TlačPoštaZväčšiZmenši

Začínajú sa veľké výberové konania na justičných čakateľov

10.2. 2020, 17:18 |  najpravo.sk

Lenka Praženková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 453/2019 Z. z. o justičných čakateľoch vyhlásila výberové konanie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radca - justičný čakateľ, ktoré sú určené v obvode:

 • Krajského súdu v Bratislave,
 • Krajského súdu v Trnave,
 • Krajského súdu v Nitre,
 • Krajského súdu v Trenčíne,
 • Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • Krajského súdu v Žiline,
 • Krajského súdu v Košiciach,
 • Krajského súdu v Prešove.

I. Okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní:

Výberového konania sa v zmysle § 149b ods. 1 zákona o sudcoch môže zúčastniť ten, kto spĺňa predpoklady podľa § 149 ods. 1 písm. a) b) a ods. 2 zákona o sudcoch a podá žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu justičného čakateľa spolu s požadovanými prílohami v určenej lehote. Predpoklady podľa § 149 ods. 1 písm. a) b) zákona o sudcoch:

- spĺňa predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) a f) a ods. 2 zákona o sudcoch (získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo; má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu; je bezúhonný; má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného v ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona o sudcoch alebo občana, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora),

- vykonával právnickú prax aspoň tri roky.

V súlade s § 149 ods. 2 zákona o sudcoch do funkcie justičného čakateľa nemožno prijať toho, kto už zložil justičnú skúšku, advokátsku skúšku alebo notársku skúšku; bol odvolaný z funkcie justičného čakateľa alebo právneho čakateľa prokuratúry pre nezloženie opravnej odbornej justičnej skúšky; komu skončil štátnozamestnanecký pomer na základe zákona uplynutím dočasnej štátnej služby z dôvodov podľa § 149m zákona o sudcoch alebo komu z týchto dôvodov uplynulo jeho dočasné preloženie; kto ako vyšší súdny úradník neprospel pri ďalšej opravnej odbornej justičnej skúške.

II. Počet voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radca - justičný čakateľ, ktoré sa obsadzujú týmto výberovým konaním je určený ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky listom č. 2826/2020/42-2196 z 15. januára 2020, nasledovne pre obvod:

 • Krajského súdu v Bratislave: 16 miest justičných čakateľov
 • Krajského súdu v Trnave: 10 miest justičných čakateľov
 • Krajského súdu v Trenčíne: 9 miest justičných čakateľov
 • Krajského súdu v Nitre: 10 miest justičných čakateľov
 • Krajského súdu v Žiline: 10 miest justičných čakateľov
 • Krajského súdu v Banskej Bystrici: 13 miest justičných čakateľov
 • Krajského súdu v Prešove: 11 miest justičných čakateľov
 • Krajského súdu v Košiciach: 15 miest justičných čakateľov

III. Druh štátnej služby

Justičný čakateľ bude vykonávať štátnu službu v dočasnej štátnej službe.

IV. Odbor štátnej služby

2.06 - Justícia.

V. Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta

Počas odbornej prípravy justičný čakateľ najmä pripravuje rozhodnutia pre sudcu, zúčastňuje sa na pojednávaniach, vypracúva právne rozbory pre sudcu a je povinný zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít. Počas odbornej prípravy sa justičný čakateľ podieľa na výkone súdnictva tým, že pod vedením zákonného sudcu vykonáva úkony na pojednávaní okrem otvorenia pojednávania a vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej.

Špecializované činnosti pri vykonávaní štátnych záležitostí v pôsobnosti krajského súdu spočívajúce najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vyhodnocovaní výsledkov a rozhodovaní, a vykonávanie činnosti v oblasti riadenia, koordinovania a usmerňovania aktivít na úrovni kraja.

VI. Zoznam predkladaných dokladov:

Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania na funkciu justičného čakateľa sú:

 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • písomné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo členmi výberovej komisie (aj negatívne vyhlásenie),
 • úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o právnickej praxi,
 • súhlas s obstaraním odpisu registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu registra trestov,
 • doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčená kópia,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu justičného čakateľa,
 • označenie cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí prekladu,
 • kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa.

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3 ods. 1 vyhlášky, vyzve ho predseda súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie, na ich doplnenie v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy s poučením, že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.

VII. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

Výberovým konaním na funkciu justičného čakateľa sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzača o funkciu justičného čakateľa a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie sudcu, na výkon ktorej sa justičný čakateľ pripravuje. Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie.

Výberové konanie pozostáva z:

1. písomnej časti, ktorú tvorí:

a) písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva;

b) písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka, pričom pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v tlačenej podobe;

2. ústnej časti, ktorá pozostáva z:

a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie justičného čakateľa a sudcu,

b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.

VIII. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 26. februára 2020 vrátane, na adresu pre obvod:

Krajského súdu v Bratislave: Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

813 66 Bratislava

Emailová adresa: ksba@justice.sk

Kontaktná osoba za služobný úrad: Mgr. Martina Kubinová

Krajského súdu v Trnave: Krajský súd v Trnave

Vajanského 2/A

918 70 Trnava

Emailová adresa: jan.chlapecka@justice.sk

Kontaktná osoba za služobný úrad: Mgr. Ján Chlapečka

Krajského súdu v Nitre: Krajský súd v Nitre

Štúrova 9

950 48 Nitra

Emailová adresa: KSNRosobnyurad@justice.sk

Kontaktná osoba za služobný úrad: Mgr. Jana Solčanská

Krajského súdu v Trenčíne: Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28

911 50 Trenčín

Emailová adresa: eva.podhorova@justice.sk, zuzana.ladecka@justice.sk

Kontaktná osoba za služobný úrad: JUDr. Eva Podhorová, Zuzana Ladecká

Krajského súdu v Banskej Bystrici: Krajský súd v Banskej Bystrici

Skuteckého 7

974 87 Banská Bystrica

Emailová adresa: podatelnaKSBB@justice.sk

Kontaktná osoba za služobný úrad: Mgr. Jarmila Sobocká

Krajského súdu v Žiline: Krajský súd v Žiline

Orolská 3

010 01 Žilina

Emailová adresa: gabriela.slanickova@justice.sk

veronika.guzikova@justice.sk

Kontaktná osoba za služobný úrad: Mgr. Gabriela Slaničková, Veronika Gužíková

Krajského súdu v Košiciach: Krajský súd v Košiciach

Štúrova 29

041 51 Košice

Emailová adresa: podatelnaKSKE@justice.sk

Kontaktná osoba za služobný úrad: Janka Volkaiová

Krajského súdu v Prešove: Krajský súd v Prešove

Hlavná 22

080 01 Prešov

Emailová adresa: podatelnaKSPO@justice.sk

Kontaktná osoba za služobný úrad: Ing. Monika Šarišská

alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručiť aj osobne do podateľne krajského súdu, pre obvod ktorého sa uchádzač do výberového konania prihlasuje. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak sa v posledný deň tejto lehoty podá žiadosť na poštovú prepravu. Obálku je potrebné označiť „VK JČ – neotvárať“.

IX. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Výberové konanie pre obvod každého krajského súdu sa začne 16. apríla 2020 o 09:00 hod. písomnou časťou pozostávajúcou z písomného testu a písomného prekladu z cudzieho jazyka. Následne bude pokračovať v ten istý deň ústnou časťou, ktorej sa zúčastnia uchádzači o funkciu justičného čakateľa, ktorí získali z písomného testu aspoň 24 bodov a zároveň z prekladu z cudzieho jazyka aspoň 12 bodov.

Miesto uskutočnenia výberového konania pre obvod:

Krajského súdu v Bratislave: Krajský súd v Bratislave,

Záhradnícka 10,

813 66 Bratislava,

miestnosť č. 191, I. poschodie.

Krajského súdu v Trnave: Krajský súd v Trnave,

Vajanského 2/A,

918 70 Trnava,

miestnosť č. 205, 1. poschodie.

Krajského súdu v Nitre: Krajský súd v Nitre,

Štúrova 9,

950 48 Nitra,

miestnosť č. 225, II. poschodie,

Krajského súdu v Trenčíne: Krajský súd v Trenčíne,

Námestie sv. Anny 28,

911 50 Trenčín,

miestnosť č. 316, II. poschodie.

Krajského súdu Krajský súd v Banskej Bystrici,

v Banskej Bystrici: Skuteckého 7,

974 87 Banská Bystrica,

miestnosť č. 204, 1. poschodie.

Krajského súdu v Žiline: Krajský súd v Žiline,

Orolská 3,

010 01 Žilina,

miestnosť, č. 408, 4. poschodie.

Krajského súdu v Košiciach: Krajský súd v Košiciach,

Štúrova 29,

041 51 Košice,

miestnosť č. 207, II. poschodie.

Krajského súdu v Prešove: Krajský súd v Prešove,

Hlavná 22,

080 01 Prešov,

miestnosť č. 206, II. poschodie.

Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje predseda príslušného krajského súdu.


 

Zdroj: justice.gov.sk
Ilustračné foto Krajského súdu v Banskej Bystrici: najprávo.sk

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 91
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Na najvyššom súde chyba takmer štvrtina sudcov a môže sa to ešte viac zhoršiťhttps://www.webnoviny.sk/na-najvyssom-sude-chyba-takmer-stvrtina-sudcov-a-moze-sa-to-este-viac-zhorsit/

Na Najvyššom súde Slovenskej republiky chýba takmer štvrtina z celkového počtu 80 sudcov.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: