Nájdených výsledkov: 487

Nepriznanie náhrady trov podľa § 257 CSP

Ak bola aktívna obrana účastníka v konaní len výsledkom procesného opomenutia, resp. procesnej nedbanlivosti okresného súdu, prípadne aj protistrany, výklad konajúceho súdu, týkajúci sa ...

81/2017 Z. z.

Dôvodová správa
Hypotetický ušlý zisk

Hypotetický ušlý zisk

Ušlý zisk je stratou konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku, avšak len za predpokladu, že pravdepodobnosť dosiahnutia zisku u poškodeného je s ohľadom na ...

Poctivý zámer dlžníka

Pri rozhodovaní o oddlžení je hlavnou úlohou konajúceho súdu spravodlivo vyvažovať primárny účel oddlženia (záujem na strane dlžníka – fyzickej osoby) a záujmy stále neuspokojených ...

Rozličné účinky rozhodnutí súdu v konkurznom konaní voči rôznym účastníkom

Rozhodnutie všeobecného súdu preskúmavané v konaní o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy môže porušovať základné práva a slobody jedného účastníka konania, no voči inému ...
Najčastejšie otázky s novelou Exekučného poriadku účinnou od 1. apríla 2017

Najčastejšie otázky s novelou Exekučného poriadku účinnou od 1. apríla 2017

Ministerstvo zdôrazňuje, že nová právna úprava rieši aj prípady účelovo otvorených exekučných konaní, ktoré ľudí prenasledujú často až do dôchodku.

Úkony právnej služby za nahliadnutie do spisu a za návrh zmenu účastníka na strane žalobcu

Úkony právnej služby za nahliadnutie do spisu a za návrh zmenu účastníka na strane žalobcu nie sú vymedzené v ust. § 13a ods. 1 písm. a/ až h/ ani v § 13a ods. 2 písm. a/ až f/ ...
PoUtStŠtPiSoNe
: