Piatok, 12. júl 2024 | meniny má Nina , zajtra Margita
Predplatné
Piatok, 12. júl 2024 | meniny má Nina , zajtra Margita
TlačPoštaZväčšiZmenši

381/2011 Z. z.

najpravo.sk • 13.11. 2011, 14:26

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

I napriek dlhoročnej tradícii používania kolkových známok pri vydávaní rôznych dokumentov, dokladov a listín verejnými orgánmi, ktoré zároveň potvrdzovali aj ich hodnovernosť a závažnosť, v súčasnosti táto forma platenia poplatkov stráca svoj pôvodný význam. Samotná existencia kolkových známok vytvára priestor na ich falšovanie a zneužívanie a ich následná ochrana a zabezpečenie rôznymi novými technickými prvkami zvyšuje náklady na ich výrobu. Rovnako zníženie počtu predajných miest pre verejnosť len na vybranú skupinu predajcov, nepodporuje požadovanú jednoduchosť a hospodárnosť konania na úradoch. Moderná spoločnosť preto vyžaduje nové formy platenia, ktoré sú všeobecne dostupné a umožňujú hlavne časovú a administratívnu úsporu pri vybavovaní rôznych podaní.

Na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 sa preto predkladá návrh na zrušenie kolkových známok, ako jedného zo spôsobov platenia správnych a súdnych poplatkov a zároveň sa zakladá povinnosť pre orgány vykonávajúce spoplatňované úkony vyberať do určitej sumy poplatky v hotovosti.

V predloženom vládnom návrhu zákona sa I. časť zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje kolkové známky zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2013 a zároveň sa v jednotlivých článkoch novelizujú ďalšie súvisiace právne predpisy. Navrhuje sa tiež zrušiť vyhlášku Ministerstva financií SR, ktorá upravuje náležitosti kolkových známok vrátane ich grafickej úpravy a spôsobu ich používania.

V záujme hospodárnosti konania na príslušných orgánoch a zjednodušenia platenia poplatkov na týchto orgánoch sa okrem povinnosti orgánov prijímať platby do 300 eur v hotovosti zaviedol aj nový spôsob platenia poplatkov a to platobnou kartou, ak poplatok v jednotlivom prípade prevyšuje 100 eur. Ako možnosť platenia poplatkov do budúcnosti sa navrhuje aj ďalší spôsob a to prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS). Platba poštovým poukazom a prevodom z účtu v banke zostávajú zachované tak ako doposiaľ.

V predmetnom vládnom návrhu zákona sa upravuje možnosť do konca septembra 2013 použiť zrušené kolkové známky, ak ich poplatník zakúpil pred zrušením ako aj vrátenie neplatných kolkových známok. V období od 1. októbra 2013 do konca roka 2013 sa zrušené kolkové známky budú môcť len vrátiť za vyplatenie ich nominálnej hodnoty, ak sa potvrdí ich pravosť. Odkupovaním vrátených kolkových známok sa navrhuje poveriť Slovenskú poštu, a.s. Banská Bystrica, ktorá má v tejto veci niekoľkoročné skúsenosti.

Predložený vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predmet úpravy vládneho návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.

II. Osobitná časť

K Čl. I

K § 1

Ustanovuje sa zrušenie kolkových známok.

K § 2

V navrhovanom ustanovení sa upravujú skutočnosti súvisiace so zrušením kolkových známok. Ustanovuje sa v prvom rade dátum zrušenia kolkových známok, ktorým je 1. január 2013 s tým, že do konca septembra 2013 bude možnosť ich použiť na podaniach na správnych orgánoch a súdoch, orgánoch štátnej správy súdov a prokuratúre alebo ich bude možné vrátiť prostredníctvom pošty. Vrátenie neplatných kolkových známok sa predlžuje až do konca decembra 2013. Pošta, po overení ich pravosti zašle žiadateľovi sumu vrátených kolkových známok, ktorá predstavuje súčet ich nominálnych hodnôt.

Vrátenie kolkových známok podľa predloženého návrhu bude realizovať pošta za odmenu, ktorú zmluvne dohodne Ministerstvo financií SR so Slovenskou poštou, a.s., Banská Bystrica. V zmluve sa dohodnú aj ďalšie podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán pri vrátení neplatných kolkových známok.

Osobitne sa tiež navrhuje upraviť nakladanie s neplatnými kolkovými známkami v tlačiarni, na poštách i na príslušných orgánoch, ktoré predávali kolkové známky. Zavádza sa povinnosť pre všetky uvedené subjekty vyhotoviť písomné informácie alebo protokoly o stave zásob kolkových známok, o počte uskladnených poškodených a zničených kolkových známok a ich nominálnych hodnotách, o množstve a hodnote vrátených kolkových známok k dátumu ich zrušenia.

Upravuje sa tiež povinnosť pre tlačiareň odovzdať Ministerstvu financií SR, hmotný nosič s trvale uloženými digitálnymi dátami, námetové riešenia, výtvarné návrhy a tlačové podoby kolkových známok.

Aj v súvislosti s likvidáciou neplatných kolkových známok sa ukladá povinnosť pre ministra financií SR zriadiť komisiu, ktorá o likvidácii vyhotoví úradný záznam.

V navrhovanom ustanovení sa ďalej upravuje postup v konaniach začatých a neukončených vo veci kolkových známok do 31. decembra 2012. Ide napríklad o výmenu poškodených kolkových známok, o uloženie pokuty, o odkúpenie kolkových známok, o dokončenie vládneho auditu a o nakladanie s falošnými kolkovými známkami.

K § 3

V navrhovanom ustanovení sa z dôvodu zrušenia kolkových známok ruší článok I zákona a vyhláška Ministerstva financií SR, ktoré upravovali oblasť kolkových známok.

K Čl. II

K bodu 1

Z dôvodu zrušenia kolkových známok sa z ustanovenia o platení súdneho poplatku vypúšťa táto možnosť a pre súdy a prokuratúru sa zavádza nová forma platenia poplatku a to platobnou kartou priamo na príslušnom orgáne, ak poplatok v jednotlivom prípade prevyšuje 100 eur. Do budúcnosti sa navrhuje aj spôsob platenia poplatkov prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ak budú vytvorené technické podmienky na prijímanie platieb týmto spôsobom. Zároveň sa ustanovuje povinnosť prijať platbu súdneho poplatku v hotovosti do sumy 300 eur, pričom sa naďalej ponecháva výnimka pre platenie poplatku vo veciach obchodného registra v hotovosti aj nad túto sumu.

Nadväzne na zrušenie kolkových známok sa vypúšťa aj poznámka pod čiarou odkazujúca na zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zmeny v bode 1.

K bodom 2 a 3

V ustanovení o vrátení súdneho poplatku sa zaokrúhľuje najnižšia sumu preplatku, ktorá sa môže vrátiť a suma, o ktorú sa môže krátiť vrátený súdny poplatok.

K bodu 4

Navrhuje sa doplniť do ustanovenia o vrátení súdneho poplatku, v akej lehote má finančný úrad vrátiť súdny poplatok na základe právoplatného rozhodnutia.

K bodu 5

Nadväzne na zrušenie kolkových známok sa upravuje aj osobitné ustanovenie o platení súdneho poplatku prostredníctvom jednotného kontaktného miesta pri podaní návrhu na zápis do Obchodného registra a namiesto kolkovej známky sa dopĺňa možnosť využiť platenie poplatku platobnou kartou.

K bodu 6

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 7

V ustanovení o rozpočtovom určení sa navrhuje spresniť spôsob a lehotu odvádzania súdnych poplatkov do štátneho rozpočtu, vybraných obvodnými úradmi, ktoré plnia funkciu jednotného kontaktného miesta pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra.

K bodu 8

V prechodnom ustanovení sa navrhuje zaviesť možnosť platenia súdnych poplatkov po 1. januári 2013 kolkovými známkami až do konca septembra 2013, ak poplatník má kolkové známky k dispozícii.

K Čl. III

K bodu 1

V ustanovení sa navrhuje rozšíriť oslobodenie od platenia správnych poplatkov pre orgány činné v trestnom konaní.

K bodu 2

Z dôvodu zrušenia kolkových známok sa upravuje ustanovenie o platení správneho poplatku a zavádza sa nový spôsob platenia a to platobnou kartou, ak suma poplatku v jednotlivom prípade prevyšuje 100 eur. priamo na príslušnom správnom orgáne. Platba správneho poplatku formou krátkej textovej správy (SMS) sa navrhuje ako ďalšia možnosť do budúcnosti, ak budú vytvorené technické predpoklady. Súčasne sa ustanovuje povinnosť pre správne orgány prijať platbu správneho poplatku v hotovosti a to do sumy 300 eur.

Nadväzne na zrušenie kolkových známok sa vypúšťa aj poznámka pod čiarou odkazujúca na zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 3

V ustanovení sa v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 - 2014 navrhuje zaviesť právo na vrátenie správneho poplatku poplatníkovi v prípade, ak správny orgán nedodrží lehotu na vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania, ktorú mu ustanovuje osobitný právny predpis.

K bodu 4

V ustanovení o vrátení správneho poplatku sa zaokrúhľuje suma správneho poplatku alebo preplatku, ktorá sa môže vrátiť.

K bodu 5

Z vecnej úpravy vrátenia poplatku sa vypúšťa časť textu o vrátení správneho poplatku zaplateného kolkovou známkou daňovými úradmi a dopĺňa sa lehota na vrátenie správneho poplatku daňovým úradom.

K bodu 6

Ustanovenie o doručovaní sa vypúšťa, nakoľko doručovanie upravuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa v konaní vo veci správnych poplatkov navrhuje postupovať.

K bodu 7

Navrhuje sa osobitne upraviť zachovanie lehôt pri platení správneho poplatku pri nových formách platenia, ako je platenie platobnou kartou a prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS).

K bodom 8 a 9

So zreteľom na zavedenú legislatívnu skratku „správne orgány", medzi ktoré patria aj obce, navrhuje sa tieto ustanovenia spresniť s využitím tejto legislatívnej skratky. Trojročná lehota zániku práva vymáhať správny poplatok zostáva nezmenená.

K bodu 10

Vymáhanie správneho poplatku sa navrhuje zjednodušiť a sprehľadniť tak, že neuhradený správny poplatok bude vymáhať ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie a teda má všetky relevantné informácie o poplatníkovi, dlžníkovi. Nadväzne sa týmto postupom zníži administratívna záťaž daňových úradov, ktoré poplatky plynúce do štátneho rozpočtu doposiaľ vymáhajú. Na postup pri vymáhaní správneho poplatku alebo doplatku sa navrhuje uplatniť ustanovenia správneho poriadku.

V navrhovanom ustanovení sa upravuje kontrola správnych poplatkov podľa toho, na ktorom správnom orgáne a stupni sa vykonáva a tiež podľa toho, či príjmy zo správnych poplatkov plynú do štátneho rozpočtu alebo rozpočtov obcí. V prípade príjmov štátneho rozpočtu kontrolu vykonávajú daňové úrady a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v prípade príjmov obcí, sama obec. Pri vykonávaní kontroly správnosti a včasnosti vyberania správnych poplatkov postupujú daňové úrady a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Orgány miestnej samosprávy vykonávajú kontrolnú činnosť podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Zameranie kontroly sa navrhuje rozšíriť aj na evidovanie poplatkov správnymi orgánmi.

K bodu 11

V ustanovení sa zaokrúhľuje suma pokuty, ktorú môže kontrolný orgán uložiť.

K bodu 12

Legislatívnotechnická zmena.

K bodu 13

Nadväzne na zrušenie kolkových známok sa navrhuje vypustiť aj ustanovenie o rozpočtovom určení výnosu zo správnych poplatkov zaplatených kolkovými známkami.

K bodu 14

Dopĺňa sa nové ustanovenie, v ktorom sa explicitne ustanovuje postup v konaní vo veci správnych poplatkov podľa zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu 15

Ide o osobitnú úpravu možnosti platenia správnych poplatkoch formou kolkovej známky až do konca septembra 2013, ak má poplatník kolkové známky k dispozícii.

K bodom 16 až 20

V sadzobníku správnych poplatkov sa navrhuje z dôvodu jednoznačnosti spoplatňované úkony položky 10 a splnomocnenie k položke 11 spresniť a doplniť nadväzne na ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

K bodom 21 až 23

Spresňujú sa spoplatňované úkony a sadzby poplatkov nadväzne na prijatie novej legislatívy Európskou úniou.

K bodom 24 až 28

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) od 1.1.2012 sa navrhuje sa v sadzobníku správnych poplatkov upraviť položky v časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, ktoré vyberá Finančné riaditeľstvo SR, daňové úrady, colné úrady a obce.

K Čl. IV

K bodom 1 a 2

Nadväzne na navrhované zrušenie kolkových známok sa upravuje kompetencia správ finančnej kontroly a vypúšťa vykonávanie vládneho auditu distribúcie a predaja kolkových známok.

K Čl. V

V súvislosti so zrušením kolkových známok sa navrhuje z kompetencie Ministerstva financií Slovenskej republiky vypustiť vykonávanie vládneho auditu výroby kolkových známok v tlačiarni.

K Čl. VI

K bodom 1 a 2

Zrušením kolkových známok sa z kompetencie Slovenskej pošty, a.s., Banská Bystrica navrhuje vyňať výkon činnosti distribútora kolkových známok.

K Čl. VII

V ustanovení sa upravuje nadobudnutie účinnosti zákona s tým, že navrhované zmeny, ktoré zrušenie kolkových známok bezprostredne neovplyvní nadobudnú účinnosť už od 1. januára 2012.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 10. augusta 2011.

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 449) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 257 zo dňa 4. októbra 2011)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 300 zo dňa 5. októbra 2011)

2. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov v súlade s § 52 ods. 4 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov (celkový počet 13 poslancov, prítomných 12, za návrh hlasovali 6 poslanci, 0 poslancov bolo proti a 6 sa zdržali hlasovania)

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

1. K čl. II v bode 1

Za slovo „(SMS)" sa vkladajú slová „alebo platbou prostredníctvom internetu" a slová „tohto spôsobu" sa nahrádzajú slovami „týchto spôsobov".

Navrhuje sa priamo zákonom ustanoviť ďalšiu možnosť platenia súdnych poplatkov prostredníctvom internetu za predpokladu, že budú vytvorené na príslušných orgánoch technické podmienky.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. K čl. III v bode 2

Za slovo „(SMS)" sa vkladajú slová „alebo platbou prostredníctvom internetu" a slová „tohto spôsobu" sa nahrádzajú slovami „týchto spôsobov".

Navrhuje sa priamo zákonom ustanoviť ďalšiu možnosť platenia správnych poplatkov prostredníctvom internetu za predpokladu, že budú vytvorené na príslušných orgánoch technické podmienky.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. K čl. III v bode 7

Za slová „pri prevode z účtu" sa dopĺňajú slová „alebo platbou prostredníctvom internetu".

Nadväzne na zavedenie ďalšieho spôsobu platenia správnych poplatkov prostredníctvom internetu upravuje sa dodržanie lehoty na zaplatenie poplatku.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. K čl. III v bode 12

12. bod znie:

„12. V § 16 ods. 2 sa slová „osobitný predpis8)" nahrádzajú slovami „všeobecný predpis o správnom konaní8)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov."."

Ide o legislatívnu úpravu. Už priamo z normatívneho textu musí byť zrejmé, podľa ktorého predpisu postupuje daňový úrad v konaní vo veci uloženia pokuty za neodstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. K čl. III v bode 15

V navrhovanom § 19g slová „podľa osobitného predpisu,8ac) dokončia sa podľa osobitného predpisu.8ac)" sa nahrádzajú slovami „podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, dokončia sa podľa toho predpisu.".

Pretože poznámka pod čiarou nemá normatívny charakter je nevyhnutné priamo v normatívnom texte uviesť podľa, ktorého právneho predpisu sa bude postupovať pri konaniach vo veci poplatkov začatých podľa zákona č. 511/1992 Zb. a neukončených do 31. decembra 2011.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. K čl. III v bode 22 (poznámky pod čiarou k odkazom 25ab a 25ac)

V poznámke pod čiarou k odkazu 25ab vložiť za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7" čiarku a tieto slová: „Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003".

V poznámke pod čiarou k odkazu 25ac vložiť za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7" čiarku a tieto slová: „Ú. v. EÚ L 315, 28.11.2003".

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. K čl. V

Čl. V sa vypúšťa.

Články VI a VII sa prečíslujú.

Navrhovanou úpravou obsiahnutou v čl. V, ktorým sa mení zákon č. 502/2001 Z. z., sa novelizuje iba poznámka pod čiarou k odkazu 12a a to vypustením odkazu na zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach. Nakoľko poznámky pod čiarou majú len informatívny charakter nie je potrebné iba z tohto dôvodu novelizovať citovaný zákon a tým porušovať princíp stability právneho predpisu. Navyše v poznámke pod čiarou 12a sú právne predpisy uvádzané len príkladmo.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 449) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 449) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 449a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 262 z 10. októbra 2011. Výbor určil poslanca Tibora Tótha za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 10. októbra 2011

Jozef K o l l á r, v.r.

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1380

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: