TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmluva o zrušení vecného bremena (vzor)

1.10. 2012, 08:53 |  Stanislava Ďurišová

ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA
uzavretá podľa § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zmluva")

medzi:

Povinní z vecného bremena:

1.) Peter Malý, rod. Malý
nar.15.07.1959, r. č.: 590715/6547, občan SR
trvale bytom Lúčna 1072/36
123 45 Zvolen

2.) Lucia Veľká, rod. Malá
nar.17.03.1953, r. č.: 535317/3656, občan SR
trvale bytom Lesná 1535/3
123 45 Zvolen

Oprávnená z vecného bremena:

Petra Malá, rod. Obrovská
nar.28.02.1928, r. č.: 285228/827, občan SR
trvale bytom Orgovánová 1473/7
123 45 Zvolen

I.

Účastníci tejto zmluvy a manžel oprávnenej z vecného bremena Martin Malý, rod. Malý, nar.07.02.1921, zomr.09.09.2007, uzavreli dňa 01.11.1995 darovaciu zmluvu, ktorou darcovia Martin Malý, rod. Malý a Petra Malá, rod. Obrovská darovali nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2625, nachádzajúce sa v okrese: Zvolen, v obci: Zvolen, v katastrálnom území: Zvolen, vedené na Správe katastra Zvolen Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, konkrétne rodinný dom súpisné číslo 215 na parcele č. 2545/16, garáž súpisné číslo 2010 na parcele č. 2545/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 624 m² parcelné č. 2545/2 a zastavané plochy a nádvoria vo výmere 589 m² parcelné číslo 2545/16, obdarovaným a to Petrovi Malému, rod. Malému a Lucii Veľkej, rod. Malej. Predmetnou zmluvou došlo zároveň k zriadeniu vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania darovaných nehnuteľností darcami a to bez náhrady. V bode 7) darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena sa uvádza: Darujúci si vyhradzujú právo doživotného užívania v bode 1) tejto zmluvy opísaných darovaných nehnuteľností. Toto právo doživotného užívania darovaných nehnuteľností sa vzťahuje na obidvoch darujúcich, čo znamená, že budú podľa svojho uváženia, užívať darované nehnuteľnosti až do svojej smrti. V praktickom uplatňovaní tohto práva darujúci nesmú byť obdarovanými nijakým spôsobom rušení alebo obmedzovaní. Rovnako ani prípadne nimi poverenými osobami.

II.

Darca a oprávnený z vecného bremena, Martin Malý, rod. Malý, nar.07.02.1921, zomrel dňa 09.09.2007, čím vo vzťahu k nemu zaniklo vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania darovaných nehnuteľností zo zákona a Správou katastra Zvolen bude preto vykonaný záznam formou výmazu predmetného vecného bremena z katastra nehnuteľností, vo vzťahu k Martinovi Malému, rod. Malému. Jeho manželka a zároveň darkyňa a oprávnená z vecného bremena, Petra Malá, rod. Obrovská, nar.28.02.1928, sa po manželovej smrti presťahovala do bytu nachádzajúcom sa na ulici Orgovánovej vo Zvolene, v ktorom má trvalý pobyt. Jedná sa o byt č. 37, na 2. poschodí, vo vchode č. 7, vedený na LV č. 3452. Darkyňa sa už do domu, darovanom obdarovaným a povinným z vecného bremena vrátiť nechce, súhlasí s predajom darovaných nehnuteľností zapísaných na LV č. 2625, nachádzajúcich sa v okrese: Zvolen, v obci: Zvolen, v katastrálnom území: Zvolen, vedených na Správe katastra Zvolen Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, konkrétne rodinného domu súpisné číslo 215 na parcele č. 2545/16, garáže súpisné číslo 2010 na parcele č. 2545/2, zastavaných plôch a nádvorí vo výmere 624 m² parcelné č. 2545/2 a zastavaných plôch a nádvorí vo výmere 589 m² parcelné číslo 2545/16, zamýšľaným obdarovanými a povinnými z vecného bremena a súhlasí so zrušením vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania týchto nehnuteľností, zriadeného darovacou zmluvou a zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 01.11.1995 a to bez náhrady.

III.

Povinní z vecného bremena a oprávnená z vecného bremena sa dohodli na zrušení vecného bremena k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 2625, nachádzajúcim sa v okrese: Zvolen, v obci: Zvolen, v katastrálnom území: Zvolen, vedeným na Správe katastra Zvolen Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, konkrétne k rodinnému domu súpisné číslo 215 na parcele č. 2545/16, garáži súpisné číslo 2010 na parcele č. 2545/2, zastavaným plochám a nádvoriam vo výmere 624 m² parcelné č. 2545/2 a zastavaným plochám a nádvoriam vo výmere 589 m² parcelné číslo 2545/16, zriadeného darovacou zmluvou a zmluvou o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania týchto nehnuteľností, zo dňa 01.11.1995 a to bez náhrady.

IV.

Účastníci tejto zmluvy sú si vedomí toho, že zánik vecného bremena zriadeného v prospech Petry Malej, rod. Obrovskej, nastane až vkladom zániku práva zodpovedajúceho vecného bremenu do katastra nehnuteľností, povoleným Správou katastra Zvolen, s týmto vkladom súhlasia a návrh na jeho povolenie podajú na Správu katastra Zvolen dňom uzavretia tejto zmluvy.

V.

Táto zmluva má tri strany a je vyhotovená v piatich vyhotoveniach. Účastníci zmluvy sa dohodli, že návrh na vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností podá oprávnená z vecného bremena.

VI.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, bez existencie tiesne, nátlaku alebo nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpísali.

Vo Zvolene, dňa 06.07.2012

Peter Malý, rod. Malý

povinný z vecného bremena v prvom rade ..................

Lucia Veľká, rod. Malá

povinná z vecného bremena v druhom rade ................

Petra Malá, rod. Obrovská

oprávnená z vecného bremena ..................................

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1181
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Právo na zákonného sudcu a nepredloženie veci na zjednotenie právnych názorov

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídanému ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková uvažuje o zmene právnej úpravy v oblasti sexuálneho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-uvazuje-o-zmene-pravnej-up/555415-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Kľúčové je rozprávať sa o tom, či definícia v Trestnom zákone, ktorá sa orientuje na ...

Advokácia je kľúčová pre fungovanie právneho štátu, Kolíková riešila aj zodpovednosť pri právnych pochybeniachhttps://www.webnoviny.sk/advokacia-je-podla-kolikovej-klucova-pre-fungovanie-pravneho-statu-riesila-aj-zodpovednost-pri-pravnych-pochybeniach/

S otázkou nastavenia správnych mechanizmov voči advokácií sa šéfka rezortu spravodlivosti ...

V Bratislavskom kraji sa vymenilo vedenie piatich okresných prokuratúr, kandidátov bolo málohttps://www.webnoviny.sk/v-bratislavskom-kraji-sa-vymenilo-vedenie-piatich-okresnych-prokuratur-kandidatov-bolo-malo/

Okresné prokuratúry v Pezinku a v bratislavských obvodoch I, II, III a V majú nové vedenie.

Žilinka hovoril na samite prokurátorov o korupcii, Slovensko má tiež nárast prípadov detskej pornografiehttps://www.webnoviny.sk/zilinka-sa-samite-prokuratorov-upozornil-ze-slovensko-malo-vlani-viac-pripadov-detskej-pornografie/

Na Slovensku v roku 2020 zaznamenali o 30 percent viac trestných stíhaní v súvislosti s detskou ...

Exekútori volajú po väčšej stabilite exekučnej legislatívyhttps://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-komora-exekutorov-vola-po-v/555280-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Slovenská komora exekútorov (SKE) volá po väčšej stabilite exekučnej legislatívny na ...

Návštevy a telefonáty v kolúznej väzbe začali schvaľovať elektronickyhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-a-telefonaty-v-koluznej-va/555274-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súhlasy s návštevami a telefonátmi obvineným v kolúznej väzbe sú od štvrtka schvaľované ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: