TlačPoštaZväčšiZmenši

319/2012 Z. z.

29.1. 2013, 16:59 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "návrh zákona") sa predkladá na základe schváleného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky pripraví zmeny vo fungovaní a organizácii spravodajských služieb s cieľom predchádzať únikom utajovaných materiálov a zabezpečiť rast dôveryhodnosti tajných služieb, navrhne zlúčenie vojenských spravodajských služieb a efektívnejšie mechanizmy kontroly spravodajských služieb a ostatných zložiek pracujúcich spravodajskými metódami a vytvorí podmienky pre uskutočnenie reformy vojenského spravodajstva zameranej na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia obrany štátu a zlepšenie kontroly jeho činnosti.

Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky. Postavenie Vojenského spravodajstva ako špeciálnej služby, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 166/2003 Z. z. a zákona č. 178/2004 Z. z. (ďalej len „zákon č. 198/1994 Z. z."). Vojenské spravodajstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister, ktorý vymenúva a odvoláva riaditeľov vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby. Zákon č. 198/1994 Z. z. a ani iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú úlohy pre Vojenské spravodajstvo explicitne nevymedzujú pôsobnosť alebo rozdelenie kompetencií vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby. Túto úpravu obsahuje Štatút Vojenského spravodajstva.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zlúčenie vojenských spravodajských služieb do jednej špeciálnej služby Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorá bude plniť úlohy vnútorného aj zahraničného spravodajského zabezpečenia obrany Slovenskej republiky.

Personálne zloženie Vojenského spravodajstva bude zabezpečené z celkových početných stavov vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby. Ide o príslušníkov Vojenského spravodajstva pri výkone štátnej služby profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh podľa § 60 ods. 1 písm. c) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh Vojenského spravodajstva podľa § 19 zákona č. 198/1994 Z. z.

Zlúčenie vojenských spravodajských služieb nemá vplyv na zmenu štruktúry a pôsobnosti spravodajskej komunity Slovenskej republiky, pretože navrhovaná novelizácia nezasahuje do pôsobnosti Slovenskej informačnej služby, Policajného zboru ani iných orgánov a služieb obdobného zamerania.

Efektívnejšie mechanizmy kontroly spravodajských služieb a ostatných zložiek pracujúcich spravodajskými metódami, s cieľom predchádzať únikom utajovaných materiálov a zabezpečiť rast dôveryhodnosti spravodajských služieb, bude upravovať komplexný návrh zákona o spravodajských službách.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani negatívny sociálny vplyv.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1, 3, 6 a 7

Legislatívno-technická úprava, aktualizácia poznámok pod čiarou k odkazom.

K bodom 2 a 9

Legislatívno-technická úprava, zosúladenie pojmov z dôvodu zmien ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

K bodu 4

Vypúšťa sa princíp duálneho riadenia a zodpovednosti vo vzťahu ministra obrany Slovenskej republiky k riaditeľovi vojenského obranného spravodajstva a k riaditeľovi vojenskej spravodajskej služby z dôvodu, že plnenie úloh spravodajského zabezpečenia obrany Slovenskej republiky bude vykonávať Vojenské spravodajstvo ako jednotná špeciálna služba Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Minister obrany Slovenskej republiky bude podľa navrhovanej právnej úpravy vymenúvať a odvolávať riaditeľa Vojenského spravodajstva, ktorý mu bude zodpovedať za výkon svojej funkcie a plnenie úloh vnútorného aj zahraničného spravodajstva.

K bodu 5

Ide o legislatívno-technickú úpravu, zosúladenie so zákonom č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 8

Ustanovuje sa možnosť pre štátnych zamestnancov a zamestnancov podieľať sa na plnení úloh Vojenského spravodajstva. Táto úprava sa navrhuje z dôvodu, že na Ministerstve obrany Slovenskej republiky sú okrem zamestnancov v pracovnom pomere aj zamestnanci v štátnej službe a v niektorých prípadoch je potrebné, aby sa na plnení úloh Vojenského spravodajstva podieľali aj títo zamestnanci.

K čl. II

K bodom 1 a 2

V súvislosti s transformáciou štruktúr organizačných zložiek Vojenského spravodajstva sa mení obsadenie výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na koordináciu spravodajských služieb. V uvedenom výbore bude Vojenské spravodajstvo zastupovať výlučne riaditeľ Vojenského spravodajstva.

K čl. III

K bodom 1 až 9, 13 až 15

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s transformáciou na jednotné Vojenské spravodajstvo.

K bodom 10 až 12

Zmena právnej úpravy udeľovania medailí vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby súvisí s transformáciou na jednotnú štruktúru Vojenského spravodajstva. Po nadobudnutí účinnosti tohto zákona bude riaditeľ Vojenského spravodajstva udeľovať Medailu Vojenského spravodajstva. Určenie stupňov tejto medaily a podmienky jej udeľovania ustanoví v súlade s § 137 ods. 10 zákona č. 346/2005 Z. z. všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

K bodu 16

Ustanovuje sa, že profesionálni vojaci, ktorí boli pred 1. januárom 2013 vyčlenení na plnenie úloh organizačných zložiek Vojenského spravodajstva (na plnenie úloh vojenského obranného spravodajstva alebo vojenskej spravodajskej služby) sa od 1. januára 2013 považujú za profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, čím sa zabezpečí personálna stabilita a odbornosť príslušníkov Vojenského spravodajstva.

K čl. IV

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2013.

Bratislava 27. júna 2012

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Martin Glváč, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 660
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada schválila presun sudcu na ŠTS a sudkyne na NS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-schvalila-presun-sudcu-na-/503325-clanok.html

Zasadnutie Súdnej rady sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Rodičovská dovolenka ako v Česku? Vláda chystá zmenyhttps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/566929-rodicovsky-prispevok-ako-v-cesku-vlada-chysta-zmeny/

Rodičovská dovolenka by aj na Slovensku mohla byť v dĺžke podľa výberu.

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: