Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Uberizácia právnych služieb

8.11. 2016, 18:09 |  Katarína Kesselová

Zdieľaná ekonomika priniesla do viacerých odvetví konkurentov s lacnejšími a efektívnejšími alternatívami. Tento trend sa začína dotýkať aj tých „najcechovejších“ povolaní, k akým patrí aj poskytovanie právnych služieb.

Výmena peer-to-peer s minimálnym zásahom zo strany prevádzkovateľa platformy, cez ktorú transakcia prebieha. Vyhýbanie sa regulácii,  neviazanosť profesnými štandardmi a previerkami kvalifikácie. To sú prívlastky, ktorými sa častuje poskytovanie služieb cez internet, či už ide o osobnú prepravu,  krátkodobé ubytovanie, či poskytovanie pôžičiek a kapitálu fyzickými osobami.

Prezentácia právnych služieb online

Virtuálne trhoviská spájajúce dopyt s ponukou sa v zahraničí objavujú aj na trhu právnych služieb. Niektoré webstránky umožňujú používateľovi kontaktovať za účelom zodpovedania otázky alebo vyhotovenia právneho dokumentu niektorého z právnikov, inzerujúcich svoje služby cez takýto portál . Advokát si pri registrácii volí odborné zameranie a uvedie ďalšie údaje ako napríklad dĺžka praxe. Používateľ zvoleného advokáta kontaktuje pomocou online formulára, aby sa dohodli na ďalších podmienkach. Niektoré stránky spájajú klientov s advokátmi, ktorí za právne služby účtujú svoje bežné sadzby,  iné vyžadujú, aby bola služba poskytnutá za fixný poplatok. Z odmeny za poskytnutie právnej služby si prevádzkovateľ stránky odčíta „poplatok za sprostredkovanie klienta“.

Uvedený biznis model by u nás pravdepodobne narazil na zásadu, že advokát nesmie poskytnúť inému advokátovi alebo inej osobe províziu za postúpenie klienta. Niektoré advokátske združenia svojim členom poskytujú usmernenia, za akých podmienok je prípustné, aby advokát po zaplatení účastníckeho poplatku, prezentoval svoje služby na takýchto webstránkach. (Ako príklad: www.legalserviceslink.com)

Alternatívne formy poskytovania právnej služby

Oslovovanie klientov online zavádzajú aj samotné právnické kancelárie. Napr. Fenwick & West LLP prostredníctvom stránky „Flex by Fenwick“ prijíma požiadavky na právne služby, ku ktorým potom vyberá najvhodnejších advokátov zo svojej databázy. Nejde pritom o spoločníkov kancelárie, ale o externých advokátov, ktorí prešli schvaľovacím konaním zo strany spoločnosti. Záujemca všeobecne zadefinuje svoju požiadavku a „Flex“ mu odporúča niekoľkých advokátov, ktorí prejavili záujem o riešenie jeho problému. Spomedzi nich si volí záujemca – klient. Kompenzácia externého advokáta je určená tak, že každému advokátovi je pri prijímaní do databázy určený odhadovaný ročný príjem (podľa počtu rokov praxe, odvetvia),  z ktorého sa proporčne vyčísli odmena podľa času stráveného poskytovaním právnej služby prostredníctvom Flex. Odmena, ktorú Flex vyberá od klienta, je určená inak, a to podľa toho, aký „účastnícky program“ si  klient zvolil. Flex má klientom zabezpečiť riešenie ich každodenných zadaní. S komplexnejšími transakciami sú odkázaní späť na interných advokátov Fenwick.

Urob si sám a neadvokáti na internete

Samostatnou skupinou sú platformy prevádzkované neprávnickými spoločnosťami. Príkladom je Rocket lawyer zameraný na jednotlivcov a malých podnikateľov. Stránka umožňuje výber a  úpravu pripravených vzorov právnych dokumentov, prípadnú následnú kontrolu vyplneného dokumentu zo strany advokáta. Ak užívateľ potrebuje ďalšiu asistenciu, môže sa prostredníctvom stránky spojiť s niektorým z 10 000 advokátov „na zavolanie“, ktorí so stránkou spolupracujú. Cenu právnej služby takejto ďalšej konzultácie dohodne advokát a zástupca Rocket lawyer.

Väčšina profesných združení advokátov vníma podobné platformy ako ohrozenie a poskytovateľov internetových svojpomocných webstránok považuje za neoprávnených poskytovateľov právnych služieb. Konanie advokátov, ktorí na marketing využívajú takéto portály, etické normy hodnotia ako nežiaducu prezentáciu advokátskeho povolania.

O to prekvapivejšie vyznelo ohlásenie spolupráce medzi americkou advokátskou komorou (ABA) a Rocket lawyer v roku 2014. Hlavným mottom spoločného vyhlásenia bolo „hľadanie inovatívnych riešení na paradoxný problém -- malí podnikatelia s ťažkosťami hľadajú dostupné právne služby, pričom advokáti by privítali rozšírenie možností ich profesného uplatnenia“. Pilotný program spolupráce pod záštitou ABA, zameraný na malých podnikateľov v troch štátoch, mal priniesť profesionálne a etické poskytovanie služieb. Za necelých 5 dolárov mohol používateľ prostredníctvom portálu položiť otázku niektorému zo zapojených advokátov. Ak mal záujem o prehĺbenie spolupráce, dohodol sa na podmienkach priamo s advokátom. Spoluprácu na pilotnom projekte ABA po dvoch rokov ukončila pod tlakom zo strany lokálnych advokátskych združení.

Právna služba ako komodita

Richard Susskind v knihe Tomorrow’s Lawyers, píše, že iba časť právnych služieb, ktoré advokát vo svojej praxi poskytuje je jedinečná, šitá na mieru osobitým okolnostiam. Časť je štandardizovaná, pričom je bežné, že advokát pri spisovaní napr. pracovnej zmluvy nezačína s prázdnou stránkou, ale so vzorom alebo s už v minulosti vytvorenou inou pracovnou zmluvou. Požiadavky na vypracovanie určitých právnych úkonov sa na seba ponášajú a štandardizácia pomáha advokátovi šetriť čas, keďže ani klient nemá záujem platiť za „znovuobjavovanie kolesa“. R. Susskind tvrdí, že ďalším krokom od štandardizácie je systematizácia, pod ktorou myslí zapojenie informačných technológií. Opäť na príklade pracovnej zmluvy vysvetľuje automatizáciu tvorby dokumentov. Ide o techniku, ktorá od užívateľa vyžaduje zodpovedanie, resp. vyplnenie určitých otázok (napr. meno zamestnanca, deň nástupu do práce, mzda a pod.) a po vyplnení formulára používateľ získa relatívne uhladenú pracovnú zmluvu. 

R. Susskind predpovedá model poskytovania služby, v ktorom advokát poskytne klientovi vopred pripravené vzory, ale samotné vyplnenie už spomínanej pracovnej zmluvy bude zverené personálnemu oddeleniu samotného klienta. Podľa autorovej vízie sa spisovanie listín o právnych úkonoch mení na komoditu, dostupnú prostredníctvom internetu širšiemu spektru záujemcov o právne služby, a to za cenu vopred známu a jednoznačnú (na rozdiel od odmeny hodinovej). Ako pozitívum vidí to, že k novým low cost službám budú mať prístup ľudia, ktorí by advokáta ani nikdy nevyhľadali a svoje problémy by riešili na kolene. Takýto latentný trh je podnikateľskou príležitosťou a pokusy o jeho využitie sa nevyhýbajú ani slovenskému internetu.

Zdroje:

  • Texas State Bar Ethics Opinion, No. 573 (July 2006)
  • Richard Susskind: Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future (Oxford University Press, 2013)
  • Monica Bay: Game Change: ABA Pilots With RocketLawyer (Law Technology News, 2014) International Bar Association:  ‘Times are a-changin’: disruptive innovation and the legal profession (2016)

Autor: Katarína Kesselová
Ilustračné foto: FreeImages.com/jwmpap


Najprávo.sk - najlepší právny poradca