TlačPoštaZväčšiZmenši

8/2013 Z. z.

3.2. 2013, 20:53 |  Admin 3

Dôvodová správa + spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2012.

Hlavným cieľom navrhovanej právnej úpravy je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. Novelou zákona sa zabezpečí vykonateľnosť nariadenia, tak aby bola plne zabezpečená profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi zúčastnenými členskými štátmi za podmienok, ktoré zaručujú bezpečnosť transakcie, bezpečnosť dotknutých zamestnancov bezpečnostnej služby a verejnosti a voľný pohyb eurovej hotovosti.

Primárnym cieľom citovaného nariadenia je v nadväznosti na princíp jednotnej meny a z neho vyplývajúcej slobody pohybu hotovosti medzi zúčastnenými členskými štátmi zabezpečiť, aby v rámci eurozóny mali banky, obchodné reťazce a ostatné subjekty narábajúce pri svojej práci s hotovosťou možnosť uzavrieť zmluvu so spoločnosťou prepravy peňažnej hotovosti (cash-in-transit, ďalej len „CIT"), ktorá ponúka najlepšiu cenu a/alebo služby, a využívať hotovostné služby najbližšej pobočky národnej centrálnej banky alebo hotovostného centra CIT, aj keď sa nachádzajú v inom členskom štáte.

Vo vzťahu k tejto implementácii návrh novely zákona upravuje vecnú príslušnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre povoľovacie konanie, dohľad nad prevádzkovaním činnosti prepravy CIT a prejednávanie správnych deliktov a priestupkov, ukladanie sankcií a s tým súvisiace získavanie, evidovanie, spracovávanie informácií a ich poskytovanie. Ďalej sa zavádzajú povinnosti prevádzkovateľa CIT vo vzťahu k preverovaniu splnenia ustanovených podmienok pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti CIT. Nariadenie zavádza relatívne nadštandardné požiadavky na odbornú prípravu zamestnancov, ktoré je riešené úpravou nového typu odbornej prípravy spolu so zavedením celého systému tejto odbornej prípravy vrátane získania príslušnej akreditácie školiacim zariadením a preukazu odbornej spôsobilosti osvedčujúceho túto spôsobilosť pre výkon činnosti CIT. Zároveň sa navrhuje zmena niektorých položiek sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to o nové správne poplatky pre povoľovacie konanie (licencia a akreditácia) a správne poplatky v súvislosti s realizáciou skúšok odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazu odbornej spôsobilosti. Výška správnych poplatkov za úkony súvisiace s už zavedenými druhmi bezpečnostnej služby a technickou službou sa nemenia.

Ďalším dôvodom novely zákona o súkromnej bezpečnosti je odstránenie identifikovaných aplikačných a výkladových problémov.

Návrh zákona je v súlade s článkom 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Návrh zákona je plne zlučiteľný s právom Európskej únie, podrobné informácie sú uvedené v priloženej doložke zlučiteľnosti.

Predkladaný návrh nebude mať negatívny dopad na verejné financie Slovenskej republiky, nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Zároveň nezakladá nároky na zabezpečenie nových personálnych zdrojov, ani zmenu organizačného zabezpečenia.

Prínosom zákona bude harmonizácia práva EÚ v oblasti profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny v zmysle nariadenia.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

K článku I

K bodu 1

Zavádza sa nový druh súkromnej bezpečnostnej služby „profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou". Aj keď je už obdobný druh činnosti v zákone upravený v rámci rozsahu strážnej služby, tento však v sebe nezahŕňa cezhraničný prvok, a preto sa javí efektívnejšie zavedenie tohto druhu služby, ako samotnej súkromnej bezpečnostnej služby.

K bodu 2

Vzhľadom na odlišnosti medzi profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou a ostatnými druhmi bezpečnostnej služby napr. v povoľovacom konaní, je potrebné vylúčiť tie ustanovenia zákona, ktoré sa nevzťahujú na novo zavedený druh bezpečnostnej služby.

K bodom 3 a 4

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 5 a 6

Navrhovanou úpravou dochádza k presunu činnosti „monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste" z detektívnej služby do strážnej služby. Dôvodom je skutočnosť, že táto činnosť je svojim obsahom úzko spätá s poskytovaním strážnej služby a nie detektívnej služby.

K bodu 7

Vzhľadom na zavedenie nového druhu bezpečnostnej služby je potrebné v zákone zadefinovať aj činnosti v oblasti odbornej prípravy a poradenstva, ktoré sú úzko späté s vykonávaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011.

K bodu 8

Doterajšia právna úprava umožňuje zaradiť pod pojem bezpečnostnej praxe aj výkon činností v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore, ktoré v skutočnosti nemajú charakter takejto praxe. Navrhovanou zmenou bude nutné rozumieť bezpečnostnou praxou len činnosti, ktoré skutočne zodpovedajú jej obsahu.

K bodu 9

Účelom tejto zmeny je subsumovať výkon konkrétnych činností pod pojem „fyzická ochrana", ktorý je v zákone zadefinovaný, a ktorý je využívaný v celej štruktúre zákona a viaže sa naň celý rad povinností a oprávnení ako prevádzkovateľov tak aj pracovníkov poverovaných výkonom tejto činnosti. Ide o zmeny súvisiace so zavedením nového druhu bezpečnostnej služby a zaradením činnosti „monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste" pod strážnu službu.

K bodu 10

Z charakteru činnosti fyzickej ochrany alebo pátrania vyplýva, že osoba poverená týmito činnosťami môže zasiahnuť do akýchkoľvek práv a slobôd inej osoby, aj keď nie sú základnými právami a slobodami. Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť obsah pojmu „zásah". Ide tiež o pojmové zosúladenie § 43 ods. 1 zákona.

K bodu 11

Definuje sa obsah pojmu príslušný orgán, ktorým je v prípade povoľovacieho konania na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a na prevádzkovanie ostatných druhov bezpečnostnej služby krajské riaditeľstvo Policajného zboru. Súčasne sa definuje pojem splnomocnenec prevádzkovateľa, ktorým je osoba konajúca vo veciach poskytovania bezpečnostnej služby na základe plnomocenstva, a ktorá svojimi úkonmi môže ovplyvniť činnosť bezpečnostnej služby.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k zavedeniu legislatívnej skratky v § 8 písm. v).

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 14

Rozširuje sa okruh osôb, ktoré musia spĺňať zákonom ustanovené podmienky, nakoľko kompetencie týchto osôb sú často udeľovaním plnej moci prenášané na iné fyzické osoby, u ktorých často absentuje dostatočná odborná spôsobilosť ako aj ďalšie požiadavky. Súčasný právny stav umožňuje napr. splnomocniť osoby, ktoré nespĺňajú dôležitú podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti.

K bodu 15

Legislatívno-technická úprava, aby bolo jednoznačné, že manžel (manželka) nemusí spĺňať iba podmienku pracovnoprávneho vzťahu prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby.

K bodu 16

Podrobne sa v nadväznosti na obsah nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 upravujú jednotlivé podmienky pre udelenie licencie na prevádzkovanie nového druhu bezpečnostnejšej služby profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou pre fyzickú osobu. Podmienky pre udelenie licencie na tento druh služby sú podobné s podmienkami požadovanými na udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej, okrem podmienok ustanovených v navrhovanom § 11a ods. 1 písm. h) až j).

K bodu 17

Legislatívno-technická úprava vyplývajúca z úpravy §14.

K bodu 18

Rozširuje sa okruh osôb, ktoré musia spĺňať zákonom ustanovené podmienky, pretože kompetencie týchto osôb sú často udeľovaním plnej moci prenášané na iné fyzické osoby, u ktorých často absentuje dostatočná odborná spôsobilosť ako aj ďalšie požiadavky. Súčasný právny stav umožňuje napr. splnomocniť osoby, ktoré nespĺňajú dôležitú podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti.

K bodu 19

Podrobne sa v nadväznosti na obsah nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 upravujú jednotlivé podmienky pre udelenie licencie na prevádzkovanie nového druhu bezpečnostnejšej služby profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou pre právnickú osobu. Podmienky pre udelenie licencie na tento druh služby sú podobné s podmienkami požadovanými na udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby okrem podmienok ustanovených v navrhovanom § 12a ods. 1 písm. c) až e).

K bodom 20 až 22

Navrhované zmeny vychádzajú z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z., ktorý sa týkal vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zákona o strelných zbraniach a strelive s Ústavou SR. Konkrétne sa navrhuje, aby sa v prípade úmyselnej trestnej činnosti neviazalo splnenie podmienky spoľahlivosti na uplynutie určitej doby po zahladení trestu, ale od jeho vykonania a v prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania do skončenia skúšobnej doby. Taktiež sa navrhuje vypustiť schválenie zmieru ako dôvod nesplnenia podmienky spoľahlivosti

K bodu 23

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 24

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť ministerstva a krajského riaditeľstva Policajného zboru žiadať stanovisko k posúdeniu spoľahlivosti a bezúhonnosti od osobitnej komisie. Súčasne sa vypúšťa ustanovenie zákona, ktorým sa zriadila osobitná komisia. Reaguje sa tým na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z., ktorým vyslovil nesúlad s ustanovením § 19 ods. 3 a 4 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. V § 19 ods. 3 zákona o strelných zbraniach a strelive bola obdobne riešená povinnosť povoľovacieho orgánu pri posudzovaní bezúhonnosti a spoľahlivosti požiadať osobitnú komisiu o stanovisko.

K bodu 25

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k vypusteniu odseku.

K bodu 26

Rozširuje sa okruh osôb, ku spoľahlivosti ktorých sa bude povinne vyjadrovať Slovenská informačná služba. Rozšírenie okruhu osôb nadväzuje na body 12 a 16.

K bodu 27

Obsah zmeny reaguje na myšlienku profesionalizácie sektoru súkromnej bezpečnosti. Súkromná bezpečnosť je zabezpečovaná predovšetkým prostredníctvom strážnych služieb. Doterajší stav umožňuje, aby sa prevádzkovateľom strážnej služby stala aj osoba, ktorá nemá žiadne skúsenosti v tomto sektore a získanie preukazu odbornej spôsobilosti sa na účely prevádzkovania javí ako nepostačujúce. Novo ustanovené podmienky zabezpečia aby tieto osoby disponovali širšou poznatkovou základňou, ktorá je jedným z predpokladov zabezpečenia kvality poskytovaných služieb.

Činnosť súkromných bezpečnostných služieb v Slovenskej republike je upravená osobitným predpisom od roku 1998. Za trinásťročné obdobie vznikol relatívne široký okruh osôb, ktoré počas tohto obdobia pôsobili pri činnosti týchto bezpečnostných služieb, pričom rozsah ich skúsenosti v odbore poskytuje dostatočnú záruku aby sa mohli stať prevádzkovateľmi v dotknutých službách aj bez vysokoškolského vzdelania v obore.

K bodu 28

V súvislosti s vypustením § 14 ods. 4, v ktorom bola zavedená legislatívna skratka „minister" bolo potrebné v § 18 ods. 3 špecifikovať, že ide o ministra vnútra Slovenskej republiky.

K bodu 29

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k doplneniu § 19 ods. 1 písmenom c).

K bodu 30

V nadväznosti na požiadavku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 sa ustanovuje nový druh skúšky odbornej spôsobilosti „CIT", ktorá vzhľadom na rozsah predchádzajúcej odbornej prípravy bude v rámci hierarchie skúšok odbornej spôsobilosti najvyššou formou a bude v sebe zahŕňať splnenie požiadaviek skúšky odbornej spôsobilosti aj pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, a pre prevádzkovateľov.

K bodu 31

Uvedená zmena precizuje doterajšiu úpravu so zameraním na definovanie vykonávaných činností v rámci bezpečnostnej praxe, ktoré sa javia ako základný predpoklad pre možnosť získať preukaz odbornej spôsobilosti typu S alebo P bez vykonania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti. Súčasne sa umožňuje získať preukaz odbornej spôsobilosti absolventom odborných škôl bez predchádzajúceho absolvovania odbornej prípravy len vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti. U týchto osôb sa predpokladá, že už majú ucelený systém poznatkov z odboru a preto postačuje len skúška odbornej spôsobilosti. Rozsah ich poznatkov je spravidla ďaleko väčší ako u osôb, ktoré sa zúčastňujú odbornej prípravy prvýkrát.

K bodu 32

Upravuje sa postup prihlasovania na skúšku odbornej spôsobilosti osôb, ktoré nemusia vykonať odbornú prípravu. Doposiaľ nebolo možné prihlásiť na skúšku odbornej spôsobilosti osobu, ktorá nevykonala odbornú prípravu.

K bodu 33

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k zmene § 19 ods. 11.

K bodu 34

V súvislosti sa možnosťou vykonať skúšku odbornej spôsobilosti bez predchádzajúceho absolvovania odbornej prípravy je potrebné zabezpečiť preukázanie nároku na vykonanie skúšky dokladom o vzdelaní.

K bodu 35

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k doplneniu nového odseku v §19.

K bodu 36

Ustanovením lehoty šiestich mesiacov sa zabezpečuje stav aktuálnosti poznatkov získaných počas odbornej prípravy. Keďže uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti má v podstate možnosť až 3 pokusov na jej úspešné absolvovanie, je žiaduce aby tieto boli realizované v časovom intervale, kedy poznatky získané odbornou prípravou ešte nie sú vo vysokej miere ovplyvňované väčším časovým odstupom, ktoré uplynie od odbornej prípravy.

K bodu 37

Činnosť pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby je vykonávaná na území Slovenskej republiky, kde uplatňujú svoje zákonné oprávnenia. Preto je nevyhnutné aby ovládali štátny jazyk ako predpoklad, že ich výzvy, upozornenia a poučenia budú správne pochopené, čím sa zamedzí neoprávneným zásahom do práv a slobôd osôb voči, ktorým smeruje ich činnosť.

K bodu 38

V nadväznosti na nový druh skúšky odbornej spôsobilosti zavádza aj novy typ preukazu odbornej spôsobilosti typ „CIT", ktorý bude deklarovať najvyššiu úroveň dosiahnutej odbornej spôsobilosti, teda bude v sebe subsumovať preukazy odbornej spôsobilosti typu S a typu P.

K bodom 39, 40 a 42

Zavádzajú sa dôvody zániku platnosti preukazu odbornej spôsobilosti. Určuje sa postup pri vydaní nového preukazu odbornej spôsobilosti po zániku platnosti pôvodného a nakladanie s neplatným preukazom odbornej spôsobilosti.

K bodu 41

Aplikačná prax preukázala, že záujem osôb o tento druh prípravy bol nízky a napriek tomu, že ide o skrátenú formu prípravy, rozhodli sa absolvovať obsahovo a rozsahovo širší druh odbornej prípravy. Taktiež úspešnosť absolventov skrátenej formy odbornej prípravy bola na skúške odbornej spôsobilosti nižšia ako u absolventov neskrátenej formy odbornej prípravy.

K bodu 43

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje použitá terminológia s terminológiou upravenou zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným bodom 12.

K bodu 45

Podrobne sa upravuje zoznam údajov v žiadosti fyzickej osoby o udelenie licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou vrátane predkladaných dokladov a písomností, ktoré tvoria prílohu takejto žiadosti. Tieto údaje zodpovedajú podmienkam na udelenie tohto druhu bezpečnostnej služby ustanoveným v navrhovanom § 11a.

K bodu 46

Navrhovaná úprava reaguje na jestvujúcu osobitnú právnu úpravu (Obchodný zákonník) vzťahujúcu sa na zakladanie spoločností a tým aj spôsob preukazovania existencie spoločnosti.

K bodu 47

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným bodom 16.

K bodu 48

Podrobne sa upravuje zoznam údajov v žiadosti právnickej osoby o udelenie licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou vrátane predkladaných dokladov a písomností, ktoré tvoria prílohu takejto žiadosti. Tieto údaje zodpovedajú podmienkam na udelenie tohto druhu bezpečnostnej služby ustanoveným v navrhovanom § 12a.

K bodu 49

Na posúdenie bezúhonnosti je postačujúci odpis z registra trestov, a preto sa navrhuje s možnosťou vyžiadať si iné podklady vylúčiť odkaz na § 13. Zároveň dochádza k legislatívno-technickej úprave § 24 vzhľadom na zavedenie nového druhu bezpečnostnej služby.

K bodom 50 až 52

Legislatívno-technická úprava, ktorá v nadväznosti na nový druh bezpečnostnej služby rieši povinnosti povoľovacieho orgánu v konaní o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.

K bodu 53

Odstraňuje sa právne vákuum v prípade postupu po strate licencie.

K bodom 54 a 59

Navrhovanou zmenou sa predlžuje obdobie počas ktorého musí prevádzkovateľ po udelení licencie začať prevádzkovať niektorú činnosť, ktorá je bezpečnostnou službou. Obdobie dvoch rokov na začatie vykonávania živnosti obsahuje aj živnostenský zákon.

K bodu 55

Legislatívno - technická úprava, ktorá v nadväznosti na mierne odlišné podmienky pre udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby príslušného druhu má zabezpečiť splnenie oznamovacej povinnosti, tak pre krajské riaditeľstvá Policajného zboru, ako aj pre ministerstvo vnútra.

K bodu 56

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 12.

K bodu 57

Novo navrhované ustanovenie podrobne upravuje dôvody pozastavenia prevádzkovania profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou. Vo svojej podstate sa jedná o ustanovenia obdobného charakteru, ako u prevádzkovateľov strážnej služby, detektívnej služby alebo odbornej prípravy a poradenstvu.

K bodu 58

Upravované ustanovenie upravuje dôvody zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu. Vzhľadom na zavedenie novej vecnej pôsobnosti pre ministerstvo a nový druh bezpečnostnej služby profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou, je potrebné upraviť dôvody zániku aj o rozhodnutie ministerstva.

K bodu 60

Legislatívno-technická úprava odstraňujúca použitie pojmu príslušný orgán vo významovo odlišných prípadoch.

K bodu 61

Rozširujú sa dôvody na odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby v prípadoch, keď prevádzkovateľ bezpečnostnej služby neoznámi krajskému riaditeľstvu v určenej lehote skutočnosti, pre ktoré je podľa § 31 ods. 1 písm. a) až c), e),f) alebo i) povinné pozastaviť prevádzkovanie bezpečnostnej služby a pre túto prekážku nemôže krajské riaditeľstvo pozastaviť prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Súčasne je riešená legislatívno-technická úprava vo vzťahu k § 10 ods. 2.

K bodu 62

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na doplnenie nových dôvodov na odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.

K bodu 63

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s navrhovaným bodom 12 a 16.

K bodu 64

Novo navrhované ustanovenie podrobne upravuje dôvody odňatia licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou. Vo svojej podstate sa jedná o ustanovenia obdobného charakteru, ako u prevádzkovateľov strážnej služby, detektívnej služby alebo odbornej prípravy a poradenstvu, ktoré rozšírené odkazom o dôvody nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011.

K bodu 65

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodom 66 a 67

Definuje sa obsah zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby. V súčasnej praxi je bežné, že v zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služby nie sú špecifikované niektoré všeobecné náležitosti, ako napríklad miesto poskytovania bezpečnostnej služby, čo je z dôvodu výkonu štátneho dozoru a kontroly nesmierne dôležité.

K bodu 68

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 69

V nadväznosti na povinnosť uvedenú v § 15 ods. 2 sa ukladá povinnosť zamestnávateľovi vyžadovať od uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca doklad preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť. Rovnako sa upravuje povinnosť uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca predkladať príslušný doklad zamestnávateľovi preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť.

K bodu 70

V navrhovanom § 48 sa znižuje veková hranica z 19 rokov na 18 rokov pre výkon fyzickej ochrany alebo pátrania.

Podrobne sa ustanovujú podmienky, ktoré musí spĺňať osoba poverovaná výkonom fyzickej ochrany v súvislosti s poskytovaním profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou. Podmienky sú takmer totožné s navrhovanými všeobecnými podmienkami pre výkon fyzickej ochrany, rozdiel je len v držbe preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT, ktorý predstavuje najvyššiu formu odbornej spôsobilosti, mimo zložky odbornej spôsobilosti predstavovanej dosiahnutím vzdelaním.

Upravujú sa tiež podmienky vyžadované od osôb, ktoré majú zabezpečovať odbornú prípravu z právnych predmetov a z poskytovania prvej pomoci.

Súčasná právna úprava umožňuje vykonávať fyzickú ochranu aj bez preukazu odbornej spôsobilosti a to počas absolvovania odbornej prípravy. Vzhľadom na to, že táto odborná príprava nie je definovaná, presne sa špecifikuje druh odbornej prípravy, počas ktorej sa môže osoba zúčastňovať výkonu fyzickej ochrany bez preukazu odbornej spôsobilosti.

K bodu 71

Upravuje sa spôsob preukazovania totožnosti príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov, ktorí vstupujú do chráneného objektu alebo miesta za účelom služobným. V takomto prípade postačuje preukázanie príslušnosti k týmto zborom služobným preukazom.

K bodu 72

Rozširuje sa obmedzenie, kedy nie je možné zakázať vstup do chráneného objektu osobám plniacim úlohy verejnej správy, a tiež dochádza k úprave vzhľadom na zavedený pojem ozbrojený zbor, ktorý zahŕňa aj Slovenskú informačnú službu, Národný bezpečnostný úrad, Vojenskú políciu a obecnú políciu.

K bodu 73

Zmena súvisiaca so zavedením nového druhu bezpečnostnej služby.

K bodu 74

Vylučuje sa povinnosť mať identifikačný preukaz umiestnený viditeľne na ľavej strane odevu v oblasti pŕs na miestach verejnosti prístupných u osôb, ktoré vykonávajú ochranu osoby. Osoby vykonávajúce ochranu osoby tzv. bodyguardi sprevádzajú chránené osoby na rôznych miestach a pri rôznych udalostiach ako sú spoločenské udalosti, kde nie je žiaduce aby sa takáto osoba pohybovala s identifikačným preukazom a tak nepriamo poskytovala informáciu o tom, že konkrétnej osobe poskytuje ochranu.

K bodu 75

Zavádza sa povinnosť označiť príslušnosť k bezpečnostnej službe osobám, ktoré vykonávajú fyzickú ochranu v civilnom oblečení. Rieši sa situácia, kedy nie je možné osobu vykonávajúcu fyzickú ochranu v civilnom oblečení identifikovať ako zamestnanca bezpečnostnej služby.

K bodu 76

Mení sa názov tretej hlavy z dôvodu zmeny jej obsahu.

K bodu 77

Rozširuje sa vedenie evidencie služieb na prevádzkovanie zariadenia poplachového systému, čo je jedna z foriem fyzickej ochrany.

K bodu 78

Špecifikuje sa minimálny počet osôb, ktorý je potrebný na preverenie signálu zo zariadenia poplachového systému alebo časti takéhoto zariadenia. Odstraňuje sa neurčitosť výkladu pojmu dostatočný počet. Zároveň sa umožňuje, aby bol signál preverený len prostredníctvom kamerového systému, a to hlavne v prípadoch keď dôjde k vyvolaniu signálu napr. poveternostnými podmienkami alebo zvieratami.

K bodu 79

Touto úpravou sú na prevádzkovateľa nového druhu bezpečnostnej služby „prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou" odkazom ustanovené niektoré povinnosti prevádzkovateľa bezpečnostnej služby súvisiace s ochranou ľudských práv a slobôd, vedením príslušných evidencií, vykonaním zásahov, oznamovacej povinnosti atď.

K bodu 80

Zakazuje sa poskytovať detektívnu službu v prípadoch, keď sa napr. pátra po skutočnostiach, ktoré sú predmetom operatívneho pátrania a o tejto skutočnosti má poskytovateľ detektívnej služby vedomosť. Účelom navrhovanej zmeny je zamedziť takému konaniu, ktorým by poskytovateľ detektívnej služby zmaril napr. odhaľovanie alebo objasňovanie trestnej činnosti.

K bodu 81

Účelom tejto zmeny je obmedzenie prístupu objednávateľa detektívnej služby k informáciám o osobe, ktorá plnila objednávku (detektív), čím sa zamedzí odhalenie jeho identity. Dôležitým prvkom činnosti detektívnej služby je utajenosť. V prípade odhalenia detektíva dochádza k zmareniu jeho činnosti. Týmto obmedzením nie je dotknutý dohľad štátu nad poskytovaním detektívnej služby.

K bodu 82

V rámci povoľovacieho konania o žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany sa určuje povinnosť preukázať existenciu žiadateľa, ktorý sa povinne zapisuje do obchodného registra formou výpisu z obchodného registra.

K bodom 83 a 84

Ustanovuje sa povinnosť žiadateľovi o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, ktorý si ustanovil zodpovedného vedúceho, doložiť k žiadosti doklady preukazujúce splnenie podmienok vyžadovaných od zodpovedného vedúceho.

K bodu 85

V súlade s požiadavkou zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa umožňuje žiadateľom o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby podať žiadosť na kontaktnom mieste špecifikovanom v živnostenskom zákone.

K bodu 86

Legislatívno-technická úprava zabezpečujúca opakované predkladanie dokladov o bezúhonnosti a spoľahlivosti zodpovedného vedúceho krajskému riaditeľstvu Policajného zboru.

K bodu 87

Rozširuje sa dôvod pozastavenia prevádzkovania technickej služby v prípade, ak zodpovedný vedúci prestane spĺňať niektorú z podmienok vyžadovanú pri udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby.

K bodu 88

Rozširujú sa dôvody na odňatie licencie v prípadoch, keď prevádzkovateľ technickej služby neoznámi krajskému riaditeľstvu v určenej lehote skutočnosti, ktoré sú podľa § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) dôvodom na pozastavenie prevádzkovania technickej služby, alebo nepodá návrh na zápis do obchodného registra v lehote do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby.

K bodu 89

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na § 27 ods. 2. Zároveň sa rozširujú povinnosti prevádzkovateľa technickej služby vo vzťahu k ochrane osobnosti a osobných údajov.

K bodu 90

Podľa súčasnej právnej úpravy je akreditovaná osoba povinná doručiť ministerstvu päť dní pred začatím odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia odbornej prípravy. V praxi je bežné, že sa na odbornú prípravu prihlasujú osoby aj po tomto termíne. Akreditovaná osoba takéto osoby na odbornú prípravu nepripustí, nakoľko si nemôže splniť oznamovaciu povinnosť v zákonom určenej lehote. Z uvedeného dôvodu sa mení povinnosť na doručovanie zoznamu osôb, ktoré sa majú zúčastniť odbornej prípravy do začatia tejto prípravy. Lehota na doručenie informácie o čase a miesta konania odbornej prípravy ostáva pre účely dohľadu štátu zachovaná.

K bodu 91

Reaguje sa na ustanovenie vecnej pôsobnosti pre ministerstvo, ktoré bude zabezpečovať úlohy orgánu štátneho dozoru aj vo vzťahu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 ako aj krajského riaditeľstva pri výkone kontroly.

K bodu 92

Rozširuje sa oprávnenie vykonávať kontrolu činnosti podľa § 84 ods. 3 na kontrolóra – zamestnanca orgánu štátneho dozoru a kontroly.

K bodu 93

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k zavedeniu legislatívnej skratky v § 84 ods. 3 zákona.

K bodu 94

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k zániku platnosti preukazu.

K bodu 95

Umožňuje sa kontrolórom pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly využívať technické zariadenia za účelom spoľahlivého zistenia skutkového stavu. Takto získané informácie budú obsahom záznamu o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly. V prípade zistenia protiprávneho konania môžu byť využité ako dôkaz v konaní pred správnym orgánom alebo súdom.

K bodu 96

Rieši sa situácia, keď sa niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu napriek písomnej výzve nedostaví na orgán štátneho dozoru alebo kontroly bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez vážnych dôvodov k prerokovaniu záznamu o kontrole a štátny dozor alebo kontrolu nie je možné z uvedených dôvodov ukončiť.

K bodu 97

Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na zmeny súvisiace so získaním odbornej spôsobilosti.

K bodu 98

Legislatívno-technická úprava vyplývajúca zo zmeny § 14 ods. 1.

K bodu 99

Za účelom vymožiteľnosti plnenia právnej povinnosti sa predmetné ustanovenie rozširuje o správny delikt, a to nesplnenie povinnosti uloženej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 alebo na jeho základe.

K bodu 100

Mení sa spodná hranica sankcie, ktorú možno uložiť za správny delikt prevádzkovanie vlastnej ochrany bez platnej licencie. Doterajšia prax ukázala, že v mnohých prípadoch sankcia uložená na spodnej hranici 1659 eur nespĺňala účel sledovaný zákonom. Pre mnohé sankcionované subjekty bola neprimeraná až likvidačná, a preto sa táto dolná hranica znižuje na 331 eur.

K bodu 101

Rozširujú sa dôvody na vyslovenie zákazu činnosti za spáchaný správny delikt. Doterajšia prax ukázala, že na dosiahnutie účelu sledovaného zákonom nie vždy postačuje uloženie peňažnej sankcie.

K bodu 102

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením nového druhu služby.

K bodu 103

Za účelom vymožiteľnosti plnenia právnej povinnosti sa predmetné ustanovenie rozširuje o skutkovú podstatu priestupku, a to nesplnenie povinnosti uloženej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 alebo na jeho základe.

K bodu 104

Rozširujú sa dôvody na vyslovenie zákazu činnosti za spáchaný priestupok. Doterajšia prax ukázala, že na dosiahnutie účelu sledovaného zákonom nie vždy postačuje uloženie peňažnej sankcie. Súčasne sa znižuje spodná hranica sankcie, ktorú možno uložiť zamestnancovi bezpečnostnej služby, ktorý nepredloží zamestnávateľovi doklady preukazujúce jeho bezúhonnosť alebo spoľahlivosť.

K bodu 105

Doterajšie ustanovenie o evidenciách vedených ministerstvom je nevyhnutné rozšíriť o novú evidenciu prevádzkovateľov profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, ktorej požiadavka vedenia vyplýva aj z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011. Úprava jednoznačne ustanovuje, že vedenie tejto evidencie bude v pôsobnosti ministerstva.

K bodu 106

Táto úprava zabezpečuje možnosť poskytnutia výpisu evidencie prevádzkovateľov profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou vedenej ministerstvom tak, ako je tomu pri iných druhoch bezpečnostnej služby.

K bodu 107

V prípade, že dôvod nesplnenia podmienky spoľahlivosti vyplýva iba z informácií, ktoré sú utajovanou skutočnosťou, navrhuje sa uvádzať v rozhodnutí iba odkaz na ustanovenie, podľa ktorého je osoba nespoľahlivá. Informácie, ktoré sú utajované a ktoré sú dôvodom na negatívne rozhodnutie budú však súčasťou spisu a budú k dispozícii v rámci prípadného preskúmania rozhodnutia vrátane jeho súdneho prieskumu. Obdobné riešenie problematiky je ustanovené aj v zákone o azyle a zákone o pobyte cudzincov, ak rozhodnutie vyplýva zo spravodajských informácií.

K bodu 108

Legislatívno-technická úprava odstraňujúca použitie pojmu príslušný orgán vo významovo odlišných prípadoch.

K bodu 109

Účelom prechodných ustanovení je zabezpečiť aby súčasné akreditované osoby mohli vykonávať odbornú prípravu pre skúšku odbornej spôsobilosti typu CIT. Existujúce akreditované osoby v prípade záujmu o výkon tohto druhu odbornej prípravy dodatočne predložia koncepciu a učebný plán k príslušnému typu, ktoré následné ministerstvo potvrdí ako zmenu. Súčasne sa riešia vzťahy, ktoré vznikli pred touto úpravou. Ďalej sa v prechodných ustanoveniach ukladá povinnosť prevádzkovateľom technickej služby, ktorý si ustanovili zodpovedného vedúceho, aby v určenej lehote predložili príslušnému krajskému riaditeľstvu Policajného zboru doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov. Umožňuje sa lektorom, ktorí zabezpečujú odbornú prípravu z právnych predmetov a nespĺňajú novoprijaté požiadavky na výkon lektorskej činnosti, vykonávať lektorskú činnosť po dobu štyroch rokov. V rámci tohto obdobia musia však získať osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky.

K článku II

Vzhľadom na to, že sa navrhuje zmena správnych poplatkov v súvislosti s vydávaním licencií a nového preukazu odbornej spôsobilosti, vznikla potreba zmeniť a doplniť aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Súčasne sa ruší možnosť zníženia poplatku za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti, nakoľko sa táto možnosť v praxi javila ako neefektívna. Zavádza sa poplatok za podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti z dôvodu nákladov spojených s vybavovaním týchto žiadostí. Súčasne sa zvyšujú poplatky za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti pri opakovanej krádeži. Rieši sa tým situácia, kedy žiadateľ, ktorý opakovane stratil preukaz odbornej spôsobilosti, pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti uvedie dôvod na jeho vydanie krádež, čím sa vyhne zvýšenému poplatku za jeho vydanie. Správne poplatky za úkony súvisiace s už zavedenými bezpečnostnými službami a technickou službou sa však nemenia.

K článku III

Navrhovaná úprava rieši možnosť získania povolenia pre zamestnanca spoločnosti, ktorá prevádzkuje nový druh bezpečnostnej služby (profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou), na prevoz zbraní cez územie Slovenskej republiky. Ide o osoby, ktoré nemajú vydané príslušné povolenie na nosenie a držanie zbrane vydané Slovenskou republikou.

K článku IV

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2013.

V Bratislave 19. septembra 2012

Robert FICO v. r.

Predseda vlády Slovenskej republiky

Robert KALIŇÁK v. r.

Podpredseda vlády

a minister vnútra Slovenskej republiky

 

 

S p o l o č n á   s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 221) - druhé čítanie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 274 z 18. októbra 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 221) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému

Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 13 poslancov - členov výboru boli prítomní 6 poslanci.

Výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami:

1. K čl. I

V čl. I sa za 10. bod vkladá nový 11. bod, ktorý znie:

„11. V § 8 písm. k) sa slová „§ 94 ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 94 ods. 4".

Doterajšie body 11 a nasl. návrhu sa prečíslujú.

Ide o úpravu vnútorného odkazu súvisiacu s vložením nového odseku 2 v § 94 a následnou zmenou označenia doterajších odsekov 2 a 3 na odseky 3 a 4, ktorý sa navrhuje v bode 107.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. K čl. I

V čl. I. navrhovaný bod 79 znie:

„79. Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠57a

Prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou

(1) Na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa §2 ods. 1 písm. b) sa primerane vzťahuje § 56 ods. 1,3,4 a 8.

(2) Informácie pred začatím profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou 32a) sa oznamujú ministerstvu. "

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 a znie:

32a) Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.".

Pozmeňujúcim návrhom sa ustanovuje pôsobnosť Ministerstva vnútra SR na prijímanie informácii, ktoré je prevádzkovateľ profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou podľa nariadenia povinný oznamovať ešte pred začatím cezhraničnej prepravy. Kompetenciu sa navrhuje zakotviť v odseku 2 navrhovaného § 57a, ktorý upravuje podmienky prevádzkovania profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. K čl. I

V čl. I sa za 79. bod vkladá nový 80. bod, ktorý znie:

„80. V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie body 80 a nasl. návrhu sa prečíslujú.

Vzhľadom na to, že v zmysle navrhovanej právnej úpravy (body 5 a 6 návrhu) sa monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste presúva z pôsobnosti detektívnej služby do pôsobnosti strážnej služby, je v platnej právnej úprave v § 58 ods. 1 písm. h), povinnosť prevádzkovateľa detektívnej služby viesť evidenciu služieb ak vykonáva predmetné činnosti, nadbytočná.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. K čl. I

V čl. I sa za 82. bod vkladá nový 83. bod, ktorý znie:

„83. V § 67 sa slová „§ 38 ods. 1, 3 a 4" nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 1, 3 a 5".

Doterajšie body 83 a nasl. návrhu sa prečíslujú.

Ide o úpravu vnútorného odkazu súvisiacu s vložením nového odseku 4 v § 38 a následnou zmenou označenia doterajšieho odseku 4 na odsek 5, ktorý sa navrhuje v bode 67.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. K čl. I 91. 99. a 103. bod

V bode 91, 99 a 103 (v navrhovanej zmene textu § 84 ods. 1 a 2, § 91 ods. 1 písm. e/ a § 92 ods. 1 písm. f/) sa slová „ osobitným predpisom1a)" nahrádzajú slovami „osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a)" .

Nakoľko poznámka pod čiarou má len informatívny charakter, navrhuje sa priamo v normatívnom texte vymedziť právny predpis, ustanovujúci povinnosti, ktorých kontrolu vykonáva ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo, resp. za ktorých porušenie možno uložiť pokutu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. K čl. III

V navrhovanom § 43a v odseku. 2 písm. b) a v odseku 4 písm. b) sa slová „osobitného predpisu30c)" nahrádzajú slovami „osobitného predpisu upravujúceho profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou30c)".

Nakoľko poznámka pod čiarou má len informatívny charakter, navrhuje sa priamo v normatívnom texte vymedziť právny predpis, ktorý ustanovuje úvodnú odbornú prípravu, a ktorej absolvovanie sa vyžaduje na udelenie povolenia na prevoz zbrane zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. Za článok III vložiť nový článok IV, ktorý znie :

„IV

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. sa dopĺňa takto :

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie :

㤠3a

(1) Ministerstvo vyčleňuje z prostriedkov určených na dotácie časť určenú na zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov, odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť občianskych združení, ktorých členmi sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni.

(2) Na poskytovanie dotácie podľa odseku 1 sa nevzťahujú § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a odsek 3.".

Doterajší článok IV označiť ako článok V.

Navrhuje sa, aby ministerstvo povinne vo verejnom záujme zvýšilo zodpovednosť za ochranu života a zdravia ľudí a ich majetku. Podľa doteraz platného zákona možno občianskym združeniam, ktorých cieľom je ochrana života a zdravia a majetku činnosťou na úseku požiarnej ochrany poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) a b). Forma dotácie na základe výzvy však nepokrýva v plnom rozsahu verejný záujem na efektívnom fungovaní tzv. dobrovoľných hasičov. Preto sa zmenou zákona ukladá ministerstvu povinnosť, aby z prostriedkov schválených v štátnom rozpočte na poskytovanie dotácií vyčlenila časť, ktorú bude možno použiť na vybavenie dobrovoľných hasičov združených v občianskych združeniach, najmä na technické prostriedky, výcvikové potreby, osvetovú a lektorskú činnosť, náklady na prenájom miestnosti potrebných na činnosť, cestovné náhrady, náklady na administratívu a plnenie úloh, ktoré sú združenia povinné plniť podľa osobitných zákonov (účtovníctvo, odvody, pracovno-právne veci a administratíva atď.). Prostriedky by sa poskytovali na základe žiadosti bez výzvy s tým, že ostáva zachovaný doterajší zmluvný systém, kontrola nakladania s takto vynaloženými prostriedkami, ako aj ukončenie zmluvného vzťahu. Ministerstvu sa takto umožní flexibilnejší systém financovania dobrovoľných združení na úseku požiarnej ochrany pri zachovaní zákonnosti, transparentnosti konania a kontrole nakladania s verejnými prostriedkami. Tento návrh vychádza z praktických potrieb zabezpečenia akcie schopnosti dobrovoľných hasičov, ktorí významnou mierou spolupracujú s hasičským a záchranným zborom.

Systém poskytovania dotácií na základe výzvy je takmer nepoužiteľný vo vzťahu k špecifickým občianskym združeniam ako sú Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Zväz protikomunistického odboja, Konfederácia politických väzňov Slovenska a pod. V praxi ide cca o 5-6 občianskych združení, ktorých členmi sú aktívni účastníci vojnových udalostí, politickí väzni postihnutí za svoju činnosť bývalým režimom. Ide v absolútnej väčšine o starých ľudí, ktorí sa svojou činnosťou podieľajú na výskume a publikačnej činnosti o zločinoch fašizmu, o protikomunistickom odboji, vykonávajú prednáškovú a osvetovú činnosť no svojimi príjmami nie sú schopní pokryť časť nákladov súvisiacich s činnosťou združení, ktorých sú členmi. Obdobne ako v prípade dobrovoľných hasičov sa navrhuje, aby bolo možné týmto združeniam poskytnúť prostriedky zo štátneho rozpočtu vo verejnom záujme bez konania o výzve.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto:

O bodoch 1 až 7 hlasovať spoločne, a tieto schváliť.

IV.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 221) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča

Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 221) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 54 na svojej 11. schôdzi.

V Bratislave 27. novembra 2012

Jaroslav BAŠKA v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 591
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ktorého kandidáta na generálneho prokurátora favorizujú dekani?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/557217-ktoreho-kandidata-na-generalneho-prokuratora-favorizuju-dekani/

Ak prejde v parlamente zmena voľby generálneho prokurátora, budú môcť svojich kandidátov na ...

M. Kolíková: Obava z trestného stíhania sudcov je skôr emocionálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-obava-z-trestneho-stiha/480473-clanok.html

Sudcov sa snažila ubezpečiť, že ak nedôjde k nejakému väčšiemu nárastu svojvoľných ...

Zvýšenie pokuty za nedodržanie izolácie bude prokované zrýchlenehttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-zvyseni-pokuty-za-nedodrzani/480466-clanok.html

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, ...

Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-formalne-vyme/480400-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov.

Kolíkovej nová súdna mapa by mala byť známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokovhttps://www.webnoviny.sk/kolikovej-nova-sudna-mapa-by-mala-byt-znama-do-konca-leta-ministerka-chce-navrat-do-90-tych-rokov/

Návrh novej súdnej mapy, ktorý počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim ...

Kompetenční absurdita. Nadřízený trestal i rozhodoval, zda jednal zákonněhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-soud-stiznost-ustavni-nadrizeny.A200714_103122_domaci_remy

Nároky příslušníků bezpečnostních sborů na odškodnění za nezákonné rozhodnutí budou ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: