Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

386/2011 Z. z.

najpravo.sk • 6.12. 2011, 20:09

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. sa predkladá podľa plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2011. Cieľom pôvodného zákona je združovanie všetkých dotknutých subjektov verejnej správy, podnikateľských a iných subjektov za účelom rozvoja cestovného ruchu v mieste pôsobenia. Výsledkom by malo byť zriaďovanie výkonných organizácií cestovného ruchu, ktoré by mali plniť funkciu tzv. organizácií destinačného manažmentu na miestnej a regionálnej úrovni. Na národnej úrovni túto funkciu v súčasnej dobe už plní Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).

Hlavný cieľ návrhu novely spočíva v dvoch oblastiach. Prvou a tou dôležitejšou je odstrániť možnosť a hrozbu prekročenia odhadovaných nárokov na štátny rozpočet v nasledujúcich rokoch.

Nová úprava ustanovuje poskytovanie dotácií oblastným organizáciám cestovného ruchu v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku .

Pri krajskej organizácii cestovného ruchu bude maximálna výška dotácie krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie v všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku.

Pre roky 2012 až 2014 je navrhované Prechodné ustanovenie, aby mohli novo vzniknuté organizácie cestovného ruchu nabehnúť na systémové financovanie svojej činnosti. Vzhľadom na stanovenie rozpočtovej istoty je potrebné použiť pre výpočet dotácie dvojročnú periódu, aby požiadavky mohli byť riadne zapracované do návrhu štátneho rozpočtu.

Použitie vybratej dane za prenocovanie ako stropu poskytovaných dotácií je údaj, ktorý je nespochybniteľný, overiteľný, pričom je možné z neho v dostatočnej miere predvídať výber daní za ubytovanie aj na nadchádzajúce roky.

Druhou oblasťou novely je poskytnúť obciam možnosť združovať sa aj bez toho, aby mali spoločné katastrálne hranice. To dovolí spájanie sa obcí napríklad takým, na území ktorých sa nachádzajú turistické atraktivity s takými, ktoré majú zasa ubytovacie kapacity. Ich minimálny počet je stanovený na 5, ak počet prenocovaní za predchádzajúci kalendárny rok je najmenej 50 000. Organizáciu cestovného ruchu môže založiť aj menej ako je 5 obcí, ak majú počet prenocovaní najmenej 150 000 za predchádzajúci kalendárny rok. Sú obce, je ich na Slovensku niekoľko, ktoré takýto objem prenocovaní dokážu realizovať a majú aj potrebné predpoklady, aby sa rozvíjali samostatne.

Návrh zákona tiež precíznejšie upravuje zrušenie a zánik organizácií cestovného ruchu. Taktiež ustanovuje zriadenie nového orgánu oblastnej organizácie, a to výkonného riaditeľa z dôvodu flexibilnosti a akcieschopnosti organizácií destinačného manažmentu. Návrh zákona stanovuje aj orgány krajskej organizácie cestovného ruchu a to valné zhromaždenie a výkonného riaditeľa, kde členovia valného zhromaždenia budú zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s právom EÚ a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Finančný, ekonomický, environmentálny vplyv a vplyv na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie je uvedený v Doložke vybraných vplyvov.

Materiál podlieha sprístupňovaniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1:

Pojem prenocovanie sa zavádza z dôvodu zmeny podmienok registrácie organizácií cestovného ruchu, kde iba prenocovanie, ktoré je štatisticky evidované a za ktoré sa odviedla daň, môže byť zarátané do súhrnného počtu prenocovaných návštevníkov.

K bodu 2:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 3:

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 135 zo dňa 2. marca 2011 bola zrušená Rada vlády SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a jej činnosť je nahradená činnosťou štátnych agentúr v kompetencii ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, medzi ktoré patrí aj Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).

K bodu 4:

Vyšší územný celok zabezpečuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku podľa § 11 písm. b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja zároveň stanovuje, čo musí obsahovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, pričom nevylučuje, že v rámci tohto dokumentu môže byť upravená i oblasť rozvoja cestovného ruchu.

K bodu 5:

Obec zabezpečuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce podľa § 12 písm. b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Obec spolupracuje na príprave a realizácii programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku podľa § 12, písmena c) spomínaného zákona.

K bodu 6:

Pevná dĺžka funkčného obdobia generálneho riaditeľa Slovenská agentúra pre cestovný ruch na 5 rokov sa určuje preto, aby sa dosiahla kontinuálnejšia a koncepčnejšia činnosť agentúry so zameraním sa aj na dlhodobejšie ciele, určené v medzinárodných dokumentoch ako napr. „Európa – turistické cieľové miesto sveta číslo 1", „Európa 2020" a pod.

K bodu 7:

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 135 zo dňa 2. marca 2011 bola zrušená Rada vlády SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a jej činnosť je nahradená činnosťou štátnych agentúr v kompetencii ministerstva, konkrétne SACR. Týmto je definovaná koordinačná činnosť agentúry pri vypracovaní návrhu a realizácie jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí.

K bodu 8:

§ 7 sa dopĺňa odsekom 6 z dôvodu budúcej metodickej podpory a koordinácie krajských organizácií cestovného ruchu.

K bodu 9 :

Prispôsobenie v súvislosti so zmenou pomeru poskytovanej dotácie 90% pre oblastnú a 10 % krajskú organizáciu v pomere. Vloženie slova „predchádzajúcom" je legislatívno-technická úprava.

K bodu 10 :

Spôsob zrušenia krajskej organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom je nanovo podrobne definovaný v § 12, preto sa písmeno h) v odseku 4 vypúšťa.

K bodu 11:

Písmeno q) v § 11 sa doplnilo medzi povinnosti krajskej organizácie z dôvodov zabezpečenia rozpočtovej istoty pre plánovanie rozpočtových prostriedkov na nadchádzajúci rozpočtový rok a sprehľadnení finančných tokov plynúcich do rozpočtu krajskej organizácie.

K bodu 12:

Orgány krajskej organizácie a spôsob ich fungovania neboli v pôvodnom zákone špecifikované. Bolo potrebné ich konkrétnejšie definovanie predovšetkým z dôvodu vymedzenia jednoznačného postavenia a kompetencií oblastných organizácií združených v krajskej organizácii cestovného ruchu, spôsobe ich hlasovania a postavení výkonného riaditeľa.

K bodu 13 :

V pôvodnom § 12 nebol definovaný spôsob zrušenia krajskej organizácie, iba jej zánik, ale nedostatočne. Nepočítalo sa s možnosťou, že krajská organizácia môže hospodáriť aj s majetkom. Bolo potrebné upraviť spôsob likvidácie, výkon likvidátora, ako aj odkaz na Obchodný zákonník vo veciach, ktoré tento zákon neupravuje.

K bodu 14 :

V § 13 sa z odseku 2 vypúšťajú dve posledné vety z dôvodov, aby nedošlo k protichodným výkladom § 8 odsek 4 a § 13 odsek 2. Členstvo oblastnej organizácii vo viac ako jednej krajskej organizácii by predstavovalo nesystémové riešenie z viacerých hľadísk vrátane poskytovania dotácií krajskej organizácii.

K bodu 15:

Novela dovolí združovanie obcí, ktoré nemusia mať spoločné katastrálne hranice. To umožní spájanie obcí, na území ktorých sa nachádzajú napríklad turisticky hodnotné atraktivity s obcami, ktoré majú iba ubytovacie kapacity. Podľa novej právnej úpravy bude môcť založiť oblastnú organizáciu cestovného ruchu aj menej ako 5 obcí, za predpokladu, že súhrnný počet prenocovaní členských obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku je najmenej 150-tisíc. Sú obce, je ich na Slovensku niekoľko, ktoré takýto objem prenocovaní dokážu realizovať a majú aj potrebné predpoklady, aby sa rozvíjali samostatne. Cieľom novely je podporiť združovanie obcí, ktoré by však nemalo byť brzdou pri rozvoji činností a akcieschopnosti organizácií cestovného ruchu.

K bodu 16:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 17:

Zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej stratégie rozvoja regiónu nie je v kompetencii organizácie cestovného ruchu. Avšak organizácie zodpovedné za rozvoj cestovného ruchu môžu participovať pri zostavovaní plánov regionálneho rozvoja.

K bodu 18:

Písmeno r) v § 15 sa doplnilo medzi povinnosti oblastnej organizácie z dôvodov zabezpečenia rozpočtovej istoty pre plánovanie rozpočtových prostriedkov na nadchádzajúci rozpočtový rok a sprehľadnení finančných tokov plynúcich do rozpočtu oblastnej organizácie.

K bodu 19:

Ustanovuje sa nový orgán oblastnej organizácie cestovného ruchu, a to výkonný riaditeľ. Ten je dôležitou súčasťou riadenia organizácie, predstavujúci operatívnosť a akcieschopnosť organizácie cestovného ruchu, ktorá bude vstupovať do rôznych procesov so samosprávou, podnikateľmi, ministerstvom, či mnohými inými relevantnými subjektmi takmer na dennej báze. Akcieschopnosť by sa v organizácii dosť narušila, ak by nielen riadiacim, ale aj výkonným článkom bol iba predseda predstavenstva. Cieľom je dosiahnuť, aby výkonná zložka organizácie, t.j. výkonný riaditeľ riešil operatívne záležitosti a bol proaktívny pri hľadaní a riešení množstva problémov, ktoré s činnosťou organizácie budú súvisieť.

K bodu 20:

Toto ustanovenie vytvorí predpoklady zachovávať flexibilitu a akcieschopnosť zasadaní valného zhromaždenia.

K bodu 21:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 22:

Zavedenie mechanizmu priamej voľby všetkými členmi organizácie a tým aj efektívnej formy kontroly činnosti výkonného riaditeľa organizácie.

K bodu 23:

Dodáva mechanizmu rovnoprávnosť medzi silnými a slabými subjektmi z hľadiska ich výkonnosti a finančných možností. Konkurencieschopnosť destinácie a jej udržateľný rozvoj zahŕňa všetky subjekty cestovného ruchu, ktoré sú aktívne v rámci celej destinácie.

K bodu 24:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 25:

Novo definovaný odsek 2 paragrafu 18 lepšie popisuje rozhodovanie predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu. V prípade, že oblastnú organizáciu cestovného ruchu založí jedna obec, obec by mohla mať problémy nájsť adekvátny počet kompetentných osôb, potrebných do zastúpenia predstavenstva.

K bodu 26:

Efektívnejšia forma riadenia organizácie cestovného ruchu v súvislosti so zriadením nového orgánu „výkonného riaditeľa".

K bodu 27:

Legislatívno-technická úprava. Ustanovenie eliminuje riziko možného problematického hlasovania v dozornej rade.

K bodu 28:

Najneskôr do konca februára majú obce k dispozícii štatistiky o vybratej dani za ubytovanie za uplynulý kalendárny rok. Dátum z marca na február sa zmenil preto, aby organizácie mohli rýchlejšie žiadať o dotáciu a následne realizovať verejné obstarávania nevyhnutné pre realizáciu svojich rozvojových plánov.

K bodu 29:

§ 24 je doplnený dvomi odsekmi, pretože v pôvodnom znení zákona nie je zmienka o preukázaní počtu prenocovaní pri registrácii a so zánikom organizácie s likvidáciou vôbec neuvažuje.

K bodu 30:

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 31 a 32:

Doplňuje sa obsah verejne dostupných informácií z registra organizácií cestovného ruchu, ktorý spravuje ministerstvo. Zoznam členov organizácií cestovného ruchu bude verejnou časťou registra. Tým sa zmenilo aj písmenné označenie odsekov.

V súvislosti s tým sa upravuje aj znenie v ods. 1 písm. j).

K bodu 33:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 34:

V § 28 týkajúcom sa financovania organizácií cestovného ruchu sa vypúšťa výraz „garantovaných", pretože by bol v rozpore s § 29 odsek 6. Výraz „negarantovaných" potom stráca opodstatnenie. Ostatné príjmy na financovanie spoločných aktivít v cestovnom ruchu sa rozumejú napríklad nový nástroj Európskeho investičného fondu JEREMIE, Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsky finančný mechanizmus, prípadne aj iné zdroje, ktoré v súčasnej dobe nevieme identifikovať.

K bodu 35:

V § 29 odsek 3 boli rozpísané podmienky uzatvorenia zmluvy medzi ministerstvom a organizáciou cestovného ruchu o poskytnutí dotácií v prehľadnom členení podľa písmen.

Kvôli efektívnej kontrole rozpočtových prostriedkov bol k písmenu f ) zavedený odkaz 9a) na zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je citovaný v poznámke pod čiarou.

V odseku 4 definuje nová úprava zákona stanovenie maximálnych limitov zdrojov, ktorými sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Dotácia vychádza zo súhrnnej hodnoty vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Za započítateľné sa bude považovať každé prenocovanie, ktoré je štatisticky evidované a za ktoré prevádzkovateľ zariadenia zaplatil obci miestnu daň za ubytovanie. Prenocovanie, ktoré nie je štatisticky evidované a za ktoré ubytovateľ nezaplatil miestnu daň za ubytovanie sa pre účely tohto zákona nebude započítavať. Dotácia poskytovaná krajskej organizácii bude v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie v predchádzajúcom rozpočtovom roku všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.

K bodu 36:

Nový odsek č.5 v § 29 sa zaviedol kvôli posilneniu integrácie oblastných organizácií do krajských organizácií z hľadiska systémového riadenia cestovného ruchu na regionálnej úrovni, koncepčného rozvíjania destinácií na úrovni regiónov, či akumulácie finančných zdrojov, ktoré krajská organizácia môže alokovať postupne do jednotlivých regiónov pre potreby oblastných organizácií. Je málo pravdepodobné, aby na úrovni oblastnej organizácii došlo k takejto kumulácií finančných prostriedkov. Znamená to, že ak oblastná organizácia nie je členom krajskej organizácie, výška dotácie stanovená podľa odseku 4 písm. a) jej bude znížená o 10 %.

Existujúci stav riadenia cestovného ruchu je nesystémový, kde vyššie územné celky vykonávajú duplicitnú činnosť s oblastnými organizáciami. Navrhované opatrenie chce obmedziť takéto nesystémové a nekoordinované riadenie cestovného ruchu.

Do samostatného odseku 6 sa prenieslo ustanovenie upozorňujúce, že na dotáciu nie je právny nárok. Tým sa zmenilo aj číselné označenie odsekov a zároveň boli vykonané legislatívno-technické úpravy.

K bodu 37:

Presun dátumu z dôvodov zefektívnenia činnosti organizácií cestovného ruchu. Do konca februára sú známe údaje o výške vybratých daní za ubytovanie za Slovenskú republiku. Tento údaj bude vyžadovaný pri podaní žiadosti o dotáciu. Do 15. februára nemusia mať všetky oblastné organizácie cestovného ruchu potrebné údaje o výške vybratej dane za ubytovanie.

K bodu 38:

Znenie písmena e) odseku 8 v § 29 sa preformulovalo z dôvodov zabezpečenia rozpočtovej istoty pre plánovanie rozpočtových prostriedkov na nadchádzajúci rozpočtový rok a sprehľadnení finančných tokov plynúcich do rozpočtu organizácií cestovného ruchu. Lepšie vyhovuje nastavenej dotačnej schéme a kontrole nad finančnými tokmi.

K bodu 39:

Dĺžka 3 mesiace bola skrátená na 30 pracovných dní kvôli pružnejšiemu postupu pri schvaľovaní dotácií a tým aj vytvoreniu väčšieho časového priestoru pre realizovaní verejných obstarávaní organizáciami cestovného ruchu v súvislosti s tvorbou produktov cestovného ruchu v danej destinácii.

K bodu 40:

Z dôvodu presnej evidencie poskytovaných dotácií a z dôvodu transparentnosti poskytovaných dotácií.

K bodu 41:

Legislatívno-technická úprava platná pre prvé roky činnosti organizácií cestovného ruchu. V prechodnom ustanovení sú dva rozdielne termíny pre podanie žiadosti o dotáciu na rok 2012, marcový pre oblastné organizácie a aprílový pre krajské organizácie. Je to z toho dôvodu, že najprv musia vzniknúť oblastné organizácie a až tie sú spoluzakladateľmi krajských organizácií. Krajská organizácia nemôže vzniknúť súčasne s oblastnou, pretože podľa §8 odsek 2 členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území a založená podľa tohto zákona. V roku 2013 a nasledujúcich sa už oba termíny zjednocujú.

Strop výšky dotácie na rok 2013 stanovený na základe výberu členských príspevkov za ubytovanie od 1.1.2012 do 31.3.2012, ale maximálne do výšky výberu dane za ubytovanie za rok 2012.

Strop výšky dotácie na rok 2014 bol stanovený na základe výberu členských príspevkov za ubytovanie od 1.4.2012 do 31.12.2012, ale maximálne do výšky výberu dane za ubytovanie za rok 2012.

Plne sfunkčnený dotačný mechanizmus by podľa tohto zákona začal fungovať až od roku 2015.

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona.

Iveta Radičová, v. r.

Predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ján Figeľ, v. r.

1.podpredseda vlády a

minister dopravy, výstavby a

regionálneho rozvoja SR

V Bratislave 10.augusta 2011 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1165

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: