Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

548/2011 Z. z.

4.3. 2012, 15:05 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadväzuje na zámer vlády vyjadrený potrebou konsolidácie verejných financií a postupného znižovania deficitu verejných financií.

V článku I sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov"). Predložený návrh zákona o dani z príjmov je vypracovaný ako iniciatívny, ktorého cieľom je predovšetkým udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému v oblasti dane z príjmov ako aj konsolidácia verejných financií. Navrhované úpravy sú zamerané najmä na:

zrušenie disproporcie pri odpisovaní hmotného majetku v závislosti od spôsobu jeho obstarania, t.j. obstaranie z vlastných zdrojov, na úver a finančným prenájmom tak, aby všetok hmotný majetok počnúc rokom 2012 bol odpisovaný za rovnakých podmienok,uplatnenie len pomernej časti ročného odpisu v 1. roku odpisovania hmotného majetku, ktorá zodpovedá počtu mesiacov, počas ktorých sa tento majetok používal (od zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia),technické úpravy týkajúce sa výpočtu základu dane fyzických osôb z dôvodu rozčlenenia príjmov na aktívne a pasívne a možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane len z aktívnych príjmov.

V článku II sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve").

Návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve je v súlade s dosiahnutou dohodou, podľa ktorej územná samospráva súhlasí so začlenením do navrhovaného ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj participáciou na konsolidácií verejných financií. Územná samospráva však trvá na splnení základnej podmienky zachovať súčasný systém financovania originálnych kompetencií prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a teda požaduje neprijať návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve, ktorého základom je práve prechod z jednej dane na mix daní.

V predloženom návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve je v zmysle dohody upravený podiel na dani z príjmu fyzických osôb pre územnú samosprávu z 93,8% na úroveň 87,3%, z toho pre obce z 70,3% na 65,4% a VÚC z 23,5 % na 21,9 %. Očakávaný príjem z tejto dane do rozpočtov samospráv by mal v roku 2012 dosiahnuť sumu 1,685 miliardy €, z toho pre obce 1,263 miliardy € a vyššie územné celky 0,422 miliardy €, čo predstavuje zmenu medziročného nárastu v budúcom roku oproti pôvodne navrhovaným 3 % na cca 7%. Podkladom pre stanovenie percentuálneho podielu obcí a VÚC bola novembrová prognóza daňových príjmov.

Vplyvy návrhu zákona na jednotlivé subjekty verejnej správy sú uvedené v Doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálnu oblasť, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Vzhľadom na nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií a uplatnenia nových podmienok prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb v súvislosti s touto konsolidáciou verejných financií a s cieľom zamedziť vzniku značných hospodárskych škôd sa navrhuje, aby bol tento zákon schválený v skrátenom legislatívnom konaní a nadobudol účinnosť od 1. januára 2012.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1 - § 2 písm. s) uvádzacia veta a prvý bod a § 25 ods. 6

Navrhovanou úpravou sa na účely zákona o dani z príjmov (ďalej len „zákon") vymedzuje rozdiel medzi „nájomcom" hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu a nájomcom pri tzv. operatívnom prenájme.

K bodu 2 - § 2 písm. s) druhý bod

Úprava sa navrhuje v nadväznosti na zmenu spôsobu uplatňovania daňových odpisov podľa § 27 a § 28 zákona, pričom dôjde k zjednoteniu podmienok odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na spôsob jeho obstarania. Rovnako v prípade postúpenia predmetu finančného prenájmu sa bude u nového nájomcu postupovať ako v prípade kúpy majetku. To znamená, že hmotný majetok obstaraný na základe finančného prenájmu u nového nájomcu musí spĺňať podmienku doby trvania nájmu minimálne 60 % doby odpisovania. Na základe splnenia podmienky doby trvania nájmu nový nájomca zaradí predmet finančného prenájmu ako novoobstaraný majetok a odpisuje ho počas doby odpisovania stanovenej v § 26 zákona.

K bodu 3 - § 4 ods. 1 a 2

V súvislosti s možnosťou uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane daňovníka len z tzv. „aktívnych príjmov" uvedenou v zákone s účinnosťou od 1.1.2011 sa spresňuje výpočet základu dane a upravuje sa možnosť vzniku daňovej straty len z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá sa bude uplatňovať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30 zákona o dani z príjmov, a to od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona).

K bodu 4 - § 6 ods. 6

Navrhovaná úprava nadväzuje na možnosť uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane daňovníka len od tzv. „aktívnych príjmov" s účinnosťou od 1.1.2011, v súvislosti s ktorou je potrebné rozdeliť samostatne výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) a samostatne výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona), od ktorých túto nezdaniteľnú časť nie je možné odpočítať. Daňovú stratu po 1.1.2012 bude možné vykázať len z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá sa bude uplatňovať až v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30 zákona a znova len od základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Zrušenie možnosti vykazovať daňovú stratu z príjmov z prenájmu aj pre prípady, kedy daňovník pri týchto príjmoch bude uplatňovať preukázateľné výdavky súvisí predovšetkým s konsolidáciou verejných financií, ktorej jedným z cieľov bola podpora aktívne vykonávanej činnosti. Daňovú stratu z príjmov z prenájmu nebude možné po prvýkrát vykázať a umorovať za zdaňovacie obdobie roku 2012.

K bodom 5 a 6 - § 13 ods. 1 písm. b) a e)

Navrhovanou úpravou sa zavádza oslobodenie príjmov rozpočtovej organizácie z prenájmu majetku, ak zriaďovateľom rozpočtovej organizácie je obec alebo vyšší územný celok, čím dochádza k zjednoteniu spôsobu zdaňovania príjmov plynúcich z prenájmu majetku všetkých rozpočtových organizácií. Zároveň sa navrhuje oslobodenie príjmov obcí a vyšších územných celkov z prenájmu majetku.

K bodu 7 - § 15

V súvislosti s možnosťou uplatnenia nezdaniteľných častí len z tzv. aktívnych príjmov upravenou zákonom s účinnosťou od 1. 1. 2011, sa spresňuje aj ustanovenie výpočtu sadzby dane zo základu dane z príjmov fyzických osôb.

K bodu 8 - § 17 ods. 24

Úprava súvisí so zjednotením odpisovania hmotného majetku nadobudnutého formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania hmotného majetku.

Ustanovenie písm. a) ukladá daňovníkovi, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a účtuje v sústave podvojného účtovníctva povinnosť upraviť základ dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu len o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou, ktorá je súčasťou výsledku hospodárenia a daňovou zostatkovou cenou, ktorú možno zahrnúť do základu dane. U daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14 zákona bude mať úprava základu dane rovnaký dopad ako u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva.

Ustanovenie písm. b) vymedzuje úpravu základu dane v prípade predčasného odkúpenia predmetu finančného prenájmu za kúpnu cenu nižšiu ako je zostatková cena, ktorú by mala prenajatá vec pri odpisovaní podľa § 27 alebo § 28 zákona. V tomto prípade daňovník, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu zvýši základ dane o sumu už uplatnených úrokov v daňových výdavkoch. Zároveň tento rozdiel pripočíta k vstupnej cene obstarávaného majetku a majetok odpisuje z tejto zvýšenej vstupnej ceny, t. j. rozdiel zahrnie do daňových výdavkov postupne prostredníctvom odpisov.

Ustanovenie písm. c) obsahuje úpravu základu dane v prípade skončenia tzv. operatívneho nájmu a následnej kúpy predtým prenajímanej veci za kúpnu cenu nižšiu ako jej daňová zostatková cena. V tomto prípade sa základ dane zvýši o rozdiel medzi uplatneným nájomným a výškou odpisov, ktoré by mohol uplatniť vlastník – prenajímateľ počas doby trvania nájomnej zmluvy podľa § 27 alebo § 28 zákona.

K bodu 9 - § 22 ods. 6 písm. f)

Úprava je vykonaná z dôvodu zavedenia rovnakého spôsobu odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami nadobudnutia hmotného majetku. Technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu sa nepovažuje za iný majetok odpisovaný, ale bude súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku, resp. pri zrýchlenom spôsobe odpisovania sa zvyšuje jeho zostatková cena, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo technické zhodnotenie hmotného majetku dokončené a zaradené do užívania.

K bodu 10 - § 22 ods. 11 a 12

Úprava sa navrhuje v nadväznosti na zjednotenie podmienok odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania hmotného majetku.

K bodu 11 - § 25 ods. 3

Úprava je vykonaná v nadväznosti na odlišné stanovenie zostatkovej ceny hmotného majetku po prvom roku odpisovania pri použití zrýchleného spôsobu odpisovania podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona oproti stanoveniu zostatkovej ceny hmotného majetku v ostatných prípadoch.

K bodom 12 až 15 - § 26 ods. 2, ods. 8 až 10

Úprava je vykonaná z dôvodu zjednotenia spôsobu odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania hmotného majetku. Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje počas doby odpisovania stanovenej zákonom a nie počas doby trvania prenájmu. Tento majetok sa na daňové účely odpisuje do výšky vstupnej ceny stanovenej podľa zákona, ktorou je obstarávacia cena vymedzená zákonom o účtovníctve.

K bodom 16 a 17 - § 27 ods. 2 a 3

Úpravou sa zavádza nový spôsob uplatňovania odpisov do daňových výdavkov v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa majetok účtuje alebo eviduje. Podľa doteraz platného spôsobu odpisovania mal daňovník v roku zaradenia hmotného majetku do užívania nárok na uplatnenie celého ročného odpisu do daňových výdavkov bez ohľadu na dátum zaradenia tohto majetku do užívania. Podľa navrhovaného spôsobu môže daňovník v roku zaradenia majetku do užívania uplatniť z ročného odpisu len alikvotnú časť pripadajúcu na počet mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje alebo v ktorých sa majetok eviduje. Zvyšnú časť ročného odpisu neuplatneného do daňových výdavkov v roku zaradenia hmotného majetku do užívania bude môcť daňovník uplatniť v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom uplynula doba odpisovania hmotného majetku. V roku zaradenia hmotného majetku do užívania sa pri výpočte pomernej časti ročného odpisu z nezaokrúhleného ročného odpisu stanoveného podľa odseku 1 vypočíta mesačný odpis, ktorý sa prenásobí počtom mesiacov počnúc mesiacom zaradenia hmotného majetku do užívania. Až takto vypočítaná alikvótna časť ročného odpisu sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

K bodu 18 - § 28 ods. 2

Úpravou sa zavádza nový spôsob uplatňovania odpisov hmotného majetku do daňových výdavkov v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa majetok účtuje alebo eviduje. Podľa doteraz platného spôsobu odpisovania mal daňovník v roku zaradenia hmotného majetku do užívania nárok na uplatnenie celého ročného odpisu do daňových výdavkov bez ohľadu na dátum zaradenia tohto majetku do užívania. Podľa navrhovaného spôsobu môže daňovník v roku zaradenia majetku do užívania uplatniť z ročného odpisu len alikvotnú časť pripadajúcu na počet mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje, alebo v ktorých sa majetok eviduje. Pre účely výpočtu odpisov v druhom roku odpisovania sa zostatková cena stanoví ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre prvý rok odpisovania. Pri výpočte odpisov v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena stanovená na účely výpočtu odpisov v druhom roku odpisovania zníži o daňové odpisy hmotného majetku, ktoré sú zahrnuté do daňových výdavkov počnúc druhým rokom odpisovania.

K bodu 19 - § 28 ods. 4

Navrhovanou úpravou sa stanovuje zahrnutie zvyšnej časti ročného odpisu neuplatneného do daňových výdavkov v roku zaradenia hmotného majetku do užívania podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona v nadväznosti na vykonanie, resp. nevykonanie technického zhodnotenia tohto majetku.

K bodu 20 - § 30 ods. 1

S účinnosťou od 1.1.2012 sa navrhuje úprava daňovej straty, ktorú bude možné vykázať len z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom túto bude možné ďalej uplatňovať len od základu dane z týchto príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30 zákona. Touto úpravou dôjde k rovnakému uplatňovaniu daňovej straty vzniknutej u daňovníka fyzickej osoby so stratou vzniknutou u daňovníka právnickej osoby.

K bodu 21 - § 49 ods. 2

Ustanovenie sa spresňuje, aby bolo jednoznačné, že do termínu na podanie hlásenia je povinný zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, preddavky na daň a daň vybratú od svojich zamestnancov odviesť správcovi dane.

K bodu 22 - § 49 ods. 11

Ide o legislatívno-technické spresnenie.

K bodu 23 – poznámka pod čiarou 136c)

Ide o legislatívno-technické spresnenie.

K bodu 24 - § 49a ods. 10

Ustanovenie sa dopĺňa z dôvodu právnej istoty, aby si daňovníci, fyzické osoby, ktoré získavajú oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona na jednotnom kontaktom mieste (JKM), mohli na tomto mieste plniť aj svoje registračné povinnosti k dani z príjmov a následne si tam plniť aj všetky oznamovacie povinnosti. Fyzické osoby iné ako tie, ktoré získajú oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona na JKM, rovnako ako aj právnické osoby sa môžu rozhodnúť, či svoje registračné a oznamovacie povinnosti k dani z príjmov budú plniť u správcu dane alebo na JKM.

K bodu 25 - § 51b ods. 13

V nadväznosti na daňový poriadok sa stanovuje možnosť určenia platenia preddavkov na daň z emisných kvót inak, ak daňovník o to správcu dane požiada.

K bodu 26 - § 52n

K odseku 1 – Zmeny zákona týkajúce sa finančného prenájmu sa uplatňujú na zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené po 31. decembri 2011. Na zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2011 sa použijú ustanovenia zákona platného do 31. decembra 2011. Súčasne sa zachováva možnosť postupovať pri postúpení nájomnej zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2011 bez zmeny podmienok na nového nájomcu po 31. decembri 2011 podľa zákona platného do 31. decembra 2011.

K odseku 2 - Navrhovaná nová úprava v ustanovení § 6 ods. 6 zákona nadväzuje na nutnosť rozdeliť čiastkové základy dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona) od základu dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona) z dôvodu uplatnenia nezdaniteľných častí daňovníka len od tzv. aktívnych príjmov, pričom uvedené znenie prvej vety § 6 ods. 6 zákona bude účinné už pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2011.

K odseku 3 - Ustanovenia § 4 ods. 2, druhej a tretej vety § 6 ods. 6 a § 30 zákona sa použijú až na daňovú stratu vykázanú po 31. decembri 2011, t.j. možnosť vzniku daňovej straty len od príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatňovanú až v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30 a zrušenie možnosti vykázania daňovej straty od príjmov z prenájmu sa bude vzťahovať až na straty vykázané po 31. decembri 2011.

K odseku 4 - Navrhovaná nová úprava v ustanoveniach §13 ods. 1 písm. b) a e) sa uplatní už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2011, t.j. príjmy plynúce obciam, vyšším územným celkom alebo ich rozpočtovým organizáciám v roku 2011 z prenájmu ich majetku sú od dane oslobodené, ak tieto subjekty podajú daňové priznanie po 31. decembri 2011.

K odseku 5 - Navrhovaný spôsob odpisovania sa uplatní na hmotný majetok zaradený do užívania po 31. decembri 2011. Hmotný majetok zaradený do užívania do 31. decembra 2011 vrátane sa odpisuje podľa zákona platného do 31. decembra 2011.

K Čl. II

K bodu 1 - § 2

Znížením percentuálnej hodnoty podielu obcí na dani z príjmu fyzických osôb (ďalej len „DPFO") sa v zmysle dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zástupcami územnej samosprávy zabezpečí spoluúčasť obcí na konsolidácií verejných financií pri splnení základnej podmienky územnej samosprávy zachovať súčasný systém financovania originálnych kompetencií. Takto nastavené percento predstavuje medziročný nárast o cca 7%. Navrhovaná zmena upravuje pôvodných 70,3% na 65,4%, čo predstavuje očakávaný príjem do rozpočtov obcí v roku 2012 celkovo v sume 1 263 mil. €.

K bodu 2 - § 3

Znížením percentuálnej hodnoty podielu vyšších územných celkov na DPFO sa v zmysle dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zástupcami územnej samosprávy zabezpečí spoluúčasť vyšších územných celkov na konsolidácií verejných financií pri splnení základnej podmienky územnej samosprávy zachovať súčasný systém financovania originálnych kompetencií. Takto nastavené percento predstavuje medziročný nárast o cca 7%. Navrhovaná zmena upravuje pôvodných 23,5% na 21,9%, čo predstavuje očakávaný príjem do rozpočtov vyšších územných celkov pre rok 2012 v celkovej sume 422 mil. €.

K bodu 3 - § 7b

V tomto ustanovení sa stanovuje postup pri výpočte podielu obcí a VÚC v januári 2012, čo znamená, že daňové úrady v januári 2012 vypočítajú podiel obcí a VÚC z výnosu DPFO za december 2011 na základe percentuálneho podielu uvedenom § 2 a 3 platnom pre rok 2012. Táto skutočnosť však neovplyvňuje nárok územnej samosprávy na podiele DPFO za rok 2011, spôsob zúčtovania za rok 2011 zostáva nezmenený. Týmto ustanovením sa umožní v novom roku naštartovanie výpočtu podielu obcí a vyšších územných celkov podľa novo zadefinovaného percentuálneho podielu v § 2 a 3 platnom pre rok 2012 .

K Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 23. novembra 2011.

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť