Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dedenie zo závetu

najpravo.sk • 19.1. 2013, 11:16

Poručiteľ môže závet buď napísať

- vlastnou rukou (holografný závet), alebo ho

- zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov (alografný závet) alebo

- vo forme notárskej zápisnice.

Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok veku, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.

V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou (napr. na stroji alebo na počítači, resp. inou osobou), musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.

Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná. Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči. V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.

Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť. Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Ak by teda poručiteľ v závete uviedol, že dedičovi odkazuje nejakú časť majetku pod podmienkou, že musí tento niečo vykonať resp. nevykonať alebo strpieť, na túto podmienku by sa neprihliadalo. Za podmienku sa však nepovažuje to, pokiaľ poručiteľ v závete prikázal, aby sa dedičovi do jeho podielu započítalo to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal on, alebo jeho potomok, pokiaľ nejde o obvyklé darovania.

Poručiteľ nesmie v závete zabudnúť na tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorými sú jeho potomkovia. Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1910

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: