Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb (vzor)

Monika Kiklicová • 12.3. 2011, 13:09

Zmluva

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi :

názov:

sídlo:

zastúpená:

zapísaná:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

(ďalej len Odberateľ)

a

NÁZOV:

SÍDLO:

ZASTÚPENÁ:

ZAPÍSANÁ:

IČO:

DIČ:

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČÍSLO ÚČTU:

(ďalej len Dodávateľ)

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich prác Dodávateľom pre Odberateľa v rozsahu a špecifikácií uvedenej v prílohe č. 1, „špecifikácia predmetu a rozsahu poskytovaných služieb". Upratovacie a čistiace práce je Dodávateľ povinný vykonávať v Bratislave v administratívnych a spoločných priestoroch spoločnosti Odberateľa, o celkovej ploche cca ............... m2.

Obe zmluvné strany sa touto Zmluvou zaväzujú na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a práva z nej vyplývajúce prijímajú.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce odborne a kvalitne, v súlade s internými metodickými pokynmi svojej spoločnosti. Odberateľ má právo oboznámiť sa s obsahom týchto pokynov pred uzavretím tejto Zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje používať pri plnení predmetu Zmluvy čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre použitie u Odberateľa a sú povolené MZ SR. Pokiaľ ošetrovanie určitých vecí Odberateľa vyžaduje osobitné čistiace prostriedky, je povinný takéto použiť. Pokiaľ ošetrovanie určitých vecí Odberateľa vyžaduje osobitné čistiace postupy nad rámec špecifikácie, je oprávnený vykonať ich až na základe písomnej dohody s Odberateľom, ktorej súčasťou musí byť aj dohoda o cena za ich obstaranie.

Dodávateľ vymenuje zodpovedného zástupcu, ktorý ho bude v rámci tejto Zmluvy vo vzťahu k odberateľovi zastupovať. Meno, priezvisko a pracovné zaradenie zodpovedného zástupcu oznámi Odberateľovi vždy písomne, pričom za písomnú formu za považuje aj e-mail.

Dodávateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná neprítomnosť jeho zamestnancov v práci, pokiaľ dôvodom nie je štrajk alebo vyššia moc, neovplyvnia plnenie predmetu Zmluvy. V prípade neprítomnosti pracovníka Dodávateľ zabezpečí náhradu v najkratšom možnom čase od zistenia uvedenej skutočnosti, najneskôr do 24 hodín.

Dodávateľ poskytuje všetky stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie Zmluvy. Zároveň sa zaväzuje používať len také výrobky, ktoré vylučujú poškodenie čistených objektov a zariadení. Na výkon práce je Dodávateľ povinný použiť vlastné technické a materiálové vybavenie, ktoré zahŕňa tiež nákup, dovoz a použitie čistiacich prostriedkov, čo je zohľadnené v odmene za výkon, pokiaľ nedôjde k dohode podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy.

Odberateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť Dodávateľovi studenú a teplú vodu a elektrickú energiu potrebnú pre plnenie predmetu zmluvy.

Odberateľ zabezpečí, aby upratované priestory boli sprístupnené pracovníkom Dodávateľa po celú dobu plnenia predmetu Zmluvy. Čistenie sa podľa dohody účastníkov môže realizovať len v pracovných dňoch. Zmena času výkonu upratovacích služieb je možná len so súhlasom oboch účastníkov, pričom súhlas nemusí byť písomný.

Odberateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť Dodávateľovi skladové priestory potrebné na uskladnenie mechanizácie a čistiacich prostriedkov a šatne, resp. adekvátne priestory určené na prezliekanie pracovníkov Dodávateľa. Priestor musí byť uzamykateľný.

Odberateľ zabezpečí Dodávateľovi priestor na likvidáciu resp. sústreďovanie odpadu, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy. Dodávateľ je povinný riadiť sa pritom pokynmi Odberateľa. Za likvidáciu vzniknutého odpadu zodpovedá Odberateľ.

Zamestnanci Dodávateľa sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov a prevádzkový a hygienický režim Odberateľa. Dodávateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu svojich zamestnancov a osôb, ktoré na výkon práce použije, ako aj pravidelnú kontrolu kvality nimi vykonávanej práce.

Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku, nachádzajúcom sa v priestoroch Odberateľa, spôsobené preukázateľne zamestnancami Dodávateľa, ako aj osobami, ktoré na výkon prác použil.

Zamestnanci Dodávateľa sú povinní odovzdať všetky veci, nájdené na miestach výkonu práce, určenej osobe Odberateľa a tejto tiež hlásiť zistené závady a poškodenia nábytku a ostatných zariadení v priestoroch výkonu práce.

Zamestnanci Dodávateľa majú zakázané nahliadať do písomných dokladov a iných aktov Odberateľa. V prípade nedodržania tohto ustanovenia nesmie Dodávateľ zamestnanca, ktorý zákaz porušil, určiť k výkonu práce u Odberateľa.

Zamestnanci Dodávateľa sa riadia pokynmi objektového vedúceho určeného Dodávateľom.

III.

Cena a platobné podmienky

Cena za plnenie predmetu Zmluvy v rozsahu čl. I. tejto zmluvy a jej prílohy č.1, „Špecifikácia predmetu a rozsahu poskytovaných služieb", ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/96 Zb. vo výške :

Cena celkom bez aktuálnej sadzby DPH predstavuje

...........- Sk / mesiac.

Dodávateľ je platcom DPH.

V prípade, ak predmetom plnenia bude tiež dodávka hygienického materiálu podľa potrieb Odberateľa, bude tento hygienický materiál fakturovaný mesačne, v samostatnej faktúre s rozpisom dodaného materiálu podľa podmienok pre fakturáciu ceny predmetu zmluvy.

Návrh na úpravu ceny je Dodávateľ oprávnený predložiť na posúdenie Odberateľovi, ak :

Úhrada ceny za plnenie predmetu Zmluvy sa uskutočňuje na základe mesačnej faktúry, vystavenej Dodávateľom, ktorá je splatná do 14 dní od jej doručenia. Platba sa uskutočňuje prevodným príkazom na účet Dodávateľa. Cena podlieha DPH, ktorá k nej bude pripočítaná v sadzbe podľa platných právnych predpisov. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania ceny na účet Dodávateľa.

Pokiaľ je Odberateľ s platbou v omeškaní, je povinný zaplatiť úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., § 369 a § 502 vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý započatý deň omeškania.

Dodávateľ má právo zaviesť núdzový režim plnenia predmetu Zmluvy v prípade, ak Odberateľ bude v omeškaní s platením ceny dlhšie ako 30 dní. Núdzový režim oprávňuje Dodávateľa zabezpečovať pre Odberateľa služby v rozsahu 1/3 objemu prác podľa tejto Zmluvy a úplne vylúčiť dodávky hygienického materiálu. Zavedenie núdzového režimu upratovania nemá vplyv na cenu diela.

Dodávateľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Odberateľ v omeškaní s plnením odmeny viac ako 60 dní, pričom nie je povinný poskytnúť mu dodatočnú lehotu na plnenie. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od momentu doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením nie je dotknuté právo Dodávateľa na úrok z omeškania, prípadne na náhradu škody.

Dodávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť tiež v prípade, ak uplatní svoje právo podľa ust. čl. III bodu 4 tejto Zmluvy a Odberateľ neuzavrie s Dodávateľom do 1 mesiaca dodatok k Zmluve, zohľadňujúci návrh Dodávateľa.

IV.

Záruky

Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie prác.

Reklamácie prác je potrebné zo strany Odberateľa oznámiť bezodkladne zodpovednému zástupcovi Dodávateľa.

V prípade odôvodnenej reklamácie má právo Dodávateľ na odstránenie vád do 24 hod. Ak vady nie je možné odstrániť, má Odberateľ právo na zľavu do výšky 5 % z dohodnutej ceny za daný mesiac.

Reklamáciu Dodávateľ neuzná a nie je povinný poskytnúť zľavu podľa predchádzajúceho bodu, ak nedostane možnosť odstrániť vady predmetu plnenia alebo Odberateľ sám odstráni vady bez písomného súhlasu a vedomia Dodávateľa.

V prípade neplnenia predmetu Zmluvy Dodávateľom po dobu dlhšiu ako 15 dní nemá Dodávateľ právo na cenu mesačného plnenia v dohodnutom rozsahu, môže však vyúčtovať pomernú časť ceny mesačného plnenia za obdobie, v ktorom plnenie riadne poskytoval.

V prípade riadneho neplnenia predmetu Zmluvy Dodávateľom po dobu dlhšiu ako 15 dní má zároveň Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Nárok na náhradu škody odstúpením od zmluvy tým nie je dotknutý.

V.

Zodpovednosť a náhrada škody

Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak by preukázala, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka uvedené v § 373 – 386.

VI.

Všeobecné ustanovenia

Táto Zmluva sa uzatvára dňom 01.11.2010 na dobu neurčitú.

Obidve zmluvné strany môžu účinnosť tejto Zmluvy ukončiť dohodou, alebo ju písomne vypovedať i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začne plynúť prvým kalendárnym dňom v nasledujúcom mesiaci po doručení výpovede. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane.

Pokiaľ sa v tejto Zmluve hovorí o doručení, potom platí, že zásielka sa považuje za doručenú, ak ju adresát prevzal, ale tiež v prípade, ak ju neprevzal, hoci bola zaslaná na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na inú poslednú známu adresu, ktorú druhá zmluvná strana písomne oznámila odosielateľovi ako novú kontaktnú adresu. V prípade neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, keď sa vrátila odosielateľovi ako nedoručená, resp. nedoručiteľná.

Zmluvné strany sú povinné počas trvania účinnosti Zmluvy i po jej ukončení zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo ktorejkoľvek zmluvnej strane spôsobiť škodu.

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú pre obidve strany záväzné len vtedy, ak boli vykonané v písomnej forme a podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že ich prejavená vôľa je slobodná a vážna, ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, s predmetom Zmluvy sú oprávnení nakladať, že si Zmluvu prečítali, jej obsah im je plne zrozumiteľný a určitý, súhlasia s ním, čo svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú.

V Bratislave ...

Za Odberateľa :                             Za Dodávateľa : 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3675

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: