TlačPoštaZväčšiZmenši

Novela Trestného zákona a jej najdôležitejšie aspekty

12.1. 2022, 16:09 |  Adam Homoľa

 

Všeobecná časť trestného zákona

Škoda

Aktuálna právna úprava: § 125 ods. 1 „Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.“

Navrhovaná právna úprava: § 125 ods. 1 „Škodou malou sa rozumie škoda najmenej 500 eur. Škodou väčšou sa rozumie škoda najmenej 5 000 eur. Škodou značnou sa rozumie škoda najmenej 50 000 eur. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 250 000 eur. Škodou mimoriadne veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 1 000 000 eur. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.“.[1]

 

Novelou Trestného zákona,  v § 125 ods. 1 dôjde k zvýšeniu spodnej hranice malej škody, a to tak, že pôvodná spodná hranica (suma prevyšujúca 266 eur) sa zvýši na sumu najmenej 500 eur. Rovnako tak novela Trestného zákona navrhuje do zákona pridať škodu mimoriadneho veľkého rozsahu, pričom musí ísť o škodu najmenej 1 000 000 eur. Zmena malej škody z 266 eur na sumu 500 eur sa odôvodňuje najmä  z dôvodu hospodárskeho vývoja od roku 2006, keďže suma 266 eur má v súčasnosti podstatne nižší význam ako v roku 2006. Taktiež uvádzanie jednotlivých výšok škody bude realizované v pevne určených sumách a nie v násobkoch z dôvodu lepšie zrozumiteľnosti právnej úpravy.[2]

 

Osobitný motív

 

Aktuálna právna úprava: § 140

 

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu:

a) na objednávku,

b) z pomsty,

c) v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,

d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,

e) z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie, alebo 

f) so sexuálnym motívom.

 

Navrhovaná právna úprava: § 140

 

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu:

a) na objednávku,

b) z pomsty,

c) v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,

d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,

e) z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie, alebo 

f) so sexuálnym motívom.

g) pre výkon zamestnania, povolania alebo funkcie.[3]

 

Novelou Trestného zákona, v § 140 dôjde k rozšíreniu ponímania osobitného motívu, a teda zamestnanci, najmä lekársky personál, bezpečnostne zložky a podobne budú v momentálnej situácií,, kedy čoraz viac dochádzka k útokom na tieto osoby z dôvodu ich zamestnania, viac chránení, keďže páchateľov, ktorí spáchajú trestný čin voči takýmto osobám z daného osobitného motívu postihne prísnejší trest.[4]

 

Osobitná časť trestného zákona

 

Zavedenie nového trestného činu sírenia nepravdivej informácie

 

Navrhovaná právna úprava: § 361a Kto vyrobí alebo rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu  alebo sa dopustí iného obdobného konania slovne alebo písomne, prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, zvukového záznamu, zvukovoobrazového záznamu alebo iného záznamu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“[5]

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, navrhuje vytvoriť novú skutkovú podstatu trestného činu nepravdivej informácie, ktorej úlohou je ochrana obyvateľstva pred šírením nepravdivých informácií, ako aj pred výrobou alebo rozširovaním nepravdivej správy ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu, resp. rovnako aj ochrana pred dopustením sa iného obdobného konania slovne alebo písomne, prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo iného záznamu.

 

Komplexná úprava drogových trestných činov

 

Aktuálna právna úprava: § 171 ods. 1 Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

 

Navrhovaná právna úprava: § 171 ods. 1 Kto neoprávnene po akúkoľvek dobu prechováva omamnú látku konopu, živicu z konopy alebo psychotropnú látku obsahujúcu akýkoľvek tetrahydrokanabinol, izomer alebo jeho stereochemickú variantu (THC), v nepatrnom množstve, potrestá sa trestom nespojeným s odňatím slobody“[6]

 

Táto zmena má za dôsledok to, že sa zo základnej skutkovej podstaty Trestného činu odstránil pojem „pre vlastnú potrebu“ a zavádza nový, pojem „nepatrné množstvo“. Pričom priamo zavádza aj hodnoty ktoré „nepatrné množstvo predstavujú (príloha č. 1 k zákonu č. 300/2005 Z. z.), teda napríklad pri Marihuane za nepatrné množstvo, v zmysle danej prílohy č. 1 považujeme 1g danej látky. Rovnako tak nová skutková podstata zavádza, neukladanie trestu odňatia slobody, za prechovávanie látok, v zmysle skutkovej podstaty a za daný čin zavádza trest nespojený s odňatím slobody.

 

 

Aktuálna právna úprava: § 173 ods. 1 „Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

 

Navrhovaná právna úprava: § 173 ods. 1 Kto neoprávnene vyrobí omamnú látku alebo psychotropnú látku alebo s nimi obchoduje najviac v malom množstve, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.“[7]

 

Predmetná zmena zvyšuje postih osôb ktoré vyrábajú psychotropné látky, pričom dôjde k zvýšeniu trestnej sadzby z jeden až púť rokov na tri až šesť rokov za spáchanie tohto trestného činu. Je nutné povedať, že na základe vyššie uvedeného je jasne pozorovateľný zámer Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým je, selekcia užívateľov drog od dílerov drog. Pričom jej zámerom je užívateľov drog „odmeniť“ nižšou trestnou sadzbou, resp. v prípade § 171 ods. 1 vylúčeniu  uloženia trestu odňatia slobody. Naopak pri výrobcoch, respektíve díleroch drog, sa trestné sadzby zvyšujú, teda postihovanie takýchto osôb bude prísnejšie.

Sexuálne násilie

 

Aktuálna právna úprava: § 199 ods. 1 „Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.“

 

Navrhovaná právna úprava: § 199 ods. 1 „Kto vykoná na inej osobe bez jej súhlasu súlož alebo akýkoľvek iný sexuálny styk akoukoľvek časťou tela alebo predmetom do jej tela, alebo spôsobí účasť osoby bez jej súhlasu na iných sexuálnych praktikách, či zapojenie sa do sexuálnej činnosti s treťou osobou, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“[8]

 

Sexuálny styk by mal za každých okolností prebiehať dobrovoľne.  Súčasný koncept Trestného zákona vyžadujúci použitie priameho násilia alebo hrozby bezprostredným násilím túto požiadavku nenapĺňa. Novela trestného zákona v § 199 ods. 1 počíta so skutočnosťou, trestnosti súlože ako aj akéhokoľvek iného sexuálneho styku pričom pôvodne znenie § 199 ods. 1 spočívalo iba v potrestaní páchateľa za „súlož“ teda nereflektoval žiadne iné sexuálne formy. Navrhovaná právna úprava, navrhuje zaviesť postihovanie sexuálneho styku akéhokoľvek druhu, nie len súlože v zmysle jednej skutkovej podstaty. Predmetný návrh, reflektuje Dohovor Rady Európy o predchádzaní sexuálnemu násiliu v zmysle ktorého, sa za trestné bude považovať vykonanie súlože alebo akéhokoľvek iného sexuálneho styku na inej osobe bej jej súhlasu, pričom v pôvodnom znení zákona, muselo na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu dôjsť k násiliu alebo bezprostrednej hrozbe násilia.[9]

 

Ohováranie

 

Aktuálna právna úprava: §373 ods. 1 „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

 

Navrhovaná právna úprava: §373 ods. 1 „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý značnou mierou ohrozí jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodí ho v zamestnaní, v podnikaní, naruší jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobí inú vážnu ujmu, potrestá sa trestom nespojeným s odňatím slobody.“[10]

 

Táto zmena, stanovuje, že pri naplnení základnej skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, nebude možné uložiť páchateľovi trest odňatia slobody, pričom páchateľ sa potrestá trestom nespojeným s odňatím slobody. [11]

 

Zvýšenie trestných sadzieb pri vybraných ŤČ

Pri vybraných trestných činoch navrhovaná právna úprava z dôvodu vysokého spoločenského  dopadu zvýšenie trestných sadzieb (napr. Zavinený úpadok, Poškodzovanie veriteľa, Zvýhodňovanie veriteľa, Poškodzovanie a znehodnocovanie národnej kultúrnej pamiatky, Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, Volebná korupcia, Násilie proti skupine obyvateľov, Nebezpečné vyhrážanie, Nebezpečné prenasledovanie, ublíženie na zdraví na chránenej osobe).[12]

Zavedenie nového trestného činu šírenia inváznych nepôvodných druhov

 

Navrhovaná právna úprava: §309a ods. 1 Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov vo väčšom rozsahu drží, pestuje, chová, rozmnožuje, prepravuje, uvádza na trh, používa, vymieňa alebo nechá rozmnožovať invázne nepôvodné druhy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“[13]

 

Problematika inváznych nepôvodných druhov organizmov je upravená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014  z  22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.[14] Zavedenie tohto nového trestného činu reflektuje potrestanie konania páchateľov ktoré ma nepriaznivý vplyv na biodiverzitu, čo v konečnom dôsledku predstavuje hrozbu pre celú spoločnosť.[15]

 

.Zavedenie nového trestného činu porušovania ochrany oznamovateľa

 

Navrhovaná právna úprava: §340a ods. 1 Kto spôsobí vážnu ujmu na právach tomu, kto dobromyseľne oznámil skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin orgánu činnému v trestnom konaní, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“[16]

 

Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky navrhuje zavedenie nového trestného činu porušovania ochrany oznamovateľa ktorého účelom je zabezpečenie ochrany oznamovateľov trestných činov, prostredníctvom trestného práva, ktorí dobromyseľne oznámil orgánu činnému v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin.[17]


[1] Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 14, cit. dňa 07.01.2022

[2]Dôvodová správa k novele trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-744, s. 14, cit. dňa 07.01.2022

[3]Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 19, cit. dňa 07.01.2022

[4]Dôvodová správa k novele trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-744, s. 19, cit. dňa 06.01.2022

[5]Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 49, cit. dňa 07.01.2022

[6] Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 21, cit. dňa 07.01.2022

[7]Dôvodová správa k novele trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-744, s. 21, cit. dňa 07.01.2022

[8]Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 23, cit. dňa 07.01.2022

[9]Meníme Trestný zákon: K slabším miernejší, k silnejším prísnejší. Dostupné online na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3580, cit. dňa 07.01.2022

[10] Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 50, cit. dňa 07.01.2022

[11]Dôvodová správa k novele trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-744, s. 50, cit. dňa 07.01.2022

[12]Meníme Trestný zákon: K slabším miernejší, k silnejším prísnejší. Dostupné online na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3580, cit. dňa 07.01.2022

[13]Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 43, cit. dňa 07.01.2022

[14]Dôvodová správa k novele trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-744, s. 44, cit. dňa 07.01.2022

[15]Meníme Trestný zákon: K slabším miernejší, k silnejším prísnejší. Dostupné online na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3580, cit. dňa 07.01.2022

[16]Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 46, cit. dňa 07.01.2022

[17]Dôvodová správa k novele trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-744, s. 46, cit. dňa 07.01.2022

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 176
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Uchovávanie údajov o prenose dát a polohe z dôvodu hrozby pre národnú bezpečnosť

Súdny dvor sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke, za akých podmienok môžu byť osobné údaje o prenose dát a polohe fyzických osôb ...

JUDIKATÚRA: Nesprávne označenie žalovaného ako prekážka rozhodnutia súdu

Aké následky má nesprávne označenie žalobcu v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu?

JUDIKATÚRA: K aplikabilite stanoviska R 2/2016 po nadobudnutí účinnosti CSP

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k aplikabilite stanoviska R 2/2016, ktoré prijalo občianskoprávne kolégium Najvyššieho ...

JUDIKATÚRA: Meritórne rozhodnutie ako procesný postup súdu

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k otázke, či možno pod pojem "procesný postup" zahrnúť aj faktickú ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 4/2022

Zo súdnej praxe 4/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2022

Právny obzor 4/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: