TlačPoštaZväčšiZmenši

Novela spravovacieho poriadku opäť zavedie na súdoch oddelenia platobných rozkazov

5.5. 2016, 17:02 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dnes predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

Návrh vyhlášky bol vypracovaný predovšetkým vo väzbe na rekodifikáciu civilného práva procesného, v dôsledku ktorej dňom 1. júla 2016 dôjde k zrušeniu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a jeho nahradeniu tromi procesnými kódexmi, a to zákonmi č.

Účelom predmetnej novelizácie vyhlášky je vykonať nevyhnutné súvisiace zmeny týkajúce sa viacerých procesných inštitútov, vedenia konania (napr. konanie o dedičstve, konanie o úschovách, konanie o umorenie listiny, konanie vo veciach obchodného registra), zapisovania vecí do súdnych registrov, registratúrneho plánu a v neposlednom rade aj zmeny používanej legálnej terminológie.

Platobné rozkazy

V tejto súvislosti tiež dochádza k opätovnému zavedeniu súdnych registrov vecí  skráteného konania „Ro“ a „Rob“ (k obnoveniu súdneho registra okresného súdu „Zm“ predkladateľ nepristúpil vzhľadom na skutočnosť, že rekodifikované civilného právo procesné už s inštitútom zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu nepočíta).

Dôvodová správa tiež uvádza, že v platobnom rozkaze sa zásadne rozhoduje dvoma výrokmi, pričom prvý z výrokov sa týka rozhodnutia vo veci samej a druhý výrok sa týka náhrady trov konania. Pôvodné pravidlo  v OSP hovorilo o tom, že o prípadnom odvolaní proti náhrade trov konania je povolaný rozhodnúť sám súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Toto pravidlo sa však do nového CSP neprebralo. Táto okolnosť môže spôsobiť, že v prípade odvolania proti výroku o náhrade trov konania v platobnom rozkaze vydanom sudcom by o ňom rozhodoval príslušný krajský súd, hoc v prípadoch platobných rozkazov vydaných vyšším súdnym úradníkom by o odvolaní proti výroku o náhrade trov konania rozhodoval len ten súd (sudca súdu), ktorý platobný rozkaz vydal. Táto skutočnosť by mohla založiť nerovný prístup k právu na súdnu ochranu pre rovnaké osoby. S ohľadom na uvedené sa javí ako vhodné urobiť zmeny (aj organizačné) tak, aby platobné rozkazy boli vydávané v súdnom oddelení Ro/Rob, v ktorých ich budú vydávať len vyšší súdni úradníci.

Do týchto súdnych registrov sa navrhuje zapisovať návrh na vydanie platobného rozkazu (v závislosti od povahy veci). V týchto súdnych registroch by sa ďalej mala viesť veci aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bolo podané odvolanie alebo sťažnosť proti výroku o trovách konania, v ktorej bol odpor proti platobnému rozkazu podaný oneskorene, bez vecného odôvodnenia alebo neoprávnenou osobou, alebo vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť.

Rodinné veci

V nadväznosti na rekodifikáciu civilného práva procesného, v záujme umožniť väčšiu špecializáciu sudcov na mimosporové konania podľa CMP, sa zriaďuje nový súdny register okresného súdu „Pc“. Do tohto súdneho registra sa budú zapisovať veci podľa zákona o rodine, ktoré sa pôvodne zapisovali do súdneho registra „C“, a to

  • 1. návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa a návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,
  • 2. návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva, návrh na určenie prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom,
  • 3. návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,
  • 4. návrh na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov.

Súdny register „P“ by sa mal po novom profilovať už len ako register vecí, ktoré sa týkajú maloletého dieťaťa.

Ďalšie zmeny

Novou právnou úpravou sa zabezpečuje aj vykonanie zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vo vzťahu k výkonu trestu prepadnutia majetku a výkonu trestu prepadnutia veci.

V nadväznosti na zákon č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zavedeniu nového oddielu Registra zbierky listín v súvislosti so zavedením nového typu obchodnej spoločnosti – jednoduchej spoločnosti na akcie od 1. januára 2017.

Novelizáciou vyhlášky sa tiež odstraňujú niektoré aplikačné a legislatívno-technické nedostatky súčasnej právnej úpravy (napr. zmena právnej úpravy v nadväznosti na zrušenie kolových známok, precizovanie dikcie vyhlášky týkajúcej sa Špecializovaného trestného súdu).

Účinnosť

Navrhuje sa dátum účinnosti vyhlášky 1. júl 2016 tak, aby táto nadobudla účinnosť súčasne s novými civilno-procesnými kódexmi, okrem bodu, ktorý sa týka zavedenia nového oddielu Registra zbierky listín v súvislosti so zavedením nového typu obchodnej spoločnosti – jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2017.

Celý návrh novely vyhlášky si prečítajte TU

Dôvodovú správu k návrhu novely vyhlášky si prečítajte TU

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2188
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O novej väznici v Rim. Sobote sa hovorí už dlho. Výstavby by sa chceli chopiť dvaja záujemcoviahttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/podnikanie-ekonomika/o-novej-vaznici-v-rim-sobote-sa-hovori-uz-dlho-vystavby-by-sa-chceli-chopit-dvaja-zaujemcovia/

O novej väznici na Sabovej sa hovorí už dlho. Najnovšie mala vplyv na priebeh verejného ...

Vodiči pozor! Toto sú nové dopravné značky. Nenechajte sa nimi zaskočiťhttps://auto.pravda.sk/doprava/clanok/559353-vodici-pozor-toto-su-nove-znacky-nenechajte-sa-zaskocit/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightbox

V poslednom období pribudli na cestách dopravné značky, na aké sme neboli zvyknutí.

M. Kolíková vymenovala J. Hrubalu za predsedu ŠTShttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-vymenovala-j-hrubalu-za-p/485143-clanok.html

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS boli v pondelok (3. 8.) úspešní traja kandidáti.

Disciplinárne konanie s D. Trnkom bude pokračovať v septembrihttps://www.teraz.sk/slovensko/disciplinarne-konanie-s-d-trnkom-bude/485076-clanok.html

Trnka je okrem toho obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, keďže ...

ANALÝZA:Nový návrh zákona o štátnom občianstve nerieši situáciu menšínhttps://www.teraz.sk/slovensko/imb-navrh-novely-zakona-o-statnom-o/485070-clanok.html

Vládny návrh je podľa Inštitútu Mateja Bela IMB zbytočne komplikovaný a tvorí výnimky zo ...

Revoluce ve výplatách? Nejvyšší soud rozhodl, že je nezákonné platit za stejnou práci jinde jinou mzduhttps://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/ridic-ceske-posty-uspel-se-zalobou-kvuli-nizsi-mzde-za-stejnou-praci-oproti-praze.A200806_124339_firmy-trhy_ele

Řidič České pošty uspěl se žalobou, která poukazovala na nerovné odměňování ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: