Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

Trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy

Marcel Ružarovský • 17.11. 2019, 09:20

Výsledkom trestného konania (ako aj iného konania, napr. civilného, správneho) je rozhodnutie vo veci samej, ktorého forma a obsah závisí od zisteného skutkového stavu. Na riadne a úplné zistenie skutkového stavu súd a orgány činné v trestnom konaní vykonávajú dôkazy (ustanovenie § 119 ods. 2 Trestného poriadku). Náležité zistenie skutkového stavu je totiž predpokladom vydania zákonného rozhodnutia.

Trestný poriadok medzi dôkazné prostriedky zaraďuje aj výsluch svedka, pričom v mnohých veciach ide o zásadný, prípadne jediný, dôkazný prostriedok slúžiaci na zistenie skutkového stavu v trestnom konaní.

Každý svedok v trestnom konaní musí byť vždy poučený o tom, že je povinný vypovedať pravdu, nič nezamlčať, a o trestných následkoch krivej výpovede. Napriek zákonnej povinnosti svedka vypovedať pravdu a nič nezamlčať, v praxi sa možno stretnúť s jedincami, ktorí v postavení svedka túto povinnosť porušujú, teda o okolnostiach súvisiacich s trestným činom uvádzajú nepravdu, resp. vedome zamlčujú podstatné skutočnosti.

Aký následok a za akých okolností má takto podaná nepravdivá svedecká výpoveď?

Na účely tohto článku budeme pracovať so svedkom v trestnom konaní.

Trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy

Objekt

Objektívna stránka

Subjekt

Subjektívna stránka

Ako by mali teda orgány činné v trestnom konaní postupovať?

Záver[1] Napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 25. mája 2017, sp. zn. 5 Tdo 22/2017 alebo rozhodnutie Krajského súdu Žilina zo dňa 11. júna 2014, sp. zn. 2To/47/2014

[2] KLÁTIK, J.: Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach, In: MAŠĽANYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. s 468.

[3]RIZMAN, S.: Komentár k ustanoveniu § 346Trestníhozákoníka. In: Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2009, s. 2960.

[4] Napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 27. januára 2016, sp. zn. 3 Tdo 1374/2015: „Jestliže jako svědek je však slyšena osoba, která spáchala trestný čin, ohledně něhož podává svědectví, pak se tato osoba nepravdivou svědeckou výpovědí učiněnou po řádném poučení, včetně poučení o právu odepřít vypovídat, nedopouští jednání naplňujícího skutkovou podstatu přečinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 trestního zákoníku.“.

[5] R 25/1969

[6] Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 11. júna 2008, sp. zn. 8 Tdo 415/2008

[8] Uznesenie Krajského súdu Trenčín zo dňa 26. januára 2017, sp. zn. 3To/61/2016

[9] R 9/1985

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1074

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: