TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR: Koniec družstevného bývania?

31.8. 2014, 15:42 |  Erik Surmánek

Krátkodobý nájom s družstvami neráta

Nedávno som sa po prvýkrát v praxi stretol s aplikáciou zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu, pričom mojou úlohou bolo spísanie vzorovej nájomnej zmluvy. Keďže sa jedná o novú právnu úpravu, musel som sa s ňou najprv oboznámiť. Hneď v prvom paragrafe, v jeho odseku 2 som sa v rámci negatívneho vymedzenia pôsobnosti zákona dočítal, že uvedený zákon sa nevzťahuje na nájomné pomery okrem iného aj v družstevných bytoch. Z počiatku som z nového poznatku ostal prekvapený a úprimne som nevidel zásadnejší dôvod, ktorý by opodstatňoval vyňatie družstevných bytov s pod inak výhodného právneho režimu [1] zákona o krátkodobom nájme bytu.

Snažil som sa nájsť odpoveď na mnou samým položenú otázku v komentároch k zákonu, avšak z mne dostupnej literatúry som sa okrem otrockého odcitovania zákonného znenia viac nápomocných informácií nedozvedel. Následne som siahol po dôvodovej správe k uvedenému zákonu, čo sa ukázalo ako vskutku nápomocný krok a dozvedel som sa, že zákon o krátkodobom nájme bytu sleduje za cieľ riešenie otázky súkromného trhového nájomného bývania v Slovenskej republike [2]. Z uvedeného mi potom vyplynulo, že s prihliadnutím na určité osobitosti nájmu družstevného bytu, kde prenajímateľom je bytové družstvo a nájomcom osoba s členstvom v bytovom družstve, nie je zákon o krátkodobom nájme bytu v jeho aktuálnej podobe vhodným nástrojom pre podporu nájmu družstevného bývania.

Každopádne som sa však so svojou vlastnou odpoveďou neuspokojil a začal som v rovine de lege ferenda hľadať možné východiská, asi aj preto, že v mojich predstavách bolo družstevné bývanie, hoci bez akéhokoľvek štatistického podkladu, ponímané ako v spoločnosti výrazne zastúpené. Uvažoval som nad tým, že zákonodarca by mohol do uvedeného zákona zakotviť výnimku, ktorá by na jednej strane zohľadňovala postavenie nájomcu družstevného bytu ako jeho nevlastníka, avšak súčasne by mu na strane druhej umožňovala „jeho“ družstevný byt krátkodobo prenajať. Ak hovorím o nevlastníkovi, rešpektujem tým, že de lege aj de facto je vlastníkom stále bytové družstvo, hoci musím dať za pravdu prof. Vojčíkovi, že „z hľadiska občianskoprávneho je však podstatné, že ide o byt vo vlastníctve družstva, čo podľa nášho názoru nemôže brániť tomu, aby bol prenechaný do nájmu aj nečlenovi družstva“ [3].

Povzbudený predchádzajúcou myšlienkou skúseného autora som sa začal pohrávať s tézou, že výnimka pre družstevné byty by mala mať podobu akejsi verzie krátkodobého podnájmu, ktorým by zákon pamätal na nájomcov družstevných bytov ako na ich nevlastníkov. V zmysle platnej právnej úpravy obsiahnutej v § 719 Občianskeho zákonníka som nenarazil na žiaden zásadnejší problém, ktorý by moju tézu vyvracal. Ak by však niekto považoval znenie tohto paragrafu za možnú prekážku, je treba mať na pamäti, že „ustanovenie § 719, kde je právny vzťah podnájmu bytu (časti bytu) upravený, sa vzťahuje na nedružstevné byty. Podnájom družstevného bytu upravujú stanovy jednotlivých bytových družstiev“ [4]. Logicky by potom právna úprava s právnou silou zákona mala pred stanovami bytových družstiev navrch.

Štatistika

Snažil som sa dopátrať relevantných štatistických informácií, ktoré by moju predstavu o veľkom počte družstevných bytov vo vlastníctve družstiev potvrdili. Posledným cenzom tohto druhu s celoštátnym pokrytím bolo sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ktorého výsledky sú sprístupnené na samostatnej internetovej stránke [5]. V zmysle uvedených štatistík predstavoval v roku 2011 celkový počet obývaných bytov 1 669 903, z čoho družstevných bytov bolo 61 161, čo po zaokrúhlení na dvoje desatine miesta nadol predstavovalo len 3,66 %.

Pre lepšie pochopenie vývoja a tendencie družstevného bývania som skúmal aj informácie o vlastníckej štruktúre bytového fondu v SR za obdobie rokov 2006 – 2008, ktoré sú voľne sprístupnené na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR [6]. Podľa odhadovaného stavu bolo v SR ku dňu 31.12.2008 trvale obývaných bytov 1 767 638, z toho vo vlastníctve bytových družstiev 64 356, teda cca 3,64 %. V roku 2007 sa odhadoval počet bytov vo vlastníctve bytových družstiev 80 834 bytov, teda cca 4,61 %. O rok predtým to bolo približne 89 278 bytov, percentuálne odhadovaných na 5,14 %. Je pravdou, že samotné dokumenty ministerstva uvádzajú len odhadované počty, avšak vzhľadom na vysokú mieru súčinnosti bytových družstiev je možné tieto informácie považovať za dôveryhodné, čo dokazuje aj ich zapojenosť do uvedeného projektu (účasť od 84,4 % v roku 2006 až po 100 % v roku 2008). Súčasne verím, že bytové družstvá disponujú pomerne presnými informáciami o tom, koľko bytov im ešte v ich vlastníctve ostalo.

Najväčší skok je možné sledovať pri pohľade na výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001, kedy z celkového počtu obývaných bytov bolo vo vlastníctve bytových družstiev 247 900 bytov, čo predstavovalo podiel 14,9 % [7].

Na základe vyššie uvedených štatistických zisťovaní je preto možné konštatovať, že podiel bytov vo vlastníctve bytových družstiev na celkovom počte bytov tvoriacich bytový fond SR sa postupne znižuje. Tomu bude logicky zodpovedať aj znižovanie počtu bytových družstiev, ktorých pole pôsobnosti sa štatisticky zmenšuje. Zatiaľ čo v roku 2006 bolo v rámci projektu ministerstva oslovených 128 bytových družstiev, v roku 2008 ich bolo len 94 [6].

Druhý dych

Akú prognózu je teda možné o bytových družstvách vysloviť? Okrem postupného zániku majú bytové družstvá ešte niekoľko možností. Jednou z nich je uskutočňovanie výkonu správy nad vlastníckymi bytmi bývalých užívateľov (teraz už vlastníkov) družstevných bytov. Domnievam sa, že táto činnosť je s prihliadnutím na postupné zmenšovanie bytového fondu družstiev aj ich najčastejšie sa vyskytujúcou náplňou práce.

Aby sme však nad bytovými družstvami ešte tak úplne nelámali pomyselnú palicu, je možné pripustiť aj tú možnosť, že existujúce bytové družstvá v pozícií developera pristúpia k výstavbe nových družstevných bytov. Týmto spôsobom by bolo možné spomaliť, resp. aj zastaviť trend zmenšovania bytového fondu v družstvách a tým privodiť akúsi renesanciu týchto právnických osôb. Priznám sa, že aj mne samotnému však táto možnosť príde skôr ako sci-fi scenár. Je tomu tak nielen kvôli niektorým právnym nevýhodám družstevného bývania (ručenie družstva celým svojim majetkom a teda aj samotnými bytmi), ale tiež aj pre pretrvávajúcu prax niektorých súčasných developerov, ktorí uskutočňujú výstavbu skôr luxusných bytov a to s cieľom čo najrýchlejšej návratnosti vynaložených investícií.

O tom, že v súčasnosti nie sú myšlienke výstavby bytov pre „bežného človeka“ okrem developerov naklonení ani predstavitelia verejnej moci, nepriamo svedčí aj dôvodová správa k zákonu o krátkodobom nájme bytov, v zmysle ktorej „v neposlednom rade do budúcna v prípade ďalších opatrení najmä ekonomického charakteru je potrebné počítať aj s výstavbou nových projektov v oblasti nájomného bývania bez finančnej pomoci zo strany štátu[2]. Teda aj priamo pri tvorbe zákona o krátkodobom nájme bytu sa predpokladalo, že v budúcnosti bude pôsobiť nová právna úprava stimulujúco voči súkromným developerom bez súčasnej potreby štátnych zásahov.

V kontexte faktickej výstavby bytov skôr pre náročnejšieho zákazníka sa potom nestávajú zriedkavými pohľady na síce nové, ale zato opustené obytné domy s luxusným výhľadom na mesto. V tomto svetle sa preto prikláňam k názoru Mgr. Grausovej keď uviedla, že „vlastnícke bývanie je spravidla určené pre bývanie príjmovo stredných a vyšších skupín obyvateľstva“ [7]. Nevyhovuje tak preto osobám z najnižších príjmových skupín, ktorých sa otázky nezamestnanosti a nízkej mobility obyvateľstva s cieľom presťahovania sa za prácou dotýkajú najviac.

Záverom

Zrejme čitateľa po prečítaní tohto článku neprekvapím keď vyslovím názor, že družstevné bývanie v podmienkach SR je na ústupe. Postupom času bez pribúdania nových družstevných bytov (lebo nebude nikoho, kto by ich výstavbu dotoval) a za postupného odkupovania existujúcich bytov ich súčasnými užívateľmi dospejeme k stavu, kedy budeme môcť o právnej úprave regulujúcej družstevné bývanie povedať, že je obsolentnou úpravou, a že družstevné bývanie je vo svojej podstate už historicky prekonané.

Mgr. Erik Surmánek


Použitá literatúra:

[1] http://www.najpravo.sk/clanky/kratkodoby-najom-bytu.html

[2] Dôvodová správa k zákonu č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu

[3] VOJČÍK, P.: K spoločnému členstvu v bytovom družstve a k zrušeniu spoločného nájmu. In: Bulletin Slovenskej advokácie 4/2008. roč. XIV. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2008. ISSN 1335 – 1079, s. 15

[4] LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 2. Prvé vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISBN 978 – 80 – 8078 – 346 – 4, s. 197

[5] http://datacube.statistics.sk/SODB/TM1WebLogin.aspx

[6] http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=132777

[7] GRAUSOVÁ, K.: Rozsah zodpovednosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo vzťahu k tretím osobám. In: Bulletin Slovenskej advokácie 1-2/2012. roč. XVIII. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2012. ISSN 1335 – 1079, s. 14

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 894
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

CSP: Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom ako otázka právna

Riešenie problematiky úpravy styku otca s maloletou nemôže byť v žiadnom prípade posudzované ako právna otázka, na ktorej by záviselo ...

CSP: Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 C. s. p., ktorými sú: riadne doručenie žaloby (o splnenie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Dosiahli 65 rokov: Prezidentka odvolala z funkcie piatich sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-odvolala-z-funkcie-piatich-s/441732-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh Súdnej rady SR odvolala z funkcie sudcu päť sudcov, ...

ÚS zohľadnil stanovisko ombudsmanky ohľadom o 50-dňového moratóriahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-zohladnil-stanovisko-ombudsmanky-pr/441480-clanok.html

Z rozhodnutia Ústavného súdu podľa Patakyovej vyplýva, že zohľadnili možné ohrozenie ...

Danko: Generálny prokurátor nemôže v kancelárii využívať skrytú kameruhttps://www.webnoviny.sk/danko-generalny-prokurator-nemoze-v-kancelarii-vyuzivat-skrytu-kameru/

Generálny prokurátor nemôže mať v kancelárii skrytú kameru na nahrávky.

Pri označovaní strelných a signálnych zbraní platia nové pravidláhttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-oznacovani-strelnych-a-signalnyc/441148-clanok.html

Ide o zosúladenia právnej úpravy na Slovensku s právom Európskej únie v oblasti označovania ...

Ústavnému sudcovi Mamojkovi hrozí disciplinárne stíhanie, Fiačan chce tvrdenia Tótha preveriťhttps://www.webnoviny.sk/ustavnemu-sudcovi-mamojkovi-hrozi-disciplinarne-stihanie-fiacan-chce-tvrdenia-totha-preverit/

Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri všeobecných.

Členové rady Válkovou podpořili. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva zůstanehttps://www.denik.cz/z_domova/valkova-ksc-lidska-prava-zmocnenkyne-20200116.html

Podpořila ji dnes většina členů rady vlády pro lidská práva.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: