TlačPoštaZväčšiZmenši

Úroky z omeškania od 1. februára 2013

10.2. 2013, 17:20 |  najpravo.sk

Od 1. 2. 2013 došlo k zásadným zmenám v oblasti výpočtu úrokov z omeškania, ktoré sa dotknú každého, kto si voči svojim dlžníkom bude uplatňovať svoje dlžné pohľadávky, a to nielen v obchodných záväzkových vzťahoch, ale aj vo vzťahoch občianskoprávnych vrátane vzťahov zo spotrebiteľských zmlúv. Zmeny sa dotýkajú určenia sadzieb úrokov z omeškania, teda ich výšky. Kým do 31. 1. 2013 boli sadzby zákonných úrokov z omeškania jednotné, od 1. 2. 2013 dochádza znovu k stanoveniu odlišných sadzieb pre obchodné a pre občianske právne vzťahy (obdobná dualistická úprava bola účinná do 14. 1. 2009).

Výška úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch vrátane vzťahov zo spotrebiteľských zmlúv

Výšku úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch určuje Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z. vo svojom § 3. Do 31. 1. 2013 bola výška týchto úrokov 8 % + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ďalej aj ECB) platná k prvému dňu omeškania dlžníka so zaplatením sumy (t. j. deň po dni splatnosti dlžnej sumy).

Príklad: Splatnosť pohľadávky bola 9. 1. 2013, dlžník nezaplatil pohľadávku v lehote splatnosti a dostal sa do omeškania dňa 10. 1. 2013. Veriteľ si mohol od 10. 1. 2013 uplatniť voči dlžníkovi úroky z omeškania vo výške 8,75 % ročne z dlžnej sumy od 10. 1. 2013 až do zaplatenia. Výška sadzby = 8 percentuálnych bodov + 0,75 % základná úroková sadzba ECB = 8,75 %.

Ak záväzkový vzťah vznikol po 1. 2. 2013, teda zmluva z ktorej vyplývala pre dlžníka povinnosť platiť pohľadávku bola uzavretá po 1. 2. 2013 a v tomto vzťahu sa dostal, resp. dostane dlžník do omeškania, napr. 1. 4. 2013, veriteľ si môže od dlžníka nárokovať úroky z omeškania v sadzbe 5 percentuálnych bodov + základná úroková sadzba ECB. Pri predpoklade, že by základná úroková sadzba ECB bola aj 1. 4. 2013 vo výške 0,75 %, veriteľ má právo na úroky z omeškania od prvého dňa omeškania vo výške 5,75 % ročne až do zaplatenia, resp. počas celej doby omeškania.

Zmena teda prináša zníženie sadzby o 3 percentuálne body v prospech dlžníka, vo väčšine prípadov v pozícii spotrebiteľa.

Pozor:

 • Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. 2. 2013 a k omeškaniu dôjde po 1. 2. 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných ku dňu 31. 1. 2013 (8,75%) aj za dobu omeškania po 31. 1. 2013.
 • Výška úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch určená nariadením vlády je koncipovaná ako najvyššia prípustná výška, veriteľ si teda môže uplatňovať menej, nie však viac.
 • V občianskoprávnych vzťahoch sa (na rozdiel od obchodných záväzkových vzťahov) zmluvne nedá dojednať iná výška úrokov než zákonná.
 • Výška úrokov z omeškania platná k prvému dňu omeškania platí počas celej doby omeškania, čiže prípadné následné zmeny základnej úrokovej sadzby ECB po vzniku omeškania na výšku úrokov z omeškania nemajú vplyv.

Príklad: Zmluva so spotrebiteľom bola uzavretá dňa 30. 9. 2012. Spotrebiteľ sa dostal do omeškania s platením dňa 8. 2. 2013, keďže nedodržal splatnosť faktúry k 7. 2. 2013. Od 8. 2. 2013 si môže veriteľ od spotrebiteľa nárokovať dlžnú sumu spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % z dlžnej sumy ročne až do zaplatenia, resp. počas celej doby omeškania.

Resumé občianskoprávnych úrokov z omeškania

 • Pri omeškaní v záväzkových vzťahoch (uzavretých zmluvách), ktoré vznikli pred 1. 2. 2013 sa výška riadi podľa prepisov účinných k 31. 1. 2013 aj za dobu omeškania po 31. 1. 2013.
 • Rozhodnou skutočnosťou pre určenie právnej úpravy je deň vzniku záväzkového vzťahu, bez ohľadu na to, či omeškania nastalo pred alebo po účinnosti Nariadenia vlády SR č. 20/2013 Z. z.
 • Ak došlo k omeškaniu v záväzkových vzťahoch, ktoré vznikli po 1. 2. 2013 (teda, ak došlo k „podpísaniu zmluvy" po 1. 2. 2013), platí znížená výška 5 % + základná úroková sadzba ECB pri písaní tohto článku 0,75 % – výška úrokov z omeškania je 5,75 % z dlžnej sumy ročne počas celej doby omeškania).

Relevantné dokumenty:

Nariadenie vlády č. 20/2013 Z. z.

Dôvodová správa k Nariadeniu vlády č. 20/2013 Z. z.

 

Úroky z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch

Dňa 1. 2. 2013 nadobudli účinnosť dva právne predpisy upravujúce výšku úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch a to:

 • Zákon č. 9/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka (úplne nové vykonávacie nariadenie k Obchodnému zákonníku).

V prvom rade treba uviesť, že ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. 2. 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov občianskeho práva účinných k 31. 1. 2013 aj za dobu omeškania po 31. 1. 2013. Pri zmluvách uzavretých do 31. 1. 2013 (vrátane) sa teda pri omeškaní vzniknutom po 1. 2. 2013 (vrátane) aplikuje Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. účinné k 31. 1. 2013, to znamená, že zákonný maximálny úrok z omeškania (teda, ak nebol v zmluve dojednaný odlišne, keďže pre oblasť obchodných záväzkových vzťahov má prioritu tzv. poctivé zmluvné dojednanie), bude 8 percentuálnych bodov + základná úroková sadzba ECB.

Príklad: Kúpna zmluva medzi podnikateľmi bola uzavretá 1. 12. 2012 a neobsahovala osobitné dojednanie o úrokoch z omeškania. Splatnosť kúpnej ceny bola 7. 2. 2013. K omeškaniu so zaplatením kúpnej ceny došlo 8. 2. 2013. Veriteľ si môže nárokovať od dlžníka dlžnú sumu spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne od 8. 2. 2013 do zaplatenia kúpnej ceny.

Ak záväzkový vzťah vznikol po 1. 2. 2013 a v tomto vzťahu došlo k omeškaniu dlžníka, veriteľ má možnosť voľby, a teda od dlžníka si môže nárokovať buď:

 1. fixné úroky z omeškania alebo
 2. variabilné úroky z omeškania.

Fixné úroky z omeškania

Sadzba fixných úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe ECB k prvému dňu omeškania + 9 percentuálnych bodov (v súčasnosti teda 9,75 %). Takto určená sadzba platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Teda zmena základnej úrokovej sadzby ECB po vzniku omeškania, nemá na výšku úrokov z omeškania vplyv (z tohto dôvodu sa táto sadzba úrokov z omeškania nazýva fixná).

Príklad: Kúpna zmluva medzi podnikateľmi bola uzavretá 10. 2. 2013 a neobsahovala osobitné dojednanie o úrokoch z omeškania. Splatnosť kúpnej ceny bola 28. 2. 2013. K omeškaniu so zaplatením kúpnej ceny došlo 1. 3. 2013. Veriteľ si zvolil nárok na fixné úroky z omeškania od dlžníka. Veriteľ si môže nárokovať od dlžníka dlžnú sumu spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,75 % ročne od 1. 3. 2013 počas celej doby omeškania, t. j. až do úplného zaplatenia. Ani pri čiastočnom plnení nedochádza k zmene sadzby úrokov z omeškania vo vzťahu k nesplatenému zostatku dlžnej sumy.

Variabilné úroky z omeškania

Veriteľ si môže namiesto fixných úrokov z omeškania nárokovať od dlžníka tzv. variabilné úroky z omeškania, teda môže od dlžníka žiadať úroky z omeškania v sadzbe základnej úrokovej sadzby ECB platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka + 8 percentuálnych bodov. Ak by si veriteľ uplatnil variabilné úroky z omeškania, tak tento spôsob určenia úrokov (pozor, nie sadzba určená pri vzniku omeškania, ale spôsob výpočtu sadzby), platí počas celej doby omeškania.

Variabilné úroky z omeškania znamenajú, že výška úrokov z omeškania sa môže meniť v závislosti od zmien základnej úrokovej sadzby ECB platných k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, teda k 1. 1. a k 1. 7..

Príklad z dôvodovej správy: Použitím slov „k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania" chce predkladateľ vyjadriť pre potreby konkrétneho prípadu omeškania, že má ísť o situáciu, kedy sa na omeškanie aplikuje nová právna úprava (viď prechodné ustanovenie) a k omeškaniu došlo 3.3.2013 a trvalo až do 31.1.2014 tak, že za prvú periódu omeškania v trvaní od 3.3.2013 do 30.6.2013 sa sadzba úrokov z omeškania odvodí ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k 1.1.2013 zvýšená o osem percentuálnych bodov (t.j. 8,75% p. a.). Pre všetky ďalšie nasledujúce periódy omeškania, t.j. od 1.7.2013 do 31.12.2013 a od 1.1.2014 do 31.1.2014, bude do vzorca dosadená základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná pre druhú periódu k 1.7.2013 a pre tretiu periódu k 1.1.2014. Pojem „príslušný kalendárny polrok" sa teda viaže (v závislosti od konečnej doby omeškania) k tomu polroku, ktorý je rozhodný pre jednotlivé periódy vždy dňom 1.1. alebo 1.7. daného kalendárneho roka, v ktorom omeškanie vzniklo alebo trvá.

Pozor:

 • Ak si podnikateľ zvolí uplatnenie jedného režimu (napr. variabilnú sadzbu úrokov z omeškania), nemá následne možnosť zmeny na druhý režim (fixnú sadzbu z úrokov z omeškania). Voľba jedného režimu teda vylučuje uplatnenie druhého. Kombinácie napríklad pre rôzne časové úseky omeškania so splnením jedného záväzku sú zakázané.
 • Variabilné úroky z omeškania prinášajú pre veriteľa väčšie riziko, lebo počas omeškania dlžníka môže dôjsť aj k zníženiu základnej úrokovej sadzby ECB. Uplatnenie fixných úrokov z omeškania je teda istejšie a pohodlnejšie.
 • Pri variabilných úrokoch z omeškania nie je prípustné voliť spomedzi sadzieb platných pre jednotlivé polročné intervaly s tým, že na určenie konečnej sumy úrokov z omeškania sa použije len tá najvyššia sadzba.

Relevantné dokumenty:

Zákon č. 9/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka

Dôvodová správa k Nariadeniu vlády č. 21/2013 Z. z. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2542
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: