Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
Predplatné
Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdne poplatky

admin aa • 18.3. 2024, 10:24

Súdny poplatok je plnením, ktoré platí účastník konania pred začatím súdneho konania alebo po jeho skončení. Plnia jednak funkciu uhradzovaciu, teda slúžia na to, aby aspoň sčasti pokryli náklady, ktoré má súd so súdnym konaním a jednak obmedzovaciu funkciu, teda aby zabránili neodôvodneným žalobám.

Nie každé konanie je spoplatnené a nie každá osoba platí poplatky!

Zo zákona sú oslobodené niektoré súdne konania. To, že sú oslobodené zo zákona znamená, že v nich súd nevyrubuje žiadne poplatky a účastník takéhoto konania nemusí žiadať o oslobodenie osobitnou žiadosťou. Ide o súdne konania vo veciach:

a) opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,

b) spôsobilosti na právne úkony,

c) zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu a poskytovania zdravotnej starostlivosti,

d) výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,

e) plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,

f) opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov,

g) vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,

h) vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti,

i) nečinnosti orgánu verejnej správy,

j) ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy,

k) náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom.

Aj niektoré osoby požívajú zákonné oslobodenie od súdnych poplatkov

Niektoré osoby sú od súdnych poplatkov oslobodené zo zákona úplne (teda vždy a bez ohľadu na to, v akom súdnom konaní vystupujú) a niektoré osoby sú oslobodené len v určitých súdnych konaniach. Pozrite si, ktoré subjekty nemusia o oslobodenie žiadať a sú oslobodené od súdnych poplatkov:

a) Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa,

b) obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,

c) nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,

d) navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru,

e) navrhovateľ v konaní o určenie výživného, ako aj v konaní o jeho zvýšení,

f) nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom,

g) prokurátor v konaní začatom na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,

h) maloleté dieťa v konaní o určenie alebo zapretie rodičovstva a v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva,

ch) navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,

i) navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,

j) navrhovateľ v konaní o poddlžníckej žalobe,

k) profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov podľa osobitných predpisov,

l) navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia,

m) správca podľa osobitného predpisu,

n) navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,

o) navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,

p) navrhovateľ v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,

r) navrhovateľ v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,

s) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť,

t) navrhovateľ podľa § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam,

u) navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy,

v) cudzinec v konaní o priznanie postavenia utečenca,

z) navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 217/2004 Z.z.,

za) spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.

Platenie poplatkov

Súdne poplatky sú stanovené v sadzobníku buď percentom zo základu poplatku (to je napríklad v prípade, ak sa žalobca domáha zaplatenia určitej sumy) alebo pevnou sumou (to je spravidla v prípadoch, ak sa predmet konania nedá oceniť, napríklad rozvod manželstva a podobne).

Poplatky sa platia buď kolkovými známkami, pokiaľ výška poplatku nepresiahne 300 eur (vo veciach obchodného registra aj nad 300 eur) alebo v hotovosti do pokladne súdu, avšak taktiež len do výšky 300 eur alebo na účet (číslo účtu vám súd oznámi vo výzve na zaplatenie súdneho poplatku).

Najideálnejším spôsobom platenia poplatku je nalepenie kolkových známok v stanovenej hodnote na prvopis (originál) návrhu. Pokiaľ poplatok nezaplatíte súčasne s podaním návrhu, tak vás súd na zaplatenie poplatku vyzve a určí lehotu, v ktorej musíte poplatok zaplatiť, inak súdne konanie zastaví a nebude v ňom konať.

Som v zlej finančnej situácii

Ak sa na vás nevzťahuje žiadne z tzv. zákonných oslobodení od poplatku (viď vyššie), môžete požiadať súd, aby vám priznal individuálne osobné oslobodenie. Toto môže súd priznať ak sú súčasne splnené tieto tri podmienky:

- osobné a majetkové pomery  účastníka odôvodňujúce priznanie oslobodenia (súd skúma celkové majetkové pomery, príjem žiadateľa, vlastníctvo vecí vyššej hodnoty, vyživovacie povinnosti a podobne),

- nejde o svojvoľné uplatňovanie alebo bránenie práva a

- nejde o zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Ak sú všetky tieto podmienky splnené, súd môže priznať oslobodenie od súdnych poplatkov buď úplné, alebo čiastočné (napríklad v rozsahu 50%), buď na celé konanie alebo len na niektorý úkon (napríklad oslobodenie od poplatku za podané odvolanie a podobne).

Za čo sa platia poplatky a v akej výške

Vymáhanie dlžnej sumy 6% z vymáhanej sumy, najmenej 16,50 €, najviac 16.596,50 € (v obchodných veciach je horná hranica až 33 193,50 €)

Určenie vlastníctva, vypratanie nehnuteľností či iné konania ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi a neexistuje osobitná sadzba99,50 €

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia33 €.

Návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov66 eur (Pozor! Pokiaľ súd spoluvlastníctvo vyporiada, platí sa ďalší poplatok z celej hodnoty majetku vo výške 30% a ak sa skončí zmierom tak 1%)

Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (napríklad z dôvodu podnikateľskej činnosti jedného z manželov) – 165,50 €.

Návrh na rozvod manželstva66 €

Návrh na ochranu osobnosti66 € + 3% z výšky požadovanej nemajetkovej ujmy

Určenie výživného medzi manželmi, alebo príspevku na výživu rozvedeného manžela – 2% z trojnásobku ročného plnenia, najmenej 16,50 € (poplatok platí odporca len ak súd určil výživné, navrhovateľ je oslobodený zo zákona)

Určenie rodičovstva, Zapretie rodičovstva66 €

Žiadosť o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi 16,50 €

Za konanie súdu o námietkach proti exekúcii6% z vymáhaného nároku, najmenej 66 €, najviac 16 596,50 €.

Prvý zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra 829,50 €

Prvý zápis inej právnickej osoby do obchodného registra 331,50 €

Zápis zmeny údajov v obchodnom registri – 66 €

Vznesenie námietky zaujatosti sudcu 66 €

Kompletný zákon o súdnych poplatkoch v aktuálnom znení 

Kompletný zákon o súdnych poplatkoch s kompletným a prehľadne spracovaným sadzobníkom nájdete TU

Nový príspevok

Info

Dobry den:Chcel by som sa informovat ohladom dedicskeho konania.Otec zomrel.Moze byt oslobodena mama ako dedic od sudnych poplatkov a odmeny pre notara?Je v zlej financnej situacii.Predmetom dedania je rodinny dom ktory je v drazbe cenna 23 000eur.Zasluhou dcery ktora si zobrala pozicku a zabezpeka bola ten dom.Ked ze ju neplatila bola vykonana exekucia az vyhlasena drazba.Dakujem

Maros76 | 30.06.2017 18:51
Právne trovy

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako postupovať, keď som mala vytýčené pojednávanie a môj právny zástupca už bol v mieste súdu a vtedy zavolala asistentka sudkyne, že pojednávanie sa ruší. Môj právny zástupca mi poslal aj tak faktúru vo výške skoro 900 eur, nakoľko súd sa nekonal. Od koho si mam teraz žiadať škodu? Ďakujem

Lucina123 | 15.02.2017 15:02
Vrátenie súdneho poplatku

prosím o radu ako postupovať: Zaplatil som súdny poplatok na základe výzvy súdu prevodom z účtu, ale vo vyššej sume ako bolo uložené. Chyba sa stala pri zadávaní príkazu na úhradu. Až po niekoľkých mesiacoch, keď som kontroloval doklady som zistil túto chybu. Ako mám postupovať pri vrátení súdneho poplatku, ktorý bol zaplatený vo vyššej sume (dvoj násobok). Stačí predložiť príslušnému súdu žiadosť o vrátenie súdneho poplatku spolu s kópiu výzvy na phradu a kópou dokladu výpisu z účtu?

mKOAk | 29.05.2016 19:20
prosím o pomoc

Podal som odpor, voči platobnému rozkazu. Nič sa nedialo a po viac ako 3 rokoch nám krajský súd vyrúbal poplatok 79,86+44,0 Eur. Začal skôr sťahovanie z dôchodku ako zaslal uznesenie. Je takéto konanie právne čisté a dá sa v tomto niečo robiť alebo nie. Ďakujem pekne

info | 17.12.2015 18:11
poplatok

Chcem sa opytat kolko stoji odvolanie vo veci platenia vyzivneho

rybansky | 30.11.2015 20:42
RE: poplatok

Dobrý deň, z vašej otázke nie je zrejmé, či ide o vyživovaciu povinnosť rodiča k deťom alebo iný druh vyživovacej povinnosti (napríklad medzi manželmi navzájom). Pokiaľ ide o výšku súdneho poplatku za odvolanie v konaní o výživnom pre dieťa, tak je celé konanie oslobodené od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. g) Zákona o súdnych poplatkoch a neplatí žiaden z účastníkov žiadne súdne poplatky, ani za odvolanie. V ostatných konaniach týkajúcich sa výživného, kde nejde o výživné medzi rodičmi a deťmi, je od poplatku oslobodený len navrhovateľ, teda ten, kto žiada výživné, nie je oslobodené celé konanie, čo znamená, že odporca - povinný súdne poplatky za odvolanie proti rozsudku súdu platiť musí.

mea culpa | 01.12.2015 18:27
Stanovenie výšky súdneho poplatku

Dobrý deň prajem, moja otázka bude k rozhodnutiu súdu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a vypočítanému súdnemu poplatku. Popis žaloby: Žalobca v 1. rade - ja ako brat žalovaného Žalobca v 2. rade - sestra žalovaného Žalovaný - náš brat (zastupovaný pred súdom naším otcom) Spoločne vlastníme dom a pozemok po našich starých rodičoch v podielovom spoluvlastníctve takto: Žalobca v 1. rade - 11/24 Žalobca v 2. rade - 11/24 Žalovaný - 2/24 Pre zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva rozhodnutím súdu sme sa ja a moja sestra rozhodli z toho dôvodu, že od roku 2007 nemáme so svojim bratom žiaden kontakt. V tom roku odcestoval na Cyprus a neudržiava s nami žiaden kontakt. Dali sme ho hľadať políciou aj červeným krížom. Získali sme len informáciu, že sa zdržiava na Cypre, ale nepraje si byť kontaktovaný. Dom je od roku 2011 neobývaný. Ja so sestrou na ňom spoločne robíme udržiavacie práce. Na dom a pozemok sme si dali vypracovať znalecký posudok pre jasné vyčíslenie finančnej náhrady bratovho podielu. Advokátka, ktorá mňa a sestru zastupovala pred súdom napísala žalobu asi takto: --------------------- Žalobcovia navrhujú, aby konajúci súd zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. xxxx a vyporiadal ich tak, že ich prikáže do výlučného vlastníctva žalobcu v 1. rade s určením povinnosti poskytnúť žalobkyni v 2. rade a žalovanému finančnú náhradu za zaniknutý spoluvlastnícky podiel ekvivalentnú finančnú náhradu. Otec ako zástupca brata s rozsudkom súhlasil. --------------------- Moja otázka teda znie: Aj napriek tomu, že sme advokátke vraveli, že ja so sestrou chceme zrušiť podielové spoluvlastníctvo LEN NÁŠHO BRATA, čiže tých 2/24, ktoré by sa prerozdelili na polovicu medzi nás dvoch alebo jednému z nás, tak v žalobe sa už rušil aj sestrin podiel 11/24. Z tohto dôvodu sa niekoľko násobne zvýšil súdny poplatok. 6% z 2/24 je omnoho menej ako 6% z 13/24 podľa znaleckého posudku. Chcem sa spýtať, či bolo možné zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva LEN NÁŠHO BRATA v podiele 2/24 tak, že jeho podiel by sa prerozdelil medzi nás dvoch alebo pridelil jednému z nás a tým by sa súdny poplatok vypočítaval len z 2/24, alebo bolo nevyhnutné zrušiť oba podiely, čiže bratov a sestrin a prideliť ich mne. So sestrou sme ostali veľmi prekvapený z vypočítanej sumy súdneho poplatku preto ma zaujíma táto varianta. Ďakujem za každú odpoveď.

oski85 | 10.05.2015 15:14
RE: Stanovenie výšky súdneho poplatku

Podľa § 142 Občianskeho zákonníka ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. -------- Z citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka je zrejmé (arg. prikáže súd jednému alebo viacerým spoluvlastníkom), že vec môže byť prikázaná súdom aj do podielového spoluvlastníctva vás a vašej sestry, teda podiel brata sa rozdelí vám dvom. ------- K súdnym poplatkom: Tam súdy postupujú dvojako, buď vyrubujú poplatok zo žiadaného podielu alebo z podielu navrhovateľa. K tomu nájdete na tomto portáli veľa článkov a judikátov (súdnych rozhodnutí), napríklad tu: http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/sudne-poplatky/zaklad-poplatku/zaklad-poplatku-v-konani-o-zrusenie-a-vyporiadanie-podieloveho-spoluvlastnictva.html. ----------- Konajúci súd sa pri vyrubovaní asi priklonil k prvému spôsobu v intenciách vášho návrhu. Ak vaša advokátka nerešpektovala vašu žiadosť zrušenia podielu len brata, konzultujte ďalší postup v konaní s ňou (alebo iným advokátom), advokát má spísať len to, čo požadujete vy. Samozrejme, ak nežiadate niečo, čo nie je podľa práva možné. ------------ Len pre zaujímavosť, ak by ste spísali návrh tak, ako to opisujete (prikázať podiel odporcu dvom navrhovateľom) a súd by vyruboval poplatky podľa druhej alternatívy (z podielu navrhovateľov), zaplatíte poplatok 6% z 22/24.

Maja | 10.05.2015 16:56
shady

Dobry den.chcem poradit s mojim problemom..asi pred dvomi rokmi som mal vydany platobny rozkaz na uhradu dlznej ciastky cca vo vyske 75eur,ktory som vzapäti,do dvoch dni vyplatil priamym vkladom na ucet ziadatela..teraz mi po dvoch rokoch prisiel opat nejaky prikaz na uhradu exekucnych poplatkov,bez toho aby som vobec upovedomeny o zacati konania alebo niecoho..ziadana suma je 350eur za vec ktora je dva roky vyplatena..ako sa proti tomu odvolat alebo branit nie som ochotny a ani vedomy ze by som mal niekomu nieco este raz zaplatit..za radu dakujem

shady | 22.11.2014 11:46
Kedy podať žiadosť o odpustenie poplatkov?

Dobrý deň, rada by som podala žiadosť na zrušenie BSM počas manželstva z iného dôvodu, ako podnikateľská činnosť. Som v hmotnej núdzi, v inom štáte EU ako manžel. Kedy mám podať žiadosť na oslobodenie od poplatkov? Vyplnila som formulár, no je tam položka - spisová značka a pod. Pred podaním návrhu na zrušenie BSM tieto informácie nemôžem mať. Môžem podať návrh na zrušenie BSM súčasne s návrhom na oslobodenie od poplatkov? Bude ,,nejakým spôsobom" žiadosť o zrušenie BSM viazaná so žiadosťou o odpustenie poplatkov? Návrh na zrušenie BSM budem podávať online, mám si dať pozor na niečo ,,špeciálne"? Ďakujem za radu. Nicki

Nicki | 25.08.2013 14:13
poplatky za trovy konania vo veci prejednania dedi

Dobry den, chcem sa opytat, ci mi vie niekto poradit, ked sa niekto z dedicov zriekne dedicstva v niektoreho dalsieho dedica, ci sa neznizia poplatky za trovy konania resp. sa to prerata na iny pocet dedicov? napr. su traja, dvaja sa zrieknu bude platit uvedenu sumu iba ten jeden alebo sa mu znizi.vdaka za odpoved.

rencusa | 28.02.2013 17:59
Trovy trestného konania

Dobrý deň, chcem sa spýtať priateľ mal trestné konanie, na základe odvolacieho súdu mu bol určený miernejší trest, resp. podmienka s odkladom, ktorá už nadobudla právoplatnosť. Dnes mu došlo uznesenie o povinnosti nahradiť trovy trestného konania určeného paušálnou sumou 120€. Nachádza sa v zlej finančnej situácii. Môže si požiadať o oslobodenie od povinnosti zaplatenia trov, alebo ich zníženia? Aké potvrdenia by mal predložiť? Ďakujem Vám za skorú odpoveď. S pozdravom.. Marika

Marika | 14.12.2012 10:08
Súdne poplatky

Ak bol navrhovateľ od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, je primerané že súdny poplatok má zaplatiť spoločne a nerozdielne šesť odporcov, ktorí s návrhom od počiatku, v celom rozsahu, bez výhrad, súhlasili? Jednalo sa o návrh o určenie vlastníckeho práva. Návrhu nikto neodporoval, každý uznal nárok navrhovateľky, napriek tomu má šesť "odporcov" zaplatiť po 99.50 eur.

RE: Súdne poplatky

ale ak majú zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne, tak je to len 1x 99,50 eur, nie každý po 99,50 eur. tým vyjadrením, že spoločne a nerozdielne sa len stanovuje, že je jedno, ktorý z "odporcov" túto sumu a v akej časti uhradí, ale súd môže dostať len 99,50 eur, nič viac. a čo sa týka zákonnej úpravy, tak postup súdu bol podľa mňa ok, ak tam išlo o nejaké vydržanie, ktoré sa len potrebovalo deklarovať súdnym rozhodnutím pre kataster, tak je vecou dohody s navrhovateľom, že - chceš si to vysporiadať, tak si to zaplať. Aby som bol konkrétny, zákon hovorí toto: Ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Čiže súd nemá inú možnosť. To, že ste boli označení ako "odporcovia", je práve tá nedokonalosť zákona, že konania, ktoré by vôbec nemuseli prejsť súdom, súdom prechádzajú. Ináč, takéto určovania vlastníckeho práva sa niekedy (ale neviem aký je u vás skutkový stav) robili aj u notára, netrebalo ísť na súd. Notár spísal zápisnicu, ktorá išla na kataster.

mea culpa | 21.08.2011 01:15
RE: RE: Súdne poplatky

Aha, mne z toho najprv tiež vychádzalo že o poplatok sa majú odporcovia "podeliť" rovnakým dielom, ale každý dostal niečo ako šek na 99.50 - to nás zmiatlo. Ďakujem za vysvetlenie.

RE: RE: RE: Súdne poplatky

Súd postupoval správne, lebo výraz "spoločne a nerozdielne" znamená, že nie je určené, kto má koľko zaplatiť. Je to na poplatníkoch, ako sa podelia, preto dostal každý z vás uznesenie na 99,50 a prázdny poštový poukaz, lebo ktorýkoľvek z vás to môže aj celé zaplatiť a ostatní nemusia nič, alebo sa podelíte iným pomerom, je to jedno, ak ste napríklad traja, tak sa môžete dohodnúť, že jeden zaplatí 50, druhý 30 a tretí 19,50. Alebo zaplatia len dvaja po 49,75 a tretí nič. Ten výraz "spoločne a nerozdielne" sa dá vysvetliť aj tak, že v rozsahu, v akom jeden dlžník dlh (poplatok) zaplatí, zaniká dlh ostatným. Ak by napríklad v tom príklade 50-30-19,50, prvý a druhý zaplatili dohodnutú sumu, ale ten tretí by tých 19,50 eur nezaplatil, stále zodpovedáte všetci traja za dlh vo výške 19,50 eur. Nemôže sa nikto brániť, že veď ja som už svoj "diel" zaplatil. Tu nie sú diely. Musí to byť zaplatené vo výške 99,50 a súdu je jedno, kto koľko zaplatí, len to musí byť zaplatené v plnej výške. Viem, možno to znie komplikovane, ale to je podstata solidarity na strane dlžníkov.

mea culpa | 22.08.2011 10:55

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: