TlačPoštaZväčšiZmenši

Novela spravovacieho poriadku opäť zavedie na súdoch oddelenia platobných rozkazov

5.5. 2016, 17:02 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dnes predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

Návrh vyhlášky bol vypracovaný predovšetkým vo väzbe na rekodifikáciu civilného práva procesného, v dôsledku ktorej dňom 1. júla 2016 dôjde k zrušeniu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a jeho nahradeniu tromi procesnými kódexmi, a to zákonmi č.

Účelom predmetnej novelizácie vyhlášky je vykonať nevyhnutné súvisiace zmeny týkajúce sa viacerých procesných inštitútov, vedenia konania (napr. konanie o dedičstve, konanie o úschovách, konanie o umorenie listiny, konanie vo veciach obchodného registra), zapisovania vecí do súdnych registrov, registratúrneho plánu a v neposlednom rade aj zmeny používanej legálnej terminológie.

Platobné rozkazy

V tejto súvislosti tiež dochádza k opätovnému zavedeniu súdnych registrov vecí  skráteného konania „Ro“ a „Rob“ (k obnoveniu súdneho registra okresného súdu „Zm“ predkladateľ nepristúpil vzhľadom na skutočnosť, že rekodifikované civilného právo procesné už s inštitútom zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu nepočíta).

Dôvodová správa tiež uvádza, že v platobnom rozkaze sa zásadne rozhoduje dvoma výrokmi, pričom prvý z výrokov sa týka rozhodnutia vo veci samej a druhý výrok sa týka náhrady trov konania. Pôvodné pravidlo  v OSP hovorilo o tom, že o prípadnom odvolaní proti náhrade trov konania je povolaný rozhodnúť sám súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Toto pravidlo sa však do nového CSP neprebralo. Táto okolnosť môže spôsobiť, že v prípade odvolania proti výroku o náhrade trov konania v platobnom rozkaze vydanom sudcom by o ňom rozhodoval príslušný krajský súd, hoc v prípadoch platobných rozkazov vydaných vyšším súdnym úradníkom by o odvolaní proti výroku o náhrade trov konania rozhodoval len ten súd (sudca súdu), ktorý platobný rozkaz vydal. Táto skutočnosť by mohla založiť nerovný prístup k právu na súdnu ochranu pre rovnaké osoby. S ohľadom na uvedené sa javí ako vhodné urobiť zmeny (aj organizačné) tak, aby platobné rozkazy boli vydávané v súdnom oddelení Ro/Rob, v ktorých ich budú vydávať len vyšší súdni úradníci.

Do týchto súdnych registrov sa navrhuje zapisovať návrh na vydanie platobného rozkazu (v závislosti od povahy veci). V týchto súdnych registroch by sa ďalej mala viesť veci aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bolo podané odvolanie alebo sťažnosť proti výroku o trovách konania, v ktorej bol odpor proti platobnému rozkazu podaný oneskorene, bez vecného odôvodnenia alebo neoprávnenou osobou, alebo vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť.

Rodinné veci

V nadväznosti na rekodifikáciu civilného práva procesného, v záujme umožniť väčšiu špecializáciu sudcov na mimosporové konania podľa CMP, sa zriaďuje nový súdny register okresného súdu „Pc“. Do tohto súdneho registra sa budú zapisovať veci podľa zákona o rodine, ktoré sa pôvodne zapisovali do súdneho registra „C“, a to

  • 1. návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa a návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,
  • 2. návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva, návrh na určenie prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom,
  • 3. návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,
  • 4. návrh na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov.

Súdny register „P“ by sa mal po novom profilovať už len ako register vecí, ktoré sa týkajú maloletého dieťaťa.

Ďalšie zmeny

Novou právnou úpravou sa zabezpečuje aj vykonanie zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vo vzťahu k výkonu trestu prepadnutia majetku a výkonu trestu prepadnutia veci.

V nadväznosti na zákon č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zavedeniu nového oddielu Registra zbierky listín v súvislosti so zavedením nového typu obchodnej spoločnosti – jednoduchej spoločnosti na akcie od 1. januára 2017.

Novelizáciou vyhlášky sa tiež odstraňujú niektoré aplikačné a legislatívno-technické nedostatky súčasnej právnej úpravy (napr. zmena právnej úpravy v nadväznosti na zrušenie kolových známok, precizovanie dikcie vyhlášky týkajúcej sa Špecializovaného trestného súdu).

Účinnosť

Navrhuje sa dátum účinnosti vyhlášky 1. júl 2016 tak, aby táto nadobudla účinnosť súčasne s novými civilno-procesnými kódexmi, okrem bodu, ktorý sa týka zavedenia nového oddielu Registra zbierky listín v súvislosti so zavedením nového typu obchodnej spoločnosti – jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2017.

Celý návrh novely vyhlášky si prečítajte TU

Dôvodovú správu k návrhu novely vyhlášky si prečítajte TU

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1654
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti: Zápis konečného užívateľa výhod je povinnýhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zapis-konecneh/407548-clanok.html

Subjekty si musia zapísať do neverejnej časti OR SR osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné ...

Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaníhttp://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-od-volieb-schvalili-358-zakon/407467-clanok.html

Exprezident SR Andrej Kiska od posledných parlamentných volieb vetoval poslancom 29 zákonov, 28 z ...

Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzahttp://www.teraz.sk/slovensko/do-volby-kandidatov-na-sudcov-us-sa-z/407339-clanok.html

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich ...

Gál: S každým projektom sme sa natrápili, asi najviac so zastavením exekúciíhttps://www.topky.sk/cl/100535/1809327/Gal--S-kazdym-projektom-sme-sa-natrapili--asi-najviac-so-zastavenim-exekucii

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá ...

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2933 ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519100-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-2933-ludi/

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2019) o slovenský ...

L. Praženková víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o sudcochhttp://www.teraz.sk/slovensko/l-prazenkova-vita-ze-prezidentka-v/406962-clanok.html

Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: