TlačPoštaZväčšiZmenši

Zastavenie exekúcie po vyhovení námietkam § 50 ods. 5 EP (vzor uznesenia) 2

9.3. 2011, 22:20 |  Edmund Horváth

12Er/145/2008-87

Ex 213/2008

1234567890

U z n e s e n i e

Okresný súd XY v exekučnej veci oprávneného XYproti povinnému XX o vymoženie 13.461,16 eur takto

r o z h o d o l :

I. Súd exekúciu z a s t a v u j e .

II. Oprávnený j e p o v i n n ý nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekučného konania vo výške 111,78 eur do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

O d ô v o d n e n i e

Uznesením tunajšieho súdu č.k. 12Er/145/2008-55 zo dňa 20. januára 2009 bolo vyhovené námietkám povinného proti exekúcii. Krajský súd v XY uznesením sp. zn. 19CoE/50/09 zo dňa 23. apríla 2009 na odvolanie oprávneného uznesenie prvostupňového súdu potvrdil. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 05. 2009. Súdny exekútor si podaním zo dňa 15. júna 2009 vyčíslil trovy exekučného konania, ktoré mu vznikli a ktorých náhradu si v konaní uplatňuje, sumou 104,21 eur + 7,57 eur DPH.

Podľa § 50 ods. 5 Exekučného poriadku ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Podľa § 57 ods. 2 Exekučného poriadku exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.

V predmetnej veci bolo uznesením súdu vyhovené námietkam povinného. V takýchto prípadoch vzniká zákonná povinnosť zastaviť exekučné konanie po právoplatnosti uznesenia o vyhovení námietkam. Vzhľadom na túto skutočnosť súd podľa vyššie citovaných ustanovení Exekučného poriadku exekučné konanie zastavil.

Podľa § 196 Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 200 Exekučného poriadku trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196). Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie. Trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky vydaním príkazu na úhradu trov exekúcie.

Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Vzhľadom na uvedené rozhodol súd o trovách exekučného konania tak, že oprávnený je povinný nahradiť súdnemu exekútorovi trovy vo výške 111,78 eur, ktoré pozostávajú z 12 úkonov exekučnej činnosti po 3,32 eur (získanie poverenia, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zisťovanie majetku povinného prostr. zdr. poisťovní, OR PZ SR, daňového úradu, katastrálneho úradu, XY), spolu 39,84 eur + DPH 7,57 eur, hotové výdavky (poštovné náklady, spotreba kancelárskeho materiálu, telefonické náklady, úhrada faktúry za poskytnutie XY) vo výške 64,37 eur.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu v časti o zastavení exekúcie odvolanie nie je prípustné (§ 50 ods. 5 O. s. p.). Proti výroku o náhrade trov konania možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia na podpísanom súde.

V XY, dňa...

meno sudcu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2062
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Povinnosť náležitého vyčíslenia trov konania

Princípu spravodlivosti sa prieči, aby v dôsledku procesnej aktivity sporovej strany, ktorá sa sťažnosťou podľa § 239 a nasledujúcich CSP ...

Povaha sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka podľa CSP

Pojem opravný prostriedok podľa čl. 142 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) treba vykladať extenzívne ako účinný ...

Ustálenie predmetu sporu podľa § 129 CSP

Predmet konania (resp. obsah žaloby) nie je tvorený výlučne žalobným návrhom (petitum), ale aj rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami - ...

Ustálená rozhodovacia prax, oceňovanie vecí patriacich do vyporiadavaného BSM

Za ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu považovať právny názor, podľa ktorého pri oceňovaní vecí patriacich do vyporiadavaného BSM ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Právny obzor 4/2023

Právny obzor 4/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2023

Súkromné právo 3/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2023

Právny obzor 3/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2023

Právny obzor 2/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: