TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR: Starosta verzus uznesenia zastupiteľstva

12.2. 2019, 17:38 |  Martin Píry

Vzťah starostu a zastupiteľstva môže vykazovať rôznu kvalitu. Základný právny princíp je rovnosť postavenia oboch orgánov. Tento princíp v praxi znamená niekoľko podstatných bodov:

  • a.) Zastupiteľstvo nie je podriadené starostovi a ako kolektívny orgán koná autonómne, to sa prejavuje napríklad v práve podať pozmeňujúci návrh poslancom zastupiteľstva.
  • b.) Zastupiteľstvo nemá právo dávať povinnosti starostovi obce a ten nie je k nemu vo vzťahu podriadenosti.

Zákon o obecnom zriadení č. 369 /1990 Zb. v znení zmien a neskorších predpisov popisuje celý rad otázok o ktorých rozhoduje zastupiteľstvo. Rozhodnutia zastupiteľstva sa realizujú vo forme uznesenia. Pokiaľ má zastupiteľstvo právomoc schvaľovaciu, logicky jeho uznesenia vykonáva starosta cestou obecného úradu. Výnimkou sú len uznesenia, ktoré sú adresované priamo zastupiteľstvu, alebo jeho orgánom, resp. kontrolórovi obce. Vzhľadom k už vyššie uvedenému princípu rovnocennosti obidvoch orgánov je potrebný systém bŕzd a protiváh vo vzájomnom vzťahu kolektívneho orgánu a štatutára - starostu obce. Jedným z podstatných právomocí voči zastupiteľstvu je právo starostu nepodpísať uznesenie zastupiteľstva tzv. sistačné právo. V princípe môžeme hovoriť odvoch formách rozhodnutí zastupiteľstva a to: uznesenie a všeobecne záväzné nariadenie obce (VZN). Pokiaľ pri všeobecnom záväznom nariadení je jeho účinnosť principiálne spojená s plynutím doby počas ktorej je vyvesené, pri uznesení, čo sa týka účinnosti, ide podľa § 13 ods. 6 o nadväznosť na podpis starostu (polemická je skutočnosť ak je VZN prijaté vo forme uznesenia, čo je však na samostatnú štúdiu).

Starosta môže využiť svoje oprávnenie proti uzneseniu z dvoch materiálnych dôvodov:

  • a.) Ak je pre obec zjavne nevýhodné.
  • b.) Alebo odporuje zákonu.

Zákon o obecnom zriadení expressis verbis hovorí, že stačí domnienka, teda výrazne subjektivizuje rozhodovací proces starostu obce a to v obdivoch prípadoch. Táto subjektívnosť v rozhodovaní platí aj v prípade predpokladu nezákonnosti, aj keď v tomto prípade sme zvyknutí v podmienkach slovenského práva na istú formalizáciu konštatovania protiprávnosti, napríklad v podobe rozsudku súdu, alebo rozhodnutia prokurátora. Z tejto právomoci starostu je vyňaté uznesenie o odvolaní a voľbe hlavného kontrolóra a uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

Zastupiteľstvo má možnosť 3/5 väčšinou prehlasovať starostu obce, ak sa tak však nestane, stráca do 3 mesiacov platnosť. Dôkazom z opaku je potrebné konštatovať, že uznesenie v 3 mesačnej lehote je platné.

Niektoré obce pri rozhodovacej činnosti zastupiteľstva postupujú zjednodušeným spôsobom kedy samotné rozhodnutia a hlasovania o nich prijímajú v jednom uznesení. Napriek skutočnosti, že uznesenie môže mať tak viacero bodov 1 až xy, je aktom samo o sebe, nie vo svojich parciálnych častiach. Z toho dôvodu vidíme hneď niekoľko kritických momentov. Ľahko identifikovateľné  sú minimálne dva:

  • a) Sistačné právo je využiteľné voči aktu ako takému (teda podľa § 13 ods. 6, teda nie len voči jeho bodom ako nejaké čiastočné právo veta). Teda ak chce starosta pozastaviť účinnosť uznesenia, ktoré je nevýhodné, alebo nezákonné len v jednej svojej časti, musí stopnúť celé uznesenie.
  • b) Následne je tu otázka materiálnej stránky uznesenia. Podľa § 12 ods. 7 na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Teda zákon predpokladá istú kauzálnu súvislosť konkrétneho hlasovania a konkrétneho uznesenia.

V tomto krátkom exkurze sa zmienim ešte o jednom kritickom momente vo vzájomnom vzťahu starostu a uznesení zastupiteľstva. Týmto je uznesenie, ktorého predmetom je schválenie súkromnoprávnej zmluvy s obcou. Treba pripomenúť, že na niektoré typy zmlúv sa pre ich platnosť vyslovene vyžaduje predchádzajúci súhlas zastupiteľstva. Preto na tomto mieste budeme riešiť tieto situácie. Ide o otázku akú dominanciu má starosta voči zastupiteľstvu v prípade schvaľovanie súkromno-právnych zmlúv (teda občianske a obchodné záväzky). Môže vzniknúť trojaká situácia:

  • a.) Prvá, zrejme optimálna, že zastupiteľstvo schváli uznesenie a starosta následne podpíše zmluvu.
  • b.) Negatívna situácia - teda starosta sa rozhodne v rozpore, alebo bez uznesenia zastupiteľstva uzavrieť zmluvu, alebo iný právny akt na ktorého platnosť sa podľa zákona nap. § 11 ods. 4 vyžaduje predchádzajúci súhlas. Teda konanie bez takého súhlasu, alebo v rozpore s ním by spôsobilo neplatnosť právneho aktu (zmluvy). Táto situácia je právne zrejmá a za istých okolností môže byť premietnutá aj v rovine trestného práva ako trestný čin zneužitia, alebo podvodu (druhú zmluvnú stranu uvádza do omylu o platnosti právneho aktu).
  • c.) Pozitívna situácia - kedy uznesenie schvaľuje isté plnenie, prevod majetku ect., ale starosta nekoná. Táto situácia je oveľa kritickejšia. Dôvod je jednoduchý. V našom právnom systéme neexistuje reálny a efektívny spôsob ako prinútiť starostu obce, ako štatutára právnickej osoby, aby podpísal nejaký úkon. Aj osobitné normy, ktoré upravujú nečinnosť správneho orgánu, sa pohybujú v rovine správneho práva a administratívno-právnych vzťahov a nie v rovine súkromno-právnej agendy. Vykonanie takéhoto uznesenia proti vôli starostu je problémom. Existuje však možnosť domáhať sa druhej zmluvnej strany na súde cestou žaloby, napríklad podľa § 229 Civilného sporového poriadku o nahradení prejavu vôle rozhodnutím súdu. Je možné povedať, že okrem času nič iné takouto obštrukciou starosta nezíska. Navyše v prípade pozitívneho rozhodnutia súdu nie je možné vylúčiť právo domáhať sa náhrady škody v predmetnej situácii.
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 110
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fungovanie vnútorných vzťahov v štátnej službe sa má zefektívniťhttp://www.teraz.sk/slovensko/fungovanie-vnutornych-vztahov-v-sta/424707-clanok.html

Doplniť sa má aj úprava výberového konania o možnosť overiť úroveň ovládania práce s ...

A. Baránik navrhuje zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/a-baranik-navrhuje-zrusit-zakaz-zve/424706-clanok.html

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) navrhuje viaceré opatrenia v ...

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní by sa mohol ešte upravovaťhttp://www.teraz.sk/ekonomika/navrh-novely-zakona-o-verejnom-obstar/424686-clanok.html

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní, ...

Ústavní soud se podruhé zastal muže, kterého exekutor připravil o bythttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustavni-soud-se-podruhe-zastal-muze-exekuce-bytu.A191017_115146_domaci_cern

Ústavní soud se podruhé zastal muže, který kvůli nevelké pohledávce přišel o družstevní ...

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: