TlačPoštaZväčšiZmenši

289/2012 Z. z.

28.1. 2013, 21:47 |  najpravo.sk

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Návrh novely zákona je koncipovaný v súlade so stavom a vývojom informačných a komunikačných technológií, reflektuje na výsledky analýzy uplatňovania doterajšieho zákona v praxi z vecného i procesného hľadiska a z potreby zakomponovať do návrhu zákona ustanovenia o osvedčovaní informačných systémov verejnej správy v Slovenskej republike v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov. Predkladaným návrhom zákona sa novelizuje aj zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože obe úpravy spolu úzko súvisia najmä ohľadne adries elektronických podateľní povinných osôb. Uvedená problematika je upravená v novelách obidvoch zákonov a doplnenie článku II. do návrhu predkladaného zákona je výsledkom rozporového konania s Ministerstvom vnútra SR.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Problematika návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie.

Návrh zákona v rozpočtovom roku 2012 nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nemá vplyv na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nemá žiadne sociálne vplyvy a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

A. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Predmetom úpravy je vymedzenie nového pojmu súvisiaceho s posudzovaním informačných systémov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov. Toto nariadenie nedefinuje pojem daného informačného systému, ale ustanovuje aké prvky (vo všeobecnosti) musí spĺňať daný elektronický systém zberu vyhlásení s uvedením cieľa, ktorý sa tými prvkami sleduje.

K bodu 2

Predmetom úpravy je úprava poznámok pod čiarou, nakoľko pôvodné znenie nezahŕňalo príkladmo niektoré subjekty vykonávajúce činnosti preneseného výkonu verejnej moci (napr. súdnych exekútorov).

K bodu 3

Mení sa názov povinného subjektu v súlade s jeho transformáciou na Rozhlas a televízia Slovenska.

K bodu 4

Doterajšia právna úprava ustanovovala, že obce a právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených § 3 ods. 3 písm. a) až d) nemusia, ale môžu predložiť koncepciu rozvoja informačných systémov ministerstvu na schválenie. Toto ustanovenie bolo z hľadiska jednoznačnosti potrebné upraviť. Takéto riešenie bolo nesystémové a neefektívne. Záviselo výlučne od vôle obce, či koncepciu predloží alebo nepredloží ministerstvu na schválenie. Uvedené osoby sa však nezbavujú povinnosti vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov. Ako oficiálny dokument záväzného charakteru príslušného subjektu by túto koncepciu mal schváliť jeho štatutárny orgán. Navrhovanou právnou úpravou sa odstráni nielen nejednoznačnosť, ale aj administratívna záťaž obcí a MF SR.

K bodu 5

Povinnej osobe sa dáva jednoznačná povinnosť zverejniť adresu svojej elektronickej podateľne, ak ju využíva, na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

K bodu 6

Vzhľadom na zmenu schvaľovacieho procesu sa dopĺňa definícia koncepcie, ktorá musí byť v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy.

K bodu 7

Limitovať platnosť koncepcie rozvoja informačných systémov povinných osôb na štvorročné obdobie je neopodstatnené, nakoľko termín sa odvíja od Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Vzhľadom na povinnosť povinných osôb predložiť koncepciu rozvoja informačných systémov do 6 mesiacov po schválení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, pôsobí ponechanie poslednej vety ohľadne platnosti koncepcie rozvoja informačných systémov zmätočne.

K bodu 8

Limitovať platnosť Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy najmenej na štvorročné obdobie je neobvyklé. V praxi môže nastať situácia, že koncepciu po štyroch rokoch nebude potrebné aktualizovať. Národná koncepcia sa aktualizuje v prípade potreby a v prípade, keď je na to závažný dôvod.

K bodu 9

V terajšom zákone č. 275/2006 Z. z. nie je schvaľovanie koncepcií obcí riešené systémovo. V praxi je problematický nesúlad medzi textom v § 3 ods. 4 písm. a) a textom v § 4 odsek 1 písm. b). V § 3 ods. 4 písm. a) je ustanovené: „povinnosť predložiť koncepciu na schválenie ministerstvu sa nevzťahuje na obce a na povinné osoby uvedené v odseku 3 písm. e)," a v rozpore s tým je v § 4 odsek 1 písm. b) ustanovené, že MF SR schvaľuje koncepcie obciam.

Cieľom novely zákona č. 275/2006 Z. z., ktorá sa uskutočnila v roku 2009, bolo odstránenie administratívnej záťaže obcí a MF SR tým, že sa zruší povinnosť schvaľovania ich koncepcií ministerstvom, nakoľko ich informačné systémy nie sú v takom rozsahu integrované s informačnými systémami iných povinných osôb. Povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja informačných systémov obce zostáva zachovaná, pričom by ju mal schváliť jej štatutárny orgán.

K bodu 10

Legislatívno-technická úprava pôvodného znenia z dôvodu spresnenia jeho obsahu.

K bodu 11

Upravuje sa povinnosť zamestnancov kontrolného orgánu k mlčanlivosti v súvislosti s výkonom svojej činnosti. Zároveň sa ustanovuje kompetencia pre ministra financií zbaviť uvedených zamestnancov tejto mlčanlivosti.

K bodu 12

Tým, že sa zakladá sankčný mechanizmus vo forme pokút za porušenie povinnosti prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, je tiež zároveň nevyhnutné zmierniť v súčasnosti jediný možný následok, a to zrušenie jeho zápisu pri akomkoľvek porušení povinností prevádzkovateľa.

K bodu 13

Do novely zákona sa vkladá nový paragraf, ktorý obsahuje ustanovenia ohľadne posudzovania elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť občanom EÚ zúčastňovať sa na tvorbe európskych právnych aktov. Vyhlásenia o podpore určitej iniciatívy je možné zberať v papierovej forme alebo elektronicky. V prípade, ak sa zberajú prostredníctvom elektronického systému, tento musí mať osvedčenie o tom, že je v súlade s technickou špecifikáciou ustanovenou vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011. Osvedčenia vydávajú príslušné členské štáty na základe žiadostí od organizátorov – občanov EÚ tvoriacich na tento účel organizačný výbor, a ktorí sa na účely tejto novely nazývajú žiadateľmi o posúdenie systému.

V Slovenskej republike zodpovedá za posudzovanie elektronických systémov zberu vyhlásení o podpore príslušnej iniciatívy občanov MF SR, ktoré z dôvodu nedostatku administratívnych a odborných kapacít bude vykonávať toto posudzovanie prostredníctvom osôb, ktoré musia spĺňať kritériá podrobne rozpracované vo výzve. Vzhľadom na dodržanie požiadaviek v technickej špecifikácii ustanovenej vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra je potrebné zabezpečiť, aby mal posudzovateľ dostatočnú odbornosť na vyhodnotenie súladu systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s normou ISO/IEC 27001. Znamená to, že musí mať základné vedomosti vo všetkých oblastiach informačnej bezpečnosti, vrátane pochopenia príslušných princípov, modelov, procesov, bezpečnostných techník a ich vzájomných vzťahov, a to:

- znalosť noriem ISO/IEC 27001 – 27005 a súvisiacich noriem,

- ovládanie operačných systémov radu Microsoft Windows na vyššej systémovej úrovni ako aj operačných systémov na báze Unixu (najmä Linux),

- znalosť prostriedkov a nástrojov používaných na zistenie ďalších informácií o systéme, pre prípad, že informácie poskytnuté prevádzkovateľom nie sú dostačujúce,

- znalosť techník používaných súčasným škodlivým softvérom a taktiež prostriedkov na ich odhaľovanie,

- znalosť základných sieťových protokolov (TCP/IP, UDP, ICMP) a aplikácií (webové a mailové servery, zdieľania prostriedkov v rámci sietí, P2P siete),

- schopnosť samostatne vyhľadávať informácie relevantné k príslušnému objektu hodnotenia a metódam použitým pri návrhu,

- znalosť základných metód analýzy kódu.

Osoby spĺňajúce tieto kritériá budú zaradené do zoznamu posudzovateľov, ktorý MF SR zverejní na svojom webovom sídle a z ktorého si môžu organizátori - žiadatelia vybrať posudzovateľa pre svoj systém. Zoznam bude obsahovať aj kontaktné údaje posudzovateľov, cenník výkonov a čísla ich účtov.

O posúdenie systému možno žiadať na základe listinnej alebo elektronickej žiadosti. Túto žiadosť žiadateľ zašle ministerstvu, ktorý ju zaeviduje a v prípade, že spĺňa všetky predpísané náležitosti uvedené v prílohe, postúpi ju posudzovateľovi. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe tejto novely.

Posudzovateľ posudzuje systém podľa požiadaviek, ustanovených v technickej špecifikácii ustanovenej Komisiou vo vyššie citovanom vykonávacom nariadení Komisie. Ak systém bude spĺňať predpísané náležitosti, posudzovateľ to uvedie v časti „B" žiadosti, ktorú takto vyplnenú zašle naspäť ministerstvu. Ministerstvo na základe toho vydá osvedčenie, ktoré podpisuje minister a zašle ho žiadateľovi do 1 mesiaca od podania žiadosti.

V opačnom prípade, posudzovateľ v žiadosti uvedie, že systém nespĺňa predpísané náležitosti a ministerstvo žiadosť zamietne a oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov žiadateľovi v tej istej lehote ako pri vydaní osvedčenia.

Náklady súvisiace s posúdením systému znášajú žiadatelia. Náklady uhrádzajú pred tým, ako podajú žiadosť, t.j. žiadateľ si vyberie posudzovateľa zo zoznamu posudzovateľov, zaplatí náklady podľa príslušného cenníka zverejneného na webovom sídle ministerstva a doklad o ich úhrade bude tvoriť prílohu samotnej žiadosti. V prípade, ak ministerstvo vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti pre neúplné údaje a on to v určenej lehote neurobí, ministerstvo na túto skutočnosť upozorní posudzovateľa, ktorý je povinný uhradené náklady vrátiť žiadateľovi, pretože k posúdeniu systému nedošlo.

Ak posudzovateľ nebude vykonávať posudzovanie v súlade s príslušným nariadením a vznikne tým žiadateľovi škoda, je povinný ju znášať posudzovateľ. Zodpovednosť za škodu však upravuje Občiansky zákonník, preto nie je potrebné ju explicitne upravovať v tomto návrhu zákona.

K bodu 14

Umožňuje sa ukladať sankcie za neplnenie povinností prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta. Doteraz bolo možné sankcionovať prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta iba zrušením zápisu do registra prevádzkovateľov. Rovnako sa ustanovuje pokuta pre posudzovateľa elektronického systému zberu v prípade, ak poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 9b.

K bodu 15

Opakované ignorovanie požiadavky ministerstva na zabezpečenie nápravy vzniknutého protiprávneho stavu bude mať za následok zrušenie zápisu do registra. Nebude sa na tento prípad preto vzťahovať nutnosť opakovaného udelenia pokuty za to isté porušenie zákona podľa § 10 ods. 4, udeliť pokutu bude možné iba za nové porušenie zákona.

K bodu 16

Upravuje sa znenie splnomocňovacieho ustanovenia k vydaniu vykonávacích predpisov.

K bodu 17

Do zákona sa dopĺňa príloha, súvisiaca s predkladaním žiadostí o osvedčovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov EÚ.

K článku II.

K bodom 1:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v návrhu zákona v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nahradil v minulosti používaný pojem „internetová stránka" pojmom „webové sídlo", ktorý je definovaný v § 2 písm. aa) tohto zákona.

K bodu 2:

V návrhu zákona sa dopĺňa úloha Národného bezpečnostného úradu viesť aktuálny zoznam elektronických adries umiestnenia elektronických podateľní orgánov verejnej moci a tento zverejňovať na svojom webovom sídle. Prechodné ustanovenie § 29 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z. ustanovilo pre orgány verejnej moci len „jednorazovú povinnosť" oznámiť úradu elektronickú adresu elektronickej podateľne do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona č. 214/2008 Z. z. Citované ustanovenie sa stalo v aplikačnej praxi obsolétnym a preto je potrebné odstrániť tento v súčasnosti nežiaduci právny stav. Vzhľadom na navrhovanú povinnosť pre orgány verejnej moci v § 25a návrhu zákona (oznamovať úradu elektronickú adresu umiestnenia elektronickej podateľne a obdobne aj bezodkladne oznamovať úradu každú zmenu jej umiestnenia, viď čl. II bod 5), je potrebné zosúladiť navrhované povinnosti orgánov verejnej moci a úradu.

K bodu 3:

Podľa súčasnej platnej právnej úpravy žiadateľ, ktorý žiada akreditovanú certifikačnú autoritu alebo registračnú autoritu konajúcu v jej mene o vydanie prvého, resp. následného kvalifikovaného certifikátu, je povinný sa dostaviť do jej priestorov, kde zamestnanec poskytovateľa akreditovaných certifikačných služieb zabezpečí fyzické overenie a kontrolu osobných údajov žiadateľa uvedených v príslušnej žiadosti, s osobnými údajmi uvedenými v predloženom preukaze totožnosti žiadateľa. Jednoznačná identifikácia a autentifikácia žiadateľa o vydanie kvalifikovaného certifikátu predstavuje jednu z viacerých zákonných podmienok tohto procesu a vykonáva sa za účelom zabezpečenia čo najvyššej bezpečnosti a dôveryhodnosti poskytovania akreditovaných certifikačných služieb.

Uvedený postup však bol už v minulosti niekoľkokrát diskutovanou témou zo strany poskytovateľov certifikačných služieb v Slovenskej republike s otázkou, či je potrebné aj pri vydaní následného kvalifikovaného certifikátu dodržať vyššie uvedený postup alebo či žiadateľ môže získať následný kvalifikovaný certifikát aj bez osobnej prítomnosti u poskytovateľa certifikačných služieb.

Na činnosť akreditovanej certifikačnej autority ako vydavateľa kvalifikovaných certifikátov sa vzťahuje aj bezpečnostný štandard - technická špecifikácia ETSI TS 101 456 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Tento bezpečnostný štandard v časti „7.3.1 Registrácia subjektu" a „7.3.2 Obnova certifikátu" má uvedené odporúčania týkajúce sa registračného procesu žiadateľa v procese prvotného ako aj následného vydania kvalifikovaného certifikátu, a ktorý umožňuje priame ako aj nepriame overenie, resp. kontrolu identity žiadateľa.

Otázku verifikácie identity žiadateľa o vydanie kvalifikovaného certifikátu nerieši jednoznačne ani smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy, čo vedie k rozdielnemu výkladu a implementácii v členských krajinách Európskej únie. Spoločná dohoda dozorných orgánov v Európskej únii viedla k výkladu predmetných ustanovení bezpečnostného štandardu spôsobom, že pri prvom vydaní kvalifikovaného certifikátu je osobná účasť žiadateľa nevyhnutná, v následných je to otázka implementácie v jednotlivých členských krajinách. Teda prvotné vydanie vyžaduje fyzickú prítomnosť, bez ohľadu na to či sú dôkazy totožnosti v elektronickej podobe alebo fyzickej podobe a následné vydanie je založené na postupe tzv. nepriameho overenia totožnosti žiadateľa o vydanie následného kvalifikovaného certifikátu. Tento postup spočíva v tom, že totožnosť žiadateľa sa overí na základe dokumentácie získanej akreditovanou certifikačnou autoritou pri prvom registračnom procese, ktorá vznikla za fyzickej prítomnosti žiadateľa v jej priestoroch. Uvedená dokumentácia je dostatočným a relevantným dôkazom pre nepriame overenie totožnosti žiadateľa.

Vzhľadom na právnu silu zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou v Slovenskej republike je vytvorenie bezpečného prostredia pre jeho použitie veľmi dôležitým prvkom. Z uvedeného dôvodu sa úrad ako gestor elektronického podpisu snaží garantovať v prvom rade bezpečnosť prostredia pre používateľov a nemá záujem obmedzovať podnikateľskú činnosť poskytovateľov certifikačných služieb a preto sa rozhodol v navrhovanom čl. II bod 4. odstrániť tzv. „tvrdosť zákona" tým spôsobom, že ustanovenie § 21 ods. 4 písm. b) návrhu zákona definuje oproti platnej právnej úprave všeobecnejšie, avšak za podmienky dodržania vyššie uvedených postupov pri prvotnej, resp. následnej žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu, ktorých podrobnosti budú po nadobudnutí účinnosti tohto ustanovenia predmetom následnej novelizácie vyhlášky NBÚ č. 131/2009 Z. z. o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch.

K bodu 4:

V rámci konzistencie medzi úradom a orgánmi verejnej moci sa navrhuje nová povinnosť pre orgány verejnej moci oznamovať úradu elektronickú adresu umiestnenia elektronickej podateľne a obdobne aj bezodkladne oznamovať úradu každú zmenu jej umiestnenia. Vzhľadom na zavedenie novej povinnosti pre úrad v čl. II bode 2 návrhu zákona je potrebné, aby úrad evidoval na svojom webovom sídle len aktuálne elektronické adresy umiestnenia elektronických podateľní orgánov verejnej moci.

K bodom 5 až 9:

Ide o úpravu, v rámci ktorej sa s prihliadnutím na konverzný kurz euro voči slovenskej korune (1 euro = 30,1260 Sk) navrhujú sumy pokút zaokrúhlené smerom nadol.

K Čl. III

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. októbra 2012.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 6. júla 2012.

Robert Fico v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Kažimír v.r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

___________________________________________________________________

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 125 z 25. júla 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport;

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 74 zo 4. septembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 69. zo 6. septembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 26 zo 6. septembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 30 z 5. septembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V názve zákona sa slová „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" nahrádzajú slovami „ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony".

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na to, že navrhovanou novelou zákona sa mení a dopĺňa zákon o elektronickom podpise a zákon o sťažnostiach.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. V článku I prvom bode v § 2 písm. ad) sa pred slovo „informačný" vkladá slovo „on-line".

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Dňa 30.3.2012 bolo vydané Korigendum k nariadeniu EP a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov, podľa ktorého sa termín „elektronický systém zberu" zmenil na „on-line systém zberu". Návrh zákona vychádza zo slovenskej verzie pôvodného nariadenia, kde sa používal termín „elektronický systém zberu". V dôsledku rektifikácie tohto nariadenia vznikla jeho nová, resp. spresnená verzia, podľa ktorej sa používa termín „on-line systém zberu". To znamená, že na účely vyššie citovaného nariadenia musí ísť výlučne o on-line systémy. Keďže v praxi by mohli vzniknúť nepresnosti, pretože elektronické systémy môžu pracovať aj v režime off-line, bolo potrebné v samotnom pojme doplniť režim fungovania systému zberu. Režim „on-line" znamená „pripojený k sieti, resp. pripojenie v reálnom čase na internet a režim „off-line" znamená „nepripojený k sieti".

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. V čl. I druhom bode sa slovo „zákon" za slovom „Napríklad" nahrádza slovami „§ 29 až 35 zákona" a slová „zákon Národnej" sa nahrádzajú slovami „§ 212 až 218 zákona Národnej".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, zákony uvedené v poznámke pod čiarou upravujú aj iné spoločenské vzťahy, preto je potrebné uviesť konkrétne ustanovenia uvedených zákonov upravujúcich komory regulovaných povolaní.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. V článku I 13. bode v § 9b ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „znalec alebo znalecký ústav v príslušnom odbore a odvetví.11a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b sa označujú ako poznámky pod čiarou k odkazom 11b a 11c.

Do návrhu zákona sa dopĺňa ustanovenie ohľadne posudzovania systémov zberu, ktoré môžu v SR vykonávať aj znalci a znalecké ústavy v znaleckom odbore „Elektrotechnika" v odvetví „Bezpečnosť a ochrana IS". Na ich činnosť sa vzťahuje zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. V čl. I 13. bode v § 9b ods. 1 poslednej vete sa za slovo „zberu" vkladajú slová „a jeho zmien" a slovo „zverejní" sa nahrádza slovom „zverejňuje".

V záujme informovania žiadateľov o posúdenie systému zberu sa do návrhu zákona dopĺňa povinnosť ministerstva zverejňovať nielen zoznam posudzovateľov systémov zberu, ale aj jeho zmeny, týkajúce sa samotných posudzovateľov, ktorí nebudú môcť vykonávať posudzovanie systémov zo zdravotných alebo iných dôvodov. Ustanovenie sa dopĺňa z dôvodu eliminovania možných problémov v praxi.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. V článku I 13. bode v § 9b ods. 1 sa na konci pripája nová šiesta veta, ktorá znie: „Ak posudzovateľ systému zberu nemôže vykonávať posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov, je povinný túto skutočnosť s uvedením dôvodov bezodkladne oznámiť ministerstvu.".

Do návrhu zákona sa dopĺňa povinnosť pre posudzovateľov systémov nahlasovať ministerstvu dôvody, pre ktoré nemôžu vykonávať posudzovanie systémov (napr. PN, OČR, čerpanie dovolenky, nepredvídateľné okolnosti). Tieto zmeny bude ministerstvo zverejňovať na svojom webovom sídle v zozname posudzovateľov. Týmto spôsobom sa bude aktualizovať zoznam posudzovateľov, z ktorého si budú môcť žiadatelia o posúdenie systému vyberať posudzovateľov svojich systémov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. V článku I 13. bode sa § 9b dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak posudzuje elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov znalec alebo znalecký ústav, podmienky výkonu znaleckej činnosti pri posudzovaní tohto systému a podmienky poskytnutia odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za túto činnosť ustanovuje osobitný predpis,11a) pričom ustanovenia odsekov 2, 3 prvej a druhej vety a odsekov 4 až 6 sa použijú rovnako a ustanovenie odseku 7 sa nepoužije.".

Podmienky výkonu znaleckej činnosti znalcov a činnosti znaleckých ústavov upravuje zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, avšak pre účely posudzovania systémov zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov sa na tieto subjekty vzťahujú aj niektoré ustanovenia navrhovaného § 9b.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

8. V čl. I, 17. bode Príloha znie:

„Príloha

k zákonu č. .....

Vzor

Dátum doručenia žiadosti o posúdenie systému zberu:

(miesto pre úradný záznam ministerstva)

Číslo evidencie žiadosti o posúdenie systému zberu:

Žiadosť o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov

Časť A (Vyplní žiadateľ o posúdenie systému zberu)

Označenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov:

Žiadateľ o posúdenie systému zberu

(meno a priezvisko):

Korešpondenčná adresa žiadateľa o posúdenie systému zberu

(ulica, číslo, PSČ, mesto):

Kontaktné údaje žiadateľa o posúdenie systému zberu

(číslo telefónu, faxu, e-mailová adresa, bankové spojenie):

Miesto umiestnenia elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov:

Názov iniciatívy občanov:

Číslo a dátum registrácie iniciatívy občanov*:

Príloha: (napríklad doklad o úhrade nákladov spojených s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov)

Posudzovateľ systému zberu, znalec alebo znalecký ústav **:

V ......................................... dňa .............................................

_________________________________

Podpis žiadateľa o posúdenie systému zberu

* Čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

** Označenie posudzovateľa systému zberu vybraného zo zoznamu posudzovateľov systému zberu, znalca alebo znaleckého ústavu vybraného zo zoznamu znalcov a znaleckých ústavov v príslušnom odbore a odvetví.

Časť B (Vyplní posudzovateľ systému zberu, znalec alebo znalecký ústav)

Dátum doručenia žiadosti o posúdenie systému zberu:

Vyjadrenie posudzovateľa systému zberu, znalca alebo znaleckého ústavu

Elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov spĺňa – nespĺňa*** požiadavky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo dňa 16. februára 2011 o iniciatíve občanov.

Príloha:

*** nehodiace sa prečiarkne

V ......................................... dňa .............................................

______________________________

Odtlačok pečiatky (pri listinnej forme žiadosti) a podpis osoby oprávnenej konať za posudzovateľa systému zberu, znalca alebo osoby oprávnenej konať za znalecký ústav.".

Vzhľadom na doplnenie znalcov a tlmočníkov do návrhu zákona ako aj na ustanovenia tohto návrhu zákona, ktoré sa na tieto subjekty vzťahujú, bolo potrebné upraviť, resp. doplniť aj predmetnú prílohu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

9. Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:

„Čl. III

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo telefaxom. Ak orgán verejnej správy prijíma sťažnosti v elektronickej forme aj iným spôsobom ako elektronickou poštou, túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle.".

Podľa bodu 7 tejto novely je písomným podaním elektronická forma alebo listinná forma, t. j. sťažnosť možno podať v listinnej forme alebo elektronickej forme. Zároveň sa odstraňuje obmedzenie na využívanie iných elektronických spôsobov komunikácie ako elektronickej pošty, tak ako to bolo doteraz, pokiaľ sa orgán verejnej správy rozhodne takéto využívať (napr. prostredníctvom USB kľúča či priamo cez informačný systém vyplnením elektronického formulára).

2. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa pre takéto doručenie.".

Návrh dopĺňa možnosť obojsmernej elektronickej komunikácie, t.j. aj od orgánu verejnej správy smerom k sťažovateľovi, pokiaľ sa sťažovateľ rozhodne takúto komunikáciu prijímať. Takáto komunikácia je následne aplikovateľná pre všetky zasielania písomností orgánom verejnej správy v zmysle tohto zákona.

3. V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom 6) sťažovateľa.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

Znenie explicitne dopĺňa vecnú podstatu zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, ktorou sa stotožňuje podpis v listinnej forme so zaručeným elektronickým podpisom v elektronickej forme.

4. V § 5 odsek 7 znie:

„(7) Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží.".

Návrh odstraňuje vecne a terminologicky nepresné formulácie pôvodného znenia a popisuje postup dodatočného podpísania sťažnosti zrozumiteľnejším spôsobom.

5. V § 5 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej forme, postupuje sa pri zastupovaní sťažovateľa podľa osobitného predpisu.6a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 214/2008 Z. z.".

Do zákona sa dopĺňa úprava ohľadne zastupovania sťažovateľa pri podávaní sťažnosti v elektronickom svete, čo upravuje zákon o elektronickom podpise.

Doterajší článok III sa označuje ako článok IV.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

10. V čl. III sa slovo „októbra" nahrádza slovom „novembra".

Ide o legislatívnu pripomienku, z hľadiska trvania legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj 15 dňovej lehoty prezidenta Slovenskej republiky na posúdenie zákona, je potrebné upraviť dátum nadobudnutia účinnosti zákona.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:

a) hlasovať spoločne o bodoch 1 až 10 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave s c h v á l i ť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 32 z 11. septembra 2012. Výbor určil poslanca Milana PANÁČKA za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu (§ 83 ods. 4, a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Igor C H O M A, v. r.

predseda

Výboru NR SR pre verejnú správu

a regionálny rozvoj

V Bratislave 11. septembra 2012 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 547
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Matovičova vláda má v pláne viac ako 300 zákonov a nariadení, počet sa môže zmeniťhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-ma-v-plane-viac-ako-300-zakonov-a-nariadeni-pocet-sa-moze-zmenit/

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) v rámcovom pláne legislatívnych úloh na roky 2021 až 2023 ...

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: