Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prvýkrát v histórii bude na slovenských súdoch štrajk

najpravo.sk • 18.2. 2015, 08:23

Odborový zväz justície už upresnil termín konania výstražného štrajku, o ktorom sme vás informovali na stránkach portálu TU (KLIKNITE pre bližšie oboznámenie sa s požiadavkami štrajkujúcich). Jednodňový výstražný štrajk zamestnancov okresných a krajských súdov v Slovenskej republike sa uskutoční dňa 19.02.2015.

Odborový zväz justície v Slovenskej republike (OZJ) je od roku 2011 v štrajkovej pohotovosti, počas ktorej viedol množstvo rokovaní s predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti SR a vlády SR. Cieľom rokovaní bolo zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu v rezorte Ministerstva spravodlivosti SR, najmä nevyhovujúce pracovné podmienky negatívne vplývajúce na výkonnosť justície a finančne zabezpečiť hlboko materiálne a personálne poddimenzované súdy, ktoré sú esenciálnou zložkou fungovania právneho štátu a demokratickej spoločnosti.

„Neoddeliteľnou súčasťou súdnej moci sú nielen sudcovia, ale aj celá súdna administratíva a zamestnanci správy súdov, bez ktorých by boli súdy nefunkčné.“ uvádza sa vo vyjadrení odborového zväzu. "Napriek mnohým aktivitám zo strany OZJ v Slovenskej republike Ministerstvo spravodlivosti SR nezrealizovalo ani jeden zo svojich prísľubov. Legitímne požiadavky zamestnancov justície sú neustále prehliadané, čo sa každoročne  prejavuje nedostatkom finančných prostriedkov na zabezpečenie spravodlivého ohodnotenia pracovníkov justície a základnej prevádzky súdov."

Jednodňový výstražný štrajk je radikálnym krokom, ktorým chce OZJ upozorniť vládu SR a verejnosť na neudržateľný stav a vyzvať vládnu moc, aby sa už skutočne začala zaoberať situáciou v justícii. „Veríme, že jednodňový výstražný štrajk povedie k prijatiu rýchlych a účinných opatrení na riešenie našich požiadaviek a nebude potrebné použitie ďalších krajných prostriedkov.“ dodáva sa v oficiálnom vyhlásení štrajku.

Minister nepodnikne právne kroky k vyhláseniu nezákonnosti štrajku

Ešte 5. februára 2015 sa zástupcovia zamestnancov justície stretli na rokovaní s Ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom, s ktorým prejednali rozhodnutie mimoriadnej rady predsedov Odborového zväzu justície, ktorý vyhlásil jednodňový ostrý štrajk. Na spoločnom stretnutí minister uviedol, že rokovania s ministrom financií, ktoré začali dňa 4. februára 2015 o navýšenie rozpočtu sú na dobrej ceste, má z nich dobrý pocit a predbežne môže potvrdiť rozpočtové krytie pre sto pozícií vyšších súdnych úradníkov. Zároveň ministrovi financií predložil návrh na doplnenie finančných prostriedkov pre zvýšenie osobnej zložky platu v priemere o päťdesiat eur brutto na zamestnanca.

Minister uviedol, že podporuje požiadavky zamestnancov justície, a je za uskutočňovanie ďalších legitímnych krokov smerujúcich k ich naplneniu uskutočnených prostredníctvom konštruktívnych rokovaní. Brániť zamestnancom justície vo výkone ich ústavného práva nemôže a potvrdil, že pre tento plánovaný jednodňový štrajk nepodnikne právne kroky smerujúce k návrhu na súd o vyhlásenie nezákonnosti štrajku.

Čo sa týka osobitného zákona o štátnej službe v justícii predstavitelia odborového zväzu dostali prísľub na jeho predloženie k internému pripomienkovému konaniu do konca apríla 2015. Naďalej však neakceptujú požiadavku zamestnancov, aby všetci bez rozdielu boli v osobitnom zákone. 

„Odborový zväz justície vzhľadom na výsledok spoločného rokovania nepovažuje kroky ministerstva za dostačujúce, naďalej na vyhlásenom štrajku trvá a namiesto prísľubu o tom, že budeme rokovať, rokovať, rokovať, potrebuje skutočné a konkrétne výsledky, ktorých zabezpečenie inou formou ako štrajkom si žiaľ nevie predstaviť.“ uviedlo po rokovaní začiatkom februára predsedníctvo odborového zväzu.

Štrajk v justícii

Priebeh štrajku v bodoch

  • Štrajk prebieha počas celého dňa 19. 2. 2015
  • Podateľne všetkých súdov budú otvorené a budú prijímať písomnosti od občanov
  • Informačné centrá súdov budú otvorené v závislosti od účasti zamestnancov v štrajku (účasť na štrajku potvrdilo približne 90% zamestnancov)
  • Väzobné veci ako aj urgentné predbežné opatrenia budú vybavované
  • Priebeh pojednávaní vytýčených na tento deň závisí od rozhodnutia konajúceho sudcu ako aj od účasti zamestnancov na štrajku
  • Niektorí zamestnanci sa zúčastnia protestného zhromaždenia v Bratislave pred Ministerstvom financií a Ministerstvom spravodlivosti SR
  • Na väčšine súdov budú v deň konania štrajku len sudcovia a vedenie súdov

Kto vyjadril štrajkujúcim podporu?

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska

Prezident Andrej Kiska prijal zástupcov Odborového zväzu justície na čele s predsedníčkou Martou Božkovou ešte 11. februára. Informovali ho o aktuálnej situácii v súdnictve a dôvodoch, prečo na budúci týždeň pripravujú štrajk. Zamestnanci v justícii chcú štrajkovať za štyri požiadavky: zvýšenie rozpočtu ministerstva spravodlivosti minimálne o 25 percent, zabezpečenie materiálno-personálneho a ekonomického chodu súdov, okamžité prijatie zákona o postavení zamestnancov v justícii a zlepšenie ich sociálno-ekonomickej situácie.

Prezident považuje súdnictvo za jednu zo svojich priorít. „Som presvedčený, že štát musí zabezpečiť primerané pracovné podmienky nielen sudcom, ale všetkým zamestnancom justície,“ zdôraznil v rozhovore s predstaviteľmi justičných odborov.

Súdna rada Slovenskej republiky

 „Súdna rada Slovenskej republiky pripomína, že zabezpečenie výkonu súdnictva sa nezaobíde bez kvalifikovaných a spravodlivo odmeňovaných zamestnancov súdov.

Súdna rada Slovenskej republiky podporuje

- všetky legitímne požiadavky Odborového zväzu justície v Slovenskej republike smerujúce k zabezpečeniu dostatočných finančných prostriedkov určených na zvýšenie mzdových prostriedkov zamestnancov súdov a

- požiadavky na zlepšenie personálneho, materiálneho a finančného zabezpečenia súdov pre plnenie všetkých, najmä nových úloh, súvisiacich s nahrávaním súdnych pojednávaní, s elektronickým súdnym spisom a pretrvávajúcim stavom a nárastom súdnych agend.“

Nezávislá sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu

 „Vyhlásenie k protestným aktivitám zamestnancov súdov .

V procese postupnej premeny Slovenska na demokratický štát každá aktuálne vládnuca moc za svoju prioritu označovala nevyhnutnosť fungovania súdov ako nezávislej súdnej moci, ktorá je základom existencie právneho štátu.  Neoddeliteľnou súčasťou súdnej moci sú nielen sudcovia, ale aj celá súdna administratíva a zamestnanci správy súdov, bez ktorých by boli súdy nefunkčné.

Napriek tomu je táto časť súdnictva dlhodobo hlboko podhodnotená a stav financovania prevádzky a chodu súdov žalostný. Pracovníci súdov sú vo väčšine ohodnotení na úrovni minimálnej mzdy, hoci sa od nich vyžadujú odborné znalosti a zručnosti; a je pravidlom, že uložené úlohy môžu zvládať len prácou nadčas bez adekvátnej finančnej náhrady. Súdom  chýbajú peniaze na základné prevádzkové náklady, chod súdov, znalcov, ustanovených obhajcov a ďalšie nevyhnutné položky.

Je najvyšší čas, aby si vládna moc uvedomila svoju zodpovednosť za tento neudržateľný stav, vážne sa zaoberala obsahom protestných aktivít zamestnancov súdov a prijala rýchle a účinné opatrenia na riešenie ich požiadaviek.

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ vyjadruje svoju plnú podporu všetkým legitímnym požiadavkám pracovníkov súdov zastúpených Odborovým zväzom justície.

V Bratislave 30. januára 2015
JUDr. Katarína Javorčíková
prezidentka ZOJ“

Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave

 „Vyhlásenie Sudcovskej rady Krajského súdu v Bratislave k aktuálnym požiadavkám pracovníkov súdnej administratívy

Sudcovská rada vyjadruje plnú podporu požiadavkám zamestnancov súdov na zlepšenie ich platového i sociálneho postavenia ako aj materiálneho a finančného zabezpečenia chodu súdov.

Predovšetkým mzdové ohodnotenie zamestnancov súdov je dlhodobo enormne nízke k neustále sa zvyšujúcim nárokom kladeným na prácu súdnej administratívy. Úroveň platov pôsobí na zamestnancov súdov demotivujúco, často má za následok ich fluktuáciu a odchod skúsených pracovníkov za lepšie platenými pozíciami.

Sudcovská rada upozorňuje na to, že bez  stabilizovanej súdnej administratívy  nemôžu súdy riadne plniť úlohy, ktoré od nich spoločnosť očakáva.

V Bratislave, dňa 30.01.2015
JUDr. Marián Trenčan
predseda sudcovskej rady“

Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach

„Vyhlásenie Sudcovskej rady Krajského súdu v Košiciach

Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach sa stotožňuje s vyhlásením Sudcovskej rady Krajského súdu Bratislava zo dňa 30.1.2015 k aktuálnym požiadavkám pracovníkov súdnej administratívy o plnej podpore sudcovskej samosprávy k požiadavkám zamestnancov súdov na zlepšenie ich platového a sociálneho postavenia a materiálneho i finančného zabezpečenia chodu súdov.

Zdôrazňujeme, že ak príslušné orgány výkonnej a zákonodarnej moci nezabezpečia primerané podmienky na stabilizáciu súdnej administratívy, v konečnom dôsledku preberá štát plnú zodpovednosť za reálne možný následok spočívajúci v porušovaní základného práva každého občana garantovaného ústavou a Dohovorom na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ktorý bráni v odstraňovaní neprípustného stavu právnej neistoty účastníkov súdneho konania.

Súčasne upozorňujeme na skutočnosť, že mzdové ohodnotenie pracovníkov všeobecného súdnictva preukazuje výrazné znaky o reálnej možnosti ich platovej diskriminácie oproti platovým pomerov pracovníkov ústavného súdnictva, nerešpektovaním neprípustnosti rozdielneho zaobchádzania s osobami v analogickom alebo relevantne podobnom postavení bez existencie objektívneho a rozumného odôvodnenia, keďže sa náležite neprihliada na judikatúru ústavného súdu o rozdelení súdnej moci na dva samostatné a rovnocenné systémy súdnej moci (ústavné a všeobecné súdnictvo), ktoré vylučuje akúkoľvek ich nadradenosť, resp. podriadenosť navzájom.

Košice 3.2.2015
JUDr. Juraj Sopoliga
predseda Sudcovskej rady Krajského súdu v Košiciach“

S uvedenými vyhláseniami sa stotožnila aj Sudcovská rada pri Krajskom súde v Banskej Bystrici a sudcovské rady viacerých okresných súdov.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1674

Nový príspevok

harrymu

Som administratívny zamestnanec, ktorý už vyše roka ťahám za dvoch a neustále niekoho zastupujem nakoľko je veľká fluktuácia ľudí v justícii, stále niekto odíde a príde nový, chvíľu vydrží naučí sa a odíde poviem Vám, že už nevládzem a meliem s posledného. Plat mám už desať rokov rovnaký - nízky. Vedenie súdu to nemá ako riešiť, lebo aj iné oddelenia sú na tom podobne. Pracujem na úkor kvality rozhodutí, lebo nemám čas naštudovať nové judikáty a literatúru. A samozrejme že konanie trvá dvakrát toľko, lebo je väščí nápad a namieto jedného oddelenia ťahám s malými prestávkami dve. / pokyn som dostala taký - rob len súrne veci, iné ak mám pravdu povedať ani nestihnem a takýmto prístupom už je všetko súrne/ Čo ma má motivovať k práci, keď nie finančné ohodnotenie, ak nie je možné ubrať mi s práce, ktorú aj tak nestíham a tak zostávam dorábať po pracovnom čase / ktorý mi nie je preplatený/. Našťastie ma moja práca baví a snažim sa ako viem, ale demotiváciu cítiť na zamestnancoch. Keď sem tam počujete, načo to robíš aj tak ti to nikto nezaplatí, aj zajtra je deň. A nemožno im nič vyčítať keď v spise je povolanie upratovačka a sama uvádza mesačný príjem vyšší ako vysokoškolsky vzdelaný úradník na súde, ktorý má rozhodovať nestranne o oslobodení od súdnych poplatkoch. Najradšej by ste neoslobodili nikoho, lebo porovnávate vlastný príjem s ostatnými. Máte tam kuchárov tiež s platom vyšším, pracovníčky pri priehradke v banke tiež plat vyšší, učiteľka v materskej škôlke tiež s vyšším platom a podobné bežne porovnateľné zamestnania. Predsa pracovník súdu, by sa nemal dostať do kategérie ľudí ktorých treba oslobodiť od súdneho poplatku ak by si potrebovali brániť právo na súde. Ako si má vážiť človek sám seba ak po desiatich a viac rokoch / poctivej práce/ zarába menej ako porovnateľné zamestnania, keď vidí že nerastie, ale priam sa prepadá pod hranicu priemernej mzdy čím ďalej tým viac. To k prieťahom v konaní, Poviem Vám rýchlejšie už pracovať neviem ako doteraz už som na hranici, takže ak mi náhodou zvýšia plat nebudem pracovať rýchlejšie, ale možno už nikto neodíde a ja budem môcť pracovať v kľude a včas, dobehnem zameškané a podanie vybavím nie do dvoch mesiacov, ale do dvoch dní a hlavne budem vedieť že si štát váži moju prácu a všetkých administratívnych zamestnancov kolegov. Ťažko je vytvoriť tím, závislí jeden od druhého kde každý robí včas a dobre. Načo - nikto to neocení neohodnotí a neustále si každý hľada novú prácu. Toľko času a energie venujeme hľadaniu si novej práce. je to únavné. Do justičnej skúšky a rýchlo preč! Nikto si nepohoršil kto odišiel.

AV | 18.02.2015 09:00
RE: harrymu

Minister spravodlivosti ide na večeru. Keď chce zaplatiť, príde k nemu majiteľ podniku, pozdraví a hovorí: - To je na náš účet, som bývalý radový zamestnanec okresného súdu, vďaka vám a vám podobným som tam skončil, musím sa vám teda poďakovať, teraz sa mám lepšie. Minister sa začuduje, nasadne do taxíka a ide domov. Keď má za taxík zaplatiť, taxikár mu hovorí: - To je v poriadku, nič nemusíte zaplatiť, som bývalý zamestnanec okresného súdu. Vďaka takým ako ste vy som tam skončil, teda chcem sa vám vlastne poďakovať, lebo teraz sa mám omnoho lepšie. Minister sa ešte viac začuduje a potom vyrazí k svojmu domu. Pred domom vidí muža, ktorý sa hrabe v kontajneri na smeti. Keď príde k nemu bližšie, muž sa k nemu otočí a minister mu hovorí: - No, ešte aj vy mi snáď chcete povedať, že ste bývalý zamestnanec okresného súdu? - Nie pán minister, ja tam ešte zatiaľ pracujem.

mea culpa | 18.02.2015 10:08
pani predsedníčka

Ak reprezentant štrajkujúcich zamestnancov súdov nie je schopný v rozhlasovej relácii reagovať na otázku, čo prinesie úspech štrajku pre bežného občana, ktorý sa obrátil na súd so svojim nárokom a zároveň tvrdí, že administratívny aparát súdu nemá žiaden vplyv na prieťahy v súdnom konaní, tak na svojom poste nemá čo robiť a jeho pôsobenie je skôr kontraproduktívne. Premrhať taký obrovský mediálny priestor, aký bol štrajkujúcim ponúknutý je do neba volajúci amaterizmus.

harry | 18.02.2015 07:28
PoUtStŠtPiSoNe
: