Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neodkladné opatrenie proti inej osobe ako strane sporu

najpravo.sk • 21.2. 2017, 19:54

Ešte máme určite všetci v pamäti ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa predbežných opatrení. Tieto primárne slúžili na dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi konania, § 76 ods. 2 OSP však ustanovoval, že predbežným opatrením možno nariadiť povinnosť niekomu inému než účastníkovi len vtedy, ak to možno od neho spravodlivo žiadať. Procesnoprávna úprava účinná do konca júna minulého roka teda explicitne umožňovala za splnenia uvedenej podmienky nariadenie povinnosti aj tretej osobe, teda subjektu odlišnému od vecne legitimovaných účastníkov konania.

Ako sa však situácia zmenila od 1. júla 2017, kedy doslúžil Občiansky súdny poriadok a na trón zasadol Civilný sporový poriadok? V prvom rade je treba uviesť, že ustanovenie obdobné § 76 ods. 2 OSP už procesnoprávna úprava nepozná. Za použitia tohto argumentu, ako aj s poukazom na znenie § 325 ods. 2 CSP, podľa ktorého „neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby... “ sa môže javiť, že podľa súčasnej právnej úpravy už súd neodkladným opatrením nemôže nariadiť povinnosť inej osobe ako strane sporu. Ministerstvo spravodlivosti, právna teória a ani súdna prax však veci nevidia takto jednoznačne.

Právna teória

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. v komentári k Civilnému sporovému poriadku (C.H.Beck, 2016, s. 1094) prezentoval názor, že súčasný § 325 ods. 1 CSP nepredpokladá len úpravu pomerov strán. Svoj názor autor opiera o novú koncepciu neodkladných opatrení, ktorá nie je priamo viazaná na konanie vo veci samej a zdôrazňuje, že konanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je treba vnímať autonómne, samozrejme s prepojením na konanie vo veci samej v rozsahu vyplývajúcom zo zákona. Ak teda ustanovenie § 325 ods. 2 CSP predpokladá uloženie povinnosti alebo obmedzenia strane, ide o stranu konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, kde okrem žalovaného nemožno vylúčiť ani tretiu osobu tak, ako to pôvodne predpokladal § 76 ods. 2 OSP. Autor v ďalšom texte uvádza, že ak súd nariadi neodkladné opatrenie, ktoré ukladá povinnosť alebo obmedzenie tretej osobe, je túto osobu nevyhnutné považovať za stranu konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vrátane s tým spojenými procesnými právami, poukazuje tiež na právo tretej osoby na náhradu škody, ktoré vyplýva tretej osobe z § 340 ods. 1 CSP.

Ministerstvo spravodlivosti SR v záujme predchádzania prípadným výkladovým nejasnostiam novej právnej úpravy v aplikačnej praxi zriadilo e-mailovú adresu, na ktorej je možné sa dotazovať k výkladu jednotlivých ustanovení. Medzi zverejnenými častými otázkami a odpoveďami nachádzame aj odpoveď na otázku, či je možné nariadiť neodkladné opatrenie aj inej osobe ako sporovej strane. Ministerstvo bez ďalších podporných argumentov uvádza: „Áno, podľa príslušných ustanovení CSP je možné neodkladné opatrenie nariadiť aj voči inej osobe, nielen voči sporovej strane“.

Snáď netreba zdôrazňovať, že či už ide o výklad právnej teórie alebo o výklad Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, tieto majú výlučne nezáväzný charakter.

Súdne rozhodnutia

V zverejnených súdnych rozhodnutiach sa problém nariadenia neodkladného opatrenia voči tretej osobe objavuje hlavne v prípadoch výkonu dohody o zrážkach zo mzdy, kde sa dlžník obracia na súd s návrhom smerujúcim voči veriteľovi alebo zamestnávateľovi, prípadne voči obidvom a domáha sa voči veriteľovi zdržania sa výkonu dohody o zrážkach zo mzdy, prípadne aj voči zamestnávateľovi, ktorého buď označí za stranu sporu, alebo nie, a voči ktorému sa domáha zákazu vykonávať zrážky. Pozrime sa na jednotlivé prípady a názory súdov.

1. Povinnosť tretej osobe, ktorá nie je stranou sporu, možno uložiť za použitia analógie

Okresný súd Skalica vo veci 2Csp/90/2016 v právnej veci dlžníka voči veriteľovi, kde sa navrhovateľ – dlžník domáhal uloženia povinnosti voči veriteľovi – zdržať sa výkonu dohody o zrážkach zo mzdy a rovnakej povinnosti aj zamestnávateľovi, ktorého však neoznačil ako stranu sporu, uviedol, že Civilný sporový poriadok síce neobsahuje ustanovenie, ktoré umožňuje ukladať povinnosti neodkladným opatrením aj iným osobám ako stranám sporu, súd však musí pri rozhodovaní vychádzať aj zo základných princípov, na ktorých tento zákon spočíva. Ak niet výslovného ustanovenia tohto zákona, súd prejedná a rozhodne právnu vec podľa normy, ktorú by zvolil, ak by bol sám zákonodarcom, a to s prihliadnutím na princípy všeobecnej spravodlivosti a princípy, na ktorých spočíva tento zákon, tak, aby výsledkom bolo rozumné usporiadanie procesných vzťahov. Ochrana ohrozených alebo porušených práv musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty. Keďže žalobca v danom prípade nemá k dispozícii iný prostriedok právnej ochrany pred zásahom do svojho majetku, k jeho účinnej ochrane je potrebné nariadiť priamo zamestnávateľovi žalobcu, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy. Týmto nedochádza k zásahu priamo do práv zamestnávateľa žalobcu, ale k zamedzeniu výkonu jeho povinnosti vykonávať zrážky zo mzdy dlžníka v zmysle § 551 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Súd má za to, že nariadením predbežného opatrenia sa nevytvorí nenávratný a nenapraviteľný stav v právnych vzťahoch strán, nevznikne neprimeraná ujma na strane žalovaného, ani neprimeraná výhoda na strane žalobcu, a preto súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia (návrhu bolo vyhovené a bola uložená povinnosť zdržať sa výkonu dohody o zrážkach zo mzdy žalovanému veriteľovi a povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok zamestnávateľovi).

2. Povinnosť tretej osobe nemožno uložiť

  • Krajský súd Nitra vo veci 9Co/467/2016 konštatoval, že neodkladným opatrením možno ukladať povinnosť zásadne len strane konania. Uloženie povinnosti inej osobe Civilný sporový poriadok, na rozdiel od Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30. 06.2016, nepripúšťa. Išlo o konanie dlžníka proti veriteľovi, kde prvoinštančný súd ešte za účinnosti OSP uložil povinnosť veriteľovi zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy a zároveň aj zamestnávateľovi povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy na základe tejto dohody. Z dôvodu zmeny právnej úpravy v tomto druhom výroku odvolací súd návrh zamietol.
  • Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci 20Csp/37/2016 o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia dlžníka voči žalovanému veriteľovi, ktorým sa žalobca domáhal uloženia povinnosti jeho zamestnávateľovi nevykonávať zrážky zo mzdy rozhodol tak, že tento zamietol, pričom uviedol, že Civilný sporový poriadok neupravuje možnosť nariadenia neodkladného opatrenia niekomu inému ako strane, ktorou je v konaní podľa § 60 Civilného sporového poriadku len žalobca a žalovaný. Nakoľko sa žalobkyňa návrhom, doručeným súdu dňa 18. 7. 2016, domáhala nariadenia neodkladného opatrenia voči subjektu, ktorý nevystupuje ako strana v tomto konaní, súd v súlade s citovanými ustanoveniami tento jej návrh zamietol.

3. Zamestnávateľ ako zúčastnený subjekt

Vo veci vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 9Csp/60/2016 súd uložiť veriteľovi povinnosť zdržať sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy a v druhom výroku zároveň uložiť povinnosť zamestnávateľovi zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy z tejto dohody. Zo záhlavia uznesenia vyplýva, že zamestnávateľ bol pravdepodobne označený ako strana sporu, keďže súd v záhlaví uviedol: „za účasti zamestnávateľa žalobkyne...“. Nad rámec témy článku poukazujeme na názor, ktorý prezentoval súd v odôvodnení: „Keďže žalobkyňa má postavenie spotrebiteľa a žalovaný realizoval prostredníctvom zamestnávateľa žalobkyne úhrady svojej pohľadávky bez toho, aby bola preskúmaná alebo judikovaná súdnym rozhodnutím, súd uložil zamestnávateľovi žalobkyne povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy až do právoplatného skončenia konania o určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy. Zároveň súd uložil aj žalovanému povinnosť zdržať sa realizácie dohody o zrážkach zo mzdy až do právoplatného skončenia konania vo veci samej, nakoľko v prípade, ak by došlo k zmene zamestnávateľa na strane žalobkyne, tak by opätovne musela podávať nový návrh na neodkladného opatrenia, ktorým by sa domáhala uloženia povinnosti nevykonávať zrážky zo mzdy, pretože takýto zamestnávateľ by bol po predložení dohôd o zrážkach zo mzdy povinný vykonávať podľa § 551 ods. 2 Občianskeho zákonníka zrážky zo mzdy, keďže neodkladné opatrenie vydané v tejto veci by nebolo pre neho záväzné. So zreteľom na účinnú ochranu žalobkyne ako spotrebiteľa bolo preto nevyhnutné žalovanému uložiť povinnosť zdržať sa používania predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy.“

4. CSP nevylučuje možnosť nariadiť neodkladné opatrenie vo vzťahu k inej osobe

Aj Okresný súd Trenčín sa vo veci 17Csp/78/2016 musel vysporiadať s otázkou nariadenia neodkladného opatrenia voči tretej osobe, v danom prípade rovnako zamestnávateľovi žalobcu. Ako vyplýva zo záhlavia uznesenia, zamestnávateľ nebol žalobcom označený ako strana sporu, pričom žalobca sa domáhal uloženia povinnosti zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy voči žalovanému veriteľovi a zároveň zákazu vykonávania zrážok voči zamestnávateľovi žalobcu. Súd v odôvodnení uviedol, že „Civilný sporový poriadok takisto nevylučuje možnosť nariadiť neodkladné opatrenie vo vzťahu k inej osobe, ako je sporová strana v konaní o žalobe, pričom zároveň platí, že neodkladným opatrením by nemalo dochádzať k zásahu do práv nad nevyhnutnú mieru. Takúto tretiu osobu je možné považovať v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia za stranu sporu."

5. Uloženie povinnosti informovať tretiu stranu o nariadenom neodkladnom opatrení

Okresný súd Rimavská Sobota vo veci 14Csp/98/2016 vyslovil názor, že súd podľa Civilného sporového poriadku nemôže priamo uložiť zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy a preto zároveň s neodkladným opatrením, ktorým uložil veriteľovi zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy uložil aj povinnosť informovať bezodkladne zamestnávateľa žalobcu o tom, že rozhodnutím súdu bola uložená povinnosť zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy.

6. Samotná tretia strana - zamestnávateľ ako žalovaný. A čo náhrada trov zamestnávateľom ako neúspešnou stranou sporu?

Vo veci vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 17Csp/51/2016 súd rozhodoval o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia voči žalovanému – zamestnávateľovi. Veriteľ nebol označený ako strana sporu. Súd návrh zamietol, keďže podľa názoru súdu nie je možné nariadiť takéto neodkladné opatrenie bez účasti veriteľa, pretože takýmto postupom by došlo k odňatiu možnosti konať pred súdom (nemožnosť vyjadriť sa, podať opravný prostriedok apod.). Súd uviedol, že dáva za pravdu žalobkyni, že realizáciou dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje veriteľovi úveru obísť súdnu kontrolu zmluvných podmienok v spotrebiteľskej zmluve, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa, to je však dôvod na úpravu pomerov medzi žalobkyňou a veriteľom ako účastníkmi úverovej zmluvy a zároveň dohody o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej žalovaný ako zamestnávateľ žalobkyne len vykonáva svoju povinnosť realizovať zrážky zo mzdy žalobkyne. Preto neexistuje dôvod, pre ktorý by mal zamestnávateľ žalobkyne v pozícii žalovaného v prípade nariadenia navrhovaného neodkladného opatrenia, a teda úspechu žalobkyne, znášať následky konania tretej osoby v podobe účasti na tomto konaní a náhrade trov tohto konania. Súd uznáva, že výkon dohody o zrážkach zo mzdy môže negatívne ovplyvniť finančnú a sociálnu situáciu jej rodiny, avšak uvedenému stavu bolo možné sa vyhnúť aj prostriedkami smerovanými voči veriteľovi úveru ako účastníkovi úverovej zmluvy a zároveň dohody o zrážkach zo mzdy. Rovnaký právny záver vyslovil aj Krajský súd v Prešove v uznesení sp. zn. 6Co/95/2013 zo dňa 19. 06. 2013, ktorý uviedol, že po overení splnenia podmienok môže byť dôvodné nariadenie predbežného opatrenia (t. č. v zmysle novej právnej úpravy neodkladného opatrenia), ktorým sa zakáže podnikateľovi zdržať sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy uzavretej medzi ním a spotrebiteľom.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2616

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: