Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila
Predplatné
Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila
TlačPoštaZväčšiZmenši

28/2011 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov

Edmund Horváth • 16.2. 2011, 11:01

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 1. februára 2011, č. 28/2011 Z. z.

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Čergov (ďalej len "chránené vtáčie územie") na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, jariabka hôrneho, penice jarabej, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, chriašteľa poľného, žlny sivej, kuvika vrabčieho, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, lelka lesného, orla krikľavého, rybárika riečneho, včelára lesného, bociana čierneho, tetrova hôľniaka, orla skalného, muchára sivého, pŕhľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného a prepelice poľnej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bardejov v katastrálnych územiach Bogliarka, Fričkovce, Hertník, Hervartov, Kríže, Kružlov, Lenartov, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Osikov, Richvald, Šiba a Venécia, v okrese Prešov v katastrálnych územiach Babin Potok, Geraltov, Hradisko pri Terni, Malý Slivník, Mošurov, Terňa a Závadka pri Terni, v okrese Sabinov v katastrálnych územiach Bodovce, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Drienica, Hanigovce, Jakovany, Jakubovany pod Čergovom, Kamenica, Ľutina, Milpoš, Olejníkov, Pečovská Nová Ves, Ratvaj, Sabinov, Šarišské Sokolovce a Zálesie a v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Čirč, Kyjov, Ľubotín, Obručné, Ruská Voľa nad Popradom a Šarišské Jastrabie.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 35 849, 7100 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa2) alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho a orla krikľavého od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 15. marca do 31. júla a včelára lesného od 1. mája do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, žlny sivej, krutihlava hnedého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého alebo sovy dlhochvostej okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu, 3) ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov4) od 1. apríla do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0, 5 hektára spôsobom od okrajov do stredu.

(2) Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) a b) sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takého obmedzenia preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.

§ 3

(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Bardejove, Obvodnom úrade životného prostredia v Prešove a na Obvodnom úrade životného prostredia v Starej Ľubovni.

(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad obsahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

József Nagy v. r. 

Príloha k vyhláške

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 568

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: