Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právna klinika pre komunity (StreetLaw) ako súčasť právnych kliník na Právnickej fakulte UK

1.5. 2017, 12:10 |  najpravo.sk

Klinické formy výučby v Slovenskej republike sú širokej verejnosti známe predovšetkým z iných študijných odborov, napríklad v študijnom odbore všeobecného lekárstva (medicíny). V poslednej dobe však kliniky ako špecifický spôsob výučby nachádzajú svoj priestor aj v rámci netradičných odborov, akým je aj právo. Právna klinika, rovnako ako aj tá „bežná“ lekárska klinika, predstavuje miesto, kde sa teória stretáva s praxou. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci zamerania na výučbu vedúcu k prepájaniu právnej teórie a praxe a podporu praktického vzdelávania študentov práva s dôrazom na zlepšovanie ich praktických zručností a skúseností uskutočňuje viaceré aktivity.

V roku 2012 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nadviazala na tradíciu klinických foriem vzdelávania na svojej akademickej pôde a zaradila do portfólia svojich vyučovacích predmetov aj predmet „Právna klinika pre komunity.“

Táto klinika je známa aj pod zahraničným pomenovaním „StreetLaw“. Podstatou predmetu je doslova dostať právo do ulíc. Základnou premisou tejto kliniky je nízka úroveň právneho povedomia v spoločnosti. Cieľom kliniky je teda prácou v „teréne“ zvyšovať právne povedomie bežných ľudí, pričom sa zo systematického hľadiska zameriavame na rôzne komunity.

Ako prvá prirodzená voľba padla na komunitu mladých stredoškolákov. V rámci prvého roku fungovania kliniky sme oslovili niekoľko bratislavských gymnázií s ponukou spočívajúcou v zabezpečení mesačnej výučby práva v rámci predmetu Náuka o spoločnosti. Túto výučbu mala realizovať dvojica študentov našej fakulty. Samotnej výučbe predchádzala mesačná pedagogicko-didaktická príprava týchto študentov, vedená skúsenými pedagógmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zámerom projektu bolo jeho postupné rozširovanie napríklad aj medzi mladistvých v nápravnovýchovných zariadeniach, ale aj mimo túto vekovú kategóriu.

Počas piatich rokov fungovania tohto predmetu je možné badať výrazný kvalitatívny, ale aj kvantitatívny posun smerom vpred. Pedagógovia participujúci na tomto predmete optimalizovali jeho organizáciu a rozšírili možnosti pôsobenia študentov: pôvodná výučba na vybraných bratislavských gymnáziách sa rozšírila jednak na ďalšie gymnáziá a stredné školy, ale aj na základné školy a dokonca prekročila aj rámec hlavného mesta. V súčasnosti sa právna klinika zameriava nielen na školské komunity, ale aj na väznice a výchovné zariadenia.

Nárast množstva partnerských subjektov umožnil rozšírenie kliniky samotnej. Pôvodný počet 8 študentov za akademický rok sa rozrástol na súčasných 40 študentov za semester. Streetlaw sa totiž okrem prostredia stredných a základných škôl (pričom neustále dochádza ku kvantitatívnemu nárastu partnerských subjektov – v súčasnosti ide o 24 škôl), už tretí akademický rok vyučuje v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová a pilotne od letného semestra tohto akademického roka aj v Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu v Senci.

Platí tu priama úmera – čím viac kvalitne pripravených študentov učí a prednáša v rôznych komunitách, tým viac je napĺňaný primárny cieľ kliniky. Doterajšia prax a skúsenosti ukazujú, že projekt Právnej kliniky pre komunity je na dobrej ceste. Svedčí o tom nielen spokojnosť študentov so samotným predmetom, ale najmä spätná väzba od samotných komunít.

Autori:
JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.
JUDr. Zuzana Ligasová, PhD.

Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca