Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Výpoveď zamestnanca (vzor)

12.3. 2011, 19:53 |  Monika Kiklicová

Meno, priezvisko, trvalé bydlisko zamestnanca

 

Názov organizácie

sídlo organizácie

VEC

Výpoveď zamestnanca

V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce týmto dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou č. ...., uzatvorenou dňa ..., medzi organizáciou .... a zamestnancom ....

Predmetný pracovný pomer, založený uvedenou pracovnou zmluvou na funkciu .... , sa skončí uplynutím výpovednej doby, v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.

 

Podpis

V ....., dňa ....... 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť