Nájdených výsledkov: 174
Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
Ustanovenie § 54a veta prvá Občianskeho zákonníka bolo napadnuté na Ústavnom súde SR

Ustanovenie § 54a veta prvá Občianskeho zákonníka bolo napadnuté na Ústavnom súde SR

Aj premlčané právo totiž požíva súdnu ochranu a predstavuje majetkové právo, aj keď s tým obmedzením, že v prípade vznesenia námietky premlčania zo strany dlžníka sa takéto právo v ...

Aplikácia § 107 ods. 3 Občianskeho zákonníka; bezdôvodné obohatenie

Ustanovenie § 107 ods. 3 Občianskeho zákonníka dopadá na prípady vzájomných (synalagmatických) záväzkov vydania bezdôvodného obohatenia z neplatnej či zrušenej zmluvy (§ 457 ...

Začiatok plynutia premlčacej doby vo vzťahu k právu advokáta na zaplatenie odmeny za poskytnuté právne služby

Ak činnosť advokáta spočíva v poskytovaní právnych služieb pri uplatňovaní nároku klienta a príkaz klienta nie je obmedzený len na určité právne úkony, pričom medzi advokátom a ...
Z PERA ADVOKÁTA: Z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ

Z PERA ADVOKÁTA: Z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ

Súdny dvor EÚ vo veci C-377/14 rozhodol, že v spotrebiteľských zmluvách sú súdy povinné ex offo skúmať existenciu neprijateľných zmluvných podmienok.

Vzťah žaloby o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu a žaloby na plnenie podľa § 42b ods. 4 OZ

Ak nie je možné uspokojiť vymáhateľnú pohľadávku veriteľa z toho, čo odporovateľným úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, má veriteľ právo na náhradu voči tomu, kto mal z ...
Podstatné zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2020

Podstatné zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2020

Daňový poriadok je považovaný za pilier celej daňovej sústavy, ktorý má byť stabilný a od ktorého sa odvíjajú ostatné daňové zákony.
PoUtStŠtPiSoNe
: