Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Čo je nové v práve pre e-shopy a iných podnikateľov na diaľku

Daniela Ježová • 24.6. 2014, 09:48

Národná rade SR dňa 25. marca 2014 schválila zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý nadobudol účinnosť dňa 13. júna 2014. Týmto zákonom sa s účinnosťou odo dňa 13. júna 2014 zruší v súčasnosti platný zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Touto novou právnou úpravou je podrobne upravená informačná povinnosť predávajúceho a rozšírenie formálnych požiadaviek na zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Rovnako tiež upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

1. Informačné povinnosti predávajúceho

Touto novou právnou úpravou sú podrobnejšie upravené povinnosti predávajúceho. Predávajúci tak bude povinný informovať spotrebiteľa napríklad o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Okrem iného tak bude predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy. Tieto informačné povinnosti súvisiace s práva na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy môže predávajúci splniť aj poskytnutím riadne vyplneného poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Toto zavedenie formulárov malo uľahčiť využitie práva na odstúpenie od zmluvy.

Predmetné informácie budú musieť byť neoddeliteľnou súčasťou či už zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov. Zmeniť ich bude možné len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

2. Uzatvorenie zmluvy

Týmto novým zákon tiež dochádza k rozšíreniu požiadaviek na uzatvorenie zmluvy u na diaľku a zmluvy mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Predávajúci je povinný pred odoslaním objednávky spotrebiteľovi výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie o:

 • hlavných vlastnostiach tovaru alebo charakteru služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.
 • celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky;
 • informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy
 • informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.

Okrem toho, že je predávajúci povinný pred odoslaním objednávky spotrebiteľovi uviesť hore uvedené informácie, má tiež povinnosť zabezpečiť výslovné potvrdenie spotrebiteľa, že bol oboznámený o skutočnosti, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu. Ak bude pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla, alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo, alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby". Ak by však bol v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti predávajúceho ohľadne odplatnosti úkonu, alebo ceny spotrebiteľ uvedený do omylu, spotrebiteľ nebude povinný cenu uhradiť.

Ak sa má na základe zmluvy, alebo na základe žiadosti spotrebiteľa začať poskytovanie služieb ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa, že bol o skutočnosti, že po úplnom vykonaní služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy poučený a vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím takého poskytovania.

V prípade ak predávajúci kontaktuje spotrebiteľa telefonicky, ustanovenie § 5 zakotvuje povinnosť predávajúceho na začiatku každého telefonického rozhovoru oznámiť spotrebiteľovi identifikačné údaje, obchodný zámer a pri odplatnej zmluve aj povinnosť zaplatiť za tovar alebo službu a za iné náklady, napríklad za dodanie tovaru. Po novom však platí, že zmluvu nemožno uzavrieť ústne teda počas telefonického rozhovoru, ale musí byť uzavretá písomne.

3. Odstúpenie od zmluvy

V tejto súvislosti poukazujem na zmenu lehoty na odstúpenie od zmluvy zo súčasných 7 dní na 14 dní. Ak predávajúci včas a riadne neoboznámil spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, bude mať spotrebiteľ právo aj bez udania dôvodov odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

 • prevzatia tovaru
 • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo
 • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Následne tiež došlo k rozšíreniu okruhu prípadov, kedy spotrebiteľ nebude môcť od zmluvy odstúpiť. Ide o zmluvy, predmetom ktorých je napríklad predaj kníh nedodaných v ochrannom oble, poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, alebo predaj alkoholických nápojov za ustanovených podmienok.

Na to aby si spotrebiteľ mohol uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy je povinný odoslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.

4. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

Jedna z povinností predávajúceho je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal. Táto povinnosť predávajúcemu vzniká až po tom, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, poprípade predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5. Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ bude tiež oprávnený odoprieť vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, a to až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

V tejto súvislosti poukazujem na skutočnosť, že súčasne s prijatím predmetného zákona bola vykonaná novelizácia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Novela Občianskeho zákonníka

V tejto súvislosti poukazujeme aj na problematiku súvisiacu s poskytovaním peňažných prostriedkov spotrebiteľom spájanou najmä s činnosťou tzv. nebankových subjektov a zavedenia nového dôvodu neplatnosti právneho úkonu – úžery. Reakciou na túto problematiku bola novela Občianskeho zákonníka, ktorá bola poslancami Národnej rady SR schválená dňa 1. apríla 2014 a nadobudla účinnosť dňa 1. júna 2014. A to z dôvodu, že sa na finančnom trhu vyskytujú spoločnosti, ktoré využívajú nedostatky právnej úpravy a spotrebiteľom poskytujú finančné prostriedky s neprimeranými percentuálnymi navýšeniami oproti požičanej sume spolu s početnými poplatkami zvyšujúcimi celkové náklady na pôžičku alebo úver. Pričom často ide o aplikáciu neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík. Tieto právne úkony sa však doplnením ust. § 39a stanú neplatnými, vzhľadom na rozšírenie dôvodu neplatnosti právnych úkonov. Zo znenia predmetného ustanovenia vyslovene vyplýva, že právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije:

 1. tieseň
 2. neskúsenosť
 3. rozumovú vyspelosť
 4. rozrušenie
 5. dôverčivosť,
 6. ľahkomyseľnosť,
 7. finančnú závislosť alebo
 8. neschopnosť plniť záväzky druhej strany a

dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere, bude neplatný.

Problematika spotrebiteľských zmlúv sa tiež mení aj v ust. § 53 odsek 6. A to v tom zmysle, že ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis. Ide o takzvané generálne pravidlo o neprípustnosti vyššej odplaty. Táto zmena sa zavádza najmä z dôvodu potreby reagovať na celkovú zmenu pomerov v súvislosti s požičiavaním peňazí spotrebiteľom. Pre posilnenie práv spotrebiteľov sa upravuje ust. § 53c. Kedy po novom je výslovne určené, že ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis Vlády SR.

Advokátska kancelária JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD.
Javorinská 13, 811 03 Bratislava
www.advokatkadaniela.sk
tel: +421 915 750 804

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1956

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: