Utorok, 28. máj 2024 | meniny má Viliam , zajtra Vilma
Deň Amnesty International
Predplatné
Utorok, 28. máj 2024 | meniny má Viliam , zajtra Vilma
Deň Amnesty International
TlačPoštaZväčšiZmenši

125/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 28.4. 2011, 17:38

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov + link na pozmeňujúce návrhy

Všeobecná časť

Návrh novely vysokoškolského zákona vyplýva z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý na svojom zasadnutí dňa 26.5.2010 rozhodol, že § 55 ods. 7 v tretej a štvrtej vete a §89 ods. 5 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je SR viazaná.

Osobitná časť

K bodu 1:

Ruší sa v súlade s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky ustanovenie, ktorým sa určuje počet prijímaných študentov na externé štúdium.

K bodu 2:

Ruší sa v súlade s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky ustanovenie, na základe ktorého časť externých študentov platila školné a časť externých študentov vysokej školy školné neplatila.

K bodu 3:

Stanovuje sa účinnosť navrhovaného zákona. 

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 181)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 15. decembra 2010 č. 260 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a súčasne určila lehoty na jeho prerokovanie.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

II.

Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

III.

K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 181) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v prijatom uznesení č. 125 z 25. januára 2011 a

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport v prijatom uznesení č. 46 z 19. januára 2011

zhodne odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, ktoré sú uvedené v IV. časti tejto spoločnej správy.

IV.

Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pred 1. bod sa vkladajú nové 1. až 3. bod, ktoré znejú:

„1. V § 43 ods. 1 posledná veta znie:

„Ostatní študenti môžu štúdiom na vojenských vysokých školách získať vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa; na náklady spojené s vysokoškolským vzdelávaním týchto študentov prispieva ministerstvo na základe dohody s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany")."

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zodpovedá v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov za riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky a výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na zabezpečenie plnenia týchto úloh a na realizáciu úloh bezpečnostnej a obrannej politiky štátu je treba systematicky a pravidelne pripravovať civilných odborníkov v oblasti obrany a bezpečnosti, a to získaním vysokoškolského vzdelania druhého a tretieho stupňa na vojenskej vysokej škole.

V nadväznosti na uvedené sa rieši forma prispievania na uhrádzanie nákladov na štúdium civilných študentov na vojenskej vysokej škole analogicky, ako je táto forma upravená pre policajné vysoké školy.

2. V § 43 ods. 5 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany").

Legislatívno-technická úprava. Legislatívna skratka je zavedená v § 43 ods. 1.

3. V § 43 ods. 15 sa vypúšťajú slová „§ 54 ods. 18,"."

Doterajšie 1. až 3. bod sa označujú ako 4. až 6. bod.

Touto úpravou sa umožňuje, aby aj vojenská vysoká škola poskytovala štipendium pre študentov v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štúdia za podmienok a v rozsahu ako na iných vysokých školách.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť

Vypúšťa sa bod 1.

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.

Predmetné ustanovenia sa k 14. 2. 2011 stanú neplatnými, čím sa automaticky vypustia pred navrhovanou účinnosťou poslaneckého návrhu zákona. S ohľadom na legislatívny proces nevidíme možnosť skoršej účinnosti poslaneckého návrhu zákona.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

Bod 2 znie:

„2. V § 16a ods. 6 sa slová „§ 89 ods. 8" nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 7"."

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

Za bod 2 sa vkladajú nové body 3 až 9, ktoré znejú:

„3. V § 43 ods. 5 sa vypúšťa písmeno s).

4. V § 43 ods. 15 sa vypúšťajú slová „§ 92 ods. 4 druhá veta,".

5. V § 89 sa doterajšie odseky 6 až 12 označujú ako odseky 5 až 11.

6. V § 91 ods. 4 sa slová „§ 89 ods. 3 až 12" nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 3 až 11".

7. V § 92 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Rektor verejnej vysokej školy určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné; ak ide o študijné programy zabezpečované fakultou, rektor verejnej vysokej školy určuje ročné školné pre tieto študijné programy na návrh dekana fakulty. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. Ročné školné v študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok základu podľa odseku 1. Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť sumu maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný akademický rok ustanovuje ministerstvo opatrením. Maximálne ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia je odvodené od dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (§ 89 ods. 4).

(4) Študent verejnej vysokej školy v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu vznikne povinnosť uhradiť ročné školné podľa odseku 5 alebo odseku 6. Študent verejnej vysokej školy v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.".

8. V § 98 ods. 4 sa slová „§ 89 ods. 2 a 8" nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 2 a 7".

9. Za § 113ac sa vkladá § 113aca, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠113aca

Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 15. marca 2011

Študent verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, ktorý bol prijatý na bezplatný študijný program v externej forme štúdia podľa doterajších predpisov, dokončí toto štúdium bezplatne; to neplatí, ak mu počas štúdia vznikne povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 alebo ods. 6."."

K bodom 3 a 4

Vzhľadom na výslovne ustanovenú povinnosť všetkých študentov v externej forme štúdia sa vypúšťajú obsolentné ustanovenia vo vzťahu k vojenským vysokým školám.

K bodu 5

Vzhľadom na to, že § 89 ods. 5 stratí 14. 2. 2011 platnosť (a po tomto dátume ho nie je možné vypustiť), navrhuje sa prečíslovanie ostatných odsekov, čím sa dosiahne správnosť vnútorných odkazov, ktoré materiál neupravuje.

K bodu 6

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 7

Spresňuje sa postup pri určovaní maximálneho ročného školného pre dennú formu štúdia aj pre externú formu štúdia. Zároveň sa výslovne upravuje povinnosť hradiť školné pre študentov v externej forme štúdia.

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 9

V súvislosti s princípom právnej istoty sa študentom prijatým na študijné programy v externej forme štúdia, ktoré vysoké školy určili ako bezplatné umožňuje dokončiť štúdium za podmienok, za ktorých boli na štúdium prijatí.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

Doterajší 3. bod sa označuje ako čl. II, ktorý znie:

„Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2011.".

V súlade s platnými legislatívnymi pravidlami sa v novele zákona účinnosť upravuje v samostatnom článku. Zmena účinnosti sa navrhuje v nadväznosti na priebeh legislatívneho procesu v záujme zachovania lehôt ústavných činiteľov a potrebnej legisvakačnej lehoty.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať

o návrhoch uvedených v bodoch 1 až 5 spoločne a tieto schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 181) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 181) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 31. januára 2011 č. 52.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Miroslava Beblavého, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ho poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava január 2011

Dušan Čaplovič v. r.

predseda

Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  

 

Pozmeňujúce návrhy nájdete TU 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1372
PoUtStŠtPiSoNe
: