Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Kúpna zmluva - auto (vzor) 3

13.11. 2011, 08:09 |  Monika Kiklicová

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi :

I.

Zmluvné strany

Predávajúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

Kupujúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za podmienok upravených touto zmluvou.

Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo TAZ 1500 Mikrobus 4dv kombi, E. Č. : BA 902 KT, výrobca TAZ, rok výroby 1993, zdvihový objem valca 1433 cm3, technický preukaz č. SC 020636, výrobné číslo vozidla TME1203KLPOKM8640, výrobné číslo karosérie TME1203KLPOKM8640, počet ubehnutých km podľa tachometra 179624.

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie dopravy predmetom kúpy kupujúcim pre svoje potreby.

III.

Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu kúpy, ktorá predstavuje sumu 10.358,- € ( slovom desaťtisíc tristo päťdesiat osem euro ).

Podkladom pre určenie zmluvnej ceny bola suma stanovená znaleckým posudkom č. 305/2008, vypracovaným znalcom Ing. Milanom Zachardom, Píla 17, 900 89 Častá.

Dohodnutá zmluvná cena je cenou pevnou, stálou, nemennou. Predávajúci nie je platcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet kúpy sa uhradí v hotovosti v deň prevzatia predmetu zmluvy a jej podpísania oboma zmluvnými stranami / prevodom na účet, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu s potrebnými dokladmi vzťahujúcimi sa k riadnemu užívaniu predmetu kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste svojho sídla v Bratislave, na Antolskej ul. č. 11.

Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastníctvo k predmetu kúpy v deň odovzdania predmetu kúpy.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať od kupujúceho predmet kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste sídla predávajúceho.

Pri preberaní a odovzdaní predmetu zmluvy sa vyhotoví písomný odovzdávací a preberací protokol, v ktorom sa uvedie technický stav vozidla, s ktorým je kupujúci oboznámený a ktorý berie na vedomie, so všetkými náležitými a potrebnými údajmi o vozidle a podpíše sa oboma zúčastnenými stranami.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za predmet kúpy v hotovosti/prevodom na účet, v deň podpísania tejto zmluvy a prevzatia predmetu kúpy.

V.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju riadne, zrozumiteľne a jasne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

V Bratislave, dňa ...........

predávajúci:                               kupujúci:


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť