Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

105/2013 Z. z.

najpravo.sk • 15.5. 2013, 13:10

Všeobecná časť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

Návrh vyhlášky bol vypracovaný v nadväznosti na zmenu Občianskeho súdneho poriadku vykonanej zákonom č. 64/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Občianky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (poslanecký návrh zákona, tlač 369) schváleného Národnou radou Slovenskej republiky dňa 20. marca 2013. Predmetným návrhom zákona sa okrem iného zavádza právna úprava hromadných podaní a prístupu prokurátora k súdnym spisom a k informáciám zo súdnych registrov vo veciach, v ktorých má tzv. vstupové oprávnenie.

Predkladaná právna úprava reaguje práve na tieto dva právne inštitúty pričom podrobnejšie upravuje ich uplatňovanie v praxi na strane súdov.

Vo vzťahu k hromadným podaniam sa podrobnejšie upravuje ich prijímanie (postup podateľne súdu), evidencia (zavedenie nového súdneho registra) a niektoré aspekty vedenia súdneho spisu v prípade hromadných podaní.

V prípade nových oprávnení prokurátora v civilnom procese sa špecifikuje postup pri nahliadaní do súdneho spisu a postup súdu pri sprístupňovaní informácií zo súdnych registrov prokurátorovi.

Súčasne na pripomienky vznesené počas pripomienkového konania bola právna úprava doplnená o niektoré požiadavky okresných súdov a krajských súdov (zriadenie nových súdnych registrov alebo úprava tých existujúcich), ako aj požiadavky aplikačnej praxe.

Návrh vyhlášky bol predložený do skráteného pripomienkového konania, a to aj s prihliadnutím na fakt, že je potrebné vykonať zákonnú úpravu, ktorá nadobúda (čiastočne) účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv ani vplyv na podnikateľské prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Materiál sa predkladá na rokovanie stálej pracovnej komisie bez rozporov.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu úvodnej vety novelizovanej vyhlášky, a to z dôvodu rozšírenia zákonného splnomocnenia pre vydanie vyhlášky (§ 35 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku).

K bodu 2

Aktualizuje sa právna úprava, ktorá doteraz nebola zmenená v súvislosti s prechodom na menu euro.

K bodom 3 a 4

Ustanovenie reaguje na fakt, že podľa zákonnej úpravy (Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok) už ďalekopisné podania nie sú prípustné, resp. sú historicky prekonané.

K bodu 5

Vypúšťa sa rezíduum pôvodnej právnej úpravy. V súčasnosti niet na súdoch súdnych vykonávateľov.

K bodu 6

Jedným z procesných postupov týkajúcich sa evidencie podaní adresovaných súdu je vydanie potvrdenia o prijatí podania, ktoré je návrhom na začatie konania (§ 51 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré sa vydáva účastníkovi konania, ktorý podáva návrh na začatie konania spravidla bezprostredne po jeho podaní. V prípade hromadných podaní, najmä ak pozostávajú z niekoľkých tisícov podaní, je tento postup „na počkanie" objektívne nerealizovateľný. Na základe uvedeného sa preto navrhuje, aby k vydaniu potvrdenia o prijatí podania došlo až pri prvom úkone súdu k účastníkovi konania. To znamená, že ak dôjde na súd hromadné podanie, súd vydá potvrdenie o prijatí podania tvoriaceho hromadné podanie až v rámci jeho spracovania podľa navrhovaného § 139b. Súd, ktorému sú odoslané podania podľa § 42a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku vydá účastníkovi konania potvrdenie podľa § 139 pri prvom úkone smerom k tomuto účastníkovi konania, t.j. pojem „v rámci hromadného podania" je určujúci ako pre súd, na ktorý bolo doručené hromadné podanie, ale aj pre súd, ktorému sú doručené podania, ktoré boli pôvodne doručené inému súdu v rámci hromadného podania.

Navrhovaný § 139a nadväzuje na § 42a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

K bodu 7

§ 139a

Z dôvodu právnej istoty osoby, ktorá podáva hromadné podanie sa navrhuje doplnenie právnej úprav tak, aby súd pri podaní hromadného podania vydal účastníkovi konania potvrdenie o prijatí hromadného podania ako takého. Po prijatí hromadného podania ho súd zaeviduje do správneho registra (Spr) ako celok. Toto potvrdenie však nie je potvrdením o prevzatí a pridelení veci zákonnému sudcovi. Potvrdenie o prevzatí a pridelení veci zákonnému sudcovi sa vydáva po zapísaní podaní tvoriacich hromadné podanie do príslušného súdneho registra, t.j. v rámci spracovania hromadného podania (resp. po jeho spracovaní, ak ide o iný súd); k spracovaniu hromadného podania pozri navrhovaný § 139a.

Z hľadiska obsahu potvrdenia o prijatí hromadného podania sa navrhuje vychádzať zo znenia § 139 ods. 1, ktoré je však nutné prispôsobiť povahe a účelu potvrdenia o prijatí hromadného podania. Osobitne problematickou otázkou je v prípade hromadného podania identifikácia účastníkov konania. Zistenie tohto údaju je v podateľni súdu je pri vyššom počte podaní objektívne nemožné bez zjavného porušenia účelu § 42a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Preto sa navrhuje zúžiť okruh potvrdzovaných údajov len na tie, ktoré je možné objektívne zistiť bezprostredne pri prevzatí hromadného podania v podateľni súdu.

Podobne ako v prípade § 139 ods. 2 platného znenia vyhlášky sa navrhuje určiť odlišným spôsobom moment odovzdávania potvrdenia o prevzatí hromadného podania, ak je toto vykonané poštou alebo elektronicky. V tomto prípade sa navrhuje vykonať odovzdanie potvrdenia pri prvom úkone súdu smerom k účastníkovi konania, ktorým v prípade hromadného podania bude vyrubenie súdneho poplatku podľa položky 20b Sadzobníka súdnych poplatkov.

Navrhovaný § 139a nadväzuje na § 42a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

§ 139b

Obsahovo sa vymedzuje proces spracovania hromadného podania, ktorým treba rozumieť administratívne spracovanie jednotlivých podaní tvoriacich hromadné podanie, a to na súde, ktorému je takéto hromadné podanie doručené. Z uvedeného vyplýva, že na súde, ktorému sú doručené podania, ktoré boli na inom súde podané v rámci hromadného podania už nejde o spracovanie hromadného podania, ale o osobitné úkony spojené so zapísaním početnejšej „dávky" podaní odoslaných iným súdom, ktorý vykonal spracovanie hromadného podania. Spracovanie hromadného podania teda vykonáva súd, ktorému je hromadné podanie doručené. Uvedené je dôležité pre určenie súdu, ktorý vyrubuje súdny poplatok za spracovanie hromadného podania podľa položky 20b Sadzobníka súdnych poplatkov.

Vychádzajúc z dikcie § 42a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je zrejmé, že o hromadné podanie pôjde nie len vtedy, ak pozostáva z podaní, ktoré sú návrhom na začatie konania, ale ide o hromadné podanie aj vtedy, ak ho tvoria iné podania (ktoré nie sú návrhom na začatie konania). Uvedené je dôležité z hľadiska ďalšieho spracovania týchto podaní, t.j. pre posúdenie toho, či majú byť pridelené zákonnému sudcovi prostredníctvom náhodného výberu alebo či majú byť založené do existujúceho spisu.

Základnými úkonmi, ktoré sa vykonávajú pri spracovaní hromadného podania sú úkony podľa navrhovaného odseku 1, t.j. získanie informácie o tom, či ide o podania adresované súdu, ktorému je hromadné podanie doručené alebo či hromadné podanie obsahuje súčasne aj podania adresované inému súdu alebo súdom. Pri podaniach adresovaných inému súdu sa postupuje podľa § 42a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, t.j. tieto podania sa bez ich pridelenia na súde, ktorému bolo doručené hromadné podania, odošlú súdom, ktorým sú adresované – na súde, ktorému sú týmto spôsobom odoslané podania podané v rámci hromadného podania už nejde o hromadné podanie (§ 42a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Lustrácia je v prípade hromadných podaní nevyhnutnosťou nakoľko bez nej nie je možné naplniť dikciu § 42a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, v zmysle ktorého „Ak sú súdu doručené podania podľa odseku 2, ktoré boli už skôr pridelené a o ktorých sa doposiaľ právoplatne nerozhodlo, tieto sa ďalej neprideľujú a považujú sa za rovnopisy už pridelených podaní.". Lustrácia sa v prípade hromadného podania vykonáva primárne na súde, ktorému je hromadné podanie doručené. Vykonať ju je však potrebné aj na súde, ktorému podania pôvodne doručené v rámci hromadného podania odosiela súd, ktorému bolo doručené hromadné podanie. Lustrácia sa v prípade hromadných podaní vykonáva v rámci súdneho spisu hromadného podania, a teda ešte pred pridelením jednotlivých podaní prostredníctvom podateľne. Z odôvodnenia § 42a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku „Vzhľadom na predídenie nežiaducemu stavu zapisovania tých istých vecí na rôznych (všetkých) súdoch sa s poukazom na režim odseku 2 vymedzuje pravidlo, podľa ktorého ak už podania, ktoré sa majú prideliť (zapísať do registra súdu) boli skôr pridelené (zapísané do registra súdu) a nebolo o nich doposiaľ právoplatne rozhodnuté, budú sa tieto považovať rovnopisy už pridelených podaní. Bude úlohou súdu, ktorému bude podanie adresované alebo odoslané iným súdom (odsek 2) vylustrovať v súdnom registri pridelené veci a došlé podania priradiť k už existujúcim spisom a prejednávaným veciam.".

Podania tvoriace hromadné podanie, ktoré sú návrhom na začatie konania (žalobou) sa pridelia po spracovaní hromadného podania zákonnému sudcovi prostredníctvom náhodného výberu. Podania tvoriace hromadné podanie, ktoré sa považujú za rovnopisy podaní podľa § 42a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku sa neprideľujú náhodným výberom, ale sa len založia do príslušného súdneho spisu. Ak by nastala na súde situácia, že na súde sa postupom podľa § 42a ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku sústredí viacero obsahovo totožných podaní, tak logika veci určuje prideliť prvé z nich a ostatné považovať za rovnopisy. Podania tvoriace hromadné podanie, ktoré nie sú súčasne návrhmi na začatie konania (napr. vyjadrenie k žalobe) sa založia do príslušných súdnych spisov.

Z hľadiska spôsobu odoslania podaní tvoriacich hromadné podanie, ktoré sú adresované inému súdu sa budú tieto odosielať prípisom; ide o analogickú právnu úpravu ako v § 151 ods. 3. Súčasne sa navrhuje, aby v prípade, že sa použije § 42a ods. 2 posledná veta Občianskeho súdneho poriadku, t.j. ak sa podania odosielajú elektronickými prostriedkami, bol prípis odosielaný taktiež len elektronicky, pričom v tomto prípade sa vykoná úradný záznam v spise o odoslaní týchto podaní; tento záznam možno vykonať buď priamo na rovnopise prípisu v spise hromadného podania alebo vyhotovením samostatného dokumentu, ktorý bude potvrdzovať túto skutočnosť.

Elektronickými prostriedkami treba rozumieť napríklad elektronickú poštu (v prípade objemovo menších súborov), počítačovú sieť (vytvorenie zdieľaného adresára v prípade objemovo väčších súborov, ktoré nie sú vhodné pre distribúciu prostredníctvom emailu).

Dôležitým aspektom novej právnej úpravy je aj informovanie podávateľa (účastníka konania) o odoslaní časti (alebo všetkých) podaní tvoriacich hromadné podanie inému súdu. Poskytnutie tejto informácie sa bude vykonávať pri prvom úkone súdu smerom k tomuto účastníkovi konania, ktorým bude spravidla výzva na zaplatenie súdneho poplatku podľa položky 20b Sadzobníka súdnych poplatkov.

Z hľadiska zabezpečenia spracovania hromadného podania sa navrhuje, aby úkony s tým spojené vykonával zamestnanec súdu poverený predsedom súdu. Ide o štandardnú úpravu charakteristickú v podstate pre celý spravovací a kancelársky poriadok. Týmto povereným zamestnancom môže byť napríklad súdny úradník, a to aj z titulu zákonného zmocnenia pre vydávanie niektorých rozhodnutí inak vyhradených sudcovi, v tomto prípade vydávanie uznesenia v súvislosti s vyrubením poplatku za spracovanie hromadného podania.

Pri vyrubení súdneho poplatku možno použiť vzorové tlačivo z katalógu tlačív pre súdy, resp. pre rovnaký formulár prístupný v aplikácii Súdny manažment (ide o tlačivo vz. 4).

§ 139c

Navrhované ustanovenie rieši otázku postupu súdu, ktorému sú doručené podanie, ktoré tvorili na inom súde súčasť hromadného podania. Tento iný súd vykoná lustráciu podaní, pridelenie návrhov na začatie konania alebo založenie podaní do existujúcich spisov – a až potom pristúpi k prideleniu podaní zákonnému sudcovi alebo založeniu podaní do spisov.

K bodu 8

Podľa doterajšej právnej úpravy sú súdne registre neverejné s výnimkou informácií podľa § 51 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nadväznosti na aktuálnu právnu úpravu podľa § 35 ods. 5 sa navrhuje rozšíriť citáciu v poznámke pod čiarou k odkazu 61, čím sa rozširuje okruh zákonov, ktoré ustanovujú právnu úpravu, ktorou sa mení inak neverejných charakter súdnych registrov.

K bodu 9

Doterajšia právna úprava prikazovala zapísať do súdneho registra, a teda prideliť vec zákonnému sudcovi, aj vtedy ak z podania je zjavné a zrejmé, že je adresované inému súdu. Toto pravidlo bolo modifikované § 42a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. V nadväznosti na to je potrebné zmeniť doterajšie znenie § 151 ods. 2 písm. a).

K bodu 10

Zavádza sa nový súdny register trestnoprávnych vecí „Tk" ako osobitný súdny register trestných vecí, pre konania na prvom stupni, kde je podľa ustanovenia § 16 ods. 1 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov ustanovená výlučná vecná príslušnosť pre okresné súdy v sídle krajského súdu vo veciach, v ktorých sa koná a rozhoduje o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov, alebo ak bol skutok spáchaný organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou. Cieľom je zabezpečiť včasné konanie a rozhodovanie v daných veciach pri zachovaní zásad efektívnosti a hospodárnosti súdnych konaní najmä danej povahy, zvýšiť kvalitu rozhodovacej činnosti súdu vzhľadom na preukázateľnú obtiažnosť priebehu dokazovania vedúceho k vydaniu meritórneho rozhodnutia, cieľom vytvorenia operatívnej evidencie o aktuálnom stave konaní danej povahy počas fázy ich priebehu a právoplatného skončenia, a v neposlednom rade možnosťou zabezpečiť rovnomerné zaťaženie sudcov za predpokladu, ak v im na konanie a rozhodovanie technickým a programovým prostriedkom ostatných pridelených veciach nie je možné s ohľadom na závažnosť a obtiažnosť prejednávaných vecí konať plynulo a bez zbytočných prieťahov.

K bodu 11

Zavádza sa nový súdny register obchodnoprávnych vecí „CoVO" pre konania na prvom stupni vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre ktoré je určená výlučná miestna a vecná príslušnosť Okresného súdu Malacky (v odvolacom konaní Krajského súdu v Bratislave). Cieľom novej úpravy je vytvoriť dostatočnú operatívnu evidenciu o konaniach vo vzťahu k pravidelným štatistickým zisťovaniam, a v neposlednom rade možnosťou zabezpečiť rovnomerné zaťaženie sudcov za predpokladu, ak v im na konanie a rozhodovanie technickým a programovým prostriedkom ostatných pridelených veciach nie je možné s ohľadom na závažnosť a obtiažnosť prejednávaných vecí konať plynulo a bez zbytočných prieťahov.

K bodu 12

Zavádza sa nový súdny register v rámci agendy exekučných vecí „Ers". V teraz platnom znení vyhlášky sa doteraz nepremietla skutočnosť, že veci registra Er sa môžu zapisovať iba do oddelení vyšších súdnych úradníkov, ktorí v nich konajú a rozhodujú vo svojom mene (možnosť zriadenia súdneho oddelenia pre vyššieho súdneho úradníka vyplýva z § 13 ods. 2 zákona č. 757/2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Ak sa rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka zruší zo zákona (§ 374 ods. 4 posledná veta Občianskeho súdneho poriadku), musí vo veci rozhodnúť sudca. Sudca tiež rozhoduje vo veci pridelenej vyššiemu súdnemu úradníkovi do jeho oddelenia o schválení príklepu, prípadne musí pojednávať vec pridelenú vyššiemu súdnemu úradníkovi (§ 58 Exekučného poriadku), ale rozhoduje aj o odvolaní proti rozhodnutiu tak, že odvolaniu vyhovie a zmení jeho rozhodnutie, prípadne predloží vec odvolaciemu súdu s odôvodnením, prečo nemieni vyhovieť odvolaniu. Zriadenie uvedeného registra Ers je vhodné za účelom zabezpečenia náhodného a rovnomerného prideľovania vecí agendy Er sudcom, ktorí majú v rozsahu pôsobnosti úkony spojené s konaním a rozhodovaním vo veciach registra Er vtedy, ak exekučnú agendu vykonávajú vyšší súdni úradníci (nie sudcovia) vo svojich oddeleniach, nie v oddeleniach sudcov. K vytváraniu oddelení vyšších súdnych úradníkov v exekučnom konaní by malo dochádzať za účelom odčlenenia agendy vyššieho súdneho úradníka od agendy sudcu.

K bodu 13

Zavádza sa nový súdny register pre odvolaciu agendu Krajského súdu v Bratislave vo veciach, ktoré sú na okresnom súde (Okresný súd Malacky) zapísané do súdneho registra CbVO; k tomu pozri odôvodnenie k bodu 11.

K bodu 14

Navrhované doplnenie právnej úpravy súvisí s oprávnením prokurátora v civilnom konaní získavať informácie zo súdnych registrov (§ 35 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku). Prístup prokurátora k informáciám zo súdnych registrov sa bude realizovať na jeho žiadosť, ktorú môže podať listinne alebo elektronicky, a to v rozsahu údajov podľa odseku 1. Odsek 2 definuje spôsob „lustrácie" v súdnom registri, a teda aj obsah žiadosti, t.j. či prokurátor získava informácie zo súdneho registra ku konkrétnemu konaniu alebo k neurčitému počtu konaní tohto istého typu. Je potrebné uviesť, že právna úprava pri riešení formy sprístupňovania údajov (odsek 3) preferuje komunikáciu elektronickými prostriedkami, ktorej kvalitatívny rozvoj sa predpokladá aj v nadväznosti na schvaľovanie zákona o elektronickom výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vo vzťahu k personálnemu zabezpečeniu vykonávania sprístupňovania informácií sa navrhuje, aby úkony s tým spojené vykonávalo informačné centrum súdu, pričom jeho zamestnanci by mali mať prístup do všetkých súdnych registrov. Súčasne sa navrhuje ustanoviť súčinnosť súdnych oddelení pri získavaní požadovaných informácií.

Žiadosti prokurátora budú evidované v doteraz používanej evidenčnej pomôcke, ktorou je evidenčná kniha informačného centra (vzor č. 3 v prílohe č. 4 vyhlášky).

Konania, do ktorých môže vstúpiť prokurátor vymedzuje § 35 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

K bodu 15

Zavádza sa nový osobitný typ spisu, ktorým je spis hromadného podania. Tento spis je svojou povahou spisom agendy správy súdu (hromadné podanie sa zapisuje do správneho registra – Spr), a preto sa na jeho vedenie podporne použijú ustanovenia § § 246 až 253, a to vrátane posudzovania otázok spojených s úschovou tohto spisu (registratúrny plán).

Obsah spisu sa vymedzuje v odseku 1; ide o demonštratívny výpočet jeho obsahu. Do spisu tak môžu patriť aj iné písomnosti spojené so spracovaním hromadného podania. Je potrebné uviesť, že obsah spisu sa v tomto prípade môže líšiť v závislosti na tom, či sa tento spis vedie na súde, ktorému je doručené hromadné podanie [písmená a) až d)] alebo na súde, ktorému sú odoslané podanie tvoriace hromadné podanie [písmená a) a c)].

Dočasnou prílohou spisu hromadného podania sú samotné podania tvoriace hromadné podanie. Dočasnou prílohou sú preto, lebo v prípade podaní adresovaných inému súdu sa tieto odošlú súdu, ktorému sú adresované a v prípade podaní, ktoré patria súdu, ktorému boli doručené sa buď založia do súdneho spisu („k spisovej značke") alebo sa pridelia prostredníctvom aplikácie zákonnému sudcovi (alebo súdnemu úradníkovi), ak ide o návrh na začatie konania.

Nosič údajov, na ktorom je urobené hromadné podanie bude tvoriť prílohu spisu hromadného podania.

K bodu 16

Ustanovenie je reakciou na doplnenie oprávnení prokurátora v občianskom súdnom konaní, a to oprávnenia na prístup k súdnym spisom vo veciach, v ktorých môže prokurátor vstúpiť do začatého konania.

V tomto prípade sa bude postupovať tak ako v iných prípadoch nazerania do súdnych spisov. Uvedené platí aj pre úhradu nákladov spojených s vyhotovením fotokópií písomností tvoriacich súdny spis.

K bodu 17

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa opravuje nesprávne použitý odkaz (§ 205 ods. 4 vo vyhláške neexistuje, správne ide o § 206 ods. 4).

K bodu 18

Navrhované prechodné ustanovenia reflektujú zachovanie zákonného sudcu (senátu) v už pridelených veciach.

K bodom 19 a 20

V nadväznosti na zmeny v súdnych registroch okresných súdov a krajských súdov sa aktualizuje prehľad súdnych registrov.

K bodom 21 a 22

Zmeny v súdnych registroch trestnoprávnej agendy súvisia so zavedením nového súdneho registra Tk; tento súdny register sa vedie len na okresných súdoch v sídle krajského súdu.

K bodu 23

Zmena súvisí so zavedením nového súdneho registra CbVO. Veci, ktoré sa doň budú zapisovať vyplývajú z § 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súdny register sa vedie len na Okresnom súde Malacky.

K bodu 24

Navrhujeme, aby sa do súdneho registra „Ps" okrem pozbavenia alebo vrátenia spôsobilosti na právne úkony zapisovali aj ďalšie veci týkajúce sa pozbavených. Ak dôjde nový návrh týkajúci sa pozbavených, napríklad zmena opatrovníka pozbavenému, zapisovala sa už do registra P a tieto sú potom spolu s vecami maloletých aj archivované a nachádzajú sa aj na dlhodobých lehotách s maloletými, čo nie je vôbec prehľadné.

K bodom 25 a 26

Zmena súvisí so zavedením nového súdneho registra Ers; k tomu pozri odôvodnenie k bodu 12.

K bodu 27

Zmena súvisí so zavedením nového súdneho registra CbVO, pričom sa navrhuje zaviesť samostatných súdny register aj pre odvolania v týchto veciach. Tento súdny register sa vedie len na Krajskom súde v Bratislave.

K bodu 28

Zmena súvisí so zavedením nového súdneho registra Tk – táto zmena sa musí premietnuť aj v úprave súdneho registra odvolacej agendy krajského súdu.

K bodu 29

Upravujú sa podrobnosti o zapisovaní hromadných podaná do správneho registra.

K bodu 30

Nanovo sa upravuje doterajšia evidenčná pomôcka – evidenčná kniha informačného centra, a to z dôvodu zakomponovania evidencie žiadostí prokurátora o poskytnutie informácií zo súdnych registrov.

K bodu 31

V nadväznosti na novú právnu úpravu hromadných podaní sa navrhuje rozšíriť zoznam hesiel, ktorý sa bude používať pri evidencii hromadných podaní v správnom registri.

K bodu 32

Aktualizuje sa právna úprava, ktorá doteraz nebola zmenená v súvislosti s prechodom na menu euro. Vychádza sa zo zákonnej úpravy poriadkových pokút.

K čl. II

V nadväznosti na účinnosť právnej úpravy, ktorá sa vykonáva touto vyhláškou sa navrhuje účinnosť samotnej vyhlášky, t.j. novelizačné body týkajúce sa hromadných podaní nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia vyhlášky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, v ostatných častiach nadobudne právna úprava účinnosť 1. mája 2013.

Osobitne je riešená účinnosť vo vzťahu k problematike zavádzania nových súdnych registrov alebo zmien v existujúcich súdnych registroch. Tak ako v prípade doterajších zmien novelizovanej vyhlášky sa navrhuje oddialenie účinnosti, a to z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru pre súdy, aby zohľadnili tieto zmeny v rozvrhoch práce. Preto sa navrhuje, aby zmeny vyplývajúce so zavedenia súdnych registrov CbVO a CobVO nadobudli účinnosť 1. júna 2013. K rovnakému dátumu je odložená účinnosť zmien v súdnom registri Ps. K 1. januáru 2014 je odložená účinnosť zriadenie nových súdnych registrov Tk a Ers. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2372

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: