Nájdených výsledkov: 146

152/2017 Z. z.

Dôvodová správa

Zrušenie právoplatného rozhodnutia deklaratórnej povahy a bezdôvodné obohatenie

Zrušenie právoplatného rozhodnutia deklaratórnej povahy nezakladá bez ďalšieho právo strany v konaní na vrátenie poskytnutého plnenia, pretože rozhodujúce je, či právny dôvod plnenia ...

Priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc ako dôvod hodný osobitného zreteľa

Iba zo samotnej skutočnosti, že sťažovateľke bol Centrom právnej pomoci priznaný nárok na bezplatnú právnu pomoc, nie je možné vyvodiť, že jej osobné a majetkové pomery odôvodňujú ...
Novela Zákona o súdnych poplatkoch účinná od 1. júla 2017

Novela Zákona o súdnych poplatkoch účinná od 1. júla 2017

Zákon o súdnych poplatkoch je aj procesnoprávnym predpisom, a teda platí okamžitá aplikabilita tejto procesnoprávnej normy.
Čaká nás ďalšia novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy

Čaká nás ďalšia novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy

Porušenie povinnosti doručovať podania do elektronickej schránky súdu bude za následok vyrubenie súdneho poplatku vo výške 20 eur za každé podanie...
Hypotetický ušlý zisk

Hypotetický ušlý zisk

Ušlý zisk je stratou konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku, avšak len za predpokladu, že pravdepodobnosť dosiahnutia zisku u poškodeného je s ohľadom na ...

2/2017 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA k novele Exekučného poriadku 2/2017 Z. z.
PoUtStŠtPiSoNe
: