Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Odborná konferencia s česko-slovenskou účasťou "Šport a právo"

31.8. 2012, 07:12 |  PR

V dňoch 12. - 13. septembra 2012 sa v priestoroch hotela Aquacity v Poprade uskutoční zrejme prvé podujatie svojho druhu na Slovensku - odborná konferencia s česko-slovenskou účasťou pod názvom: „ŠPORT a PRÁVO".

Konferencia je organizovaná ako nekomerčné odborné podujatie a na jej príprave sa podieľajú občianske združenie Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom ako hlavným partnerom podujatia a Športovou radou ako odborným garantom podujatia.

Počas dvoch dní konferencie budú renomovaní lektori zo Slovenskej republiky a Českej republiky - odborníci z praxe i z akademickej pôdy - prezentovať účastníkom aktuálne poznatky súvisiace s problematikou športového práva, ako aj návrhy možných riešení identifikovaných problémov v rámci hlavných tém konferencie, ktorými sú nasledovné témy:

  • Právne aspekty dopingu
  • Zodpovednosť športovca
  • Divácke násilie
  • Šport a právo - voľné vystúpenia.

Po skončení oficiálnej časti programu prvého dňa rozdeleného do dvoch hlavných blokov (1. Právne aspekty dopingu a 2. Zodpovednosť športovca) bude po relaxačnej prestávke vo wellness centre Hotela Aquacity konferencia pokračovať neformálnym večerným posedením pri diskusných stoloch, v rámci ktorého budú lektori a osobnosti (ako napr. Ján Kováčik – prezident SFZ) zúčastnené na konferencii diskutovať s účastníkmi a odpovedať na otázky súvisiace so športom a právom v športe.

Cieľom podujatia je vymeniť si aktuálne poznatky k vybraným témam, identifikovať problémy, odprezentovať návrhy ich riešení a viesť diskusiu o tom všetkom s účastníkmi konferencie - prokurátormi, sudcami, advokátmi, policajtmi, lekármi, bezpečnostnými a športovými manažérmi športových klubov, športovými funkcionármi i ostatnými účastníkmi a spoločne sa pokúsiť sformulovať závery a návrhy riešení najvážnejších problémov.

Problematika športového práva, ako mladého právneho odvetvia v podmienkach Slovenskej republiky, postupne nadobúda stále významnejšie postavenie a rešpekt, zrejme aj, alebo práve preto, že podobne, ako napr. právo životného prostredia, ide o široko prierezovú problematiku, kde sa prekrýva nielen viacero právnych odvetví ale aj vedných odborov/oblastí, preto je jej obsiahnutie a zvládnutie pomerne náročné.

Odborné podklady, témy prednášok, program podujatia môžu nájsť záujemcovia na stránke portálu www.ucps.sk/Sport_a_Pravo_pozvanka. Účasť na konferencii je obmedzená počtom 50 účastníkov.

Na konferenciu prijali pozvanie ako lektori/rečníci k jednotlivým témam aj títo odborníci:

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Mgr. Markéta Haindlová, prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc., PhD., JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Michal Králík, PhD., JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Miroslav Bobák, JUDr. Peter Sepeši, Peter Pálenčík, JUDr. Jozef Čorba, Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD,

Organizátom podujatia záleží na odbornom vedení celého podujatia, preto budú celú konferenciu moderovať právnici, členovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť a Športovej rady: JUDr. Peter Haňdiak a JUDr. Peter Bellás.

Ambíciou podujatia je poskytnúť čo najviac aktuálnych informácií k vybraným témam aj širokej odbornej právnickej i športovej verejnosti aj tým, že priebeh konferencie bude možné sledovať bezplatne on-line na webovskej stránke SFZ i UčPS, pričom najzaujímavejšie pasáže z vystúpení a diskusií si bude možné pozrieť aj neskôr vo videoarchíve z konferencie.

Príspevky, ktoré odznejú v ich skrátenej avšak interaktívnejšej forme na konferencii budú po konferencii publikované v zborníku - osobitnom monotématickom vydaní odborného časopisu Magister Officioirum (MagOff) s názvom "Príspevky a závery z konferencie Šport a právo", ktorý bude publikovaný bezplatne v tlačenej forme, ako i elektronicky na stránkach www.ucps.sk/MagOff a www.magisterofficiorum.sk.

Na konferencii by sa mali ďalej zúčastniť:
páni Ján Kováčik, prezident Slovenskéhop futbalového zväzu, JUDr. Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu SR, pani JUDr. Ida Hanzelová, predsedníčka správneho kolégia Najvyššieho súdu SR a ďalší významní hostia.

Odbornú konferenciu ako ďalší parneri podujatia podporili právnickými knižnými titulmi spoločnosti S-EPI, EUROKÓDEX, IURA EDITION a C.H.BECK, za čo im týmto ďakujeme.

Ďalšie informácie o príprave a priebehu konferencie budú priebežne publikované na stránke Učenej právnickej spoločnosti a na stránke Slovenského futbalového zväzu. 

Zdroj: Tlačová správa UČPS 
Ilustračné foto: stock.xchng


Najprávo.sk - najlepší právny poradca