Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Na Slovensku pribudnú rodinní sudcovia

11.5. 2011, 23:11 |  Admin 3

Ministerstvo spravodlivosti plánuje od 1. júla 2011 reálne zaviesť inštitút tzv. rodinného sudcu. Vyplýva to z návrhu novely Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, ktorá bola predložená do legislatívneho procesu.

Kto bude v skutočnosti rodinným sudcom?

Zaujímavo znejúci nadpis článku však v skutočnosti neznamená veľké zmeny. Zjednodušene by sa dalo povedať, že konania, ktoré sa budú riešiť podľa Zákona o rodine budú všetky koncentrované v jednom senáte špecializovanom na rodinné spory.

Súčasná právna úprava totiž umožňuje rozhodovať sudcami rozhodujúcimi občianskoprávne veci (tzv. C senáty) aj:

  • rozvodové veci
  • veci týkajúce sa zapretia či určenia otcovstva
  • veci, v ktorých sa matka domáha úhrady nákladov spojených s ťarchavosťou, pôrodom, zakúpením výbavičky i po narodení dieťaťa a
  • veci týkajúce sa určenia, zmeny alebo zrušenia vyživovacej povinnosti voči plnoletým osobám.

Ostatné rodinnoprávne veci riešia sudcovia tzv. poručenských oddelení resp. oddelení starostlivosti o maloletých (tzv. P senáty).

Zmena bude teda spočívať len v tom, že rodinnoprávne veci, ktoré napadnú na súd po 1. júli 2011 sa už nebudú riešiť v súdnych oddeleniach C, ale všetky veci, ktoré majú základ v Zákone o rodine sa budú riešiť v oddeleniach P.

Dôvody navrhovaných zmien

Ministerstvo spravodlivosti uvádza, že pre Slovenskú republiku je charakteristická vysoká miera rozvodovosti s tendenciou neustáleho rasu a vysoký počet detí pochádzajúcich z mimomanželských vzťahov. Sudca, ktorý bude špecializovaný na riešenie sporov vyplývajúcich zo Zákona o rodine ich môže podľa ministerstva riešiť rýchlejšie a efektívnejšie.

Potreba zmien rozvrhov práce

Ak by uvedená navrhovaná vyhláška, ktorou sa má zmeniť Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy nadobudla účinnosť, bude zrejme nevyhnutné personálne posilniť oddelenia P, ktoré budú mať podstatne zvýšený nápad nových vecí.

Zdroj: lt.justice.gov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca