TlačPoštaZväčšiZmenši

SDEU k odmietnutiu vykonania európskeho zatykača

25.7. 2018, 18:51 |  najpravo.sk

Vykonanie európskeho zatykača nemožno odmietnuť z dôvodu, že rozhodnutím prokuratúry bolo trestné stíhanie zastavené, pokiaľ bola vyžiadaná osoba počas tohto stíhania vypočutá len ako svedok. Súdne orgány členských štátov sú povinné prijať rozhodnutie v súvislosti s každým európskym zatykačom, ktorý im je postúpený. Tak znie dnešný verdikt Súdneho dvora EÚ vo veci C-268/17 AY (Zatykač – svedok).

O čo išlo?

AY je maďarský štátny príslušník a predseda správnej rady maďarskej spoločnosti, proti ktorému bolo začaté v Chorvátsku trestné stíhanie. Je podozrivý, že súhlasil s vyplatením značnej sumy peňazí významnému chorvátskemu vysokému funkcionárovi za dosiahnutie uzatvorenia dohody medzi maďarskou spoločnosťou a chorvátskou vládou.

Potom, ako v Chorvátsku začalo proti AY trestné stíhanie zo spáchania trestného činu podplácania, chorvátske orgány opakovane požiadali (po prvýkrát 10. júna 2011) príslušné maďarské orgány o poskytnutie medzinárodnej právnej pomoci prostredníctvom výsluchu AY ako podozrivého a doručenia predvolania na výsluch. Hoci maďarské orgány týmto žiadostiam nevyhoveli, začali trestné stíhanie s cieľom overiť, či nedošlo k spáchaniu trestného činu ohrozujúceho čestnosť výkonu verejnej moci vo forme podplácania na medzinárodnej úrovni v zmysle maďarského trestného zákonníka. Toto trestné stíhanie maďarský ústredný vyšetrovací úrad rozhodnutím z 20. januára 2012 zastavil z dôvodu, že spáchané činy nepredstavujú trestný čin. Toto trestné stíhanie maďarských orgánov sa však nezačalo proti AY ako podozrivému, ale výlučne v súvislosti s údajným trestným činom, pričom bol AY v tejto súvislosti vypočutý len ako svedok.

Dňa 1. októbra 2013, po pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii, vydali chorvátske orgány na AY európsky zatykač. Vykonanie tohto zatykača však maďarské súdne orgány odmietli z dôvodu, že v Maďarsku už bolo ukončené trestné konanie týkajúce sa tých istých činov, ako sú činy, na ktorých bol založený európsky zatykač.

Županijski sud u Zagrebu (Župný súd Záhreb, Chorvátsko), na ktorom sa vedie trestné konanie proti AY, vydal 15. decembra 2015 na AY nový európsky zatykač. Maďarské orgány odmietli v súvislosti s týmto zatykačom prijať formálne rozhodnutie z dôvodu, že v Maďarsku neexistujú právne prostriedky, ktoré by umožňovali zatknutie AY alebo začatie nového konania o vykonaní zatykača.

Za týchto podmienok sa chorvátsky súd Súdneho dvora v podstate pýta, či rámcové rozhodnutie o európskom zatykači (Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34) umožňuje orgánom členského štátu nevykonať takýto zatykač z dôvodu, že v tomto štáte už bolo ukončené trestné konanie týkajúce sa tých istých činov, ako sú činy, na ktorých je založený európsky zatykač, a to aj keď osoba, na ktorú je zatykač vydaný, mala v rámci tohto konania iba postavenie svedka a nie podozrivého alebo obvineného. Chorvátsky súd chce takisto vedieť, či je vnútroštátny orgán povinný prijať rozhodnutie o každom európskom zatykači, ktorý mu je postúpený, a to tiež vtedy, keď už rozhodol o predošlom európskom zatykači na tú istú osobu v rámci toho istého trestného konania.

Vo svojich návrhoch zo 16. mája 2018 generálny advokát Szpunar Súdnemu dvoru navrhol, aby vyhlásil, že nemá právomoc odpovedať na otázky, ktoré s cieľom určiť, či vykonávajúci orgán môže odmietnuť vykonanie zatykača, položil súdny orgán, ktorý európsky zatykač vydal.

Súdny dvor napriek tomu vo svojom rozsudku z dnešného dňa na úvod konštatuje, že prípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania nespochybňuje okolnosť, že položené otázky sa týkajú povinností vykonávacieho súdneho orgánu, hoci vnútroštátny súd, ktorý tieto otázky položil, je súdny orgán vydávajúci európsky zatykač. Keďže totiž vydanie európskeho zatykača zasahuje do osobnej slobody vyžiadanej osoby a keďže zaručenie dodržania základných práv patrí podľa judikatúry Súdneho dvora predovšetkým do zodpovednosti vydávajúceho členského štátu, je potrebné, aby vydávajúci súdny orgán mal možnosť obrátiť sa na Súdny dvor s prejudiciálnym návrhom.

Súdny dvor ďalej pripomína, že okrem prípadov mimoriadnych okolností môžu vykonávajúce súdne orgány odmietnuť vykonať európsky zatykač len v prípadoch nevykonania, ktoré sú vyčerpávajúcim spôsobom upravené v rámcovom rozhodnutí. V dôsledku toho vykonávajúci súdny orgán, ktorý je nečinný v nadväznosti na vydanie európskeho zatykača, a teda nepredloží nijaké rozhodnutie súdnemu orgánu, ktorý vydal tento zatykač, si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z rámcového rozhodnutia.

Súdny dvor následne skúma, či sa dôvod povinného nevykonania podľa článku 3 bodu 2 rámcového rozhodnutia v prejednávanej veci uplatní. Tento dôvod nevykonania sa týka prípadu, v ktorom je vykonávajúci súdny orgán informovaný o tom, že vyžiadaná osoba bola s konečnou platnosťou odsúdená niektorým členským štátom za rovnaké trestné činy. Súdny dvor v tejto súvislosti spresňuje, že odsúdenie s konečnou platnosťou predpokladá existenciu predchádzajúceho trestného stíhania proti vyžiadanej osobe. Preto v prejednávanej veci vzhľadom na absenciu trestného stíhania AY ho nemožno považovať za odsúdeného „s konečnou platnosťou“ v zmysle rámcového rozhodnutia. V dôsledku toho sa na rozhodnutie, ktorým sa zastavuje trestné stíhanie, v priebehu ktorého bol AY vypočutý len ako svedok, nemožno odvolávať na účely odmietnutia vykonania zatykača na základe dôvodu nevykonania.

Súdny dvor nakoniec analyzuje, či sa môže v prejednávanej veci uplatniť jeden z troch dôvodov nepovinného nevykonania stanovených v článku 4 bode 3 rámcového rozhodnutia. Tieto dôvody sa týkajú po prvé rozhodnutia vykonávajúceho súdneho orgánu nezačať trestné stíhanie za trestný čin, na základe ktorého bol európsky zatykač vydaný, po druhé skutočnosti, že sa súdne orgány vo vykonávajúcom členskom štáte rozhodli zastaviť trestné stíhanie týkajúce sa trestného činu, na základe ktorého bol európsky zatykač vydaný, a po tretie skutočnosti, že bol proti vyžiadanej osobe vynesený definitívny rozsudok v niektorom členskom štáte pre rovnaké činy, čo bráni ďalšiemu konaniu. Súdny dvor konštatuje, že prvý a tretí z uvedených dôvodov sú v prejednávanej veci irelevantné. Pokiaľ ide o druhý dôvod, Súdny dvor zdôrazňuje, že výklad, podľa ktorého vykonanie európskeho zatykača možno odmietnuť, ak sa tento zatykač týka činov, ktoré sú totožné s činmi, ktoré už boli predmetom skoršieho rozhodnutia, bez ohľadu na totožnosť osoby, ktorá bola predmetom trestného stíhania, je zjavne neprimerane extenzívny a prináša so sebou riziko obchádzania povinnosti vykonania európskeho zatykača. Keďže tento dôvod nevykonania predstavuje výnimku, má sa vykladať reštriktívne a s prihliadnutím na nevyhnutnosť podporovať predchádzanie trestnej činnosti. V prejednávanej veci trestné stíhanie bolo maďarskými orgánmi vedené proti neznámemu páchateľovi a nie proti AY a rozhodnutie o zastavení tohto trestného stíhania nebolo prijaté vo vzťahu k AY. Súdny dvor na základe toho dospel k záveru, že sa tak v prejednávanej veci neuplatní ani druhý dôvod uvedeného nevykonania.

Súdny dvor z toho dôvodu rozhodol, že na účely odmietnutia vykonania európskeho zatykača sa nemožno odvolávať na rozhodnutie prokuratúry, ktorým sa zastavuje trestné stíhanie začaté voči neznámemu páchateľovi, v rámci ktorého osoba, na ktorú bol vydaný tento európsky zatykač, bola vypočutá len ako svedok, a to bez toho, aby sa trestné stíhanie viedlo proti tejto osobe a toto rozhodnutie bolo prijaté vo vzťahu k nej.

Zdroj a foto: Súdny dvor EÚ

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 395
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Ministerstvo spravodlivosti sa postupne sťahuje do novej budovy s nájmom za viac ako milión eurhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-sa-postupne-stahuje-do-novej-budovy-s-najmom-za-viac-ako-milion-eur/

Ministerstvo spravodlivosti SR si už oficiálne prebralo novú budovu v areáli Výskumného ...

Vláda by chcela nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-by-chcela-novy-zakon-o-justicn/447374-clanok.html

Nová právna úprava by mala okrem toho aj zohľadniť nové trendy v oblasti justičnej ...

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: