Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prípustnosť dovolania vo veciach o úpravu styku rodiča s dieťaťom

najpravo.sk • 11.12. 2017, 18:48

Určenie spôsobu akým sa bude realizovať styk maloletého dieťaťa s rodičom súdom je vždy výsledkom posúdenia konkrétnych skutkových okolností každej prejednávanej veci (možností a schopností oboch rodičov zabezpečiť podmienky pre stretávanie sa s maloletým dieťaťom, potrieb, osobnosti, citových väzieb maloletého dieťaťa a mnohých ďalších aspektov). Vďaka tomu potom môže súd prijať celkom jedinečné a konkrétne závery “šité na mieru“ pre ten ktorý prípad a dosiahnuť tak v súdnom konaní vo veciach starostlivosti o maloletých sledovaný cieľ, t.j. najlepší záujem maloletého dieťaťa a zachovanie práva rodičov na ich vzťah k maloletému dieťaťu. Preto ani nemôže reálne existovať ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu ohľadom spôsobu určenia styku rodiča s maloletým dieťaťom a na tejto skutočnosti nemôže nič zmeniť ani existujúca rozhodovacia činnosť súdov v obdobných prípadoch, na ktoré dovolateľka poukazovala, pretože každé jedno rozhodnutie je individuálne pre daný prípad a nemôže byť považované za pravidlo pre iné prípady i keby formálne vykazovali rovnaké skutkové okolnosti.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. novembra 2017, sp. zn. 5Cdo/87/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Rožňava (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 6. júna 2016 č.k. 7P/104/2013-247 a/ zveril maloletú L. A., (ďalej len ,,maloletá“) do osobnej starostlivosti matky, b/ zaviazal otca prispievať na výživu maloletej po 30 € mesačne počnúc od 8. marca 2013, vopred vždy do 15-teho dňa toho - ktorého mesiaca, do rúk matky, c/ upravil styk otca s maloletou tak, že sa bude môcť stretávať s maloletou každý posledný víkend v mesiaci od piatku od 10.00 hod do nedele do 10.00 hod s tým, že matka maloletú privezie do P., maloletú primerane pripraví a otcovi odovzdá, otec je povinný matke maloletú odovzdať v stanovený čas, d/ štátu nepriznal právo na náhradu trov konania, e/ žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

2. Na odvolanie matky Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 31. marca 2017 sp.zn. 8CoP/312/2016 rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutom výroku o výživnom potvrdil ako vecne správny (§ 387 ods.1, 2 CSP) a v napadnutom výroku o úprave styku otca s maloletou zmenil (§ 388 CSP) tak, že otec je oprávnený sa stretávať s maloletou každý posledný víkend v mesiaci od soboty od 10:00 hod do nedele do 10:00 hod s tým, že matka maloletú privezie do P., primerane ju pripraví a odovzdá otcovi v mieste jeho bydliska; otec je povinný maloletú v určenom čase vrátiť matke v mieste jeho bydliska. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie ohľadom výšky určenej vyživovacej povinnosti otca maloletej s tým, že rozsah tejto povinnosti musí zodpovedať nielen potrebám dieťaťa ale aj schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom povinného rodiča. Výrok o úprave styku otca s maloletou zmenil z dôvodu, že od rozhodnutia súdu prvej inštancie nastala podstatná zmena pomerov na strane maloletej v podobe povinnej školskej dochádzky, v dôsledku ktorej bolo potrebné upraviť určený rozsah úpravy styku tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Námietku matky vo vzťahu k jej neschopnosti dopraviť maloletú k otcovi do miesta jeho bydliska, považoval za nedôvodnú s poukazom na frekvenciu úpravy styku a tiež na skutočnosť, že v meste, v ktorom žije otec, žije aj matka matky maloletej, ktorú pravidelne navštevuje.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1837

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: