TlačPoštaZväčšiZmenši

550/2011 Z. z.

4.3. 2012, 15:08 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Zákonom č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon" alebo "zákon o jadrovom fonde") bol zriadený štátny účelový fond – Národný jadrový fond (ďalej ako "jadrový fond").

Účelom prijatia zákona bolo zabezpečenie zdrojov na záverečnú časť jadrovej energetiky, pričom tieto zdroje mali byť podľa Dôvodovej správy k zákonu o jadrovom fonde tvorené prevádzkovateľmi jadrových zariadení a vedené oddelene od investičných a prevádzkových finančných prostriedkov prevádzkovateľov jadrových zariadení. Od účinnosti zákona prevádzkovatelia jadrových zariadení odvádzajú počas prevádzky daného zariadenia tzv. povinný príspevok [§ 8 ods. 1 písm. a) zákona]. Príjmy z povinného príspevku sú samostatne vedené na jednotlivých podúčtoch, resp. analytických účtoch jadrového fondu a majú byť použité na záverečnú časť jadrovej energetiky v danom jadrovom zariadení.

Zákon o jadrovom fonde riešil aj pokrytie tzv. historického dlhu, ktorý možno definovať ako deficit finančných prostriedkov, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytvorených počas prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, ktorý tvorí rozdiel potrebných finančných prostriedkov na realizáciu záverečnej časti jadrových zariadení, na ktoré neboli odvedené finančné prostriedky v potrebnej výške počas ich prevádzky.

Navrhované zmeny a doplnenia reagujú na právnoaplikačné skúsenosti s aplikáciou zákona, ktoré ukázali, že niektoré ustanovenia (týkajúce sa najmä rozdeľovania prostriedkov jadrového fondu) v praxi pripúšťali dvojaký výklad. Vzhľadom na objem finančných prostriedkov ako aj na skutočnosť, že orgány verejnej moci môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, je možnosť dvojitého výkladu nežiaduca. Navrhované znenie preto spresňuje zákonné formulácie a zamedzuje nejasnému alebo dvojitému výkladu. Zároveň sa však z hľadiska účelu zákona pridŕža pôvodnej schémy predpokladanej zákonom o jadrovom fonde (a dôvodovou správou k nemu), ako aj Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky schválenou uznesením vlády č. 328 z 21. mája 2008 (ďalej ako "stratégia"). Ide teda len o legislatívno-technické spresnenie.

Návrh okrem toho nadväzuje na nariadenie vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej ako "nariadenie" alebo "nariadenie vlády o odvode"). Nariadenie s účinnosťou od 1. januára 2011 implementuje odvod predpokladaný už zákonom, ktorým sa má pokryť historický dlh. Vzhľadom na skutočnosť, že odvod nebol od roku 2006 do roku 2011 vyberaný, bol jadrový fond nútený použiť v zmysle platnej legislatívy na priebežné krytie historického dlhu (v súvislosti s vyraďovaním jadrovej elektrárne A 1) finančné prostriedky určené na budúce krytie vyraďovania iných jadrových zariadení. Keďže odvod je v súčasnosti vyberaný, je potrebné uskutočniť v zmysle platnej legislatívy spätný prevod finančných prostriedkov určených na vyraďovanie iných jadrových zariadení na jednotlivé podúčty a analytické účty vedené vo vzťahu k týmto jadrovým zariadeniam, aby v budúcnosti na týchto podúčtoch a analytických účtoch boli dostatočné prostriedky na záverečnú fázu jadrovej energetiky.

Predložený návrh zákona nemá vplyv na obyvateľstvo, štátny rozpočet a ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na zamestnanosť, na životné prostredie a ani na podnikateľské prostredie.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Z pohľadu udržateľnosti finančných prostriedkov NJF, je hlavnou požiadavkou stanoviť, či definovaná výška príspevkov a odvodov do NJF vytvorí dostatok finančných prostriedkov pre celú záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie v SR. Na riešenie tejto požiadavky je v rámci aktualizácie Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky v SR spracovaný rozbor bilancie zdrojov a čerpania finančných prostriedkov z NJF, ktorý vychádza zo súčasných podmienok a predpokladov o rozsahu činností pri vyraďovaní jadrových zariadení, z predpokladov o množstvách a druhoch spracovávaných rádioaktívnych odpadov a používaných technológií, z existujúcich legislatívnych požiadaviek na zabezpečovanie týchto činností, ako aj zo súčasných odhadov cien tovarov a služieb a ľudskej práce.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Národného jadrového fondu v dlhodobom horizonte musí byť vyrovnané. Takýto stav sa dá dosiahnuť za dodržania predpokladov navrhovaný v návrhu zákona.

Z dôvodu zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrových zariadení v budúcnosti a zabezpečenia vyrovnanej bilancie príjmov a výdavkov jadrového fondu v dlhodobom horizonte sa navrhuje valorizovať výšku fixnej časti povinného príspevku držiteľov povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktorá je stanovená v zákone pevnou sumou (350 000 Sk, resp. 11 617,87 €) za každý MW inštalovaného elektrického výkonu o sumárnu infláciu ustanovenú Štatistickým úradom SR od dátumu nadobudnutia účinnosti zákona, t. j. od 01.07.2006, do konca roka 2011. Takto upravená výška fixnej časti povinného príspevku sa bude každoročne valorizovať o mieru inflácie za predchádzajúci rok, ustanovenú Štatistickým úradom SR.

K bodu 2

Navrhované ustanovenie nemení spôsob rozdeľovania prostriedkov jadrového fondu predpokladaný zákonom a stratégiou, legislatívno-technicky však upresňuje právny rámec, ktorý podľa doterajšej úpravy nebol jednoznačný.

Podľa navrhovanej úpravy sa budú prostriedky jadrového fondu na jednotlivé podúčty a analytické účty rozdeľovať nasledovne:

a) V prvom rade sa zo všetkých prostriedkov jadrového fondu za kalendárny rok rozdelia prostriedky na správu jadrového fondu v maximálnej výške 1% zo zdrojov jadrového fondu [§ 9 ods. 1 písm. g)].

b) Po rozdelení prostriedkov podľa písm. a) sa alikvotná časť zdrojov z povinných príspevkov držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení, ktoré vyrábajú elektrinu, rozdelí na jednotlivé podúčty, ktoré podľa zákona nemajú samostatne stanovený zdroj prostriedkov, t. j. podúčty podľa § 8 ods. 1 písm. e) (úložiská rádioaktívneho odpadu), písm. f) (inštitucionálna kontrola úložísk) a písm. g) (skladovanie vyhoretého paliva), podľa potreby na nasledujúci rok v zmysle stratégie.

c) Po rozdelení prostriedkov podľa písm. a) a písm. b) sa zdroje z povinných príspevkov držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení, ktoré vyrábajú elektrinu, rozdelia na príslušné jednotlivé podúčty a analytické účty pomerne podľa výšky odvedených prostriedkov.

Podľa dôvodovej správy k zákonu o jadrovom fonde bolo zámerom zákonodarcu pri prijímaní zákona diferencované vytváranie zdrojov na vyraďovanie jednotlivých jadrových zariadení podľa výkonu a množstva vyrobenej elektriny (s. 23). Navrhované znenie § 8 ods. 5 písm. b) a písm. c) vychádza z tohto zámeru a legislatívno-technicky spresňuje znenie zákona v súlade s uvedeným zámerom. Uvedený zámer taktiež reflektuje všeobecnú zásadu environmentálneho práva Európskej únie "znečisťovateľ platí" ("polluter pays") [čl. 191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Odporúčanie Komisie o správe finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a zaobchádzanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom (2006/851/Euratom), ods. 3].

Navrhované znenie okrem toho do budúcnosti spresňuje, že príjmy z povinných príspevkov odvedených držiteľmi povolenia na prevádzku nových jadrových zariadení (ktoré v súčasnosti ešte nie sú v prevádzke) sa budú taktiež rozdeľovať na podúčty určené na vyraďovanie týchto jadrových zariadení. Súčasné znenie zákona takúto úpravu neobsahuje a hoci zámer zákonodarcu možno vyčítať z iných ustanovení, je potrebné do budúcnosti jednoznačne upraviť aj rozdeľovanie povinných príspevkov odvedených v súvislosti s prevádzkou nových jadrových zariadení.

d) Zdroje z odvodu sú podľa § 7 ods. 1 písm. b), ako aj podľa nariadenia vlády o odvode určené na úhradu tzv. historického dlhu.

e) Navrhované znenie § 8 ods. 5 písm. e) zákona upravuje rozdeľovanie úrokov (výnosov) z vkladov na účtoch jadrového fondu, ktoré sú podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona taktiež jedným zo zdrojov jadrového fondu. Zákon v súčasnom znení neobsahuje špecifikáciu rozdeľovania týchto zdrojov. Z kontextu zákona napriek tomu vyplýva, že rozdelenie úrokov by malo byť pomerné k prostriedkom jadrového fondu, z ktorých tieto úroky vznikli. Vyplýva to najmä zo súčasného znenia § 8 ods. 2 zákona, podľa ktorého "zdroje jadrového fondu sú vedené na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických účtoch pomerne vo vzťahu k výške príspevkov uhradených podľa § 7 ods. 1 písm. a) príslušnými držiteľmi povolenia na prevádzku jadrových zariadení". Z citovaného znenia vyplýva, že zásada pomerného vedenia prostriedkov sa týka nielen príjmov z povinných príspevkov, ale aj iných zdrojov, teda aj úrokov.

Navrhované znenie § 8 ods. 5 písm. e) zákona teda súčasný stav nemení, z dôvodu právnej istoty ho však upresňuje. Podľa navrhovaného znenia bude potrebné pri rozdeľovaní zdrojov z úrokov rozdeliť tieto prostriedky pomerne k jednotlivým podúčtom a analytickým účtom, vo vzťahu ku ktorým úroky (výnosy) vznikli.

f) Všetky ostatné zdroje jadrového fondu je potrebné rozdeliť na tie podúčty a analytické účty, na ktoré sú tieto prostriedky účelovo viazané. Dotácie podľa § 7 ods. 1 písm. g) (dotácie zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnym odpadom, ktorého pôvodca nie je známy) budú rozdelené na podúčet podľa § 8 ods. 1 písm. d).

Ostatné príspevky a dotácie budú rozdelené na podúčet alebo analytický účet určený pôvodcom príspevku alebo dotácie.

K bodu 3

Vzhľadom na súčasný stav prostriedkov na jednotlivých podúčtoch a analytických účtoch jadrového fondu je potrebné predĺžiť dobu na vrátenie prostriedkov prevedených podľa § 13 ods. 10 a 11 do 31. decembra 2020.

K bodu 4

Navrhované ustanovenie rieši situáciu, ktorá vznikla v dôsledku nejasnosti zákona a nevyberania odvodu predpokladaného § 7 ods. 1 písm. b) od účinnosti zákona o jadrovom fonde (1. júl 2006) až do účinnosti nariadenia vlády o odvode (1. január 2011). V dôsledku uvedeného stavu dlhodobo neexistoval jeden z predpokladaných zdrojov jadrového fondu. Jadrový fond preto iné zdroje (najmä príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku jadrovej elektrárne V 1, jadrovej elektrárne V 2 a jadrovej elektrárne v lokalite Mochovce v rokoch 2008, 2009 a 2010) rozdelil okrem iného aj na analytický účet podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 1. jadrová elektráreň A 1. Uvedený spôsob bol umožnený novelizáciou zákona o národnom jadrovom fonde zákonom č. 528/2006 Z. z.. Uvedený spôsob krytia nákladov, ktoré neboli kryté v dôsledku nevyberania odvodu, predpokladá v zmysle platnej legislatívy spätný prevod finančných prostriedkov, ktorý sa musí uskutočniť do 31.12.2017.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti už dochádza k výberu odvodu podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona a vzhľadom na to, že zdroje z povinných príspevkov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona sú alebo budú potrebné na úhradu nákladov vyraďovania jadrových zariadení, v súvislosti s prevádzkou ktorých sú tieto príspevky odvádzané, je v súčasnosti potrebné spätne previesť prostriedky rozdelené na analytický účet podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 1. jadrová elektráreň A1.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2012.

Bratislava 21. septembra 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 447
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Maruniaková a Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom pre kauzu Kočnerova Threemahttps://www.webnoviny.sk/maruniakova-a-cvikova-budu-celit-disciplinarnym-navrhom-pre-kauzu-kocnerova-threema/

Sudkyne Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom.

Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit?https://www.denik.cz/z_domova/krecek-ombudsman-prisaha-volba-20200217.html

Nový ombudsman Stanislav Křeček (81) zítra složí slib a zahájí své šestileté období.

Zemanova stížnost neuspěla. Zákon o střetu zájmů platí, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/lex-babis-ustavni-soud-20200218.html

Po třech letech zkoumání padl u Ústavního soudu verdikt k zákonu o střetu zájmů, který ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: