Nájdených výsledkov: 127
Plánuje sa druhá novelizácia Civilného sporového poriadku

Plánuje sa druhá novelizácia Civilného sporového poriadku

Predseda vlády predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh...
Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku vyšším súdnym úradníkom

Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku vyšším súdnym úradníkom

Aktuálnejším problémom sa ale javí, či môže vyšší súdny úradník zastaviť konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, keďže...
Civilný sporový poriadok napadnutý na Ústavnom súde SR

Civilný sporový poriadok napadnutý na Ústavnom súde SR

Navrhovateľ poukazuje na to, že zo znenia citovaného článku 142 ods. 2 druhej vety Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že zákon môže len ustanoviť prípady, kedy „môže rozhodnúť ...
REKODIFIKÁCIA: Pár slov k poučeniu o možnosti podať sťažnosť

REKODIFIKÁCIA: Pár slov k poučeniu o možnosti podať sťažnosť

Ustanovenie § 236 CSP obsahuje taxatívny výpočet obligatórnych formálnych náležitostí písomného vyhotovenia uznesenia súdu.

125/2016 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady, ktorá tiež obsahuje odôvodnenie zmien     A. Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na ...
NÁZOR: Nostalgia sudcov za ustanovením § 221 O.s.p.?

NÁZOR: Nostalgia sudcov za ustanovením § 221 O.s.p.?

Pri aplikácii nového procesného predpisu, akým je aj CSP (zákon č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov), vznikajú možné praktické situácie, ktoré rok po ...
Čo sa zmení v novom Občianskom zákonníku?

Čo sa zmení v novom Občianskom zákonníku?

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že sa neodporúča zaradiť blízku osobu do prvej dedičskej skupiny.
PoUtStŠtPiSoNe
: