TlačPoštaZväčšiZmenši

313/2012 Z. z.

29.1. 2013, 16:53 |  najpravo.sk

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu.

V súčasnosti nie sú legislatívne upravené podrobnosti o zabezpečení kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu. Preto sa ustanovujú jasné a konkrétne povinnosti pre poskytovateľov, ktorí vykonávajú transplantácie orgánov a kompetencie pre Ministerstvo zdravotníctva v súlade s požiadavkami na zabezpečenie kvality a bezpečnosti pri transplantáciách orgánov.

Udelenie kompetencií pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na zriadenie nového subjektu – Národnej transplantačnej organizácie je nevyhnutné, vzhľadom na povinnosť plnenia úloh v zmysle Smernice poverenou organizáciou, nakoľko Slovenské centrum orgánových transplantácií, ktoré v súčasnosti koordinuje transplantačnú činnosť na Slovensku, nemá v žiadnom právom predpise ustanovené ani svoje postavenie a ani činnosti, ktoré mu prislúchajú.

Návrh zákona nemá priamy vplyv na štátny rozpočet ani na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Dôvodová správa - osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Definovanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti oprávneného vykonávať ktorýkoľvek z postupných krokov v procese transplantácií orgánov, tkanív alebo buniek.

Úprava definícií jednotlivých pojmov v procese výkonu transplantácií v súlade so smernicou EP a R 2010/53/EÚ. Zároveň sa niektoré doterajšie ustanovenia precizujú, odstraňuje sa duplicita.

Z hľadiska organizačného zabezpečenia sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti dáva možnosť zriadenia špecializovaného centra na výkon transplantácií.

Z hľadiska zabezpečenia kvality a bezpečnosti a zabezpečenie vysledovateľnosti pri výkone transplantácií orgánov, tkanív a buniek sa ustanovuje povinnosť pre každého, kto sa zúčastní niektorého krokov v procese nahlásiť všetky podstatné a relevantné informácie.

Ustanovenie dobrovoľnej a neziskovej bázy darcovstva a primeraných náhrad výdavkov pri živých darcoch.

Ustanovenie pre zabránenie zneužitia odberu orgánov, tkanív alebo buniek za účelom finančného alebo iného prospechu.

Ustanovenie definujúce rovnaké podmienky vysledovateľnosti, kvality a bezpečnosti pri výmene orgánov s tretími krajinami.

Ustanovenie pre zaručenie adekvátnej ochrany osobných údajov pre darcu aj pre príjemcu v súlade s platnou legislatívou.

K bodu 2

Legislatívno – technická úprava.

K bodom 3 a 4

Ustanovenia sa nevzťahujú na odbery tkanív a buniek, ktoré sa neuskutočňujú u živých darcov a teda nie je potrebné posudzovanie odberu konzíliom transplantačného centra alebo konzíliom zriadeným ministerstvom. Zároveň sa precizuje text v ods. 5 § 36.

K bodom 5 až 9

Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie jednotlivých ustanovení s platnou legislatívou, vypustenie nadbytočných častí a precizovanie textu.

K bodu 10

Ustanovenie, ktoré definuje podmienky vývozu tkanív a buniek mimo územia Slovenskej republiky doplnené na základe pripomienky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Cieľom je nedovoliť vyvážať odobraté tkanivá a bunky z tiel slovenských občanov ak je ich potreba na Slovensku. Kompetencia rozhodnúť o možnosti ich vývozu je udelená Národnej transplantačnej organizácii(NTO), ktorá disponuje informáciami o potrebe a dostupnosti tkanív a buniek na Slovensku.

K bodu 11

Precizovanie textu ustanovenia a zosúladenie s prílohou č. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.

K bodu 12

Úprava textu potrebná vzhľadom na doplnenie nových ustanovení ( nový §39e, nový §39f a nový §39g) v súlade so smernicou.

K bodu 13

Odstraňujú sa splnomocňovacie ustanovenia na vydanie nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré sa nevzťahujú na transplantácie tkanív a buniek.

K bodu 14

Dopĺňajú sa nové splnomocňovacie ustanovenia na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich podrobne jednotlivé kroky v procese transplantácie orgánov.

K bodu 15

Ustanovujú sa povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do procesu transplantácie orgánov v súlade so smernicou za účelom poskytnutia čo najvyššej kvality a zachovania bezpečnosti.

Vytvorenie systému vysledovateľnosti orgánu vo všetkých štádiách procesu je podstatné pre umožnenie čo najrýchlejšie reagovať na prípadné komplikácie alebo nové informácie. Adekvátne uchovávanie predpísaných záznamov vrátane charakteristiky darcu a charakteristiky orgánu ako základného súboru informácií o darcovi a orgáne uľahčí vysledovateľnosť.

Vypracovaním pracovných postupov poskytovateľmi a zabezpečením vnútorných kontrolných mechanizmov sa zabezpečí udržateľnosť požadovanej kvality pri všetkých krokoch v procese transplantácie (napr. jednotné označovanie prepravného kontajnera na orgány, forma vedenia evidencie, záznamov)

Za účelom adekvátnej ochrany osobných údajov v súlade platnou legislatívou je prísne definované komu a za akých podmienok je sprístupňovaná dokumentácia a nevyhnutnosťou je taktiež zabezpečiť anonymitu medzi príjemcom a darcom ak sa jedná o mŕtveho darcu.

Pre zabezpečenie okamžitej reakcie v prípade výskytu závažnej nežiaducej reakcie alebo udalosti je nutné, aby boli na to poskytovatelia pripravení a mali vypracované postupy ako zareagovať s cieľom predísť poškodeniu zdravia pacienta.

Podávanie výročných správ umožní získať kvalitné a relevantné informácie o fungovaní transplantačného programu.

Ďalšie ustanovenia umožňujú poskytovateľovi delegovať výkon niektorých krokov v procese transplantácií (napr. transport) aj iným subjektom k takúto činnosť sám nevykonáva (nevlastní vhodný dopravný prostriedok). Nevyhnutnosťou je ale špecifikovať povinnosti tretích strán a podrobné postupy.

K bodu 16

Legislatívno – technická úprava na základe skutočnosti, že Národný transplantačný register ani v súčasnosti nevedie Národné centrum ale Slovenské centrum orgánových transplantácií, pričom túto povinnosť následne prevezme novozriadená Národná transplantačná organizácia.

K bodu 17

V súlade so smernicou sa zriaďuje nová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktorej sa zverujú úlohy koordinátora procesu transplantácie orgánov. Ďalšie úlohy taktiež vyplývajú z jej koordinačnej funkcie s celoslovenskou pôsobnosťou. Vedenie Národného transplantačného registra v zmysle bodu 15. Koordinácie v systéme odberov a transplantácií je zabezpečená prostredníctvom transplantačného informačného systému, ktorý umožňuje spojenie medzi poskytovateľom, ktorý ošetruje darcu a poskytovateľom, ktorý ošetruje príjemcu v reálnom čase. NTO bude koordinátorom aj smerom mimo územia Slovenskej republiky – ak nie je vhodný príjemca na Slovenku je možné ponúknuť orgán, tkanivo alebo bunky do zahraničia alebo sa súrne hľadá orgán pre nášho občana a nie je dostupný vhodný darca na Slovensku. Podmienkou vývozu tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky je nie len povolenie MZ SR ale aj deklarovateľnosť, že tkanivo bude použité priamo pre pacienta.

NTO bude vypracovávať ročnú správu, ktorá bude zdrojom informácií o kompletnej činnosti poskytovateľov vykonávajúcich odber a záznamy o činnosti transplantačných centier (celkové počty žijúcich a mŕtvych darcov, typy a počty odobratých orgánov, tkanív a buniek, transplantovaných orgánov, prenesených tkanív a buniek a zlikvidovaných orgánov, tkanív a buniek).

NTO bude zodpovedná za vytvorenie systému vysledovateľnosti všetkých orgánov, ktoré boli odobraté, pridelené a transplantované na území Slovenskej republiky zavedením identifikačného systému darcov a príjemcov, ktorým bude možné identifikovať každé darcovstvo a každý orgán a príjemcu, ktorý s ním súvisí. Pričom bude zachovaná dôvernosť a bezpečnosť údajov. Zároveň NTO vykonáva činnosť referenčného a kontrolného laboratória s celoslovenskou pôsobnosťou. Bude participovať na hlásení závažných nežiaducich reakcií a udalostí, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť orgánov a ktoré možno pripísať ktorémukoľvek kroku v procese transplantácií koordinovane so systémom oznamovania hlásení nežiaducich udalostí a reakcií, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť tkanív a buniek.

K bodu 18

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 19

Ustanovujú sa povinnosti ministerstvu zdravotníctva (MZ SR) v súlade so smernicou. MZ SR bude rozhodovať o udeľovaní, pozastavení alebo zrušení povolenia pre organizácie vykonávajúce odber alebo transplantačné centrá. MZ SR zakáže organizáciám vykonávajúcim odber alebo transplantačným centrám vykonávať ich činnosť, ak sa kontrolnými opatreniami preukáže, že tieto organizácie alebo centrá nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť pri transplantáciách. Kooperuje a podáva informácie iným štátom a je orgánom príslušným uzavrieť dohody s európskymi organizáciami na výmenu orgánov.

K bodu 20

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 21

Účinné znenie § 47 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávanie kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti len u osôb, ktoré plnia jeho úlohy podľa osobitných predpisov. Osoby plniace úlohy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 4/2001 Z. z.") nepredstavujú úplnú skupinu fyzických osôb, ktorým je poskytovaná alebo môže byť poskytovaná zdravotná starostlivosť poskytovateľmi v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pre všetky fyzické osoby, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť poskytovateľmi v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, napr. osobám vo výkone väzby a osobám vo výkone trestu odňatia slobody, je v zásade zdravotná starostlivosť poskytovaná tým istým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže je okrem všeobecne záväzných právnych predpisov upravené aj v interných predpisoch Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorého nadriadeným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené je odôvodnené, aby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky mohlo vo vymedzenom rozsahu usmerňovať, organizovať a kontrolovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj vo vzťahu k iným osobám ako osobám plniacim jeho úlohy podľa zákona č. 4/2001 Z. z. Navrhovanou právnou úpravou sa nezasahuje do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a nie je ňou dotknutá ani kompetencia Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonávať dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

K bodu 22

Prechodné ustanovenie v súvislosti so zriadením Národnej transplantačnej organizácie. Všetky činnosti podľa tohto návrhu bude do zriadenia Národnej transplantačnej organizácie vykonávať Slovenská zdravotnícka univerzita, okrem vedenia zoznamu organizácií vykonávajúcich odber, transplantačných centier a tkanivových zariadení a udeľovania súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky vzhľadom na to, že tieto činnosti vyžadujú časovo náročnú technickú prípravu.

K bodu 23

Doplnenie záverečného ustanovenia zákona v súvislosti s transpozíciou smernice.

Čl. II až IV

Ustanoveniami uvedených zákonov sa zabezpečuje úplná transpozícia smernice, bez potreby ich úpravy.

Čl. V

Ustanovuje sa účinnosť vzhľadom na transpozičnú lehotu ustanovenú v smernici.

Bratislava, 6. júna 2012

Róbert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Zuzana Zvolenská, v. r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 143) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o Vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 143) (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 25. júla 2012 po prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 143) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

II.

Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 143) dňa 4. septembra 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č. 81 zo 4. septembra 2012).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 143) dňa 11. septembra 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 17 z 11. septembra 2012).

IV.

Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V Čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:

„1. V § 3 ods.1 sa vypúšťa druhá veta."

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Navrhuje sa vypustenie ustanovenia, podľa ktorého zoznam zdravotných výkonov obsahuje aj charakteristiku zdravotných výkonov a obmedzenie ich vykonávania. V súčasnosti pripravovaný nový zoznam zdravotných výkonov bude obsahovať takmer 21 000 zdravotných výkonov a vychádza zo štandardných kritérií International Classification of Procedures in Medicine. Nový zoznam zdravotných výkonov, ktorý je pripravený na schválenie Katalogizačnou komisiou MZ SR uvedené charakteristiky nemusí obsahovať, nakoľko nie sú potrebné pre spustenie vykazovania systémom DRG.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

2. V čl. I, 1. bode sa na konci pripájajú slová „a slovo „konzervovanie" sa nahrádza slovom „konzervácia"".

Zosúladenie pojmu s § 35 ods. 2 písm. g) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

3. V čl. I, 2. bode sa v § 35 ods. 1 slovo „konzervovanie" nahrádza slovom „konzervácia" a vypúšťajú sa slová „prenos, transplantáciu".

Zosúladenie pojmu s § 35 ods. 2 písm. g) (čl. I, 2. bod) a spresnenie ustanovenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

4. V čl. I, 2. bode sa v § 35 ods. 2 písm. d) slová „humánne použitie" nahrádzajú slovami „použitie u ľudského príjemcu alebo mimotelové použitie".

Úprava v nadväznosti na nové znenie § 35 ods. 2 písm. a) (čl. I, 2. bod), v ktorom sa vypustila definícia pojmu „humánne použitie".

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

5. V čl. I, 2. bode sa v § 35 ods. 2 písm. o) a p) slovo „odobratie" nahrádza slovom „odber".

Spresnenie ustanovenia v súlade s definíciou v § 35 ods. 2 písm. b) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

6. V čl. I, 2. bode sa v § 35 ods. 2 písm. v) slová „organizáciu vykonávajúcu" nahrádzajú slovami „poskytovateľa vykonávajúceho".

Zosúladenie s § 35 ods. 1, podľa ktorého odber orgánov môže vykonávať len poskytovateľ na základe povolenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

7. V čl. I, 2. bode sa v § 35 ods. 3 sa slovo „prenosom" nahrádza slovom „transplantáciou".

Spresnenie ustanovenia v súlade s definíciou v § 35 ods. 2 písm. j) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

8. V čl. I 2. bode sa v § 35 ods. 5 slová „straty príjmu,40b)" nahrádzajú slovami „straty príjmu podľa osobitného predpisu,40b)"

Poznámka pod čiarou k odkazu 40b znie:

„40b) § 138 ods. 2 Zákonníka práce.".

Úprava za účelom odstránenia nenáležitého odkazu a zosúladenia s platnou právnou úpravou v Zákonníku práce.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

9. V čl. I, 2. bode sa v § 35 ods. 6 slovo „Odobratie" nahrádza slovom „Odber".

Spresnenie ustanovenia v súlade s definíciou v § 35 ods. 2 písm. b) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

10. V čl. I, 2. bode sa v § 35 ods. 7 slová „s tretími krajinami" nahrádzajú slovami „so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretie krajiny"),".

Legislatívno-technická úprava; presun

legislatívnej skratky z § 39a ods. 1 na miesto, kde sa skracované slová používajú prvýkrát.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

11. V čl. I, 2. bode sa v § 35 ods. 8 odkaz „52ac)" nad slovom „príjemcu" vypúšťa.

Vypustenie nadbytočného zdvojeného odkazu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

12. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:

„4. V § 36 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „prenosu" vkladajú slová „alebo transplantácie".

Spresnenie ustanovenia v súlade s navrhovanými definíciami v § 35 ods. 2 (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

13. V čl. I, 9. bode sa odkaz „41ab)" nahrádza odkazom „41aa)" a súčasne sa vypúšťa text „Poznámka pod čiarou k odkazu 41ab znie:

„41ab) § 48 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z.".

Vypustenie duplicitnej poznámky pod čiarou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

14. V čl. I, 10. bode sa v § 37 ods. 5 písm. d) za slovo „vplyv" vkladá predložka „na".

Jazyková úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

15. V čl. I sa za 10. bod vkladá nový 11. bod, ktorý znie:

„11. Nadpis pod § 38 znie: „Transplantácia orgánov a prenos tkanív a buniek príjemcovi".".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Zosúladenie s § 35 ods. 2 písm. i) a j) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

16. V čl. I sa za 10. bod vkladá nový 11. bod, ktorý znie:

„11. V § 38 ods. 1 sa slová „Prenos orgánu, tkaniva alebo buniek" nahrádzajú slovami „Transplantáciu orgánu alebo prenos tkaniva alebo buniek".".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Zosúladenie s § 35 ods. 2 písm. i) a j) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

17. V čl. I sa za 10. bod vkladá nový 11. bod, ktorý znie:

„11. V § 38 ods. 3 sa slová „ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)]" nahrádzajú slovami „národná transplantačná organizácia [§ 45 ods. 3 písm. a)]".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Zosúladenie ustanovenia s čl. I, 19. bodom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

18. V čl. I sa za 10. bod vkladá nový 11. bod, ktorý znie:

„11. V nadpise nad § 39a sa slovo „odoberaní" nahrádza slovom „odbere" a slovo „konzervovaní" sa nahrádza slovom „konzervácii".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Zosúladenie pojmu s § 35 ods. 2 písm. b) a g) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

19. V čl. I sa na konci 11. bodu pripájajú slová „a slová „zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi a zmluvnými štátmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „tretie krajiny")" sa nahrádzajú slovami „z tretích krajín"".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhované zavedenie legislatívnej skratky v § 35 ods. 7 (čl. I, 2. bod) (8. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

20. V čl. I sa za 11. bod vkladá nový 12. bod, ktorý znie:

„12. V § 39a ods. 4 sa slovo „sledovateľnosti" nahrádza slovom „vysledovateľnosti", slovo „sledovateľnosť" sa nahrádza slovom „vysledovateľnosť", slová „humánneho použitia" sa nahrádzajú slovami „použitia u ľudského príjemcu alebo mimotelového použitia" a slová „§ 19 ods. 3" sa nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 3".".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Zosúladenie používaných pojmov s navrhovanými úpravami v čl. I, 2. bode a oprava nesprávneho vnútorného odkazu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

21. V čl. I sa za 12. bod vkladá nový 13. bod, ktorý znie:

„13. V § 39b ods. 2 písm. a) sa slová „humánne použitie" nahrádzajú slovami „použitie u ľudského príjemcu alebo mimotelové použitie".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Úprava v nadväznosti na nové znenie § 35 ods. 2 písm. a) (čl. I, 2. bod), v ktorom sa vypustila definícia pojmu „humánne použitie".

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

22. V čl. I sa za 12. bod vkladá nový 13. bod, ktorý znie:

„13. V § 39b ods. 2 písm. b) sa slová „§ 45 ods. 5 a 6" nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 2 písm. s) a t)".".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Zmena vnútorného odkazu v nadväznosti na presun definície z § 45 ods. 5 a 6 do § 35 ods. 2 písm. s) a t) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

23. V čl. I sa 14. bod vypúšťa.

Vypustenie sa navrhuje z dôvodu, že preberaná smernica sa vzťahuje len na členské štáty Európskej únie a nevzťahuje sa na zmluvné štáty Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

24. V čl. I, 15. bod znie:

„15. V § 39d ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmena b) až k) sa označujú ako písmena a) až j).".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

25. V čl. I sa vypúšťa 16. bod.

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

26. V čl. I sa za 15. bod vkladá nový 16. bod, ktorý znie:

„16. V § 39d ods. 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „orgánov,".".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava (druhá časť čl. I, 15. bodu) – úprava doterajšieho § 39d ods. 4 písm. d).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

27. V čl. I. 17. bode sa v úvodnej vete slovo „39g" nahrádza slovom „39h".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s ch v á l i ť

28. V čl. I, 17. bode sa v § 39e ods. 1 písm. b) za slová „30 rokov" vkladajú slová „od darcovstva".

Spresnenie ustanovenia v súlade s § 45 ods. 3 písm. l) (čl. I, 19. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

29. V čl. I, 17. bode sa v § 39e ods. 3 odkaz „41a)" nahrádza odkazom „4)".

Oprava odkazu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

30.V čl. I 17. bode sa v § 39e ods. 3 vypúšťajú slová „a súhlas národnej transplantačnej organizácie" a na konci sa pripája táto veta: „Na každý dovoz orgánov z tretích krajín alebo vývoz orgánov do tretích krajín je potrebný súhlas národnej transplantačnej organizácie.".

Precizovanie úpravy za účelom jednoznačnosti výkladu, jasnejšie odlíšenie pojmov „povolenie" a „súhlas".

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

31. V čl. I 17. bode sa za § 39g pripája nový § 39h, ktorý znie:

㤠39h

Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a) charakteristike orgánu a charakteristike darcu,

b) označovaní prepravného kontajnera,

c) zázname o odobratých orgánoch,

d) zázname o transplantovaných orgánoch.".

Odstránenie nevhodného začlenenia splnomocňovacieho ustanovenia týkajúceho sa orgánových transplantácií v časti vzťahujúcej sa na transplantácie tkanív a buniek a jeho presun do časti vzťahujúcej sa na transplantácie orgánov.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

32. V čl. I, 19. bode sa v § 45 ods. 3 písm. a) druhom bode odkaz „20)52ac)" nad slovom „darcov" nahrádza odkazom „52ac)" a znenie poznámky pod čiarou k odkazu 52ac sa nahrádza týmto znením:

„52ac) Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

33. V čl. I 19. bode sa v § 45 ods. 3 sa vypúšťa písm. n).

Odstránenie možného kompetenčného sporu medzi ministerstvom a národnou transplantačnou organizáciou pri vykonávaní inšpekcie a realizácii kontrolných opatrení, nakoľko túto pôsobnosť vykonáva podľa § 45 ods. 3 písm. b) platného znenia zákona č. 576/2004 Z. z. ministerstvo.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

34. V čl. I, 19. bode sa v § 45 ods. 3 písm. g) slovo „organizácií" nahrádza slovom „poskytovateľov".

Zosúladenie s § 35 ods. 1, podľa ktorého odber orgánov môže vykonávať len poskytovateľ na základe povolenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

35. V čl. I, 19. bode sa v § 45 ods. 3 písm. m) sa slová „nežiaducich reakcii a udalostí" nahrádzajú slovami „nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí" a slová „nežiaducich udalostí a reakcií" sa nahrádzajú slovami „závažných nežiaducich udalostí a závažných nežiaducich reakcií".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

36.V čl. I 19. bode v § 45 ods. 5 veta pred bodkočiarkou znie: „Národná transplantačná organizácia zabezpečuje okamžité spojenie medzi ňou a poskytovateľmi podľa § 35 ods. 1 a poskytovateľmi podľa § 35 ods. 1 navzájom".

Štylistická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

37.V čl. I sa na konci 19. bodu slová „6 až 11" nahrádzajú slovami „odseky 6 až 13".

Legislatívno-technická úprava chybného označenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

38. V čl. I, 21. bode sa v úvodnej vete slová „g) až o)" nahrádzajú slovami „g) až m)".

Legislatívno-technická úprava chybného označenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

39. V čl. I, 21. bode sa v § 45 ods. 6 písm. g) slová „organizácie vykonávajúce" nahrádzajú slovami „poskytovateľov vykonávajúcich", slovo „organizáciám" sa nahrádza slovom „poskytovateľom" a slová „tieto organizácie alebo centrá" sa nahrádzajú slovami „títo poskytovatelia alebo transplantačné centrá".

Zosúladenie s § 35 ods. 1, podľa ktorého odber orgánov môže vykonávať len poskytovateľ na základe povolenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

40.V čl. I, 21. bode sa v § 45 ods. 6 písm. h) slová „schvaľovanie organizácií vykonávajúcich" nahrádzajú slovami „udeľovanie povolení poskytovateľom vykonávajúcim".

Zosúladenie s § 35 ods. 1, podľa ktorého odber orgánov môže vykonávať len poskytovateľ na základe povolenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

41.V čl. I, 21. bode sa v § 45 ods. 6 písm. k) sa slovo „organizácií" nahrádza slovom „poskytovateľov".

Zosúladenie s § 35 ods. 1, podľa ktorého odber orgánov môže vykonávať len poskytovateľ na základe povolenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

42. V čl. I, 21. bode sa v § 45 ods. 6 písm. l) slová „dohôd s protistranami v tretích krajinách na výmenu orgánov" nahrádzajú slovami „dohôd na výmenu orgánov s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo nimi poverenými subjektmi".

Spresnenie ustanovenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

43. V čl. I sa za 22. bod vkladá nový 23. bod, ktorý znie:

„23. V § 45 ods. 9 sa slová „humánneho použitia" nahrádzajú slovami „použitia u ľudského príjemcu alebo mimotelového použitia".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Úprava doterajšieho § 45 ods. 8 v nadväznosti na nové znenie § 35 ods. 2 písm. a) (čl. I, 2. bod), v ktorom sa vypustila definícia pojmu „humánne použitie".

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

44. V čl. V sa slová „27. augusta" nahrádzajú slovami „15. októbra".

Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 143) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 143) s c h v á l i ť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

1. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 – 44 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.

2. Poveril spoločného spravodajcu výborov Vladimíra B a l á ž a predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 143) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 20 z 11. septembra 2012.

Bratislava 11. septembra 2012

Richard R a š i

predseda

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky

pre zdravotníctvo 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 639
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Ako sa delí po rozvode a ako po smrti?https://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/566543-bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov-zavazi-kto-sa-on-akou-mierou-zasluzil/

BSM. Skratka, ktorá vás možno zaujíma pri svadbe a určite pri rozvode.

Kollár v súvislosti so zadržaním D. Kováčika: NAKA má rozviazané rukyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-naka-ma-rozviazane-ruky-tvrdi/502196-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) má rozviazané ruky, keď niekto páchal trestnú činnosť, ...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôdhttps://www.teraz.sk/slovensko/uk-nesuhlasi-s-okliestenim-akademick/502044-clanok.html

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú ...

Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúruhttps://www.webnoviny.sk/ministerku-kolikovu-nepotesilo-zadrzanie-kovacika-prehlbuje-to-nedoveru-v-prokuraturu/

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti ...

VIDEO: NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikahttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-mala-zadrzat-specialneho-prokur/502030-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kandidátmi na členov disciplinárnych senátov sú Hasíková a Slamka, schválil ich parlamenthttps://www.webnoviny.sk/kandidatmi-na-clenov-disciplinarnych-senatov-su-hasikova-a-slamka-schvalil-ich-parlament/

Oboch kandidátov dnes schválil parlament.

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: