Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Vyjadrenie k odvolaniu (vzor)

22.2. 2011, 10:13 |  Admin 3

Exportimport, a. s, Krásnohorská 1, Rožňava, IČO: 12 345 678

 

Okresnému súdu

Rožňava

k č. 1Cb/123/2011

 

Vec

Vyjadrenie k odvolaniu

Okresný súd Rožňava rozhodol vo veci rozsudkom č. k. 1Cb/123/2011-52 zo dňa 10. 2. 2011, ktorým vyhovel v plnom rozsahu nášmu návrhu a zaviazal odporcu na zaplatenie istiny vo výške 1000 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 15% ročne odo dňa 1. 1. 2009 do zaplatenia ako aj trov konania vo výške 200 €.

Proti tomuto rozsudku podal odporca odvolanie, v ktorom namieta, že...... (stručný odpis dôvodov odvolania)

S tvrdeniami uvedenými v odvolaní nesúhlasíme, z týchto dôvodov... (uviesť protiargumenty)

Vzhľadom k tomu, že okresný súd vo veci úplne zistil skutkový stav, na základe vykonaných dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam a vec správne právne posúdil, navrhujeme, aby odvolací súd rozsudok okresného súdu ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku

potvrdil.

Uplatňujeme si aj trovy odvolacieho konania, ktorých špecifikáciu prikladáme v prílohe.

V Rožňave, dňa 10. 3. 2011

podpis štatutárneho zástupcu navrhovateľa

 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť