TlačPoštaZväčšiZmenši

Reakcia Paneurópskej vysokej školy na tému dĺžky koncipientskej praxe

20.4. 2017, 17:35 |  najpravo.sk

Pred pár dňami sme vás na portáli najprávo.sk informovali o stanovisku Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ, ktoré bolo podrobené zo strany Iniciatívy za lepšiu advokáciu tvrdej kritike. Prinášame vám teraz v plnom znení reakciu Paneurópskej vysokej školy na tému dĺžky koncipientskej praxe:

"Pred niekoľkými dňami sa vo virtuálnom prostredí internetu objavili úvahy prezentované pod menom Iniciatívy pre lepšiu advokáciu, resp. pod menom p. Mariána Porvažníka - týkajúce sa postojov Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ k téme skrátenia koncipientskej praxe z piatich rokov na tri roky (práve v spojitosti s aktivitami tejto iniciatívy).

Áno, je pravdou, že Akademický senát Fakulty práva PEVŠ vo svojom stanovisku zo dňa 15.03.2017 nevyslovil „slepú podporu“ predmetnej iniciatíve, pričom toto je potrebné považovať nepochybne za plne legitímne.

Odhliadnuc od toho, že autor blogov/článkov s cieľom akcentovať určitú časť stanoviska akademického senátuzo dňa 15.03.2017 (aj keď s nesprávnou – možno účelovou - interpretáciou) marginalizuje tie časti stanoviska, ktoré sú v prospech skrátenia koncipientskej praxe, je potrebné poukázať na niekoľko súvislostí.

V prvom rade je potrebné uviesť, že ide o stanovisko orgánu akademickej samosprávy, v ktorom sú okrem zamestnancov fakulty zastúpení aj študenti. Orgánu, ktorý – pod rôznym označeniami - predstavuje v našom geografickom priestore už stovky rokov základný symbol a súčasne garanciu akademických slobôd, ktorá nebola vždy samozrejmosťou. Práve v uvedenom kontexte by potom bolo nesprávne domnievať sa alebo predpokladať, že tieto orgány (či už na Paneurópskej vysokej škole alebo na akejkoľvek inej vysokej škole) budú prijímať uznesenia „na objednávku“, príp. podľa očakávaní „objednávateľa“ – nech by tým objednávateľom bol ktokoľvek.

Každá vysoká škola a akýkoľvek orgán akademickej samosprávy by sa mali hrdo hlásiť ku kritike, ktorá je vyvolaná tým, že si príslušné akademické subjekty „slepo“, resp. bezmyšlienkovito neosvojili rétoriku niekoho iného, príp. z dôvodu, že pred zaujatím meritórneho stanoviska k významnej spoločenskej veci trvajú na obstaraní kredibilných podkladov a výstupov...

Možno si niekto myslí/myslel, že fakulta súkromnej vysokej školy, resp. jej akademický senát, bude v tejto veci konať prvoplánovo a "bez váhania" podporí zníženie koncipientskej praxe na tri roky (napr. z dôvodu, že tým dôjde k nárastu počtu jej študentov), ale nestalo sa tak. Zo stanoviska akademického senátu FP PEVŠ je totiž zrejmé, že uvedenú otázku nevnímala cez prizmu svojich vlastných potenciálnych záujmov (ako súkromnej vysokej školy), ale v širších súvislostiach. Je pritom nesporné, že pre súkromnú fakultu práva by asi cestou najmenšieho odporu bola – bez ďalšieho - „úplná a bezvýhradná podpora“ iniciatívy, keďže by topravdepodobne viedlo k nárastu počtu jej študentov (z dôvodu celkového zvýšenia atraktivity štúdia práva u cieľovej skupiny). Fakulta práva PEVŠ – uvedomujúc si význam vysokých škôl v modernej spoločnosti – sa však nevybrala touto cestou „lacného marketingu“.

Práve naopak, akademický senát deklaroval – popri akceptovaní všeobecnej požiadavky prehodnotenia dĺžky koncipientskej praxe – že je potrebné, aby k tejto téme existovali plnohodnotné odborné, resp. vedecké výstupy (štúdie).

Prečo je to relevantné? Nuž, napríklad z dôvodu, že od zavedenia päťročnej koncipientskej praxe (s účinnosťou od 01.01.2013) neuplynul vlastne ešte ani jeden 5-ročný časový cyklus, na základe ktorého by sa dalo komparatívne vyhodnotiť, či v súvislosti s predĺžením koncipientskej praxe došlo (alebo nedošlo) ku kvalitatívnemu posunu v rámci poskytovania právnych služieb. Ďalej napr. z dôvodu, že okrem určitých blogov (fakticky z relatívne uzavretého okruhu autorov), nebola k tejto téme spracovaná žiadna systematická - komplexná štúdia, k téme neprebehla ani len širokospektrálna odborná diskusia, ale napr. aj z dôvodu, že údaje zverejnené na niektorých blogoch (podľa všetkého) vôbec nepracujú pri štatistickom vyhodnocovaní údajov s tak významnými skutočnosťami ako je napr. „generačná demografia“ - a pod. Za daných okolností dávať bianco stanovisko, a to aj s prihliadnutím na vyššie uvedené, by mohlo byť považované min. za nezodpovedné.

Ak sa však napriek tomu na predmetné stanovisko pozrieme s racionálnym odstupom a nie cez prizmu emócií, je z neho zrejmé, že:

- akademický senát poukázal na niektoré negatívne javy, ktoré 5-ročná koncipientská prax mohla vyvolať, resp. môže vyvolávať

- akademický senát podporil riešenie témy, resp. diskusie k verifikácii opodstatnenosti koncipientskej praxe v trvaní 5 rokov

- akademický senát neodmietol úvahy o skrátení koncipientskej praxe, resp. nevylúčil podporu akejkoľvek modifikácie dĺžky koncipientskej praxe, čo ale podmienil existenciou verifikovateľných výstupov (dopadových štúdií a pod.), na základe ktorých bude možné formulovať konkrétne návrhy. Takáto požiadavka – práve pri výkone povolania advokáta – musí byť vnímaná vždy, a za každých okolností, ako plne legitímna.

Nuž, a práve absencia odborného/vedeckého preverenia súčasného stavu veci a jeho dopadov (dĺžka koncipientskej praxe) – a to aj v spojitosti so stanoviskom Akademického senátu FP PEVŠ – viedli k tomu, že Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva FP PEVŠ (ako špecializované vedecko-výskumné pracovisko podľa zákona o vysokých školách) v spolupráci s kolegami z Fakulty psychológie PEVŠ začali v marci 2017 skúmať predmetné témy štandardnými nástrojmi odborného/vedeckého bádania... ak jeho výsledky potvrdia niektoré súčasné indície (prezentované napr. aj Iniciatívou pre lepšiu advokáciu), Fakulta práva PEVŠ sa - bez ďalšieho - oficiálne a s plnou intenzitou postaví za akúkoľvek iniciatívu majúcu za cieľ skrátenie koncipientskej praxe. Prvé parciálne výstupy k téme by mali byť k dispozícii budúci mesiac (máj 2017).

Nakoľko, ako máte možnosť vidieť, považujeme dĺžku koncipientskej praxe za jednu z kľúčových tém, ktorá sa týka vzdelávania a uplatnenia absolventov našej fakulty, a celkovo budúcich právnikov/advokátov, radi by sme vytvorili priestor na odbornú rozpravu v podobe panelovej diskusie. O jej realizácii Vás budeme radi informovať v najbližších dňoch."

Ilustračné foto: paneurouni.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 448
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Hromadné žaloby jen u spotřebitelských sporů. Justice osekala návrh zákonahttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hromadna-zaloba-ministerstvo-spravedlnosti-spotrebitelsky-spor-justice-navrh-zakon.A200124_140240_domaci_pmk

Ministerstvo spravedlnosti zúžilo návrh zákona o hromadném soudním řízení.

Poslanci podpořili, aby dva či tři lidé mohli sdílet jedno pracovní místohttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sdilena-pracovni-mista-zakon-snemovna-malacova.A200124_123636_domaci_kop

Zavedení sdílených pracovních míst podpořili v pátek při prvním čtení novely zákoníku ...

Čentéš mal byť generálnym prokurátorom. Skúsi to znovu?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539840-centes-o-zmene-volby-generalneho-prokuratora/

Ako si predstavuje reformu prokuratúry, prečo považuje český systém štátneho zastupiteľstva ...

Organizácia Via Iuris chce prísnejšie pravidlá pre ústavné zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-via-iuris-chce-prisnejsie/442393-clanok.html

Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy považuje neziskovka ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: