TlačPoštaZväčšiZmenši

OSP opäť napadnuté na Ústavnom súde SR

16.9. 2015, 17:19 |  najpravo.sk

Okresný súd Dunajská Streda opäť podal na Ústavný súd návrh na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku s Ústavou SR. Tentokrát sa súd domáha vyslovenia nálezu, podľa ktorého ustanovenia § 105 ods. 1 prvej a druhej vety Občianskeho súdneho poriadku (OSP) nie sú v súlade s čl. 48 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Znenie napadnutého ustanovenia:

§ 105 ods. 1 OSP

Súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Ak však navrhovateľ vystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ alebo ak miestnu príslušnosť namieta odporca, súd skúma miestnu príslušnosť aj podľa§ 84 až 87. Súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Neskôr ju skúma len na námietku účastníka, ak ju uplatní najneskôr pri prvom úkone, ktorý účastníkovi patrí.

Skutkový stav

Okresný súd Dunajská Streda prerokúva žalobu žalobcu, ktorou sa tento domáha, aby bol žalovaný zaviazaný zaplatiť mu 5.092,43 €. Z obsahu žaloby a jej príloh vyplýva, že žalobca dodal žalovanému rôzny stavebný materiál, ktorý mu a j vyfakturoval. Žalovaný však fakturovanú cenu nezaplatil. Preto sa žalobca domáha jej zaplatenia.

V prerokúvanej veci je z ust. § 103 OSP zrejmé, že súd má v zásade skúmať podmienky, za ktorých môže vo veci konať, medzi ktoré patrí a j jeho miestna príslušnosť. Miestna príslušnosť konajúceho súdu podľa § 84 a § 85 ods. 2 O. s. p . v prerokúvanej veci nie je daná, keďže žalovaná právnická osoba má sídlo v obvode Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom. Jej všeobecným súdom je tak tento súdu, nie Okresný súd Dunajská Streda. Ustanovenie § 105 ods. 1 prvej a druhej vety O. s. p . však bránia súdu vôbec sa zaoberať otázkou, či je miestne príslušný, ak nejde o vec uvedenú v § 88 O. s. p . Aplikácia ustanovenia § 105 ods. 1 prvej a druhej vety O. s. p . tak bráni konajúcemu súdu prihliadnuť na nedostatok svojej miestnej príslušnosti a postupovať podľa § 105 ods. 2 O. s. p .

Prečítajte si tiež:
Aktuálne návrhy súdov na Ústavnom súde SR

Právo na zákonného sudcu

Súd v návrhu konštatuje, že právo na zákonného sudcu zaručené v čl. 48 ods. 1 Ústavy SR je právom, ktoré si (čiastočne) vyžaduje zákonnú úpravu tak čo do samotného obsahu (úprava príslušnosti súdov a pravidiel prideľovania vecí sudcom na danom súde), ako aj čo do procesu realizácie (úprava postupov skúmania a riešenia nepríslušnosti súdu a nezákonnosti sudcu). Z čl. 48 ods. 1 Ústavy SR preto nevyhnutne vyplýva aj príkaz zákonodarcovi, aby prijal takú právnu úpravu upravujúcu proces realizácie tohto práva, aby súdu umožňovala taký procesný postup, ktorým nedôjde k ukráteniu práva účastníka konania na zákonného sudcu, resp. ktorým sa účastníkovi a súdu vytvorí dostatočný priestor na presadenie tohto práva. Prirodzene, to neznamená, že toto právo musí byť uplatniteľné „absolútne" a bez ohľadu na iné ústavné princípy, ako je právna istota alebo právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Právna úprava tak môže zaviesť napr. preklúziu n a uplatnenie tohto práva, časovo obmedziť možnosť jeho uplatňovania, ale napr. aj možnosť vzdať sa ho, prípadne zaviesť za určitých predpokladov fikciu vzdania sa tohto práva a pod. Takéto následky musia byť nevyhnutne v racionálnom súvise s konaním (prípadne nekonaním - opomenutím) účastníka, o ktorého právo ide. (Otázne je, samozrejme, či j e napríklad racionálne predpokladať, že a k účastník konania proti „zákonnosti" určitého súdu alebo sudcu nenamieta, hoci takúto možnosť má, v skutočnosti tým prejavuje konkludentný súhlas s prejednaním veci týmto „nezákonným" súdom a sudcom, ako to robia tretia a štvrtá veta v § 105 ods. 1 O. s. p . V prerokúvanej veci však o tento prípad nejde.) Právo na „zákonného" sudcu si imanentné vyžaduje konkretizáciu zákonom, keďže naň odkazuje pojem „zákonný" (pórov, už cit. II. ÚS 16/2011). Toto právo však v spojení s princípom materiálneho právneho štátu a ústavnou úlohou všeobecných súdov pri ochrane základných práv však od zákonnej úpravy vyžaduje, aby zákon nemohol sudcovi úplne znemožniť prihliadnuť na to, že je vo veci „nezákonným" sudcom. Zákonná úprava tak nesmie sudcu nútiť robiť procesné úkony napriek tomu, že je vo veci „nezákonným", teda napríklad pretože súd, na ktorom vykonáva funkciu, je na daný procesný úkon alebo konanie miestne alebo vecne nepríslušný. V právnom štáte je totiž vylúčené, aby bol súd zákonodarcom nútený vedome porušovať práva, a to bez toho, aby bolo osobe, ktorá by tým mohla byť dotknutá, daný priestor na prípadné bránenie týchto práv alebo aby bol tento (formálne protiprávny) postup súdu racionálne ospravedlnený nečinnosťou tejto osoby pri obrane svojich práv.

Takouto (nedostatočnou, resp. presadeniu ústavne zaručených práv brániacou) právnou úpravou sú podľa konajúceho súdu aj § 105 ods. 1 prvá a druhá veta O. s. p . Podľa týchto ustanovení totiž v podstate platí, že súdu je zakázané skúmať svoju miestnu príslušnosť z iných dôvodov než z toho hľadiska, či náhodou nejde o matériu uvedenú v § 88 O. s. p . a či preto nie je príslušný iný súd. Citované ustanovenia tak v podstate ukladajú sudcovi, ktorý o sebe napr. zjavne vie, že je sudcom „nezákonným", pretože nie je miestne alebo vecne príslušným, napriek tomu vedome porušiť právo druhého účastníka na zákonného sudcu a vykonať aspoň prvý procesný úkon („začať konanie v o veci samej" v zmysle tretej vety § 105 ods. 1 O. s. p., resp. vydať platobný rozkaz pri splnení podmienok § 172 ods. 1 O. s. p.) predtým, než sa druhému účastníkovi dá priestor svoje právo na zákonného sudcu uplatniť. Na takéto obmedzenie práva súdu dbať n a ochranu základného práva na zákonného sudcu nie sú dané žiadne ústavne akceptovateľné a racionálne dôvody.

Odporca nemá možnosť namietnuť nedostatok miestnej príslušnosti súdu, teda nezákonnosť sudcu

Súd ďalej v návrhu konštatuje, že možno argumentovať, že „konanie vo veci samej" sa spravidla začína relatívne málo zaťažujúcim úkonom - doručením návrhu (žaloby) s výzvou na vyjadrenie (§114 ods. 1 a 2 O. s. p.). Existujú však v Občianskom súdnom poriadku aj prípady, kedy prvým procesným úkonom súdu je vydanie súdneho rozhodnutia. Tak napríklad (ako je tomu v prerokúvanej veci) o vydaní platobného rozkazu s a rozhoduje bez vypočutia odporcu (§ 172 ods. 1 O. s. p.), pričom súd samotnú žalobu doručuje žalovanému (a ďalším účastníkom) až spolu s platobným rozkazom. Ustanovenie § 172 ods. 1, ale aj § 174 ods. 3 písm. b ) O. s. p . pritom pod následkom odmietnutia odporu vyžadujú, aby žalovaný odôvodil odpor „vecne v o veci samej", teda skutočnosťami, ktoré spochybňujú samotný uplatnený nárok (pórov. R 76/1999). Odporca tak reálne ani nemá možnosť namietnuť nedostatok miestnej príslušnosti súdu, teda nezákonnosť sudcu v zmysle čl. 4 8 ods. 1 Ústavy SR, bez toho, aby mal voči platobnému rozkazu konkrétnu vecnú výhradu. Tým sa však robí z práva na zákonného sudcu len akési „akcesorické" základné právo, ktorého sa je možné dovolávať len spolu s vecnými námietkami proti správnosti rozhodnutia, ktoré nezákonný sudca vydal.

Ústava však právo na zákonného sudcu priznáva každému účastníkovi, resp. zakazuje, aby bol ktokoľvek tomuto sudcovi odňatý, a to bez ohľadu n a vlastnú kauzalitu pôsobenia nezákonného sudcu na výsledné rozhodnutie. Z čl. 4 8 ods. 1 Ústavy SR nemožno vyvodiť, že by nezákonný sudca bol nezákonný len vtedy, ak by bol nepríslušný, určený v rozpore s rozvrhom práce a súčasne by jeho rozhodnutie bolo vecne nesprávne. Naopak, sudca je „nezákonný" v zmysle čl. 48 ods. 1 Ústavy SR už tým, že pôsobí na vecne a miestne nepríslušnom súde alebo je určený v rozpore s rozvrhom práce, prípadne nie je nestranný (nie je nezaujatý), nie až tým, že jeho rozhodnutie je vecne nesprávne. Žalovaný tak logicky nemôže podať odpor len z dôvodu, že platobný rozkaz bol vydaný nepríslušným súdom, čím je možnosť uplatnenia jeho práva na zákonného sudcu v rozkaznom konaní prakticky vylúčená. O jeho naplnenie by sa tak mohol postarať jedine súd pred vydaním platobného rozkazu tým, že by skúmal svoju miestnu príslušnosť; tomu však ustanovenie § 105 ods. 1 prvej a druhej vety O. s. p. zakazuje.

Ako sa zmení právny stav po nadobudnutí účinnosti Civilného sporového poriadku

Nový Civilný sporový poriadok, ktorý má v júli budúceho roku nahradiť Občiansky súdny poriadok ustanovuje, že súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a funkčnú príslušnosť počas celého konania. Podľa § 41 CSP súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí; výlučnú miestnu príslušnosť skúma aj bez námietky na začiatku konania.

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1226
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Matovičova vláda má v pláne viac ako 300 zákonov a nariadení, počet sa môže zmeniťhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-ma-v-plane-viac-ako-300-zakonov-a-nariadeni-pocet-sa-moze-zmenit/

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) v rámcovom pláne legislatívnych úloh na roky 2021 až 2023 ...

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Hodnotiaca správa EÚ: Slováci najmenej veria v nezávislosť súdovhttps://www.teraz.sk/zahranicie/hodnotiaca-sprava-o-sudnictve-v-eu-s/479785-clanok.html

Európska komisia (EK) v piatok zverejnila porovnávací prehľad EÚ o súdnictve za rok 2020, ...

GDPR: Môže vás zamestnávateľ nútiť mať vašu fotku na webe firmy?https://uzitocna.pravda.sk/spotrebitel/clanok/556881-gdpr-moze-vas-zamestnavatel-nutit-mat-vasu-fotku-na-webe-firmy/

Viete vôbec, čo presne znamená dnes tak často používaná skratka GDPR?

Eurobarometer: Slováci poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Úniihttps://www.teraz.sk/slovensko/eurobarometer-slovaci-poznaju-pojem-o/479773-clanok.html

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: