TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmluva o zrušení vecného bremena (vzor)

1.10. 2012, 08:53 |  Stanislava Ďurišová

ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA
uzavretá podľa § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zmluva")

medzi:

Povinní z vecného bremena:

1.) Peter Malý, rod. Malý
nar.15.07.1959, r. č.: 590715/6547, občan SR
trvale bytom Lúčna 1072/36
123 45 Zvolen

2.) Lucia Veľká, rod. Malá
nar.17.03.1953, r. č.: 535317/3656, občan SR
trvale bytom Lesná 1535/3
123 45 Zvolen

Oprávnená z vecného bremena:

Petra Malá, rod. Obrovská
nar.28.02.1928, r. č.: 285228/827, občan SR
trvale bytom Orgovánová 1473/7
123 45 Zvolen

I.

Účastníci tejto zmluvy a manžel oprávnenej z vecného bremena Martin Malý, rod. Malý, nar.07.02.1921, zomr.09.09.2007, uzavreli dňa 01.11.1995 darovaciu zmluvu, ktorou darcovia Martin Malý, rod. Malý a Petra Malá, rod. Obrovská darovali nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2625, nachádzajúce sa v okrese: Zvolen, v obci: Zvolen, v katastrálnom území: Zvolen, vedené na Správe katastra Zvolen Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, konkrétne rodinný dom súpisné číslo 215 na parcele č. 2545/16, garáž súpisné číslo 2010 na parcele č. 2545/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 624 m² parcelné č. 2545/2 a zastavané plochy a nádvoria vo výmere 589 m² parcelné číslo 2545/16, obdarovaným a to Petrovi Malému, rod. Malému a Lucii Veľkej, rod. Malej. Predmetnou zmluvou došlo zároveň k zriadeniu vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania darovaných nehnuteľností darcami a to bez náhrady. V bode 7) darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena sa uvádza: Darujúci si vyhradzujú právo doživotného užívania v bode 1) tejto zmluvy opísaných darovaných nehnuteľností. Toto právo doživotného užívania darovaných nehnuteľností sa vzťahuje na obidvoch darujúcich, čo znamená, že budú podľa svojho uváženia, užívať darované nehnuteľnosti až do svojej smrti. V praktickom uplatňovaní tohto práva darujúci nesmú byť obdarovanými nijakým spôsobom rušení alebo obmedzovaní. Rovnako ani prípadne nimi poverenými osobami.

II.

Darca a oprávnený z vecného bremena, Martin Malý, rod. Malý, nar.07.02.1921, zomrel dňa 09.09.2007, čím vo vzťahu k nemu zaniklo vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania darovaných nehnuteľností zo zákona a Správou katastra Zvolen bude preto vykonaný záznam formou výmazu predmetného vecného bremena z katastra nehnuteľností, vo vzťahu k Martinovi Malému, rod. Malému. Jeho manželka a zároveň darkyňa a oprávnená z vecného bremena, Petra Malá, rod. Obrovská, nar.28.02.1928, sa po manželovej smrti presťahovala do bytu nachádzajúcom sa na ulici Orgovánovej vo Zvolene, v ktorom má trvalý pobyt. Jedná sa o byt č. 37, na 2. poschodí, vo vchode č. 7, vedený na LV č. 3452. Darkyňa sa už do domu, darovanom obdarovaným a povinným z vecného bremena vrátiť nechce, súhlasí s predajom darovaných nehnuteľností zapísaných na LV č. 2625, nachádzajúcich sa v okrese: Zvolen, v obci: Zvolen, v katastrálnom území: Zvolen, vedených na Správe katastra Zvolen Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, konkrétne rodinného domu súpisné číslo 215 na parcele č. 2545/16, garáže súpisné číslo 2010 na parcele č. 2545/2, zastavaných plôch a nádvorí vo výmere 624 m² parcelné č. 2545/2 a zastavaných plôch a nádvorí vo výmere 589 m² parcelné číslo 2545/16, zamýšľaným obdarovanými a povinnými z vecného bremena a súhlasí so zrušením vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania týchto nehnuteľností, zriadeného darovacou zmluvou a zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 01.11.1995 a to bez náhrady.

III.

Povinní z vecného bremena a oprávnená z vecného bremena sa dohodli na zrušení vecného bremena k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 2625, nachádzajúcim sa v okrese: Zvolen, v obci: Zvolen, v katastrálnom území: Zvolen, vedeným na Správe katastra Zvolen Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, konkrétne k rodinnému domu súpisné číslo 215 na parcele č. 2545/16, garáži súpisné číslo 2010 na parcele č. 2545/2, zastavaným plochám a nádvoriam vo výmere 624 m² parcelné č. 2545/2 a zastavaným plochám a nádvoriam vo výmere 589 m² parcelné číslo 2545/16, zriadeného darovacou zmluvou a zmluvou o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania týchto nehnuteľností, zo dňa 01.11.1995 a to bez náhrady.

IV.

Účastníci tejto zmluvy sú si vedomí toho, že zánik vecného bremena zriadeného v prospech Petry Malej, rod. Obrovskej, nastane až vkladom zániku práva zodpovedajúceho vecného bremenu do katastra nehnuteľností, povoleným Správou katastra Zvolen, s týmto vkladom súhlasia a návrh na jeho povolenie podajú na Správu katastra Zvolen dňom uzavretia tejto zmluvy.

V.

Táto zmluva má tri strany a je vyhotovená v piatich vyhotoveniach. Účastníci zmluvy sa dohodli, že návrh na vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností podá oprávnená z vecného bremena.

VI.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, bez existencie tiesne, nátlaku alebo nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpísali.

Vo Zvolene, dňa 06.07.2012

Peter Malý, rod. Malý

povinný z vecného bremena v prvom rade ..................

Lucia Veľká, rod. Malá

povinná z vecného bremena v druhom rade ................

Petra Malá, rod. Obrovská

oprávnená z vecného bremena ..................................

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 968
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ by mohli voliť v septembrihttps://www.teraz.sk/slovensko/kandidata-na-sudcu-sudneho-dvora-eu-b/478248-clanok.html

Predseda súdnej rady Ján Mazák chce podľa nej otvoriť proces výberu kandidátov na tieto posty ...

O post ústavného sudcu sa uchádzajú L.Juszkó, M.Matulník a D.Krošlákhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchad/478154-clanok.html

Poslanci majú zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých má prezidentka Zuzana Čaputová vymenovať ...

Zverejnili dátum výberu nového šéfa špecializovaného trestného súdu, posledné slovo bude mať ministerka Kolíkováhttps://www.webnoviny.sk/zverejnili-datum-vyberu-noveho-sefa-specializovaneho-trestneho-sudu-posledne-slova-ma-kolikova/

Výberové konanie, z ktorého má vzísť nový predseda Špecializovaného trestného súdu ...

Ministerka Kolíková predstaví reformný ústavný zákon v justíciihttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predstavi-reformny-ustavny-zakon-v-justicii/

Reformný ústavný zákon v justícii by chcelo ministerstvo spravodlivosti predstaviť a uviesť ...

Prezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadochPrezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadoch

Počas prvého roka v úrade prišlo prezidentke SR Zuzane Čaputovej 1543 žiadostí o milosť, z ...

J. Šikuta: Personálny stav sudcov na NS SR je historicky najnižšíhttps://www.teraz.sk/slovensko/jsikuta-personalny-stav-sudcov-na-ns/477942-clanok.html

Z 80 sudcov chýba takmer štvrtina. Najviac postihnutými je správne a občianskoprávne ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: