Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Závet (vzor holografného závetu)

18.11. 2023, 22:39 |  Monika Kiklicová

Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou (holografný závet), alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Náležitosti závetu

V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

Svedkovia

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

Neopomenuteľní dedičia

Podľa Občianskeho zákonníka, maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Ako upraviť závet (vzor)

Aby bola pre Vás úprave závetu jednoduchšia, závet obsahuje zvýraznené častí, ktoré je nutné opraviť, spolu s popisom, ako jednotlivé časti závetu upraviť.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť