TlačPoštaZväčšiZmenši

Z PERA ADVOKÁTA: Čo s tými našimi určovacími žalobami z čias O.s.p.?

12.5. 2019, 14:26 |  najpravo.sk

Napriek tomu, že Civilný sporový poriadok („CSP“) reguluje každodenný život civilných súdnych konaní už od 1. júla 2016, je plne pochopiteľné, že aj v súčasnosti stále prebiehajú spory (dokonca na prvej inštancii), ktoré boli iniciované určovacou žalobou ešte za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku („O.s.p.“).

 

 

Špecifický prístup intertemporality procesných noriem sa v porovnaní s hmotnoprávnymi normami vyznačuje princípom okamžitej aplikability (použiteľnosti) aj na súdne konania začaté podľa predchádzajúcich (už zrušených) právnych predpisov, ktorý je normatívne potvrdený v ustanovení § 470 ods. 1 CSP. Určitá anomália, kedy sa tento prirodzený princíp procesných noriem neaplikuje, je badateľná u Exekučného poriadku, čo so sebou prináša početné aplikačné problémy a komplikované procesné režimy.

Predmetný princíp okamžitej aplikability je doplnený komplementárnym princípom justifikácie účinkov procesných úkonov upravený v ustanovení § 470 ods. 2 CSP, čím sa justifikujú všetky procesné úkony strán sporu a súdu vykonaných za predchádzajúcej úpravy. Princíp ultraaktivity v rovine ustanovenia § 471 CSP nie je pre tento článok podstatným. Zámerom tohto prakticky tézovitého článku takisto nie je rozprava o dišputách sprevádzajúcich podstatu intertemporality, ale o polemikách vedených na súdnych konaniach, ktoré sú často vyvolané v rámci argumentačnej výmeny sporovej (žalovanej) strany vyvolanej buď účelovou, alebo aj úprimne mienenou procesnou obranou voči procesnej prípustnosti určovacej žaloby podanej za účinnosti O.s.p.

Ustanovenie § 80 písm. c) O.s.p. zakotvovalo všeobecný predpoklad určovacích žalôb, ktorým bol (je) právny záujem žalobcu, pričom tento musel (musí) byť naliehavý. Z tohto dôvodu štandardnou pasážou dobre pripravenej žaloby bolo riadne zdôvodnenie naliehavého právneho záujmu, nakoľko konštantná judikatúra pri neosvedčení naliehavého právneho záujmu viedla súdy k tomu, aby určovaciu žalobu zamietli bez jej vecného prejednania. Samozrejme, pri osvedčovaní naliehavého právneho záujmu je do určitej miery potrebné sa zaoberať aj vecnou stránkou sporu, pretože naliehavý právny záujem je nerozlučne prepojený s meritom sporu, a preto v praxi nebolo ojedinelým prípadom, kedy sa strany sporu (so súdom v epicentre) doťahovali na (ne)osvedčení naliehavého právneho záujmu ešte na niekoľkých pojednávaniach, s východiskom tohto záujmu vo vecných súvislostiach a rozhodujúcich skutočnostiach uplatňovaného nároku žalobcu.

Prevažná súdna prax v časoch O.s.p. procesne podradila žaloby na určenie právnej skutočnosti pod ustanovenie § 80 písm. c) O.s.p. a považovali sa za prípustné, ak žalobca preukázal naliehavý právny záujem na určení právnej skutočnosti. Zväčša išlo o žaloby na určenie existencie zmluvy a iného právneho úkonu, ich platnosť, neplatnosť a podobne. Súčasný sporový súdny kódex diferencuje žaloby na určenie, či tu právo je alebo nie je (§ 137 písm. c) CSP) a na určenie právnej skutočnosti (§ 137 písm. d) CSP), pričom žaloba na určenie právnej skutočnosti je prípustná výlučne v prípade, ak to vyplýva z osobitného predpisu. Ide napríklad o žaloby na určenie neplatnosti právneho úkonu o skončení pracovného pomeru (§ 77 ZP), žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 131 ObZ), akciovej spoločnosti (§ 183 ObZ), žaloba na určenie neplatnosti dražby (§ 21 ZoDD), žaloba na určenie neplatnosti výpovede z nájmu (§ 711 ods. 6 OZ) a odporovacie žaloby (§ 42a OZ).

Čo však s tými našimi žalobami podanými ešte za účinnosti O.s.p., ktoré požadujú určiť platnosť alebo neplatnosť zmluvy (prípadne iného právneho úkonu) bez podkladu v osobitnom predpise, a ktoré boli vedené úmorným preukazovaním naliehavého právneho záujmu na takomto určení, často vychádzajúceho zo značnej osobitosti daného prípadu, bez obdoby v inom už judikovanom súdnom spore? Najčastejším prostriedkom procesnej obrany žalovanej strany voči týmto typom žalôb je od 1. júla 2016 apel na súd, aby takúto žalobu zamietol pre jej procesnú neprípustnosť, nakoľko ide o žalobu na určenie právnej skutočnosti a podľa ustanovenia § 137 písm. d) CSP musí takáto žaloba vyplývať z osobitného predpisu.

Pravda, pri prvotnej úvahe vychádzajúc z princípu okamžitej aplikability by táto argumentácia procesnej obrany mala svoje rácio, avšak komplementárny princíp justifikácie účinkov procesných úkonov bráni privodeniu neprípustnej procesnej situácie, kedy by určovacie žaloby podané za účinnosti O.s.p. boli hromadne odmietané, pretože nová právna úprava kladie iné procesné podmienky prípustnosti. Spadali by sem aj žaloby, ktoré boli roky vedené za predchádzajúcej právnej úpravy, pričom naliehavý právny záujem považovali súdy za dostatočne preukázaný ešte v počiatkoch konania a na programe prejednania je už roky vecná stránka sporu, sprevádzaná početnými pojednávaniami a inými procesnými úkonmi súdu a sporových strán. Zároveň by nebol akceptovateľný ani stav, v rámci ktorého by sa rozhodovacia prax snažila ustáliť deliacu čiaru medzi tými vhodnými a tými nevhodnými žalobami na určenie právnej skutočnosti z dôb O.s.p. Jednak by s veľkou pravdepodobnosťou došlo k nežiaducemu relativizovaniu princípu upraveného v ustanovení § 470 ods. 2 CSP, nehovoriac o porušení základných práv na spravodlivý súdny proces.

Avšak tou najvhodnejšou a najrelevantnejšou autoritou pre sporových právnikov je vždy len Najvyšší súd SR, ktorý už svojim rozhodnutím z decembra 2018 potvrdil, že podmienky procesnej prípustnosti žalôb na určenie právnej skutočnosti podaných za účinnosti O.s.p., sa majú súdy posudzovať podľa ustanovení O.s.p.. Najvyšší súd SR neposkytol obsiahly výklad k danej problematike, ale postavil sa k tomu značne rezolútne.

Podľa Najvyššieho súdu SR: „V danom prípade predmetom konania bola žaloba žalobcu o určenie neplatnosti právnych úkonov uzavretých medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/, pričom žaloba bola podaná na okresný súd za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku. Konajúce súdy preto správne posudzovali podmienky procesnej prípustnosti takejto žaloby podľa Občianskeho súdneho poriadku (§ 470 ods. 2 veta prvá C. s. p.). V súlade s ustálenou judikatúrou najvyššieho súdu žalobcom podanú žalobu považovali za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c) O. s. p., podľa ktorého návrhom možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Podmienkou úspešnosti takejto žaloby je z procesnoprávneho hľadiska existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, ktorú skutočnosť je povinný tvrdiť a preukázať žalobca. Pokiaľ preto konajúce súdy posudzovali najskôr splnenie tejto procesnej podmienky žalobcom podanej žaloby, ich postup nemožno označiť za nesprávny, zjavne sa vymykajúci kogentnému procesnému ustanoveniu. Práve naopak, takýto procesný postup bol v súlade s citovaným ustanovením § 80 písm. c) O. s. p. Napokon, aj sám žalobca v žalobe uvádzal, že ide o návrh podľa tohto zákonného ustanovenia a aj tvrdil skutočnosti, ktorými odôvodňoval svoj naliehavý právny záujem na požadovanom určení. Okrem toho, súdna prax je jednotná aj v tom, že ak súd dospeje k záveru o nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení a žalobu z tohto dôvodu zamietne, nezaoberá sa žalobou vo veci samej. Ak preto súd prvej inštancie zamietol žalobu pre nedostatok naliehavého právneho záujmu a odvolací súd jeho rozhodnutie ako vecne správne potvrdil (správnosť tohto právneho názoru dovolateľ v dovolaní nenamietal), a následne sa nezaoberal opodstatnenosťou žaloby vo veci samej, nešlo o postup, ktorým by konajúce súdy porušili kogentné ustanovenie procesného predpisu. Dovolací súd dospel na základe uvedeného k záveru, že okresný a aj odvolací súd v danom prípade nepostupovali spôsobom, ktorý by znemožnil žalobcovi uskutočňovať jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces v zmysle § 420 písm. f) C. s. p. Dovolací súd teda nezistil existenciu vady v zmysle citovaného ustanovenia, ktorá by zakladala prípustnosť a súčasne aj dôvodnosť dovolania žalobcu.“

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 18. decembra 2018, sp. zn. 6Cdo/30/2018)

V danom prípade nešlo o dovolanie žalovanej strany, ale žalobcu, ktorému bola žaloba zamietnutá z dôvodu, že sa okresný súd nestotožnil s argumentáciou žalobcu o preukázaní naliehavého právneho záujmu, čo následne potvrdil aj krajský súd. Žalobca sa pokúsil o argumentačný obrat cez ustanovenie § 137 písm. d) CSP v spojení so Zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Ako však už bolo vyššie citované odôvodnenie, Najvyšší súd SR potvrdil skúmanie procesnej prípustnosti žaloby výlučne podľa O.s.p., sekundárne odmietol aj prípadný nárok žalobcu na podanie takej žaloby podľa žalobcom namietaného ustanovenia Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Autor:

JUDr. Pavol Szabó, LL.M.
advokát

GHS Legal, s.r.o.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava | Kodaňská 558/25, 101 00 Praha
office +421 2 20728150 |mobile +421 903 583 116| e-mail: szabo@ghslegal.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 106
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: