťahovať na situáciu, ak štátny zamestnanec bude počas tohto obdobia vykonávať činnosti súvisiace s činnosťou MZVaEZ SR. Pôjde teda napríklad o pôsobenie v právnických osobách venujúcich sa zahraničnej politike, rozvojovej pomoci, ľudským právam a podobne, teda v subjektoch, ktoré nie sú štátnymi orgánmi, ale ktoré svojou povahou vykonávajú činnosti príbuzné úlohám MZVaEZ SR.

 

K Čl. II

Navrhuje sa pokračovať v používaní platových taríf a objektivizovaného platového koeficientu tak, ako je ustanovené v účinnom ustanovení § 32d. Pri výpočte objektivizovaného platového koeficientu je  nevyhnutné použiť podiely zvýšení platových taríf v štátnej službe k zvýšeniam stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za každé obdobie ku dňu zvýšenia týchto platových taríf do 31. decembra 2013, nakoľko zvýšenie platových taríf o pevnú sumu a nie percentom v roku 2014 spôsobilo, že podiel zvýšení platových taríf od roku 2014 nie je možné vyčísliť a  objektivizovaný platový koeficient je podľa účinného znenia § 23 nevypočítateľný.

 

K Čl. III

K bodu 1

Ustanovuje sa zaraďovanie štátnych zamestnancov dočasne vyslaných podľa ustanovenia § 40 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú zamestnanec vykonáva podľa charakteristiky platových tried ustanovených v prílohe č. 1  zákona o zahraničnej službe.

 

K bodu 2

S cieľom umožniť účasť štátnych zamestnancov ako expertov v twinningových, Taiexových a iných projektov v rámci projektov Európskej únie.

 

K bodom 3 až 8

Ustanovuje sa blanketová norma odkazujúca v rámci platových náležitostí dočasne vyslaných štátnych zamestnancov podľa osobitnej právnej úpravy v zákone o zahraničnej službe.

 

K Čl. IV

Navrhuje sa účinnosť zákona.

 

 

 

V Bratislave 20. 8. 2014

 

 

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

v. r.

 

 

Miroslav Lajčák

podpredseda vlády

 a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

Slovenskej republiky

v. r.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 381
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Koalícia nebude mať spoločného kandidáta na šéfa GP SR, tvrdí Krajniakhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-krajniak-koalicia-nebude-mat-spolo/470747-clanok.html

Za prijateľných kandidátov považuje napríklad prokurátorov Jána Šantu, Maroša Žilinku, ale ...

Sudcovia z akcie Búrka so svojimi sťažnosťami na GP SR neuspelihttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-akcie-burka-neuspeli-na-gp-s/470544-clanok.html

Prvá námestníčka generálneho prokurátora SR Viera Kováčiková zamietla sťažnosti sudcov ...

Prezidentka Čaputová doteraz udelila milosť piatim ľuďom, dostala vyše tisíctristo žiadostíhttps://www.webnoviny.sk/prezidentka-caputova-doteraz-udelila-milost-piatim-ludom-dostala-vyse-tisictristo-ziadosti/

Prezidentku Zuzanu Čaputovú doteraz požiadalo o milosť 1 379 ľudí.

Zákon rozlišuje núdzový a výnimočný stavhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-rozlisuje-nudzovy-a-vynimocn/470441-clanok.html

Výnimočný stav môže byť najdlhšie vyhlásený na 60 dní, možno ho predĺžiť najviac o 30 ...

Centrum právnej pomoci už bude fungovať v takmer bežnom režimehttps://www.teraz.sk/slovensko/centrum-pravnej-pomoci-uz-bude-fungova/470399-clanok.html

Vo väčších kanceláriách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Nitre a Prešove ...

Právnici: Je na mieste zrušiť zákaz zhromažďovania, urobiť to má vládahttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnici-je-na-mieste-zrusit-zakaz/470308-clanok.html

Právnici vysvetlili, že zákaz zhromažďovania sa neplatil len počas Veľkej noci, vzhľadom na ...

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: