Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

Žiadosť o sprístupnenie informácie (vzor odvolania proti rozhodnutiu o nesprístupnení)

Monika Kiklicová • 16.6. 2011, 18:47

Jozef Koleník, bytom Šumavská č. 5, 987 54 Rohožník, email : kolenik@centrum.sk

Rohožník, dňa 21.04.2011

Úrad jadrového dozoru SR

Bajkalská 27

P.O.Box 24

820 07 Bratislava

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v platnom znení – ODVOLANIE.

Ako žiadateľ podľa § 4 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) som podľa § 14 ods. 1 zákona podal žiadosť o sprístupnenie informácií, ktorá obsahovala zákonom stanovené náležitosti podľa § 14 ods. 2 zákona, povinnej osobe podľa § 2 ods. 2 zákona.

Svojou žiadosťou o sprístupnenie informácií som požadoval sprístupnenie citujem :

...... informácie o hospodárení organizácie za mesiace január 2011, február 2011, marec 2011 samostatne ako i o hospodárení organizácie za I. štvrťrok 2011, konkrétne žiadam sprístupniť výkaz ziskov a strát, súvahu a prehľad záväzkov a pohľadávok organizácie po lehote splatnosti za dané mesiace január, február a marec 2011....

V zákonom stanovenej lehote podľa § 17 ods. 1 zákona mi bola sprístupnená informácia o prehľade záväzkov a pohľadávok organizácie po lehote splatnosti za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011. Mnou požadované informácie – výkaz ziskov a strát za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011 mi sprístupnená nebola.

Podľa § 18 ods. 2 zákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Podľa § 18 ods. 3 zákona ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Podľa § 19 ods. 1 zákona proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Na základe vyššie uvedeného podávam týmto v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie.

V písomnosti zo dňa 3.5.2011, označenej ako Rozhodnutie o sprístupnenie informácie na žiadosť, boli žiadateľovi zaslané ako sprístupnené informácie vypracované písomné 3 tabuľky s údajmi, ktoré v žiadnom prípade nie sú požadovanými informáciami.

Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. Ministerstvo financií SR svojim opatrením a to konkrétne Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania presne a jasne ustanovuje ( § 1 ods. 1 Opatrenia ) vzory účtovných výkazov pre účtovné jednotky. V Prílohe č. 1 Opatrenia je uvedený vzor Súvahy a v Prílohe č. 2 Opatrenia je uvedený vzor Výkazu ziskov a strát. Tieto vzory sú sprístupnené i na webovej stránke Ministerstva financií SR .

(http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Vrskova/opatrenia/opatrenia_2007/Opatrenie_MF_25682_2007_74.pdf)

Podľa teórie súvaha je prehľadnou a usporiadanou formou peňažného porovnania majetku a záväzkov a zistenia vlastného kapitálu v účtovnej forme k určitému dňu. Výkaz ziskov a strát je zobrazenie štruktúry tvorby hospodárskeho výsledku.

Vzhľadom k tomu, čo je vyššie uvedené, povinná osoba v zmysle zákona nesprístupnila žiadateľovi informácie, neposkytla informácie ani nevydala rozhodnutie ( § 18 ods. 3 zákona ), predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informácie v časti žiadosti o výkaz ziskov a strát a o súvahu za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011 a preto na základe takéhoto konania povinnej osoby si uplatňujem svoje zákonné právo a podávam proti tomuto rozhodnutiu o odmietnutí časti požadovaných informácií odvolanie.

Jozef Koleník 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2130

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: