TlačPoštaZväčšiZmenši

Upomínacie konanie sa úspešne rozbieha. Kde sa robia najčastejšie chyby?

2.4. 2017, 13:25 |  najpravo.sk

DOPLNENÉ DŇA 18. 4. 2017

Od 1. februára 2017 sa do života dostala plnohodnotná elektronická alternatíva k existujúcemu režimu platobného rozkazu. V tento deň totiž nadobudol účinnosť zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní.

„Zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze. Právna úprava zavedie do praxe plnohodnotnú elektronickú alternatívu k existujúcemu režimu platobného rozkazu.“ uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR po schválení predpisu.

„Zákon je na pohľad jednoduchá, no na realizáciu náročná a svojím spôsobom zásadná právna norma. Jej prijatie spôsobí, že podnikatelia sa skôr dostanú k svojim pohľadávkam a zároveň súdy budú odľahčené od agendy platobných rozkazov, ktorú nestíhajú v primeraných lehotách vybaviť,“ uviedla pri prednesení návrhu poslancom ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.

K zrýchleniu celého procesu má prispieť aj sústredenie agendy elektronických platobných rozkazov pod jeden súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici.

Aké najčastejšie chyby robia žalobcovia pri podávaní návrhov a čoho sa majú vyvarovať? Zosumarizovali sme pre vás podstatné praktické informácie.

Nesprávny spôsob podania návrhu

Podľa § 4 ods. 1 prvá veta zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“), návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

Návrh sa teda môže podať výlučne na príslušnom elektronickom formulári ("Upomínacie konanie – návrh na vydanie platobného rozkazu Okresnému súdu Banská Bystrica"), ktorý sa nachádza na portáli e-žaloby a slovensko.sk až po prihlásení. Nepostačuje vypísať návrh v PDF formáte, autorizovať ho a poslať súdu či už e-mailom, alebo ako súčasť formulára „všeobecné podanie“.

Ak návrh nebol podaný spôsobom podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona, tak nie je prípustný, čo zakladá dôvod pre jeho odmietnutie.

Návrh autorizovaný advokátom občianskym preukazom

Podľa § 4 ods. 1 druhej vety zákona o upomínacom konaní, návrh musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.

Návrh musí byť autorizovaný (podpísaný ZEPom) žalobcom, ktorý ak má zástupcu tak jeho zástupcom. Ak je zástupcom advokát, autorizáciu musí vykonať mandátnym certifikátom a nie občianskym preukazom s čipom.

Pokiaľ návrh na vydanie PR podá advokát, návrh musí byť autorizovaný podľa § 4 ods. 1 zákona o upomínacom konaní v spojení s § 23 ods. 1  zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a § 8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) mandátnym certifikátom, nakoľko tento je kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu (t.j.  aj zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii).

DOPLNENÉ DŇA 18. 4. 2017: Nakoľko došlo k posunu v rozhodovacej činnosti v tejto časti, Okresný súd Banská Bystrica bude akceptovať aj návrhy autorizované advokátovým občianskym preukazom (eID).

Dátová schránka advokáta aktivovaná na fyzickú osobu (identifikátor rodné číslo)

Najprv je potrebné upriamiť pozornosť na ustanovenie § 12 ods. 2 Zákona o e-Governmente, podľa ktorého každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení.

Podľa § 3 ods. 7 písm. b) zákona o upomínacom konaní, návrh nie je prípustný tiež, ak žalobca nemá aktivovanú elektronickú schránku a ak je zastúpený, tak jeho zástupca.

Žalobca, alebo jeho zástupca musí mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Ak je zástupcom advokát, musí mať aktivovanú elektronickú schránku pre jeho právne postavenie advokáta a nie elektronickú schránku pre jeho právne postavenie ako fyzickej osoby. Identifikátorom má byť IČO a nie rodné číslo advokáta, nakoľko podľa ustanovenie § 3 písmeno n) v bodoch 1) a 3) zákona o e-Governmente sa totiž prideľuje iný identifikátor fyzickej osobe a iný fyzickej osobe podnikateľovi. Fyzická osoba nepodnikateľ má identifikátor rodné číslo a pri podnikateľskej činnosti je jeho identifikátorom IČO.

Oneskorená úhrada súdneho poplatku (po 15 dňovej lehote)

Podľa § 11c ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ak poplatková povinnosť z návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní nie je splnená celkom do 15 dní od podania návrhu, na návrh sa neprihliada, o čom súd poplatníka upovedomí; ustanovenie § 10 sa nepoužije.

Ďalšou z najčastejších chýb je skutočnosť, že súdny poplatok nie je uhradený v lehote do 15 dní od podania návrhu (a vygenerovania platobného predpisu).

Len pre úplnosť podotýkame, že súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je 50% z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov. V upomínacom konaní sa neplatí ani poplatok za spracovanie hromadného podania (položka 20b sadzobníka) a ani súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisov podaní urobených elektronickými prostriedkami (položka 20a sadzobníka).

Aká je v súčasnosti zaťaženosť upomínacieho súdu v Banskej Bystrici?

V období od 1. februára 2017 do 29. marca 2017 obdržal upomínací súd celkovo 506 návrhov na vydanie platobného rozkazu a 100 návrhov bolo vo fáze čakania na zaplatenie súdneho poplatku. Ak sa pozastavujete pri pojme „čakajúci návrh“ opäť zdôrazňujeme, že ak poplatková povinnosť z návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní nie je splnená celkom do 15 dní od podania návrhu, na návrh sa neprihliada. To znamená, že takémuto návrhu nie je pridelená ani spisová značka a po uplynutí lehoty sa v ňom ďalej nekoná.

Upomínací súd vo vyššie uvedenom časovom období vydal 207 platobných rozkazov, avšak zároveň 198 návrhov odmietol, čo je skoro pomer 1:1 medzi vydanými platobnými rozkazmi a odmietnutými návrhmi. Jedno konanie upomínací súd zastavil, štyri postúpil a proti 21 platobným rozkazom bol podaný odpor.

Ilustračné foto: najprávo.sk
Článok bol aktualizovaný 4.4.2017 o 6:19

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1778
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie pri nezosobášených rodičoch

Asistovaná reprodukcia je vysoko špecifickým prípadom splodenia dieťaťa, ktorý prirodzene vyžaduje odklon od všeobecných podmienok zapretia ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Dobromyseľnosť držiteľa

Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným; pri ...

CSP: Extenzívny výklad pojmu „postúpenie sporu“ v § 43 ods. 2 CSP

S ohľadom na skutočnosť, že k postúpeniu sporu (veci) môže dôjsť nielen za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 43 ods. 1 CSP, ale ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M. Kolíková vytvorila širokú pracovnú skupinu ku kolúznej väzbehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-vytvorila-siroku-pracovn/541357-clanok.html

Pracovnú skupinu tvoria zástupcovia Generálnej prokuratúry, Úradu špeciálnej prokuratúry, ...

Kolíková chce vysvetliť R. Rybníčkovi dôvody nového usporiadania súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-chce-vysvetlit-r-rybnicko/541309-clanok.html

Ministerka spravodlivosti tak reaguje na kritiku, že po prijatí novej súdnej mapy z nej Trenčín ...

Rybníček: Sídlo Najvyššieho správneho súdu SR chceme v Trenčínehttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-r-rybnicek-sidlo-najvyssie/541245-clanok.html

Pripomenul, že mu prekáža centralizmus a fakt, že v zákone o sídlach súdov v Slovenskej ...

Pokračuje vypočutie kandidátov na sudcov Najvyššieho správneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-pokracuje-vo-verejnom-vypo/541176-clanok.html

Do výberového konania sa mohol prihlásiť sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú ...

Mazák vyhlásil voľby na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, Schwarzovi sa mandát čoskoro skončíhttps://www.webnoviny.sk/mazak-vyhlasil-volby-na-sudcu-vseobecneho-sudu-europskej-unie-schwarzovi-sa-mandat-coskoro-skonci/

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu ...

Rezort školstva: Diskusie o novele vysokoškolského zákona prebiehajúhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-skolstva-diskusie-o-novele-vyso/541055-clanok.html

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona vznikla kontaktná skupina, ktorá je zložená zo ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 1/2021

Justičná revue 1/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: