TlačPoštaZväčšiZmenši

531/2011 Z. z.

4.3. 2012, 14:57 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

V súvislosti s implementáciou smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení je potrebné novelizovať vybrané ustanovenia zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby reflektovali na novú úpravu obsiahnutú v predmetnej smernici. Zmeny sa týkajú najmä rozšírenia vecného rozsahu zákona č. 466/2009 Z. z. na všetky dane, poplatky a clo vyberané na území členského štátu s vylúčením určitých skupín pohľadávok tak, ako to predpokladá samotná smernica. Rovnako sa navrhuje ustanoviť jednotný exekučný titul, ktorý je podľa čl. 12 smernice č. 2010/24/EÚ vytvorený na základe exekučného titulu vydaného členským štátom ako exekučný titul, na základe ktorého sa bude vykonávať exekúcia aj príslušnými orgánmi v Slovenskej republike.

Predkladaným návrhom sa v čl. II navrhuje zmena a doplnenie zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu transpozície smernice Rady č. 83/182/EHS zo dňa 28. marca 1983
o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov. Podľa uvedenej smernice môže príslušný členský štát na účely oslobodenia od platenia dane pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov požiadať členské štáty o potvrdenie bydliska osoby dovážajúcej vozidlo do tohto štátu.

Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, so zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1, 19, 32 a 39

Vzhľadom na v súčasnosti prebiehajúci legislatívny proces na úrovni Európskej únie, ktorého výsledkom bude schválenie nariadenia Komisie, ktoré zruší súčasné nariadenie (ES)
č. 1179/2008, bol všeobecný odkaz na nariadenie (ES) č. 1179/2008 nahradený odkazom na pripravované nariadenie. V jednotlivých bodoch návrhu zákona sú uvedené príslušné články a prílohy, ktoré boli vo finálnej verzii odsúhlasené členskými štátmi EÚ.

K bodu 2 (bod 1.), 3, 4, 7, 8, 11, 38 a 48

Ide o legislatívno-technické úpravy, ktoré nadväzujú na predkladaný návrh zákona
o orgánoch finančnej správy a o pôsobnosti Ministerstva financií SR v oblasti finančnej správy, ktorým sa navrhuje zlúčenie Daňového riaditeľstva SR s Colným riaditeľstvom SR a vytvorenie Finančného riaditeľstva SR.

K bodu 2 (bod 2.)

Úprava sa navrhuje v súvislosti s prijatím zákona č. 372/2010 Z. z., ktorým sa zmenil názov Ministerstva pôdohospodárstva SR.

K bodu 5

Navrhovanou úpravou sa definuje exekučný titul ako vykonateľné rozhodnutie členského štátu a jednotný exekučný titul ako štandardný formulár v elektronickej forme kreovaný v súlade s európskym právom, na základe ktorého sa vymáhajú konkrétne finančné pohľadávky s ohľadom na znenie smernice 2010/24/EÚ a na príslušné vykonávacie nariadenie.

K bodu 6

V ustanovení sa navrhuje rozšírenie vecného rozsahu vymáhaných pohľadávok na všetky dane a poplatky vyberané na území jednotlivých členských štátov v súlade so zámerom zvýšiť mieru spolupráce medzi členskými štátmi deklarovaným smernicou č. 2010/24/EÚ.

K bodom 9, 16, 27 a 42

Ide o legislatívno-technické úpravy nadväzujúce na účinnosť zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z."), ktorým sa ruší zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a s prijatím nového nariadenia Komisie, ktoré zruší v súčasnosti platné nariadenie (ES) č. 1179/2008.

K bodom 10, 12, 13, 26

V uvedených paragrafoch sú úpravy nadväzujúce na zmenu v § 3 navrhovanej novely zákona.

K bodu 14

Navrhuje sa, aby príslušný orgán SR žiadosť, ktorá mu bola doručená a na ktorej vybavenie nie je vecne príslušný, postúpil vecne príslušnému orgánu a upovedomil o tom orgán, ktorý žiadosť zaslal.

K bodu 15

Vzhľadom na vypustenie ods. 4 v § 4, v ktorom boli zavedené legislatívne skratky, sa navrhuje nové znenie ustanovenia, v ktorom sa tieto skratky zavedú.

K bodu 17

V ustanoveniach sa navrhuje spresniť obsah prílohy k žiadosti o doručenie písomnosti, ktorá sa zasiela spolu so žiadosťou o doručenie písomnosti podľa smernice č. 2010/24/EÚ.

K bodu 18

Ustanovenie sa navrhuje doplniť o podmienky, za ktorých môže príslušný orgán SR požiadať o doručenie písomností príslušný orgán členského štátu.

K bodu 20

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje príloha k žiadosti o vymáhanie, ktorou je jednotný exekučný titul, ktorý bude zasielaný elektronicky vo forme štandardného formulára. V ustanovení sú tiež zadefinované náležitosti jednotného exekučného titulu.

K bodu 21

Do ustanovenia sa navrhuje doplniť, za akých podmienok môže príslušný orgán SR požiadať príslušný orgán členského štátu o vymáhanie pohľadávky.

K bodu 22

V ustanovení sa navrhuje výpočet úroku z omeškania v prípade požadovania medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky tak, ako to ustanovuje vykonávacie nariadenie k smernici 2010/24/EÚ, pričom pri výpočte sa navrhuje postup podľa zákona č. 563/2009 Z. z. primerane.

K bodu 23

Vzhľadom na rozsah novelizácie § 9 je navrhnuté nové znenie, pričom sa navrhujú nasledujúce zmeny nadväzne na znenie smernice č. 2010/24/EÚ:

- Ustanovením ods. 2 sa spresňuje a navrhuje postup v prípade, ak príslušný orgán členského štátu požiada o vymáhanie pohľadávky na daniach a poplatkoch, ktoré sa na území Slovenskej republiky nevyberajú.

- Ustanovením ods. 3 sa navrhuje zjednotiť postup pri uznávaní exekučných titulov.

- Ustanovením ods. 4 sa precizuje odloženie vymáhania pohľadávky, a to v nadväznosti na rozsah, v akom bola pohľadávka napadnutá, zároveň sa navrhuje pokračovať vo vymáhaní na základe odôvodnenej žiadosti.

- Ustanovením ods. 10 sa navrhuje postup v prípade, keď dlžník napadne opravným prostriedkom exekučný titul vydaný v inom členskom štáte, na základe ktorého vymáha pohľadávku príslušný orgán SR. V uvedenom prípade príslušný orgán SR vo veci opravného prostriedku nekoná, ale informuje dlžníka, na ktorý príslušný orgán členského štátu má opravný prostriedok podať.

- Ustanovením ods. 13 sa navrhuje postup v prípade, ak príslušné orgány členských štátov iniciujú dohodu, ktorej výsledok môže ovplyvniť výšku pohľadávky, ktorá je predmetom vymáhania. Napr. podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade, keď môže byť sporné, v ktorom štáte mal byť príslušný príjem zdanený.

- Zároveň sa navrhuje úprava poznámok pod čiarou v nadväznosti na účinnosť zákona č. 563/2009 Z. z., ktorým sa ruší zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

K bodu 24

Navrhuje sa nové ustanovenie, ktoré upravuje postup v prípade zmeny v žiadosti o vymáhanie, ktorá má za následok zmenu exekučného titulu alebo jednotného exekučného titulu.

K bodu 25

Ide o legislatívno –technickú úpravu v súvislosti so zmenami v § 9.

K bodu 28

Navrhovanou úpravou sa spresňujú dôvody, na základe ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky zamietne žiadosť príslušného orgánu členského štátu o poskytnutie medzinárodnej pomoci, pričom v zmysle smernice Rady 2010/24/EÚ tak, že výška pohľadávky (1500 eur) sa bude posudzovať len vo vzťahu k žiadosti o vymáhanie pohľadávky.

K bodu 29

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky informovať príslušný orgán členského štátu o dôvodoch zamietnutia žiadosti členského štátu o vymáhanie.

K bodu 30

Novonavrhnutým ods. 2 v § 12 sa navrhuje ustanoviť povinnosť príslušnému orgánu SR informovať o úkonoch, ktoré majú vplyv na plynutie lehoty (prerušenie, predĺženie lehoty) na vymáhanie pohľadávky.

K bodu 31

Ide o zmenu vyvolanú novou úpravou v smernici č. 2010/24/EÚ, ktorá upravuje, v akom jazyku je možné doručovať písomnosti v súvislosti s medzinárodnou pomocou pri vymáhaní pohľadávky.

K bodu 33

Ustanovenie sa navrhuje doplniť tak, aby v prípade osobnej účasti zamestnanca príslušného orgánu členského štátu na konaniach v inom členskom štáte nemuseli byť písomnosti doručované elektronicky, nakoľko sa doručia osobne.

K bodom 34 a 35

Navrhovaná znenie § 15 ods. 2 a 3 ustanovuje doručovanie žiadostí v súvislosti s medzinárodnou pomocou ako aj jednotného exekučného titulu elektronickými prostriedkami, prípadne iných dokumentov. V súlade so smernicou č. 2010/24/EÚ sa doručovanie uskutočňuje elektronicky prostredníctvom štandardného formulára, ktorého vzory upravuje vykonávacie nariadenie Komisie (ES) k transponovanej smernici. Taktiež sa ustanovuje, že v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosti elektronicky, písomnosti sa doručia poštou.

K bodu 36

V novonavrhovaných odsekoch sa ustanovuje možnosť postúpiť informácie získané príslušným orgánom SR v súvislosti s vymáhaním pohľadávky príslušného orgánu členského štátu tretiemu členskému štátu v prípade, ak to príslušný orgán členského štátu nenamieta.

K bodu 37

Navrhovanou úpravou sa transponuje príslušný čl. 7 smernice č. 2010/24/EÚ, podľa ktorého môžu byť prítomní zamestnanci príslušného úradu zmluvného štátu u príslušného orgánu Slovenskej republiky na účely medzinárodnej pomoci súvisiacej s vymáhaním pohľadávky a zároveň zamestnanec príslušného orgánu Slovenskej republiky prítomný na úkonoch príslušného orgánu členského štátu za účelom väčšej miery spolupráce.

K bodu 40

Navrhuje sa nadväzne na smernicu Rady spresniť ustanovenie o kontaktných orgánoch v súvislosti s uplatňovaním tohto zákona a údajoch o osobe, ktorá je oprávnená uzatvárať dohodu o úhrade nákladov podľa § 14 ods. 3.

K bodu 41

Podľa navrhnutého ustanovenia sa navrhuje možnosť uzavrieť dvojstrannú alebo viacstrannú dohodu medzi príslušným orgánom SR a príslušnými orgánmi členských štátov za účelom väčšej miery spolupráce pri medzinárodnom vymáhaní.

K bodu 43

Ide o presun ustanovenia o uznávaní exekučného titulu z § 9.

K bodu 44

V ustanovení sa navrhujú prechodné ustanovenia tak, aby právne úkony a ich účinky, ktoré nastali do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostali zachované.

K bodu 45 a 46

Ide o zmenu vyvolanú Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

K bodu 47

V zozname preberaných právnych aktov EÚ sa pôvodná Smernica Rady 2008/55/ES
z 26. mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení nahrádza novou smernicou č. 2010/24/EÚ.

K čl. II

K bodom 1, 8 a 9

Ide o zmenu vyvolanú Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

K bodom 2, 4 a 5

Navrhované zmeny sú legislatívno-technické úpravy zákona, ktoré nadväzujú na navrhovaný zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorý je predložený v NR SR. Týmto zákonom sa navrhuje zlúčenie Daňového riaditeľstva SR s Colným riaditeľstvom SR a vytvorenie Finančného riaditeľstva SR.

K bodu 3

Navrhovaným doplnením § 3 sa implementuje Smernica Rady 83/182/EHS z
28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov, podľa ktorej môže príslušný členský štát na účely oslobodenia od platenia tejto dane požiadať členské štáty o potvrdenie bydliska osoby dovážajúcej vozidlo do tohto štátu.

K bodu 6

Nakoľko ustanovenie o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe úrokov podľa Smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 sa navrhuje upraviť v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorého novela je predložená do NR SR je potrebné upraviť znenie poznámky pod čiarou.

K bodu 7

Ide o legislatívno-technickú úpravu znenia poznámky, nakoľko bola vypustená poznámka pod čiarou k odkazu č. 5.

K bodu 10

Zoznam prebraných právne záväzných aktov EÚ sa dopĺňa o novú smernicu EÚ, ktorá bola transponovaná do návrhu zákona.

K čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje na vyhlásenie úplného znenia zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

K čl. IV

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 7. septembra 2011.

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 573
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka si nemyslí, že novela zákona o lesoch oslabí mimovládkyhttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-nesuhlasi-ze-novela-zakona/425245-clanok.html

Agrorezort sa nestotožňuje s pripomienkami uplatnenými prezidentkou.

Pri zmene pobytu možno cez internet požiadať o nové doklady do 30 dníhttp://www.teraz.sk/slovensko/pri-zmene-pobytu-mozno-cez-internet/425246-clanok.html

Ak chcú ľudia využívať elektronické služby, musia byť držiteľmi elektronického ...

Európski sudcovia budú diskutovať o rýchlosti a kvalite rozhodnutíhttp://www.teraz.sk/slovensko/europski-sudcovia-budu-diskutovat/425173-clanok.html

Prednášajúci taktiež priblížia rôzne formy automatizácie či elektronizáciu spracovania ...

Úlohu odvolacích disciplinárnych senátov by mal podľa SaS prevziať ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/ulohu-odvolacich-disciplinarnych-sen/425153-clanok.html

Disciplinárne konanie vedené voči sudcom by už nemalo byť dvojkolové, úlohu odvolacích ...

Eurokomisárka Jourová prisľúbila Pellegrinimu pomoc s očistou justície na Slovenskuhttps://www.webnoviny.sk/eurokomisarka-jourova-prislubila-pellegrinimu-pomoc-s-ocistou-justicie-na-slovensku/

Eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová je ochotná Slovensku pomôcť pri legislatívnych ...

Fungovanie generálnej prokuratúry si podľa Čaputovej žiada viac ako len zmenu jej vedeniahttps://www.webnoviny.sk/fungovanie-generalnej-prokuratury-si-podla-caputovej-ziada-viac-ako-len-zmenu-jej-vedenia/

Generálneho prokurátora by podľa prezidentky Zuzany Čaputovej nemali navrhovať iba poslanci.

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: