Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dedičstvo (vzor žaloby o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva)

Stanislava Ďurišová • 12.3. 2011, 15:54

Titl.

Okresný súd Zvolen

Zámočnícka 22/40

056 23 Zvolen

Vec

Žaloba o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva podľa § 175y ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku

Žalobkyňa: Emília Suchá, nar.22.04.1978, trvale bytom Hollého 48/2, 056 01 Zvolen, občan SR

Žalovaná: Lujza Stará, nar.04.08.1985, trvale bytom Bernolákova 56/3, 056 01 Zvolen, občan SR

Prílohy:

 • fotokópia rozsudku Okresného súdu Zvolen, pod spis. zn.: 18C/852/2006-95 zo dňa 12.01.2008 - 2x
 • fotokópia rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Co/94/2008-59 zo dňa 05.11.2008 – 2x
 • výpis z LV č. 5192 – 2x
 • výpis z LV č. 5193 – 2x
 • fotokópia darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, spísaná dňa 01.03.2008 vo forme notárskej zápisnice – 2x
 • fotokópia Osvedčenia o dedičstve pod spis. zn.: 7D 431/2009, D not 922/2009 zo dňa 20.03.2010 – 2x
 • fotokópia rozsudku Okresného súdu Zvolen pod spis. zn.: 11C/54/2006-42 zo dňa 14.12.2006 - 2x
 • fotokópia rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 6Co/13/2007-59 zo dňa 27.02.2008 – 2x
 • kolky v hodnote 99,50 € ako súdny poplatok za určovaciu žalobu podľa položky 1 písm. b) sadzobníka súdnych poplatkov z. č. 71/1992 Zb.

Ja navrhovateľka, som dcérou Petra Suchého, nar.15.03.1943, zomr.02.11.2009, naposledy bytom Štúrova č. 222/32, Zvolen a Miroslavy Suchej, rod. Smutnej, nar.14.05.1946, trvale bytom Štúrova 222/32, Zvolen. Po smrti môjho otca, bola prejednaním dedičstva po ňom, ako súdna komisárka, súdom poverená JUDr. Mária Popletená. Keďže môj otec zomrel rozvedený bez zanechania závetu a listiny o vydedení, ako jeho jediné dieťa v prvej dedičskej skupine som zdedila celý poručiteľov majetok a to nehnuteľnosti vymenované v Osvedčení o dedičstve pod spis. zn.: 7D 431/2009, D not 922/2009 zo dňa 20.03.2010. Medzi nehnuteľnosti patriace do majetku poručiteľa však JUDr. Mária Popletená nezahrnula podiel ½ na byte č. 32, nachádzajúcom sa na treťom poschodí bytového domu s. č. 222 na Štúrovej ul. v k. ú. Zvolen, spoluvlastnícky podiel 28/100 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s. č. 222 v k. ú. Zvolen, zapísaných na LV č. 5192 na Správe katastra Zvolen a podiel 1/6 na pozemku parc. č. 6753/2, pozemku parc. č. 6756/2 a pozemku parc. č. 438/4, nachádzajúcich sa v k. ú. Zvolen, zapísaných na LV č. 5193 na Správe katastra Zvolen. Ako účastníčka konania som pred notárkou uviedla, že vyššie uvedené nehnuteľnosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve mojich rodičov, že vo vzťahu k nim nedošlo po rozvode mojich rodičov k vyporiadaniu ich bezpodielového spoluvlastníctva a ako dôkaz svojich tvrdení som notárke predložila právoplatný rozsudok Okresného súdu Zvolen pod spis. zn.: 18C/852/2006-95 zo dňa 12.01.2008 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Co/94/2008-59 zo dňa 05.11.2008. Na prvej strane Osvedčenia o dedičstve pod spis. zn.: 7D 431/2009, D not 922/2009 je uvedené, že z obsahu listov vlastníctva č. 5192 a č. 5193, ktoré do dedičského spisu na požiadanie doručila Správa katastra Zvolen, notárka ako poverená súdna komisárka zistila, že uvedený byt v celosti s príslušným spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a zastavanom pozemku, bol pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku prevedený do vlastníctva inej osoby, a zároveň bolo zriadené na nehnuteľnosti vecné bremeno v prospech bývalej manželky poručiteľa Miroslavy Suchej, rod. Smutnej. Ďalej sa v Osvedčení o dedičstve uvádza, že správa katastra po predložení rozsudku vyznačila v listoch vlastníctva poznámku, že hodnovernosť údajov a vlastnícke právo k nehnuteľnostiam bolo spochybnené. Na základe uvedeného som bola ako účastníčka konania notárkou poučená o tom, že spochybnenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nutné vyriešiť samostatnou žalobou v občianskom súdnom konaní a že až po vyriešení spornej skutočnosti bude možné spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach pojať do súpisu dedičstva po poručiteľovi Petrovi Suchom. Predmetné poučenie súdnej komisárky je súčasťou prvej strany Osvedčenia o dedičstve pod spis. zn.: 7D 431/2009, D not 922/2009 zo dňa 20.03.2010.

Dôkaz:

 • fotokópia Osvedčenia o dedičstve pod spis. zn.: 7D 431/2009, D not 922/2009 zo dňa 20.03.2010

Vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré z vyššie uvedených dôvodov neboli pojaté do súpisu dedičstva po mojom otcovi Petrovi Suchom, bolo na podklade návrhu môjho otca o určenie vlastníctva zo dňa 14.12.2006, vedené na Okresnom súde Zvolen konanie po spis. zn.: 18C/852/2006, v ktorom súd návrhu navrhovateľa v celom rozsahu vyhovel a odporkyňu Miroslavu Suchú zaviazal povinnosťou nahradiť navrhovateľovi trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Súd vo výroku rozsudku pod spis. zn.: 18C/852/2006-95 zo dňa 12.01.2008 určil, že navrhovateľ Peter Suchý, nar.15.03.1943, trvale bytom Štúrova 222/32, Zvolen, je bezpodielovým spoluvlastníkom nehnuteľností: bytu č. 32, nachádzajúceho sa na treťom poschodí bytového domu s. č. 222 na ulici Štúrovej v k. ú. Zvolen, spoluvlastníckeho podielu 28/100 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s. č. 222 v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5192 na Správe katastra Zvolen a podielu 1/6 na pozemku parcelné č. 6753/2 o výmere 202 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 6756/2 o výmere 65 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 438/4 o výmere 676 m² - zastavaná plocha, nachádzajúcich sa v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5193 na Správe katastra Zvolen. Ako je to uvedené aj v odôvodnení rozsudku súdu, mojej matke Miroslave Suchej bol v roku 1973 bývalým ONV vo Zvolene pridelený do užívania 1-izbový byt na prízemí tzv. učiteľskej bytovky vo Zvolene na neurčito. V zmysle § 182 Občianskeho zákonníka účinného v r. 1973 – 1982 nešlo o byt určený na ubytovanie pracovníkov organizácií, čo by vylučovalo vznik spoločného užívania bytu manželmi. V roku 1976 sa k matke do uvedeného 1-izbového bytu prisťahoval môj otec, v roku 1977 došlo k tzv. výmene bytov do 2-izbového bytu na prízemí a v roku 1978 opäť k tzv. výmene bytov do 2-izbového bytu na 3. poschodí v totožnej bytovke. Dňa 06.05.1982 uzavreli moji rodičia manželstvo, uzavretím ktorého im vzniklo, v súlade s § 176 ods. 1 Občianskeho zákonníka účinného v roku 1982, spoločné užívanie predmetného bytu. V zmysle poslednej vety § 871 ods. 1 Občianskeho zákonníka, sa spoločné užívanie bytu manželmi zmenilo ku dňu 01.01.1992 na spoločný nájom bytu manželmi. Predmetný byt č. 32 bol v roku 1993 zväčšený o časť z rozdeleného stredného bytu na 3. poschodí. V čase od konca júla 1997 do júna 1998 moji rodičia spolu síce nežili, otec sa odhlásil z trvalého pobytu vo Zvolene, býval u brata v Lučenci, pracoval na PD v okrese Rimavská Sobota a staral sa o starých a chorých rodičov, no neodišiel od matky s úmyslom zrušiť spoločnú domácnosť a už nikdy ju neobnoviť, zobral si so sebou len nevyhnutné osobné veci a tak nedošlo k zániku práva spoločného nájmu bytu manželmi ako to jednoznačne okresný súd ustálil. Dňa 16.08.1997 uzavrelo mesto Zvolen ako predávajúci zmluvu o prevode vlastníctva bytu s mojou matkou ako nadobúdateľkou a katastrálnym odborom bývalého Okresného úradu vo Zvolene bol dňa 09.11.1997 pod V 8224/97 právoplatne povolený vklad vlastníckeho práva Miroslavy Suchej do katastra nehnuteľností. Keďže spoločný nájom bytu manželmi nezanikol otcovým dočasným opustením spoločnej domácnosti, mala byť zmluva o prevode vlastníctva bytu uzavretá aj s ním a rodičia mali byť vo vzťahu k bytu, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ako aj podielu na pozemku, uvedení na listoch vlastníctve č. 5192 a č. 5193 ako bezpodieloví spoluvlastníci. No nestalo sa tak. O existencii zmluvy o prevode vlastníctva bytu a o tom, že Miroslava Suchá je na listoch vlastníctva č. 5192 a č. 5193 uvedená ako výlučná vlastníčka predmetných nehnuteľností, sa môj otec Peter Suchý dozvedel až po mnohých rokoch, v čase, keď už uplynula zákonná premlčacia lehota na domáhanie sa vyslovenia relatívnej neplatnosti predmetnej zmluvy na súde a hrozilo by, že matka vznesie námietku premlčania a súd tak nebude môcť jeho žalobe vyhovieť. Nehnuteľnosti nadobudnuté zmluvou o prevode vlastníctva bytu zo dňa 16.08.1997 boli pritom nadobudnuté za trvania manželstva, z peňazí patriacich do BSM, za trvania manželstva nebola medzi mojimi rodičmi uzavretá dohoda v zmysle § 143a Občianskeho zákonníka, patrili teda jednoznačne do BSM mojich rodičov. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Otec sa teda žalobou domáhal toho, aby súd určil, že je bezpodielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností a Okresný súd Zvolen v konaní vedenom pod spis. zn.: 18C/852/2006 jeho návrhu v celom rozsahu vyhovel. Matka podala proti rozsudku súdu odvolanie zo dňa 19.02.2008 a skôr, ako o jej odvolaní rozhodol krajský súd, uzavrela so svojou neterou Lujzou Starou, nar.04.08.1985, trvale bytom Bernolákova 56/3, Zvolen, formou notárskej zápisnice dňa 01.03.2008 darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou Lujze Starej darovala byt č. 32, nachádzajúci sa na treťom poschodí bytového domu s. č. 222 na ulici Štúrovej v k. ú. Zvolen, spoluvlastnícky podiel 28/100 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s. č. 222 v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5192 na Správe katastra Zvolen a podiel 1/6 na pozemku parcelné č. 6753/2 o výmere 202 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 6756/2 o výmere 65 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 438/4 o výmere 676 m² - zastavaná plocha, nachádzajúcich sa v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5193 na Správe katastra Zvolen. Zároveň bolo touto zmluvou zriadené aj vecné bremeno v podobe doživotného bezplatného užívania predmetných nehnuteľností darkyňou Miroslavou Suchou. Správa katastra Zvolen povolila vklad vlastníckeho práva a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu dňa 22.03.2008. Matka teda previedla na Lujzu Starú nehnuteľnosti, vo vzťahu ku ktorým len necelé dva mesiace pred uzavretím darovacej zmluvy Okresný súd Zvolen určil, že patria do bezpodielového spoluvlastníctva mojich rodičov a nie sú vo výlučnom vlastníctve matky. Matka nemala právo predmetnú zmluvu uzavrieť bez otcovho vedomia a bez jeho súhlasu. Podľa § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka, bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Hoci v čase uzavretia darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Miroslavou Suchou a Lujzou Starou ešte rozsudok Okresného súdu Zvolen pod spis. zn.: 18C/852/2006-95 zo dňa 12.01.2008, z dôvodu matkou podaného odvolania právoplatný nebol, neznamená to, žeby vo vzťahu k zmluvou prevádzaným nehnuteľnostiam ešte moji rodičia neboli bezpodielovými spoluvlastníkmi. Rozhodnutie súdu o kladnej alebo zápornej určovacej žalobe má iba deklaratórny, nie konštitutívny charakter. Okresný súd Zvolen v podstate len skonštatoval, že účastníci konania sú bezpodielovými spoluvlastníkmi výrokom rozsudku určených nehnuteľností. Týmito sa však stali už dňom 09.11.1997, kedy došlo vo vzťahu ku zmluve o prevode vlastníctva bytu zo dňa 16.08.1997 katastrálnym odborom bývalého Okresného úradu vo Zvolene k právoplatnému povoleniu vkladu vlastníckeho práva Miroslavy Suchej do katastra nehnuteľností pod V 8224/97. Ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka predsa jasne uvádza, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Krajský súd v Banskej Bystrici o odvolaní Miroslavy Suchej rozhodol rozsudkom pod spis. zn.: 9Co/94/2008-59 zo dňa 05.11.2008 a to tak, že potvrdil rozsudok okresného súdu vo veci samej. Rozsudok Okresného súdu Zvolen pod spis. zn.: 18C/852/2006-95 zo dňa 12.01.2008 nadobudol vo vzťahu k výroku vo veci samej právoplatnosť dňom 10.01.2009 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Co/94/2008-59 zo dňa 05.11.2008. Na podklade rozsudku okresného súdu došlo k uvedeniu Petra Suchého a Miroslavy Suchej na LV č. 5192 ako iných oprávnených osôb z práv k nehnuteľnosti a na LV č. 5193 ako vlastníkov a pri nich ako i pri vlastníčke nehnuteľností Lujze Starej došlo na oboch listoch vlastníctva k zápisu poznámky o spochybnení hodnovernosti údajov a práva k nehnuteľnosti.

Dôkaz:

 • fotokópia rozsudku Okresného súdu Zvolen pod spis. zn.: 18C/852/2006-95 zo dňa 12.01.2008
 • fotokópia rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Co/94/2008-59 zo dňa 05.11.2008
 • fotokópia darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, spísaná dňa 01.03.2008 vo forme notárskej zápisnice
 • výpis z LV č. 5192
 • výpis z LV č. 5193

Moji rodičia boli rozvedení rozsudkom Okresného súdu Zvolen pod spis. zn.: 11C/54/2006-42 zo dňa 14.12.2006, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 21.03.2008 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 6Co/13/2007-59 zo dňa 27.02.2008. Do dňa 02.11.2009, keď môj otec Peter Suchý zomrel, nebolo bezpodielové spoluvlastníctvo mojich rodičov vo vzťahu k bytu č. 32, nachádzajúcemu sa na treťom poschodí bytového domu s. č. 222 na ulici Štúrovej v k. ú. Zvolen, k spoluvlastníckemu podielu 28/100 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s. č. 222 v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5192 na Správe katastra Zvolen a k podielu 1/6 na pozemku parcelné č. 6753/2 o výmere 202 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 6756/2 o výmere 65 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 438/4 o výmere 676 m² - zastavaná plocha, nachádzajúcich sa v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5193 na Správe katastra Zvolen, vyporiadané. Podľa § 175l ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ak mal poručiteľ v čase svojej smrti s pozostalým manželom majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve, o ktorého vyporiadaní sa nezačalo konanie na súde, vyporiada sa tento majetok v konaní o dedičstve podľa osobitného predpisu. Notárka JUDr. Mária Popletená ako súdom poverený súdny komisár však vo vzťahu k týmto nehnuteľnostiam nevyporiadala BSM mojich rodičov a nezahrnula podiel môjho otca do súpisu dedičstva po ňom, poukazujúc na spochybnené vlastnícke právo k nim a na to, že v súčasnosti ako ich vlastníčka figuruje na LV č. 5192 a č. 5193 Lujza Stará.

Dôkaz:

 • fotokópia rozsudku Okresného súdu Zvolen pod spis. zn.: 11C/54/2006-42 zo dňa 14.12.2006
 • fotokópia rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 6Co/13/2007-59 zo dňa 27.02.2008

Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 01.03.2008, uzavretá medzi Miroslavou Suchou ako darkyňou a Lujzou Starou ako obdarovanou je jednoznačne neplatná. Matka zmluvu uzavrela v čase, keď už Okresný súd Zvolen rozsudkom pod spis. zn.: 18C/852/2006-95 zo dňa 12.01.2008 deklaratórne určil, že otec je bezpodielovým spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností, t. j. Miroslava Suchá si bola dňa 01.03.2008, keď darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena uzavrela, vedomá toho, že bez otcovho súhlasu, bez jeho vedomia, nemôže predmetné nehnuteľnosti či už odplatne alebo bezodplatne previesť, pretože sa nejedná o vybavovanie bežných vecí týkajúcich sa spoločných vecí. Miroslava Suchá nehnuteľnosti darovacou zmluvou jednoznačne účelovo previedla na inú osobu bez vedomia a súhlasu Petra Suchého, aby po rozvode ich manželstva neboli tieto nehnuteľnosti vyporiadané v rámci vyporiadania ich BSM a aby Peter Suchý nemusel byť z bytu vyplatený. Miroslava Suchá evidentne konala v rozpore s dobrými mravmi, čo spôsobuje neplatnosť darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 01.03.2008 a to v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Zároveň matka konala pri uzavieraní predmetnej zmluvy v rozpore s § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. S odvolaním sa na § 39, § 145 ods. 1 a § 40a Občianskeho zákonníka dôvodne tvrdím, že darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 01.03.2008, uzavretá medzi Miroslavou Suchou ako darkyňou a Lujzou Starou ako obdarovanou, je neplatná a Lujza Stará, nar.04.08.1985, vlastníctvo k bytu č. 32, nachádzajúcemu sa na treťom poschodí bytového domu s. č. 222 na ulici Štúrovej v k. ú. Zvolen, k spoluvlastníckemu podielu 28/100 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s. č. 222 v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5192 na Správe katastra Zvolen a k podielu 1/6 na pozemku parcelné č. 6753/2 o výmere 202 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 6756/2 o výmere 65 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 438/4 o výmere 676 m² - zastavaná plocha, nachádzajúcich sa v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5193 na Správe katastra Zvolen, platne nenadobudla a nie je preto vlastníčkou vyššie uvedených nehnuteľností.

S poukazom na právoplatný rozsudok Okresného súdu Zvolen pod spis. zn.: 18C/852/2006-95 zo dňa 12.01.2008 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Co/94/2008-59 zo dňa 05.11.2008, a taktiež s poukazom na jednoznačnú neplatnosť darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 01.03.2008, dôvodne tvrdím, že podiel ½-ica na byte č. 32, nachádzajúcom sa na treťom poschodí bytového domu s. č. 222 na ulici Štúrovej v k. ú. Zvolen, na spoluvlastníckom podiele 28/100 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s. č. 222 v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5192 na Správe katastra Zvolen a na podiele 1/6 na pozemku parcelné č. 6753/2 o výmere 202 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 6756/2 o výmere 65 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 438/4 o výmere 676 m² - zastavaná plocha, nachádzajúcich sa v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5193 na Správe katastra Zvolen, patrí do dedičstva po poručiteľovi Petrovi Suchom a tento podiel má byť pojatý do súpisu dedičstva po poručiteľovi.

Ako jediná dedička po otcovi Petrovi Suchom mám naliehavý právny záujem na určení, že podiel ½-ica na vyššie uvedených nehnuteľnostiach, je súčasťou dedičstva po Petrovi Suchom a tento podiel má byť pojatý do súpisu dedičstva po ňom. Je zrejmé, že určovacia žaloba je za daného stavu jediným prostriedkom súdnej ochrany a k zodpovedajúcej náprave nemožno dospieť iným spôsobom. Určovací výrok súdu je nevyhnutný na pojatie predmetných nehnuteľností do dedičstva po Petrovi Suchom, na ich prededenie a dosiahnutie zápisu zmeny vlastníka týchto nehnuteľností na LV č. 5192 a č. 5193.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadam, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

r o z s u d o k

Súd určuje, že podiel ½-ica na nehnuteľnostiach a to na byte č. 32, nachádzajúcom sa na treťom poschodí bytového domu s. č. 222 na ulici Štúrovej v k. ú. Zvolen, na spoluvlastníckom podiele 28/100 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s. č. 222 v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5192 na Správe katastra Zvolen a na podiele 1/6 na pozemku parcelné č. 6753/2 o výmere 202 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 6756/2 o výmere 65 m² - zastavaná plocha, na pozemku parcelné č. 438/4 o výmere 676 m² - zastavaná plocha, nachádzajúcich sa v k. ú. Zvolen zapísaných na LV č. 5193 na Správe katastra Zvolen, je súčasťou dedičstva po nebohom Petrovi Suchom, nar.15.03.1943, zomr.02.11.2009, naposledy bytom Zvolen, Štúrova č. 222/32.

Žalovaná je povinná nahradiť žalobkyni trovy konania do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Vo Zvolene, dňa 10.03.2011

Emília Suchá 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3107

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: