TlačPoštaZväčšiZmenši

190/2013 Z. z.

5.11. 2013, 15:39 |  najpravo.sk

Dôvodová správa k novele zákona o hlásení pobytu občanov + 2x spoločná správa výborov NR SR (druhá spoločná správa vznikla po vrátení zákona prezidentom SR pri opätovnom schválení zákona)

A. Všeobecná časť

Návrh zákona vychádza z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 331 z 21.05.2008 a podľa ktorej sa predpokladá vytvorenie registra fyzických osôb ako jedného zo štyroch základných registrov. Základnými cieľmi predloženého návrhu zákona je právna úprava vzniku registra fyzických osôb, centrálnej ohlasovne a úprava vzťahov a postupov pri prihlasovaní a odhlasovaní z pobytu vyplývajúca z aplikačnej praxe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Cieľom legislatívnej úpravy je zriadenie informačného systému Register fyzických osôb a jeho zavedenie do rutinnej prevádzky. Register fyzických osôb bude slúžiť ako zdroj aktuálnych osobných údajov o občanoch Slovenskej republiky s pobytom na území Slovenskej republiky a s pobytom mimo územia Slovenskej republiky, o cudzincoch s pobytom na území Slovenskej republiky, ako aj o iných osobách – cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktorí prišli do styku s verejnou správou. Register fyzických osôb ako jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o všetkých fyzických osobách, ktoré prídu do styku s verejnou správou, bude orgánmi verejnej správy využívaný ako jedinečný a najdôležitejší dátový zdroj. V praxi to znamená, že orgány verejnej správy už nebudú musieť zisťovať pravosť a hodnovernosť údajov pre svoje potreby z rôznych dostupných zdrojov, ale iba z jedného registra fyzických osôb.

Navrhovanou právnou úpravou sa tak vytvorí základ pre elektronizáciu služieb verejnej správy na centrálnej úrovni a pre služby eGovernmentu. Údaje, ktoré bude register fyzických osôb poskytovať, budú môcť byť použité subjektmi verejnej správy na právne úkony bez ďalšieho overovania ich správnosti a dokladovania. Právnou úpravou sa zabezpečí plná funkčnosť a dostupnosť elektronických služieb registra pre používateľov oprávnených subjektov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci, alebo pre fyzické osoby a právnické osoby, ktorým boli zverené úlohy v oblasti verejnej správy podľa osobitných právnych predpisov.

Informačný systém register fyzických osôb je základným informačným systémom verejnej správy, ktorého účelom bude poskytovanie aktuálnych údajov o fyzických osobách v ňom vedených prostredníctvom elektronických služieb oprávneným subjektom z orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci alebo fyzickým osobám a právnickým osobám ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy podľa osobitných právnych predpisov a členským štátom EÚ alebo tretím krajinám, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Register fyzických osôb vytvorí súbor aktuálnych údajov o fyzickej osobe z príslušnej zdrojovej agendy informačného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") alebo informačného systému príslušného subjektu verejnej správy. Register fyzických osôb bude tvorený kópiou údajov, ktoré sú vytvárané aktualizáciou údajov o fyzickej osobe v príslušnom zdrojovom agendovom informačnom systéme verejnej správy, alebo vytvorením zápisu údajov o fyzickej osobe v príslušnom zdrojovom agendovom informačnom systéme verejnej správy ak ide napr.

o narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva cudzinca bez pobytu na území Slovenskej republiky, úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky alebo vytvorením zápisu údajov o fyzickej osobe ak ide o cudzinca bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý prišiel do styku s orgánmi verejnej správy. Príslušná zdrojová agenda informačného systému verejnej správy zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov o fyzickej osobe v registri.

Register fyzických osôb zbaví občanov povinnosti opakovane predkladať doklady o jeho údajoch. Občan svoje údaje predloží orgánu verejnej správy iba raz a prostredníctvom registra fyzických osôb sa jeho údaje dostanú do ďalších informačných systémov verejnej správy. Osobný údaj je považovaný za správny v zdrojovej agende ministerstva alebo informačnom systéme poskytovateľa, pokiaľ sa nepreukáže opak, alebo pokiaľ nevznikne oprávnená pochybnosť o jeho pravdivosti, úplnosti alebo aktuálnosti. Cieľom je premena súčasného systému zberu a uchovávania údajov roztrieštených v rôznych registroch a evidenciách v systém nový, ktorý umožní vďaka jasne definovaným pravidlám ustanovené informácie zbierať a so zárukou spoľahlivosti využívať v celej verejnej správe.

Údaje o fyzickej osobe obsiahnuté v registri fyzických osôb bude môcť ministerstvo alebo iný príjemca používať len na účel podľa osobitného právneho predpisu, a to bez toho, aby ďalej overoval ich správnosť a žiadal od fyzickej osoby ich poskytnutie alebo predloženie dokladov k nim.

Ostatné informačné systémy verejnej správy budú preberať údaje z tohto nového systému, čím sa zabezpečí ich konzistentnosť tak, aby nedochádzalo k zapisovaniu hodnotovo odlišných alebo nepresných údajov do rôznych evidencií (napr. inak znejúcich alebo dokonca neexistujúcich adries sídiel právnických osôb) rôznymi orgánmi.

Významný spoločenský prínos bude mať register fyzických osôb vo zvýšení komfortu fyzických osôb a právnických osôb pri komunikácii s úradmi spočívajúcej v obmedzení byrokracie spôsobenej opakovaným poskytovaním rovnakých údajov rôznym úradom, ktoré ich požadujú. Ďalším pozitívnym dopadom bude zrýchlenie vybavovania žiadostí. Nový systém využívania údajov podporí žiadanú výmenu informácií, ktorá je nutnou podmienkou pre vzájomnú spoluprácu jednotlivých informačných systémov vo verejnej správe.

Ďalším významným cieľom navrhovanej úpravy je zriadenie centrálnej ohlasovne ako elektronickej služby, ktorá umožní občanom prihlasovanie a odhlasovanie z pobytu prostredníctvom využitia internetu. Vznikne tak nový procesný model pre nové procesy realizácie agendy hlásenia a evidencie pobytu občanov Slovenskej republiky, ktorého potreba vyplýva z požiadaviek na realizáciu elektronických služieb centrálnej ohlasovne. Nové procesy nie sú náhradou v súčasnosti platných postupov. Elektronické poskytovanie služieb v oblasti hlásenia pobytu umožní priblíženie štátnej správy k občanovi.

Návrh zákona sa dotýka aj niektorých ustanovení týkajúcich sa aplikácie zákona v praxi v nadväznosti na zavedenie nových elektronických služieb.

Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani na podnikateľské prostredie. Navrhované ustanovenia sú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie. Zavedenie nového systému registra fyzických osôb bude mať však dopad na rozpočet verejnej správy v súvislosti s potrebou vytvorenia nových pracovných miest a výdavkov na udržanie výsledkov projektu, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie podľa čl. 57 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006. Vytvorenie informačného systému registra fyzických osôb bude pokrývať centrálnu správu registra, poskytovanie informačných služieb a zabezpečenie administratívno-správnych činností zdrojových agend.

Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1:

Predmet zákona sa upravuje a dopĺňa o nové pojmy „centrálna ohlasovňa" a „register fyzických osôb". Zriadenie registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne zodpovedá novým spoločenským podmienkam a požiadavkám na plnenie úloh vyplývajúcich orgánom štátu, obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám na úseku hlásenia pobytu občanov a evidencie obyvateľov. Register fyzických osôb a centrálna ohlasovňa sú vedené v elektronickej forme a tvoria súčasť štátneho informačného systému. Register fyzických osôb predstavuje hlavný a záväzný zdroj identifikačných, lokačných, relačných a administratívnych údajov o fyzických osobách pre potreby výkonu štátnej správy, obcí a iných užívateľov.

K bodu 2:

Upravuje sa vek maloletých detí z 15 rokov na 18 rokov a upresňuje sa skutočnosť, že rodný list dieťaťa, ktorý predkladá zákonný zástupca alebo osoba ním splnomocnená, musí byť vydaný orgánom Slovenskej republiky. Do dovŕšenia plnoletosti je pobyt povinný hlásiť zákonný zástupca. Dôvodom na zvýšenie veku dieťaťa je skutočnosť vyplývajúca z praxe pri poberaní prídavku na dieťa, ktorá sa viaže na trvalý pobyt. Povinnosť hlásiť trvalý pobyt za osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov sa však netýka tých občanov, ktorí nadobudli spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu na základe rozhodnutia súdu.

K bodu 3:

Ide o formálnu úpravu doplnením konkrétneho ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v odkaze.

K bodu 4:

Nové znenie písmena d) sa navrhuje z dôvodu vykonania viacerých zmien jeho textu. Po prvé ide o formálnu úpravu, keďže nájomná zmluva nezakladá právo pobytu a je na vlastníkovi, či nájomcovi súhlas k pobytu udelí. Po druhé ide o doplnenie možnosti prihlásenia sa na trvalý pobyt bez súhlasu vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov osobám s vecným bremenom doživotného užívania nehnuteľnosti. Vypúšťa sa odkaz na Občiansky zákonník. Ide o formálnu úpravu vyplývajúcu z aplikačnej praxe.

K bodu 5:

Ide o úpravu, ktorá nadväzuje na centrálnu ohlasovňu pobytu. Z aplikačnej praxe totiž vyplynulo, že ohlasovňa pobytu ani centrálna ohlasovňa nevie hodnoverne preveriť, či osoba naozaj žije v spoločnej domácnosti s osobami, ktorých pobyt sa spoločne hlási. Toto oprávnenie však naďalej ostáva pre členov rodiny.

K bodu 6:

V tomto ustanovení sa upravuje vek osôb oprávnených hlásiť trvalý alebo prechodný pobyt. Do dovŕšenia plnoletosti je pobyt povinný hlásiť zákonný zástupca. Dôvodom na zvýšenie veku dieťaťa je skutočnosť vyplývajúca z praxe - poberanie prídavku na dieťa, ktoré sa viaže na trvalý pobyt.

K bodu 7:

Rozširuje sa možnosť prihlásenia na pobyt splnomocneným zástupcom, nakoľko doteraz túto možnosť prihlásenia mali len zdravotne postihnuté osoby.

K bodu 8:

Ide o úpravu vnútorného odkazu, ktorý nadväzuje na príslušné legislatívne zmeny.

K bodu 9:

Navrhované ustanovenie nadväzuje na legislatívne zmeny a súčasne sa vypúšťajú slová spojené s nájomcom a nájomným vzťahom.

K bodu 10:

Ide o úpravu vyplývajúcu z aplikačnej praxe. Podrobnejšie sa upravuje povinnosť predložiť doklady o právnickej osobe pri hlásení na pobyt fyzickej osoby. Rozsah údajov zodpovedá potrebe identifikácie osoby oprávnenej konať za právnickú osobu a o právnickej osobe.

K bodu 11:

V tomto ustanovení sa upravuje vek osôb, za ktoré je oprávnený hlásiť trvalý pobyt zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba. Dôvodom na zvýšenie veku dieťaťa je skutočnosť vyplývajúca z praxe - poberanie prídavku na dieťa, ktoré sa viaže na trvalý pobyt. Povinnosť hlásiť trvalý pobyt za osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov sa však netýka tých občanov, ktorí nadobudli spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu na základe rozhodnutia súdu.

K bodu 12:

Ide o úpravu, ktorá nadväzuje na príslušné legislatívne zmeny a vypúšťajú sa slová spojené s nájomcom a nájomným vzťahom.

K bodu 13:

Nové ustanovenie podrobnejšie upravuje a taxatívne vymenúva doklady potrebné k zrušeniu trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Následne sa formálne upravuje označenie odsekov. Súčasný stav neumožňoval dostatočne pracovníkom ohlasovní skúmať užívacie právo osôb, voči ktorým smeroval návrh na zrušenie pobytu. Ustanovenie rozsahu dokladov tak bude zodpovedať právnej istote.

K bodu 14:

Ide o formálnu úpravu, ktorá nadväzuje na príslušné legislatívne zmeny. Vypúšťajú sa slová spojené s nájomcom a nájomným vzťahom.

K bodu 15:

Navrhovanou úpravou dochádza k zjednodušeniu postupu pri odhlásení z prechodného pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Táto možnosť doteraz nebola v platnom zákone riešená a vlastník musel čakať, kým neuplynie doba na ktorú bol prechodný pobyt ohlásený.

K bodu 16:

Navrhovaná zmena ukladá priamo povinnosť občana, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, ohlásiť túto skutočnosť príslušnej ohlasovni pobytu. Nesplnenie si uvedenej povinnosti umožní správnemu orgánu postih fyzickej osoby podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Doterajší stav neukladal občanovi výslovne povinnosť danú skutočnosť ohlásiť. Občania často nerozlišujú v právnom predpise ak je povinnosť ustanovená slovesom bez použitia slova povinný.

K bodu 17:

Ide o doplnenie ustanovenia o nový § 7 ods. 1, aby bolo jednoznačne ustanovené, že tieto pravidlá sa vzťahujú aj na zrušenie trvalého pobytu.

K bodu 18:

Ide o úpravu, ktorá nadväzuje na príslušné legislatívne zmeny. Ukladá sa povinnosť ohlasovniam, ktoré sú zapojené do informačného systému registra obyvateľov, zapisovať údaje spojené s hlásením pobytu priamo do tohto systému v čase, ktorý zabezpečuje aktuálnosť údajov. V súčasnosti však existujú ohlasovne pobytu, ktoré nemajú pripojenie do informačného systému registra obyvateľov, preto je potrebné zachovať aj systém vkladania údajov prostredníctvom okresných riaditeľstiev Policajného zboru.

K bodu 19:

Navrhovaná právna úprava zavádza tzv. „elektronické služby centrálnej ohlasovne". Občania môžu požiadať o potvrdenie o pobyte prostredníctvom internetu a toto potvrdenie im bude doručené poštou. V prípade, že občan bude chcieť povoliť pobyt vo svojej nehnuteľnosti, rovnako tak bude môcť urobiť tento úkon elektronicky. Elektronizácia služieb má napomôcť odbúrať zbytočnú zaťaženosť občanov pri vybavovaní ich vecí. Všetky potrebné údaje súvisiace s prihlasovaním a odhlasovaním pobytu sa budú poskytovať na elektronických formulároch, pričom sa v počiatku poskytovania tejto služby bude musieť požadovať ako záruka na ich pravdivosť zaručený elektronický podpis. V budúcnosti postupom elektronizácie verejnej správy sa počíta s ďalším zjednodušovaním tejto agendy. Navrhovaný systém odbúra potrebu cestovania do miesta prihlásenia na trvalý pobyt, čím usporí občanovi náklady spojené s cestovaním a čas na vybavenie tejto služby.

K bodu 20 až 23:

Ide o úpravu, ktorá nadväzuje na príslušné legislatívne zmeny a ktorou sa dopĺňa zapisovanie čísla bytu ako povinného údaju. Pokiaľ ide o bod 21 vypúšťaný text reflektuje na nemožnosť verifikovať takéto údaje, čo preukázala aj súčasná prax.

K bodu 24, 25, 28 a 29:

Ide o formálnu úpravu, ktorej cieľom je zosúladenie pojmov so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

K bodu 26 :

Vzhľadom na zmenu právneho poriadku je potrebné aktualizovať zákon uvedený v poznámke pod čiarou.

K bodu 27 a 31:

Úpravou textu sa zvýrazňuje povinnosť okresných riaditeľstiev Policajného zboru zaznamenávať zmeny údajov v registri, ktoré im ohlasujú obce poverené viesť matriku; ide o obce, ktoré nie sú priamo napojené na automatizovaný systém registra. V budúcnosti sa počíta, že táto agenda bude ubúdať zvyšovaním počtu matričných úradov zapojených do registra.

K bodu 30:

Ide o úpravu nadväzujúcu na zmeny v praxi keď tieto údaje už ministerstvo nezaznamenáva, ale do registra sa dostávajú cestou matričných úradov.

K bodu 32:

Vzhľadom na zavedenie Registra fyzických osôb s aktuálnymi údajmi v čase, ktoré budú poskytované orgánom verejnej moci sa doterajšie ustanovenie odseku 1 stalo nadbytočným. Vypustením doterajšieho ustanovenia sa upravuje označenie odsekov.

K bodu 33 :

Ide o technickú úpravu súvisiacu s vypustením odseku 1 v § 23.

K bodu 34:

Navrhovaná právna úprava zavádza register fyzických osôb obsahujúci aktuálne údaje, ktoré budú následne využívané ako jedinečné a najdôležitejšie dátové zdroje pre orgány verejnej správy. Zámerom navrhovanej úpravy je ustanoviť okruh údajov vedených v registri fyzických osôb. Obsah údajov vychádza z poslania a úloh registra fyzických osôb v informačnom systéme a aktuálnych potrieb jeho užívateľov na výkon verejnej správy. V zákone sa vymedzuje rozsah údajov, ktoré register fyzických osôb vedie o fyzických osobách, ktoré prišli do styku s orgánom verejnej správy. Údaje uvedené v § 23b ods. 2 určujú minimálny rozsah údajov potrebných k identifikácii fyzickej osoby. V prípade, ak by chýbal niektorý z údajov uvedených v tomto ustanovení, nebudú údaje o takejto osobe pre iné informačné systémy verejnej správy použiteľné a je zbytočné ich zapisovať do registra fyzických osôb. Preto sa správcovia informačných systémov verejnej správy oslobodzujú od povinnosti vkladať do registra fyzických osôb údaje o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky, ak niektorý z údajov uvedených v § 23b ods. 2 vo svojom informačnom systéme vôbec nevedú, alebo ak takýmto údajom nedisponujú.

K bodom 35, 36 a 37:

Osobitné ustanovenia upravujúce vzťahy registra obyvateľov a špecifických štátnych orgánov je potrebné doplniť o skutočnosť, že obdobný vzťah bude existovať aj vo veciach nového Registra fyzických osôb. Ide o legislatívne úpravy súvisiace so zavedením Registra fyzických osôb.

K bodu 38:

Navrhovaná právna úprava ukladá povinnosť obvodným úradom vykonávať kontrolnú činnosť v rámci svojej územnej pôsobnosti nad preneseným výkonom štátnej správy hlásenia pobytu, ktorú súčasná právna úprava neobsahuje. Kontrolnú činnosť budú zabezpečovať obvodné úrady podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a na základe metodických pokynov ministerstva.

K čl. II

Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. júla 2013, čím sa zohľadňuje doba legislatívneho procesu. V tomto čase nadobudnú účinnosť ustanovenia potrebné pre praktické vykonávanie zákona v agende hlásenia pobytu občanov. Dve ustanovenia týkajúce sa Centrálnej ohlasovne a Registra fyzických osôb nadobudnú účinnosť 1. januára 2014 po dobudovaní systému a zabezpečení potrebných podmienok na rutinnú prevádzku.

V Bratislave 20. februára 2013

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Robert Kaliňák v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 497 z 13. marca 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnost

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 219 zo 7. mája 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 148 z 9. mája 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 80 zo 7. mája 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 75 z 9. mája 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 69 z 9. mája 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. K čl. I bod 13

V navrhovanom § 7 ods. 2 sa slová „podľa § 7 ods. 1 písm. f)" nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. f)".

Ide o legislatívnu úpravu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. K čl. I bodu 13

V navrhovanom § 7 ods. 2 písm. a), b) a d) sa pred slovo „rozhodnutie" doplní slovo „právoplatné".

Ide o spresnenie daného ustanovenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. K čl. I za bod 13 vložiť nový bod 14

V § 8 ods. 3 sa slová „platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d)" nahrádzajú slovami „doklady podľa § 3 ods. 8 písm. a), c) a d)".

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Navrhovaná zmena reaguje na časť A stanoviska odboru legislatívy a aproximácie práva s tým, že zosúlaďuje predkladanie dokladov pri hlásení na trvalý a prechodný pobyt v rovnakom rozsahu.

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:

„Čl. II

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 80/2013 Z. z. sa mení takto:

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Zbor sa môže podieľať na materiálno-technickom vybavení obecných hasičských útvarov a obecných hasičských zborov, Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi; ustanovenia osobitného predpisu3b) sa nepoužijú.".

Doterajší čl. II následne prečíslovať a v súvislosti s vložením nového článku upraviť názov zákona.

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je podpora obcí aktívne sa podieľajúcich na ochrane pred požiarmi. Navrhovanou zmenou sa vytvárajú legislatívne podmienky na zlepšenie materiálno-technického vybavenia, aby predovšetkým hasičská technika obcí bola tak funkčná ako hasičská technika Hasičského a záchranného zboru a umožňovala v prípade potreby spoločný operatívny zásah pri zdolávaní požiarov. Podpora občianskych združení, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi sa v pozmeňovacom návrhu preberá z platného znenia § 3 ods. 5 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie :

„Čl. II

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 8/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 4a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na poskytovanie dotácie na účely podľa § 2a písm. h), j), k), m) a n) sa nevzťahujú ustanovenia § 4 ods.1 písm. b), §5 a §7 ods.1 písm. c) a ods. 3.".

Doterajší článok sa prečísluje.

V súvislosti s navrhovanou zmenou sa upraví názov zákona.

Doterajšie skúsenosti v prijímaní a realizácií opatrení na riešenie problémov v oblasti rómskych komunít poukazujú na nutnosť zintenzívniť a zefektívniť smerovania politík vlády v tejto oblasti. V súčasnosti sa prehodnocuje efektivita využívania verejných finančných prostriedkov tak, aby nakladanie s nimi bolo čo najtransparentnejšie. Zároveň sa však pri presadzovaní jednotlivých opatrení naráža na viacero problémov a prekážok súvisiacich s ekonomickými možnosťami územných samospráv ako aj s administratívnymi prekážkami. K týmto záverom dospel Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Systém dotácií v tejto oblasti má iný charakter, ktorý nemožno podriadiť forme len súťaže na základe výziev. Ide najmä o riešenie problematiky nepriaznivých životných podmienok a odstraňovania havarijných stavov obydlí, ktoré vznikli najmä v súvislosti s pôsobením prírodných živlov a požiarov a problematiku dodávok elektrickej energie, paliva a vody určené na ľudskú spotrebu v záujme zásobovania dotknutých komunít v dôsledku nepriaznivých poveternostných vplyvov. Politika vlády v oblasti riešenia problémov Rómov a ich integrácie smeruje k horizontu roku 2020 a priority sa určujú priebežne v nadväznosti na monitorovanie aktuálneho stavu. Tieto priority vyžadujú flexibilitu využívania prostriedkov na realizáciu jednotlivých opatrení.

V zmysle navrhovanej úpravy sa nebude vyžadovať od územných samospráv spolufinancovanie na dotačné tituly podľa § 2a písm. j), k), m) a n), odbúra sa riešenie aktuálnych a neodkladných problémov na základe výzvy.

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. K čl. II

V navrhovanom ustanovení o účinnosti sa za slová „bodov 19" vkladá čiarka a slová „32, 33".

Vzhľadom na to, že ustanovenie § 23 ods. 1, ktoré sa navrhuje vypustiť v čl. I v bode 32, priamo súvisí s novo navrhovaným ustanovením § 23a ods. 2 obsiahnutým v bode 34, je potrebné na odstránenie právneho vákua ustanoviť, že bod 32 a spolu súvisiaci bod 33 nadobúdajú

účinnosť rovnako ako ustanovenie bodu 34, teda až 1. januára 2014.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:

hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave s c h v á l i ť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 94 zo 14. mája 2013. Výbor určil poslanca Stanislava K U B Á N K A za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu (§ 83 ods. 4, a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Igor C H O M A, v.r.

predseda

Výboru NR SR pre verejnú správu

a regionálny rozvoj

V Bratislave 14. mája 2013

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 16. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 587)

I.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 565 zo 7. júna 2013 pridelil zákon zo 16. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 587) doručený 7. júna 2013 na prerokovanie týmto výborom NR SR:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;

Zároveň určil k predmetnému zákonu Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský.

II.

Z rozhodnutia prezidenta SR o vrátení zákona zo 16. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y p l ý v a

prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon s týmito pripomienkami, ktoré sú odôvodnené v časti II a uvedené v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 7. júna 2013 č. 2180-2013-BA nasledovne:

1. V čl. I sa vypúšťa sedemnásty bod.

Doterajší osemnásty bod až tridsiaty deviaty bod sa označujú ako sedemnásty bod až tridsiaty ôsmy bod.

2. Čl. IV znie:

„Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013, okrem čl. I bodov 19, 32 až 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.".

III.

Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon a uznesením č. 255 z 11. júna 2013 odporučil zákon schváliť s touto pripomienkou prezidenta republiky SR.

1. Čl. IV znie:

„Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013, okrem čl. I bodov 19, 32 až 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.".

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval zákon a uznesením č. 101 z 18. júna 2013 odporučil zákon schváliť s týmito pripomienkami prezidenta republiky SR.

1. V čl. I sa vypúšťa sedemnásty bod.

Doterajší osemnásty bod až tridsiaty deviaty bod sa označujú ako sedemnásty bod až tridsiaty ôsmy bod.

2. Čl. IV znie:

„Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013, okrem čl. I bodov 19, 32 až 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.".

IV.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému zákonu (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

V.

Gestorský výbor rokoval o stanoviskách výborov, ktorým bol zákon zo 16. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pridelený na 21. schôdzu výboru 19. júna 2013, súhlasil s návrhom prezidenta SR a odporučil zákon schváliť s pripomienkami.

Zároveň poveril spoločného spravodajcu výborov Stanislava KUBÁNKA predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

VI.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 104 dňa 19. júna 2013.

Igor C H O M A, v.r.

predseda Výboru NR SR

pre verejnú správu a regionálny rozvoj

V Bratislave 19. júna 2013 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 460
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora pokračujehttps://www.teraz.sk/slovensko/vypocuvanie-kandidatov-na-generalneh/509470-clanok.html

Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR od pondelkového rána pokračujú vo ...

Námestníčka GP Viera Kováčiková zvažuje abdikáciuhttps://www.teraz.sk/slovensko/namestnicka-gp-viera-kovacikova-zv/509609-clanok.html

Kováčikovú do funkcie prvej námestníčky vymenovali v prvej polovici mája 2019.

TIS navrhuje odložiť voľbu kandidáta na GP na decemberhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-navrhuje-odlozit-volbu-kandidata/509606-clanok.html

Tvrdí, že je nutné preveriť pravdivosť výrokov uchádzačov, ktoré vyriekli na verejnom ...

Reforma súdnej mapy má zvýšiť kvalitu a transparentnosť rozhodnutí súdovhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/569591-reforma-sudnej-mapy-ma-zvysit-kvalitu-a-transparentnost-rozhodnuti-sudov/

Špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Také sú hlavné ciele reformy ...

V Bratislave a Košiciach by mohli pôsobiť prvostupňové mestské súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-bratislave-a-kosiciach-by-mohli-poso/509580-clanok.html

Venovať by sa mali občianskej, rodinnej a trestnej agende.

Kolíková: Vypočutie kandidátov na GP dáva vyniknúť dobrým rečníkomhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-vypocutie-kandidatov-na-gp/509578-clanok.html

Kto sa počas vypočutia javí najpozitívnejšie, nemusí byť zároveň najlepším kandidátom, ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: